Seurattu SDK 829/2022 saakka.

30.12.2008/1111

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2013 alkaen. Ks. L 1001/2012 voimaantulosäännös.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 4 ja 5 §:n sekä 8 luvun 3 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 4 § osaksi laissa 1053/2008 ja 5 § osaksi laissa 14/2007 ja mainitussa laissa 1053/2008:

1 §
Yritystoiminnan tai oman työn aloittaminen

Jos yritystoiminnan valmisteluun liittyy poikkeuksellisen työllistäviä työvaiheita, toiminta on katsottava aloitetuksi työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla jo ennen varsinaisen tuotannollisen toiminnan alkamista.

Kaupparekisterilain (129/1979) 3 §:ssä tarkoitettu yritystoiminta on katsottava aloitetuksi viimeistään päivänä, jona mainitussa pykälässä tarkoitetusta ilmoituksesta on tehty merkintä kaupparekisteriin, jollei yrittäjä muuta näytä.

2 §
Yritystoiminnan päättyminen ja keskeytyminen

Jos muuhun arvioon ei ole aihetta, työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu yritystoiminta on katsottava lopetetuksi, kun:

1) tuomioistuin on velallisen tai velkojan aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin asettamisesta;

2) osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu selvitystilaan;

3) muun yhtiön kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus;

4) kun viranomaisen antaman todistuksen perusteella on ilmeistä, ettei yhtiön toimintaa jatketa; tai

5) ammatinharjoittaja on luopunut yrittäjän eläkelain (1272/2006) tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisesta eläkevakuutuksesta ja muista yritystoimintaan tavanomaisesti liittyvistä vakuutuksista, tehnyt toiminnan lopettamisesta ilmoitukset vero- ja muille viranomaisille sekä luopunut yritystoiminnassa käyttämistään toimitiloista.

Edellä 1 momentin 2–5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yritystoiminnan lopettaminen edellyttää lisäksi, että yritystoimintaan liittyvästä vaihto- ja käyttöomaisuudesta on luovuttu tai siitä on tehty myyntivoiton jaksottamiseksi etuuden maksajalle myyntivoittolaskelma. Jos vaihto- ja käyttöomaisuudesta ei ole luovuttu tai myyntivoittolaskelmaa ei ole esitetty, yritystoiminnan katsotaan keskeytyneen.

3 §
Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen

Alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta vailla olevan katsotaan työttömyysturvalain 8 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hakeutuvan aktiivisesti koulutukseen, jos hän hakeutuu yhteishaussa vähintään kolmeen sellaiseen tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun nuoren katsotaan täyttävän opiskelijaksi ottamisen perusteet, jos hän täyttää 4 momentissa säädetyt edellytykset ja jos hän yhteishaussa:

1) peruskoulun oppimäärän suoritettuaan hakee toisen asteen ammatilliseen koulutukseen; taikka

2) ylioppilastutkinnon suoritettuaan hakee ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen tai toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ylioppilastutkinnon suorittaneille varatussa kiintiössä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin kolmeen hakuvaihtoehtoon voidaan lukea yksi yhteishaun piiriin kuulumaton, tutkintoon johtava, ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus tai ainoastaan peruskoulun oppimäärän suorittaneella vastaavasti hakeutuminen lukioon.

Opiskelijaksi ottamisen perusteina pidetään lisäksi:

1) koulutukseen liittyviä terveydentilaa tai soveltuvuutta koskevia erikseen säädettyjä vaatimuksia;

2) selvityksen esittämistä 1 momentissa tarkoitetun nuoren erityisistä omista valmiuksista, ominaisuuksista tai taipumuksista, jos koulutukseen valinta niitä edellyttää.

Tässä pykälässä yhteishaulla tarkoitetaan ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (353/2003) sekä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (30/2008) tarkoitettua valintamenettelyä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä (1351/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.