Seurattu SDK 968/2022 saakka.

5.12.2008/796

Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 20.11.2009/903, joka on voimassa 1.1.2010 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Työ- ja elinkeinokeskukset sekä työ- ja elinkeinotoimistot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimii aluehallinnon yksikköinä elinkeinojen, työmarkkinoiden, maahanmuuton, maaseudun sekä seudullisen työ- ja elinkeinopoliittisen yhteistyön kehittämistä varten työ- ja elinkeinokeskuksia.

Keskusten alaisina paikallishallinnon viranomaisina toimii työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi, elinkeinojen ja yritysten palvelemiseksi sekä seudullisen työ- ja elinkeinopoliittisen yhteistyön kehittämiseksi työ- ja elinkeinotoimistoja. Toimistot perustaa ja lakkauttaa sekä niiden toimipaikat määrää keskus.

Keskukset ja toimistot toimivat toimialueensa ulkopuolella usean keskuksen tai toimiston verkostossa ja yhteistyössä muiden viranomaisten, organisaatioiden ja asiakkaiden kanssa.

2 §
Keskuksen tehtävät

Keskuksen tehtävänä on rahoitus-, koulutus-, kehittämis- ja muista palveluista huolehtimalla toimialueellaan:

1) edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa, toimintaedellytyksiä ja kansainvälistymistä sekä työmarkkinoiden toimivuutta, työvoiman saatavuutta, työllisyyttä ja siihen liittyvää maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien kotouttamista;

2) edistää elinkeinojen innovaatioperusteista kehitystä ja huolehtia Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) tehtävistä sekä edistää kansallisen teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteiden alueellista toteutumista;

3) edistää maatilataloutta ja energia-asioita, kalataloutta ja muita maaseutuelinkeinoja sekä valvoa niitä koskevien säännösten noudattamista;

4) hoitaa muut tehtävät, jotka keskukselle on erikseen säädetty tai jotka työ- ja elinkeinoministeriö on määrännyt.

3 §
Keskuksen ohjaus ja valvonta

Keskuksen yleishallinnollinen ohjaus ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Tekes, Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) sekä Maaseutuvirasto ohjaavat ja valvovat keskuksen toimintaa omilla toimialoillaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi määrätä keskuksen erikoistumaan ja hoitamaan tehtäviä myös keskuksen toimialueen ulkopuolella.

Työ- ja elinkeinoministeriö sovittaa yhteen työ- ja elinkeinoministeriön, sisäasiainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Tekesin, Eviran ja Maaseutuviraston ohjauksen.

4 §
Keskuksen johtaminen ja ratkaisuvalta

Keskuksella on johtaja. Johtaja johtaa keskuksen toimintaa sekä vastaa työ- ja elinkeinoministeriön keskukselle asettamien tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä Maaseutuviraston ja keskuksen välillä tehdyn maksajavirastosopimuksen toteuttamisesta.

Johtaja tai muu virkamies, jolle on säädetty tai työjärjestyksessä määrätty päätösvalta, ratkaisee keskuksen päätettävät asiat. Johtaja voi kuitenkin pidättää itsellään päätösvallan asiassa, jonka virkamies työjärjestyksen mukaan saisi ratkaista.

5 §
Keskuksen työjärjestys

Keskuksen johtaja vahvistaa työjärjestyksen. Keskuksen työjärjestyksellä annetaan tarkemmat määräykset:

1) keskuksen organisaatiosta;

2) ratkaisuvallan käytöstä;

3) päätöksentekomenettelystä;

4) keskuksen yhteydessä toimivista yhteistyöryhmistä;

5) muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

6 §
Tarkemmat säännökset keskuksesta

Keskuksen virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkoihin nimittämisestä on voimassa, mitä valtion virkamieslaissa (750/1994) säädetään. Näistä seikoista, keskusten lukumäärästä, toimialueista, organisaatiosta, keskuksen yhteydessä toimivista neuvottelu- ja toimikunnista, johtamisesta, keskuksen virkamiehen virkavapauden myöntämisestä ja sijaisuudesta sekä valtion edustamisesta tuomioistuimissa ja virastoissa säädetään valtioneuvoston asetuksella.

7 §
Toimiston tehtävät

Toimiston tehtävänä on:

1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista ja työllisyyden parantamista;

2) toimeenpanna julkinen työvoimapalvelu;

3) edistää maahanmuuttajien kotoutumista;

4) tarjota yrityspalveluihin liittyvää neuvontaa;

5) hoitaa muut sille säädetyt tai keskuksen sille määräämät tehtävät.

8 §
Toimiston ohjaus

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa strategian, asettaa tulostavoitteet ja antaa ohjeet, joiden mukaisesti keskus ohjaa toimistoja.

9 §
Toimiston johtaminen ja ratkaisuvalta

Toimiston päällikkönä on työ- ja elinkeinotoimiston johtaja. Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja johtaa toimiston toimintaa ja vastaa keskuksen sille asettamien tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja tai muu virkamies, jolle on säädetty tai työjärjestyksessä määrätty päätösvalta, ratkaisee toimiston päätettävät asiat. Työjärjestyksellä voidaan siirtää ratkaisuvaltaa muille virkamiehille.

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja voi kuitenkin pidättää itsellään päätösvallan asiassa, jonka virkamies työjärjestyksen mukaan saisi ratkaista.

10 §
Toimiston työjärjestys

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja vahvistaa toimiston työjärjestyksen. Toimiston työjärjestyksellä annetaan tarkemmat määräykset:

1) toimiston organisaatiosta;

2) ratkaisuvallan käytöstä;

3) päätöksentekomenettelystä;

4) muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

11 §
Tarkemmat säännökset toimistosta

Toimiston virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkoihin nimittämisestä on voimassa, mitä valtion virkamieslaissa säädetään. Näistä seikoista, toimiston virkoihin nimittämisestä, toimiston virkamiehen virkavapauden myöntämisestä ja sijaisuudesta sekä valtion edustamisesta tuomioistuimissa ja virastoissa säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan työvoima- ja elinkeinokeskuksista 10 päivänä tammikuuta 1997 annettu laki (23/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

13 §
Siirtymäsäännökset

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan työvoima- ja elinkeinokeskukseen, viittauksen on katsottava tarkoittavan tämän lain mukaista työ- ja elinkeinokeskusta, jollei tästä laista muuta johdu.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan työvoimatoimistoon, viittauksen on katsottava tarkoittavan tämän lain mukaista työ- ja elinkeinotoimistoa, jollei tästä laista muuta johdu.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 55/2008, TyVM 10/2008, EV 155/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.