Seurattu SDK 804/2020 saakka.

27.11.2008/734

Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 17.12.2015/1534, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen. Ks. Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 7 q §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 342/2008:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ydinenergian käytön turvajärjestelyistä. Asetus koskee ydinlaitosten turvajärjestelyjä sekä tarvittavilta osin ydinmateriaalien ja ydinjätteiden sekä näiden kuljetusten turvajärjestelyjä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lainvastaisella toiminnalla tahallista toimintaa tai toimenpidettä, jonka tarkoituksena on ydinlaitoksen turvallisuuden tai ydinmateriaalin tai ydinjätteen koskemattomuuden vaarantaminen tai muun välittömän tai välillisen uhan aiheuttaminen ydin- tai säteilyturvallisuudelle, taikka ydinlaitokseen, ydinmateriaaliin tai ydinjätteeseen kohdistuvaa tuottamuksellista vahingon aiheuttamista;

1 a) suunnitteluperusteuhalla lainvastaisen toiminnan uhkaa, jota käytetään luvanhaltijan vastuulla olevien turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena; (12.4.2012/171)

2) uhkatilanteella tilannetta, jossa todetaan tai on syytä epäillä ydinlaitokseen taikka ydinmateriaaliin tai ydinjätteeseen kohdistuvaa lainvastaista toimintaa;

3) riskianalyysillä järjestelmällisin menetelmin tehtäviä selvityksiä uhkien, ongelmien ja haavoittuvuuksien tunnistamiseksi, niiden syiden ja seurauksien kartoittamiseksi sekä niihin liittyvien riskien arvioimiseksi;

4) vaarallisella esineellä sellaista esinettä, esineen jäljitelmää tai ainetta, joka voi vaarantaa tai jota voidaan käyttää vaarantamaan ydinlaitoksen tai ydinlaitoksella olevien henkilöiden turvallisuutta tai ydinmateriaalin tai ydinjätteen käsittelyyn ja kuljetukseen osallistuvien henkilöiden turvallisuutta; sekä

5) yhteisvialla ydinlaitoksen usean järjestelmän, laitteen tai rakenteen yhtäaikaisesti tai lyhyessä ajassa tapahtuvaa vikaantumista yksittäisen tapahtuman tai syyn seurauksena.

2 luku

Turvajärjestelyjen perusteet

3 §
Suunnitteluperusteet

Turvajärjestelyjen suunnittelun perusteena tulee käyttää suunnitteluperusteuhkaa, turvattavaa toimintaa koskevia riskianalyysejä ja niiden perusteella arvioituja suojaustarpeita. (12.4.2012/171)

Turvajärjestelyjen suunnittelussa on varauduttava muun ohessa siihen, että lainvastaiseen toimintaan saattaa ryhtyä yksittäinen ydinlaitoksella työskentelevä tai ydinmateriaalin tai -jätteen käsittelyyn ja kuljetukseen osallistuva henkilö taikka ulkopuolinen ryhmä tai henkilö, jolla voi olla avustajana laitoksella tai kuljetukseen liittyvässä tehtävässä työskentelevä henkilö. Suunnittelussa on myös otettava huomioon se mahdollisuus, että lainvastaista toimintaa yrittävällä henkilöllä tai ryhmällä on tavanomaisia tai sähkömagneettiseen, kemialliseen tai biologiseen vaikutukseen perustuvia aseita ja räjähteitä sekä sellaista tietoa ja asiantuntemusta, jota ei ole julkisesti saatavilla.

Turvajärjestelyt on sovitettava yhteen ydinenergian käyttötoiminnan, paloturvallisuuden ja valmiusjärjestelyjen kanssa.

Turvajärjestelyt on lisäksi sovitettava yhteen viranomaisten laatimien pelastus-, valmius- ja erityistilannesuunnitelmien kanssa.

3 a § (12.4.2012/171)
Suunnitteluperusteuhan määritteleminen

Suunnitteluperusteuhan määrittelemisestä ja sitä koskevan asiakirjan laatimisesta ja muuttamisesta vastaa Säteilyturvakeskus. Ennen suunnitteluperusteuhan määrittelemistä ja uudelleen arvioimista Säteilyturvakeskuksen tulee kuulla sisäasiainministeriötä, ydinenergialain (990/1987) 56 §:n 2 momentissa tarkoitettua neuvottelukuntaa sekä luvanhaltijoita, joiden turvajärjestelyvelvoitteisiin suunnitteluperusteuhka saattaa vaikuttaa.

Ydinenergian käyttöön kohdistuvan lainvastaisen toiminnan uhkakuvan määrittelemisestä ja sitä koskevan asiakirjan laatimisesta ja muuttamisesta vastaa Poliisihallitus.

4 §
Ydinlaitoksen yleissuunnittelu

Ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät rakenteet, järjestelmät ja laitteet sekä ydinmateriaalin ja -jätteen sijoituspaikat on suunniteltava ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset huomioon ottaen siten, että turvajärjestelyt voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Turvajärjestelyjen on perustuttava usean sisäkkäisen turvallisuusvyöhykkeen käyttöön siten, että turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät ja laitteet sekä ydinmateriaali ja -jäte ovat erityisen suojattuja ja että kulun ja tavaraliikenteen valvonta voidaan järjestää.

Turvallisuusvyöhykkeiden rajapintojen on muodostettava tehokkaat rakenteelliset esteet lainvastaiselle toiminnalle.

Ydinlaitoksen ja sen tieto-, tietoliikenne- ja automaatiojärjestelmien suunnittelussa on käytettävä kehittyneitä tietoturvallisuusperiaatteita. Luvaton pääsy ydinlaitoksen suojaus-, ohjaus- ja säätöjärjestelmiin on estettävä.

5 §
Henkilöturvallisuus

Ydinlaitoksella työskentelevien sekä ydinmateriaalin ja -jätteen käsittelyyn ja kuljetukseen osallistuvien henkilöturvallisuuden varmistamiseksi on tehtävä asianmukaiset turvallisuusselvitykset. Kuhunkin tehtävään liittyvät tietojen saanti- ja käyttöoikeudet on määriteltävä. Toimenpiteet, joilla torjutaan henkilöihin liittyviä uhkia, tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja ne on ulotettava myös luvanhaltijan käyttämiin alihankkijoihin ja niiden palveluksessa oleviin henkilöihin.

Ydinlaitoksella työskentelevien henkilöiden kulkuoikeudet ydinlaitoksen alueella on määriteltävä.

6 §
Turvajärjestelyjen toteuttaminen ja turvallisuuden ylläpitäminen

Turvajärjestelyt on toteutettava suunnitteluperusteiden, turvaohjesäännön, turvasuunnitelman ja muiden hyväksyttyjen selvitysten mukaisesti.

Turvajärjestelyjen tehokkuus ei saa merkittävästi laskea yksittäisen turvajärjestelmän, -rakenteen tai -laitteen vikaantumisen takia. Turvajärjestelyt on toteutettava siten, että niiden taso ei merkittävästi laske laitoksen mahdollisten yhteisvikojen tai vaaratilanteiden, kuten sähkönmenetyksen tai tulipalon, sattuessa.

Turvasuunnitelman ja turvaohjesäännön mukaista toimintaa uhkatilanteissa on harjoiteltava vuosittain. Harjoituksia on järjestettävä myös asianomaisten viranomaisten kanssa säännöllisesti.

Ydinlaitoksen henkilöstö on asianmukaisesti perehdytettävä turvajärjestelyihin ja turvavalvontaan sekä niiden toteuttamista edesauttaviin toimintatapoihin työpaikalla.

Turvajärjestelyjä koskevat asiakirjat on pidettävä ajan tasalla.

3 luku

Turvavalvonta

7 §
Asiointi ydinlaitoksella

Ydinlaitoksella asiointia varten on suunniteltava toimenpiteet asiointiin liittyvien uhkien torjumiseksi. Asiointia ovat myös ydinlaitokselle tehtävät vierailukäynnit, joiden kulkua ja ohjelmaa suunniteltaessa on otettava huomioon turvajärjestelynäkökohdat.

Ydinlaitoksella asioivien henkilöllisyydestä on varmistuttava. Asiointiin liittyvässä turvavalvonnassa on käytettävä asianmukaisia valvontavälineitä ja tarkoitukseensa soveltuvaa ajanmukaista tekniikkaa.

Ydinlaitoksella asioivien liikkumisen laitoksen alueella on oltava asioinnin tarkoituksen mukaan rajoitettua ja valvottua.

8 §
Henkilö- ja tavaraliikenteen valvonta

Ajoneuvot, henkilöt, esineet ja aineet sekä tavaroiden kuljetusvälineet on tarkastettava sen varmistamiseksi, ettei ydinlaitokselle tuoda vaarallisia esineitä. Ydinlaitoksella liikkumisen on oltava rajoitettua ja valvottua siten, että turvajärjestely- ja turvallisuusnäkökohdat voidaan ottaa tehokkaasti huomioon.

Kulun ja tavaraliikenteen valvonta on järjestettävä tarpeenmukaisella tavalla myös ydinmateriaalin tai -jätteen kuljetuksen ja siihen mahdollisesti liittyvän varastoinnin yhteydessä.

Luvanhaltijan on erityisesti huolehdittava siitä, ettei ydinlaitokselta voida viedä ydinmateriaalia, ydinjätettä, radioaktiivisia aineita tai salassa pidettäviä tietoaineistoja ilman asianmukaista lupaa.

4 luku

Turvahenkilöt ja uhkatilanteisiin varautuminen

9 §
Turvahenkilön koulutusvaatimukset

Ydinenergialain 7 l §:ssä tarkoitetulla turvahenkilöllä on oltava yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 24 §:n mukainen vartijan peruskoulutus tai muu vastaava turva-alan koulutus. Lisäksi turvahenkilön on täytettävä viimeksi mainitussa lainkohdassa säädetyt vartijan yleiset hyväksymisehdot.

Ydinlaitoksen turvaorganisaatioon kuuluvan tulee lisäksi osoittaa omaavansa tehtävänsä edellyttämät tiedot:

1) turvaohjesäännöstä ja turvaorganisaation toimintaa koskevista periaatteista ja ohjeista;

2) toiminnan pääperiaatteista ja kohteeseen liittyvistä turvattavista toiminnoista;

3) toimintaa koskevista pelastus-, valmius- ja erityistilannesuunnitelmista; sekä

4) mahdollisista muista tarvittavista toimintaohjeista, joiden avulla henkilö kykenee suorittamaan tehtävänsä oikein ja turvallisesti.

10 § (12.4.2012/171)
Voimankäyttövälineisiin liittyvät erityisvaatimukset

Turvahenkilöltä, joka kantaa voimankäyttövälineitä tai jonka tehtäviin kuuluu varautuminen käyttämään näitä välineitä tai fyysisiä voimakeinoja turvaamistehtävässään, edellytettävää perus- ja erikoiskoulutusta koskevat vaatimukset määrätään ydinlaitoksen turvaohjesäännössä. Turvaohjesäännössä määrätään myös edellä mainittujen perus- ja erikoiskoulutuksen edellyttämästä kouluttaja- ja käyttökoulutuksesta sekä vaadittavan taitotason osoittamisesta ja seurannasta.

Ydinlaitoksen turvaorganisaation käytössä saa olla ainoastaan turvaohjesäännön mukaisia, luvanhaltijan tai vartioimisliikkeen hallitsemia voimankäyttövälineitä.

11 §
Hälytyskeskus

Ydinlaitoksella on oltava turvajärjestelyjä varten hälytyskeskus ja sille varakeskus. Molemmista tulee olla varmennetut yhteydet poliisiin ja laitoksen valvomoon. Hälytyskeskuksessa tai varahälytyskeskuksessa on aina oltava paikalla vähintään yksi hälytystoiminnoista vastaava henkilö.

Ydinmateriaalin tai ydinjätteen kuljetuksen tai varastoinnin yhteydessä tulee toteuttaa hälytysyhteydet ja -järjestelyt siten kuin kuljetuksen tai varastoinnin asianmukainen turvaaminen edellyttää.

12 §
Johtokeskus

Ydinlaitoksella on oltava jatkuvasti miehitetty turvaorganisaation johtokeskustoiminto, ja sille varattu tila. Toiminnosta vastaava henkilö johtaa laitoksen turvatoimintoja, kunnes poliisi 13 §:n mukaisesti ilmoittaa ottavansa johtovastuun toimenpiteistä lainvastaisen toiminnan torjumiseksi.

Ydinlaitoksella, tutkimusreaktoria lukuun ottamatta, sama henkilö ei voi toimia yhtäaikaisesti turvaorganisaation johtamisesta ja hälytystoiminnoista vastaavana henkilönä.

Ydinlaitoksella on oltava poliisin käyttöön osoitettava asianmukaisesti varustettu tila, josta poliisi voi johtaa toimintaa ydinlaitokseen kohdistuvan lainvastaisen toiminnan torjumiseksi.

Johtokeskuksella on oltava varakeskus. Molemmista tulee olla varmennetut yhteydet poliisiin ja laitoksen valvomoon.

5 luku

Uhkatilanteet

13 §
Toiminta uhkatilanteessa

Uhkatilanteessa on viipymättä ryhdyttävä turvaohjesäännön tai turvasuunnitelman mukaisiin ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Hälytys poliisille on toimitettava heti kun uhan olemassaolo on todettu. Poliisille on myös sen saapuessa paikalle mahdollisuuksien mukaan toimitettava tietoa uhkatilanteesta ja sen etenemisestä.

Kun uhan olemassaolo on todettu, toimenpiteitä uhan torjumiseksi johtaa turvaorganisaation johtajana toimiva henkilö. Toiminnan johto siirtyy poliisille, kun asianomainen poliisimies ilmoittaa ottavansa johtovastuun. Poliisin avuksi on tällöin asetettava riittävästi henkilöitä, joilla on muun ohessa ydintekniikan ja säteilysuojelun asiantuntemusta. Ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun liittyvistä asioista ydinlaitoksella vastaa luvanhaltija.

14 §
Ilmoittaminen Säteilyturvakeskukselle

Ilmoitus Säteilyturvakeskukselle on tehtävä viipymättä kun uhan olemassaolo on todettu. Luvanhaltijan on huolehdittava sen järjestämisestä, että Säteilyturvakeskukselle toimitetaan tietoja uhkatilanteesta ja sen etenemisestä siinäkin tapauksessa, että turvaorganisaation johto on sidottu uhan torjuntatehtäviin.

Säteilyturvakeskuksen on tiedotettava uhkatilanteesta muille viranomaisille, jos tilanne sitä edellyttää.

6 luku

Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta

15 §
Tehtävät

Ydinenergialain 56 §:n 3 momentissa tarkoitetun ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) arvioida ydinturva-alan uhkakuvia ja niissä tapahtuvia muutoksia;

2) kehittää ydinalan uhkatilanteisiin liittyviä toimintavalmiuksia ja tiedonkulkua;

3) edistää viranomaisten ja luvanhaltijoiden välistä yhteistyötä;

4) seurata ydinalan turvajärjestelyjä koskevaa kehitystä, koulutusta ja tutkimusta sekä alaa koskevaa ohjeistusta ja tiedottamista;

5) seurata ja edistää ydinalan turvajärjestelyjä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä;

6) määritellä ydinalan turvajärjestelyjä koskevia suuntaviivoja ja tehdä näitä koskevia aloitteita; sekä

7) valmistella ja antaa Säteilyturvakeskuksen pyynnöstä ydinalan turvajärjestelyjä koskevia lausuntoja.

16 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi neuvottelukunnassa on enintään 12 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja näiden varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäseniksi kutsuttavien tulee edustaa korkeatasoista ydinalan tai turva-alan asiantuntemusta.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa neuvottelukunnasta tai kuolee kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen.

17 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai silloin, kun vähintään kaksi jäsentä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytänyt.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri ja muita sivutoimisia sihteereitä, jotka Säteilyturvakeskus neuvottelukuntaa kuultuaan tähän tehtävään määrää.

Neuvottelukunta voi kuulla asiantuntijoita sekä hankkia lausuntoja ja selvityksiä. Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten määräaikaisia jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvottelukuntaan kuulumattomia asiantuntijoita. Jaoston puheenjohtajan on oltava neuvottelukunnan jäsen.

18 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnassa kuultaville asiantuntijoille maksettavat palkkiot määräytyvät valtiovarainministeriön suosituksen mukaisesti. (12.4.2012/171)

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

7 luku

Erinäiset säännökset

19 §
Suunnitelmien laatiminen ja hyväksyminen

Turvajärjestelyjä koskevat suunnitelmat ja toimenpiteet uhkatilanteiden varalta on valmisteltava yhteistyössä asianomaisten poliisiviranomaisten kanssa.

Säteilyturvakeskuksen hyväksyttäväksi on ennen turvajärjestelyjen käyttöönottoa esitettävä turvajärjestelyjen periaatesuunnitelma, ydinenergia-asetuksen (161/1988) 35 §:n 1 momentin 5 kohdan mukainen alustava turvasuunnitelma, mainitun asetuksen 36 §:n 1 momentin 7 kohdan mukainen turvasuunnitelma sekä ydinenergialain 7 n §:n mukainen turvaohjesääntö.

Myös edellä mainittujen asiakirjojen muutokset on esitettävä Säteilyturvakeskuksen hyväksyttäväksi.

20 §
Salassapito

Salassapitovelvollisuudesta säädetään ydinenergialain 78 §:ssä sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 14 ja 41 §:ssä.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjä koskevista yleisistä määräyksistä 14 päivänä helmikuuta 1991 annettu valtioneuvoston päätös (396/1991).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.4.2012/171:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.