Seurattu SDK 834/2022 saakka.

21.11.2008/717

Laki Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 28.12.2017/1146, joka on voimassa 1.1.2018 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (13.12.2013/963)
Organisatorinen asema

Teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa toteuttava Innovaatiorahoituskeskus Tekes kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

2 § (13.12.2013/963)
Toiminnan tavoite

Tekesin toiminnan tavoitteena on edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Toiminnan tulee uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, parantaa tuottavuutta ja työelämän laatua, lisätä vientiä sekä luoda työllisyyttä ja hyvinvointia.

3 § (13.12.2013/963)
Tekesin tehtävät

Tekes edistää asiantuntemuksellaan ja rahoituksellaan teknologian ja innovaatioiden kehittämistä sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tulosten laaja-alaista hyödyntämistä elinkeinotoiminnassa, työelämässä ja muualla yhteiskunnassa sekä aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä.

Tekes suorittaa lisäksi ne teknologia- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun, selvityksiin, kokeiluun ja seurantaan liittyvät tehtävät, jotka työ- ja elinkeinoministeriö sille tulosohjauksessaan antaa tai jotka sille erikseen valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Tekes voi huolehtia kansainväliseen tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä hallinnoimalla kyseistä tehtävää varten perustettua valtion kokonaan omistamaa osakeyhtiötä ja vastaamalla yhtiön omistajaohjauksesta siten kuin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 6 §:ssä säädetään.

Tekes hoitaa myös elinkeino-, energia- ja ympäristöpoliittisiin tukiin liittyviä valtionapuviranomaisen tehtäviä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä edellä mainituista tehtävistä. (21.12.2016/1330)

Tekes voi tuottaa hallinnoimilleen osakeyhtiöille hallinnollisia tukipalveluja korvausta vastaan.

3 a § (13.12.2013/963)
Kilpailuttaminen pienten ja keskisuurten yritysten puolesta

Tekes voi kilpailuttaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) noudattaen tavaran- ja palveluntuottajat niiden pienten ja keskisuurten yritysten puolesta, jotka saavat Tekesiltä valtionavustuslain (688/2001) mukaista rahoitusta tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoimintaan.

Tekesiltä tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoimintaan rahoitusta yli puolet hankinnan arvosta saanut pieni ja keskisuuri yritys voi valita hankinnan toteuttajaksi toimittajan, jonka Tekes on yrityksen puolesta kilpailuttanut.

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun komission suosituksen 2003/361/EY mukaisia yrityksiä.

4 § (13.12.2013/963)
Tekesin johtaminen

Tekesiä johtaa pääjohtaja, jonka nimittää valtioneuvosto. Pääjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää Tekesin toimintaa ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle.

Pääjohtaja ratkaisee Tekesissä ratkaistavat asiat, joista ei ole muualla erikseen säädetty.

Pääjohtaja vahvistaa työjärjestyksen. Työjärjestyksellä voidaan siirtää pääjohtajan ratkaisuvaltaa Tekesiin palvelussuhteessa olevalle henkilölle, kuitenkin siten, että merkittävää julkisen vallan käyttöä edellyttävien tehtävien ratkaisuvaltaa ei siirretä muille kuin virkasuhteisille. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä asiat ratkaistaan esittelystä.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun Tekesiin palvelussuhteessa olevan henkilön ratkaistavissa.

5 § (18.2.2011/162)
Tekesin johtokunta (13.12.2013/963)

Tekesillä on johtokunta, jonka valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän Tekesin toimialaa tuntevaa henkilöä, joista yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Johtokunnan jäseneksi ei voida nimittää Tekesiin palvelussuhteessa olevaa henkilöä. (13.12.2013/963)

Pääjohtajalla on velvollisuus toimia johtokunnan esittelijänä ja oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa.

Tekesin henkilöstö valitsee johtokuntaan keskuudestaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita. (13.12.2013/963)

Valtioneuvosto määrää johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 § (13.12.2013/963)
Johtokunnan tehtävät

Johtokunta ohjaa, seuraa ja valvoo Tekesin toimintaa. Johtokunta päättää Tekesin yleisistä toimintalinjoista sekä vaikuttavuus- ja muista tavoitteista ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sovitut tavoitteet.

Johtokunnan oikeudesta päättää rahoituksen myöntämisestä yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin sekä julkisen tutkimuksen hankkeisiin Tekesille valtion talousarviossa osoitettujen myöntämisvaltuuksien puitteissa säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Johtokunta päättää valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa tarkoitettujen Tekesin hallinnoimien osakeyhtiöiden omistajaohjauksesta.

Johtokunnan muista tehtävistä ja päätöksenteosta voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

7 § (13.12.2013/963)
Tekesin valtuuskunta

Tekesin toimintaa seuraa Tekesin valtuuskunta, jonka asettamisesta, tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

8 §
Ulkomailla työskentelevän henkilöstön palvelussuhteen ehdot

Ulkomailla työskentelevän henkilöstön palkkauksesta, ulkomaanedustuksen korvauksista, työajasta, vuosilomasta ja virkavapaudesta on voimassa, mitä ulkomaanedustuksen osalta säädetään taikka mitä valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) nojalla sovitaan.

9 § (13.12.2013/963)
Tarkemmat säännökset hallinnosta

Tekesin virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkojen täyttämisestä on voimassa, mitä valtion virkamieslaissa (750/1994) säädetään. Organisaatiosta, johtamisesta, virkamiehen virkavapauden myöntämisestä ja sijaisuudesta sekä valtion edustamisesta tuomioistuimissa ja virastoissa säädetään valtioneuvoston asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta 7 päivänä toukokuuta 1993 annettu laki (429/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 57/2008, TaVM 13/2008, EV 88/2008

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.2.2011/162:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu hallitus jatkaa toimikautensa loppuun asti ja siihen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 301/2010, TaVM 41/2010, EV 295/2010

13.12.2013/963:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan Tekes -teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukseen, viittauksen on katsottava tarkoittavan Innovaatiorahoituskeskus Tekesiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 125/2013, TaVM 25/2013, EV 125/2013

21.12.2016/1330:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 248/2016, TaVM 30/2016, EV 227/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.