Seurattu SDK 968/2022 saakka.

26.6.2008/439

Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 25.8.2016/730, joka on voimassa 30.12.2016 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (28.12.2012/1085)
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään mahdollisuudesta määrätä rattijuopumukseen syyllistyneelle ehdollinen ajokielto yhdistettynä ajo-oikeuden valvontaan (valvottu ajo-oikeus) ja valvotun ajo-oikeuden toteuttamisesta.

2 §
Valvotun ajo-oikeuden pyytäminen

Valvottua ajo-oikeutta voi pyytää rikoslain (39/1889) 23 luvun 3 §:n 1 momentin tai 4 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta rattijuopumuksesta epäilty, jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa. Pyyntö on esitettävä poliisille tai rattijuopumusasian käsittelyn yhteydessä tuomioistuimelle.

Poliisin tulee 1 momentissa tarkoitetun rikoksen esitutkinnassa ilmoittaa epäillylle mahdollisuudesta valvottuun ajo-oikeuteen sekä kertoa hänelle valvonnan sisällöstä, ehdoista ja kustannuksista.

3 §
Valvotussa ajo-oikeudessa käytettävä ajoneuvo

Valvotun ajo-oikeuden aikana käytettävät ajoneuvot on varustettava alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain (1109/2010) 1 §:ssä tarkoitetulla alkolukolla. Alkolukko asennetaan valvottuun ajo-oikeuteen määrätyn (valvottava) käytössä olevaan yhteen tai useampaan:

1) henkilöautoon;

2) linja-autoon;

3) pakettiautoon;

4) kuorma-autoon; tai

5) traktoriin.

(10.12.2010/1111)

Ajoneuvo on muutoskatsastettava alkolukon asentamisen ja sen poistamisen jälkeen.

4 § (30.12.2015/1616)
Valvotun ajo-oikeuden määrääminen ja alkaminen

Valvotun ajo-oikeuden määräämisestä säädetään ajokorttilain (386/2011) 69 §:ssä. Ajokorttilain 15 a §:n 2 momentissa tarkoitetun ajokortin luokan muuttamisen edellytyksenä on, että valvottava toimittaa poliisille todistuksen alkolukon asentamisesta, rekisteröintitodistuksen I osan, josta ilmenee, että ajoneuvo on alkolukon asentamisen jälkeen muutoskatsastettu, sekä todistuksen tämän lain 6 §:ssä tarkoitetusta päihteiden käyttöä koskevasta keskustelusta.

Valvotun ajo-oikeuden alkamisesta ja päättymisestä sekä siihen liittyvästä menettelystä säädetään ajokorttilain 15 a §:ssä.

Valvottavan on täytettävä valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvat velvollisuudet.

5 § (28.12.2012/1085)
Valvotun ajo-oikeuden käyttäminen

Valvottavalla on ajo-oikeus vain poliisille ilmoitettuihin ja ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyihin ajoneuvoihin. Jos poliisi on ajokorttilain nojalla määrännyt valvottavan ajo-oikeuden voimassa pysyttämiseksi suorittamaan kuljettajantutkinnon ajokokeen, ajokoe saadaan edellä säädetyn estämättä suorittaa sellaisella tutkintoajoneuvon vaatimukset täyttävällä ajoneuvolla, jossa ei ole alkolukkoa.

6 §
Päihdehoito

Valvottavan on käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksista terveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä hoitomahdollisuuksista. Käynnistä on pyydettävä todistus, josta ilmenee keskustelun tarkoitus.

7 §
Kustannukset

Valvottava vastaa valvotusta ajo-oikeudesta hänelle aiheutuvista kustannuksista.

8 § (28.12.2012/1085)
Käyttötietojen käsittely

Valvottavan on 60 päivän välein vietävä alkolukolla varustetut ajoneuvot alkolukon käyttötietojen purkamista varten alkolukon valmistajan valtuuttamalle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmoitetulle edustajalle.

Valvottavaa koskevat henkilötiedot ja alkolukon käyttötiedot ovat salassa pidettäviä, ja ne on pidettävä erillään edustajan muista asiakasrekistereistä. Alkolukon valmistajan tai tämän edustajan on viipymättä ilmoitettava poliisille, jos valvottava on laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa viedä ajoneuvo alkolukon käyttötietojen purkuun, alkolukko on asiakkaan pyynnöstä irrotettu ajoneuvosta tai jos käyttötietojen purkamisen yhteydessä on ilmennyt, että alkolukkoa on käsitelty sen asianmukaisen toiminnan häiritsemiseksi tai estämiseksi. Edustaja ja alkolukon valmistaja saavat käsitellä valvottavan henkilötietoja ja alkolukon käyttötietoja vain, jos tämän lain toimeenpano sitä edellyttää. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä hoitavaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Käyttötietojen siirtämiseen Euroopan unionin ulkopuolella toimivalle alkolukon valmistajalle sovelletaan, mitä henkilötietolaissa säädetään henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin ulkopuolelle.

Edustaja ja alkolukon valmistaja saavat säilyttää valvottavaa koskevia henkilötietoja ja alkolukon käyttötietoja enintään viisi vuotta valvotun ajo-oikeuden päättymisestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä.

9 § (28.12.2012/1085)
Valvotun ajo-oikeuden peruuttaminen

Valvottu ajo-oikeus voidaan peruuttaa ja ehdollinen ajokielto määrätä pantavaksi täytäntöön ajokorttilain 68 §:n 1 momentissa ja 69 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin. Jos väliaikainen ajokielto perustuu ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohtaan, poliisin on ilmoitettava ajokiellosta syyttäjälle, jonka on viipymättä esitettävä valvotun ajo-oikeuden peruuttamista ja ehdollisen ajokiellon täytäntöönpanoa koskeva vaatimus käräjäoikeudelle. Vaatimus esitetään sille tuomioistuimelle, jonka piirissä valvottava asuu tai pysyvästi oleskelee. Asia voidaan tuomioistuimessa käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa, ja virallisen syyttäjän tulee olla istunnossa läsnä. Asia voidaan käsitellä ja ratkaista valvottavan poissaolosta huolimatta. Jos oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 a luvun 1 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät, asia voidaan ratkaista myös pääkäsittelyä toimittamatta. Muuten menettelyyn sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa säädetään.

10 § (28.12.2012/1085)
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin tässä laissa tarkoitettuun päätökseen säädetään ajokorttilain 95 §:n 1 momentissa.

11 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset alkolukon teknisistä ominaisuuksista, toiminnasta, asennuksesta sekä käyttötietojen purkamisesta ja niiden ilmoittamisesta poliisille annetaan valtioneuvoston asetuksella.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä tarkoitettuun henkilöön, joka on syyllistynyt rattijuopumukseen lain tultua voimaan. Tätä lakia sovelletaan kuitenkin myös 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävään henkilöön, joka on syyllistynyt rattijuopumukseen ennen tämän lain voimaantuloa, mutta asia käsitellään tuomioistuimessa vasta tämän lain tultua voimaan.

HE 36/2008, LiVM 8/2008, EV 75/2008

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1318:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

10.12.2010/1111:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

HE 74/2010, LiVM 9/2010, EV 143/2010

28.12.2012/1085:

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

HE 144/2012, LiVM 20/2012, EV 152/2012

30.12.2015/1616:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 84/2015, LiVM 14/2015, EV 86/2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.