Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

19.6.2008/422

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 3.7.2014/520, joka on voimassa 15.7.2014 alkaen. Tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 30.9.2015 asti ja 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa 31.12.2016 asti. Ks. VNa paristoista ja akuista 520/2014 25 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) sekä 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 30 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan paristoon ja akkuun sen muodosta, tilavuudesta, painosta, koostumuksesta ja käyttötarkoituksesta riippumatta. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta paristoon tai akkuun, jota käytetään jätelain 18 b §:n 1 momentin 6 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tuotteissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) paristolla sähköenergian lähdettä, jossa kemiallista energiaa muunnetaan suoraan sähköenergiaksi ja joka muodostuu yhdestä tai useammasta primaarikennosta, jotka eivät ole ladattavia;

2) akulla sähköenergian lähdettä, jossa kemiallista energiaa muunnetaan suoraan sähköenergiaksi ja joka muodostuu yhdestä tai useammasta sekundaarikennosta, jotka ovat ladattavia;

3) paristoyksiköllä paristoja tai akkuja, jotka on yhdistetty toisiinsa tai suljettu koteloon omaksi yksikökseen, jota käyttäjän ei ole tarkoitus hajottaa tai avata;

4) kannettavalla paristolla tai akulla paristoa, akkua tai paristoyksikköä, joka on suljettu ja jota voidaan kantaa käsin ja joka ei ole teollisuusparisto tai -akku eikä ajoneuvoparisto tai -akku;

5) nappiparistolla pientä pyöreää kannettavaa paristoa tai akkua, jonka halkaisija on suurempi kuin korkeus ja jota käytetään erityistarkoituksiin kuten kuulokojeisiin, rannekelloihin, pieniin kannettaviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ja varavoimanlähteenä;

6) ajoneuvoparistolla tai -akulla ajoneuvojen käynnistyksessä, valaistuksessa ja sytytyksessä käytettävää paristoa tai akkua;

7) teollisuusparistolla tai –akulla yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunniteltua tai sähköajoneuvoissa käytettävää paristoa tai akkua;

8) käytetyllä paristolla tai akulla paristoa tai akkua, joka on jätelain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua jätettä;

9) kierrätyksellä tuotantoprosessissa tapahtuvaa jätteen käsittelemistä, jonka tarkoituksena on aineen käyttö alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen, lukuun ottamatta energiasisällön hyödyntämistä;

10) käsittelyllä jäteasetuksen (1390/1993) liitteessä 6 tarkoitettua toimintaa;

11) esikäsittelyllä lajittelua ja kierrätystä tai käsittelyä valmistelevaa muuta toimintaa;

12) sähkö- ja elektroniikkalaitteella jätelain 18 b §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua laitetta, jonka voimanlähteenä käytetään tai voidaan käyttää kokonaan tai osittain paristoja tai akkuja;

13) tuottajalla myyntitavasta riippumatta, mukaan lukien kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettu etämyynti, sitä, joka ammattimaisesti saattaa paristoja tai akkuja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut, Suomen markkinoille ensimmäistä kertaa;

14) markkinoille saattamisella toimittamista kolmannelle osapuolelle tai saattamista kolmannen osapuolen käyttöön Euroopan yhteisössä maksua vastaan tai vastikkeetta; yhteisön tullialueelle tuontia pidetään myös markkinoille saattamisena;

15) jakelijalla sitä, joka tarjoaa tai myy ammattimaisesti paristoja ja akkuja käyttäjälle;

16) taloudellisella toimijalla tuottajaa, jakelijaa, kerääjää, kierrättäjää, esikäsittelijää ja muuta käsittelijää;

17) johdottomalla työkalulla paristo- tai akkukäyttöistä kädessä pidettävää sähkö- ja elektroniikkalaitetta, jota käytetään huolto-, rakennus- tai puutarhanhoitotarkoituksiin;

18) keräysasteella prosenttiosuutta, joka saadaan jakamalla jätelain 18 h §:n 6 momentin ja 18 d §:n 1 momentin sekä tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaisesti tiettynä kalenterivuotena Suomessa kerättyjen käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen paino niiden kannettavien paristojen ja akkujen keskimääräisellä painolla, jotka tuottajat joko myyvät suoraan käyttäjille tai toimittavat kolmansille osapuolille myytäviksi käyttäjille Suomessa kyseisenä kalenterivuotena ja sitä edeltävinä kahtena kalenterivuotena; vuosittaisiin keräys- ja myyntilukuihin on sisällytettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olevat kannettavat paristot ja akut.

3 §
Eräiden vaarallisten aineiden rajoitukset

Seuraavia paristoja ja akkuja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin ja muihin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut, ei saa saattaa markkinoille:

1) paristot ja akut, joissa on yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa, lukuun ottamatta enintään kaksi painoprosenttia elohopeaa sisältäviä nappiparistoja;

2) kannettavat paristot ja akut, joissa on yli 0,002 painoprosenttia kadmiumia, lukuun ottamatta paristoja ja akkuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi hätä- tai hälytysjärjestelmissä, hätävalaistus mukaan lukien, lääkinnällisissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa tai johdottomissa työkaluissa.

Jätelain 18 b §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa ajoneuvoissa käytettävien ajoneuvoparistojen ja –akkujen ja teollisuusparistojen ja –akkujen sisältämiin vaarallisiin aineisiin sovelletaan kuitenkin, mitä jätelaissa ja kemikaalilaissa (744/1989) säädetään eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa.

3 § 1 mom. 1 kohtaa sovelletaan 30.9.2015 asti ja 3 § 1 mom. 2 kohtaa 31.12.2016 asti. Ks. VNa paristoista ja akuista 520/2014 25 §.

4 §
Paristojen ja akkujen ominaisuuksien parantaminen

Paristot ja akut on suunniteltava ja valmistettava siten, että niiden koko elinkaaren aikaisia ominaisuuksia ympäristönsuojelun kannalta jatkuvasti parannetaan. Vastaavasti on pidettävä kaupan paristoja ja akkuja, jotka sisältävät mahdollisimman pieniä määriä vaarallisia aineita ja joissa elohopea, kadmium, lyijy ja muut vaaralliset aineet on mahdollisuuksien mukaan korvattu haitattomammilla aineilla.

5 §
Erilliskeräystä ja vastaanottoa koskevat yleiset vaatimukset

Tuottajan on kuljetusten ympäristövaikutukset huomioon ottaen huolehdittava, että perustetaan käytettyjen paristojen ja akkujen keräys- ja vastaanottojärjestelmiä ja ryhdytään tarvittaviin muihin toimiin, joilla maksimoidaan käytettyjen paristojen ja akkujen erilliskeräys ja vastaavasti minimoidaan niiden käsittely sekalaisena yhdyskuntajätteenä siten, että saavutetaan korkea kierrätysaste kaikille käytetyille paristoille ja akuille.

6 §
Käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen erilliskeräys ja vastaanotto

Sen lisäksi, mitä jätelaissa ja 5 §:ssä säädetään käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen erilliskeräyksestä ja vastaanotosta, tuottajan on huolehdittava, että:

1) käyttäjällä on mahdollisuus poistaa käytetyt paristot tai akut käytöstä häntä lähellä olevassa helppopääsyisessä vastaanottopaikassa;

2) käytettyjen paristojen ja akkujen keräys ja vastaanotto sovitetaan tarpeen mukaan yhteen jätelain 18 b §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuseen perustuvien keräys- ja jätehuoltojärjestelmien kanssa.

Jätelain 18 h §:n 6 momentissa ja 18 d §:n 1 momentissa mainittuihin keräys- ja vastaanottopaikkoihin, jotka on tarkoitettu vain käytetyille kannettaville paristoille ja akuille, ei tarvita ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa säädettyä ympäristölupaa.

7 §
Käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen keräysaste ja sen seuranta

Tuottajan on huolehdittava, että vähintään seuraavat käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen keräysasteet saavutetaan:

1) 25 prosenttia viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012;

2) 45 prosenttia viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2016.

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on 16 ja 17 §:n mukaisesti ilmoitettujen ja koottujen tietojen perusteella seurattava käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen keräysasteita vuosittain noudattaen liitteessä 1 olevaa seurantajärjestelmää.

8 §
Käytettyjen ajoneuvoparistojen ja –akkujen ja teollisuusparistojen ja –akkujen erilliskeräys ja vastaanotto

Sen lisäksi, mitä jätelaissa ja 5 §:ssä säädetään käytettyjen ajoneuvoparistojen ja -akkujen ja teollisuusparistojen ja -akkujen erilliskeräyksestä ja vastaanotosta, tuottajan on huolehdittava, että:

1) käytetyt ajoneuvoparistot ja –akut kerätään käyttäjältä tai että käyttäjällä on mahdollisuus poistaa käytetyt paristot ja akut käytöstä häntä lähellä olevassa helppopääsyisessä vastaanottopaikassa;

2) käytettyjen ajoneuvoparistojen ja –akkujen keräys ja vastaanotto sovitetaan tarpeen mukaan yhteen jätelain 18 b §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen tuottajavastuuseen perustuvien keräys- ja jätehuoltojärjestelmien kanssa;

3) käytetyt teollisuusparistot ja –akut otetaan aina vastaan käyttäjältä riippumatta niiden kemiallisesta koostumuksesta tai alkuperästä.

9 §
Käytettyjen ajoneuvoparistojen ja –akkujen ja teollisuusparistojen ja –akkujen käsittelyä koskevat rajoitukset

Käytettyjen ajoneuvoparistojen ja –akkujen ja teollisuusparistojen ja -akkujen sijoittaminen kaatopaikalle tai käsittely polttamalla on kielletty.

10 §
Esikäsittely ja kierrätys

Tuottajan on huolehdittava jätehuoltojärjestelmien perustamisesta siten, että viimeistään 26 päivästä syyskuuta 2009 kaikki erilliskerätyt tunnistettavat käytetyt paristot ja akut esikäsitellään ja kierrätetään käyttäen terveyden ja ympäristön suojelun kannalta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tehdessään sopimuksia esikäsittely- ja kierrätyslaitosten kanssa tuottajan on asetettava etusijalle laitokset, jotka käyttävät organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisia ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä.

Esikäsittely- ja kierrätyslaitoksen on sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään, täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) jos käytettyjä paristoja ja akkuja kerätään yhdessä jätteenä käytöstä poistettavien jätelain 18 b §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen tai 5 kohdassa tarkoitettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kanssa, esikäsittelyssä poistetaan paristot ja akut kerätystä ajoneuvo- tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta;

2) esikäsittelyssä noudatetaan viimeistään 26 päivästä syyskuuta 2009 liitteen 2 kohdan A mukaisia vähimmäisvaatimuksia;

3) kierrätyksessä saavutetaan ennen 26 päivää syyskuuta 2011 liitteen 2 kohdan B mukaiset vaatimukset.

Edellä 1 ja 2 momentin mukaisesti esikäsiteltyjen ja kierrätettyjen käytettyjen paristojen ja akkujen jäännökset saa käsitellä polttamalla tai sijoittaa kaatopaikalle noudattaen, mitä ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa jätteen polttamisesta tai kaatopaikalle sijoittamisesta säädetään.

Käytettyjen paristojen ja akkujen esikäsittelyn ja kierrätyksen ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000).

11 §
Vienti esikäsiteltäväksi ja kierrätettäväksi

Käytettyjen paristojen ja akkujen esikäsittely ja kierrätys voidaan järjestää muualla kuin Suomessa noudattaen, mitä jätteiden siirroista erikseen säädetään.

Käytettyjen paristojen ja akkujen vientiä Euroopan yhteisöstä pidetään liitteessä 2 säädettyjen vaatimusten mukaisena vain, jos on luotettavaa näyttöä, että esikäsittely ja kierrätys on järjestetty tämän asetuksen vaatimuksia vastaavalla tavalla.

12 § (27.8.2009/668)
Paristoon, akkuun ja paristoyksikköön tehtävät merkinnät

Tuottajan on huolehdittava, että markkinoille saatettavissa paristoissa, akuissa ja paristoyksiköissä on niiden erilliskeräystä ja raskasmetallisisältöä osoittavat liitteen 3 mukaiset merkinnät.

13 §
Tiedottaminen käyttäjille

Tuottajan ja tuottajayhteisön on julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisella, neuvonnalla ja valistuksella huolehdittava, että käyttäjät saavat kattavasti tietoja:

1) paristojen ja akkujen sisältämien aineiden mahdollisista ympäristö- ja terveysvaikutuksista;

2) käytettyjen paristojen ja akkujen erilliskeräykseen ja kierrätykseen osallistumisen merkityksestä ja siitä, että käytettyjä paristoja ja akkuja ei pidä poistaa käytöstä lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä;

3) käyttäjien käytettävissä olevista keräysjärjestelmistä sekä keräys- ja vastaanottopaikoista;

4) 12 §:ssä tarkoitettujen merkintöjen merkityksestä.

14 §
Jätehuoltokustannusten ilmoittaminen tuotteen hinnassa

Käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen keräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuvia kustannuksia ei saa ilmoittaa erikseen käyttäjälle uutta paristoa tai akkua myytäessä.

15 § (27.8.2009/668)
Ilmoitus tuottajan merkitsemiseksi tuottajatiedostoon

Jätelain 50 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa paristojen tai akkujen tuottajan merkitsemiseksi tuottajatiedostoon on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajan nimi sekä mahdolliset tuotemerkit, joita tuottaja käyttää paristojen ja akkujen markkinoinnissa;

2) tuottajan osoite- ja yhteystiedot, mukaan lukien katuosoite ja -numero, postinumero ja -toimipaikka, internetosoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) tuottajan yritys- ja yhteisötunnus;

4) tiedot tuottajan markkinoimista paristoista ja akuista eriteltyinä paristo- ja akkutyypeittäin 2 §:n 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti;

5) tiedot siitä, miten tuottaja aikoo täyttää käytettyjen paristojen ja akkujen keräyksen ja muun jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa;

6) päivämäärä, jolloin ilmoitus tuottajan merkitsemiseksi tuottajatiedostoon on tehty;

7) vakuutus ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

Tuottajan on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta. Samoin on ilmoitettava ympäristökeskukselle toiminnan lopettamisesta.

15 a § (27.8.2009/668)
Ilmoitus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajatiedostoon

Jätelain 50 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa paristojen tai akkujen tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajatiedostoon on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, yhteys- ja osoitetiedot, yhteyshenkilön nimi ja asema sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) 15 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisön edustamista tuottajista ja tuottajayhteisöön liittymisen ajankohta;

3) selvitys tuottajayhteisön edustamien tuottajien markkinoimista paristoista ja akuista eriteltyinä paristo- ja akkutyypeittäin 2 §:n 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti;

4) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

5) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä jätehuollosta, kuten keräys- ja vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, esikäsittelystä ja kierrätyksestä, jätehuollon piiriin kuuluvien käytettyjen paristojen ja akkujen lajista, laadusta, määrästä ja alkuperästä sekä jätehuollon toiminta-alueesta;

6) selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

7) selvitys yhteisön vakavaraisuudesta.

Tuottajayhteisön on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos 1 momentin 2 kohdan mukaiset tiedot muuttuvat. Samoin on ilmoitettava ympäristökeskukselle tuottajayhteisöön liittyneestä uudesta tai siitä eronneesta tuottajasta. Tuottajayhteisön on lisäksi ilmoitettava, jos yhteisön nimi, toiminimi, yhteystiedot tai säännöt muuttuvat tai jos ilmoitetuissa jätehuoltojärjestelmissä tai sopimusjärjestelyissä tapahtuu olennaisia muutoksia.

15 b § (27.8.2009/668)
Tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon ja poistaminen siitä

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on 15 tai 15 a §:n mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella merkittävä tuottaja tuottajatiedostoon sekä tarvittaessa päivitettävä tuottajaa koskevat tiedot tai poistettava tuottaja tiedostosta. Tuottajatiedostoon merkitsemisen yhteydessä tuottajalle annetaan tunnistenumero.

16 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Tuottajan ja tuottajayhteisön on ilmoitettava Pirkanmaan ympäristökeskukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä paristo- ja akkutyypeittäin 2 §:n 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti eriteltyinä edellistä vuotta koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen paristojen ja akkujen, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ja ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut, ja maasta vietyjen tällaisten paristojen ja akkujen määrä tonneina sekä selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista;

2) kerättyjen käytettyjen paristojen ja akkujen, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja ajoneuvoista poistetut paristot ja akut, määrä tonneina;

3) esikäsiteltyjen ja kierrätettyjen käytettyjen paristojen ja akkujen määrä tonneina sekä saavutetut kierrätysasteet;

4) maasta vietyjen käytettyjen paristojen ja akkujen määrä sekä yksilöidyt tiedot niiden esikäsittelystä ja kierrätyksestä ja saavutetuista kierrätysasteista.

Käyttäjälle myytävien kannettavien paristojen ja akkujen vuosimyynti on laskettava kyseisenä vuotena Suomen markkinoille saatettujen kannettavien paristojen ja akkujen painon perusteella, lukuun ottamatta kannettavia paristoja ja akkuja, jotka on samana vuonna viety maasta ennen niiden myyntiä käyttäjälle. Laskelmien perustana on käytettävä asiasta kerättyjä tietoja tai niihin perustuvia tilastollisesti merkittäviä arvioita. Pariston ja akun markkinoille saattaminen on otettava huomioon yhden kerran.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä ensimmäisen kerran vuonna 2010.

17 §
Seurantatietojen kokoaminen ja toimittaminen komissiolle

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on tässä asetuksessa asetettujen velvoitteiden noudattamisen seuraamiseksi ja valvomiseksi vuosittain, ensimmäisen kerran vuonna 2010, koottava 16 §:ssä tarkoitetut edellistä vuotta koskevat seurantatiedot ja arvioitava saavutetut keräysasteet ja –tasot sekä kierrätysasteet.

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on lisäksi vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, ensimmäisen kerran vuonna 2013, toimitettava 1 momentissa tarkoitetut kooste ja arvio Euroopan yhteisöjen komissiolle. Niissä on myös selvitettävä, miten seurantatiedot on hankittu tai saatu.

18 §
Täytäntöönpanokertomus

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY 22 artiklan mukaisesti joka kolmas vuosi viimeistään 26 päivänä kesäkuuta toimitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle kertomus mainitun direktiivin täytäntöönpanosta Suomessa. Ensimmäinen kertomus on toimitettava vuonna 2013 ja sen on katettava ajanjakso 26 päivään syyskuuta 2012.

Kertomus on laadittava Euroopan yhteisöjen komission vahvistaman kyselylomakkeen perusteella. Kertomuksessa on seurantatietojen ilmoittamisen lisäksi tehtävä selkoa paristoista ja akuista aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi toteutetuista seuraavista toimista:

1) tuottajien vapaaehtoisin toimin toteutettu paristoihin ja akkuihin sisältyvien raskasmetallien ja muiden vaarallisten aineiden määrän vähentäminen;

2) jätteen synnyn ehkäisyä edistävät toimet;

3) uuden kierrätys- ja käsittelytekniikan kehittäminen;

4) taloudellisten toimijoiden osallistuminen ympäristöasioiden hallintajärjestelmiin.

19 §
Valvonta

Tämän asetuksen 3, 12 ja 14 §:n noudattamista valvoo Turvatekniikan keskus.

20 §
Jätelain eräiden säännösten soveltaminen

Jätelakia, lukuun ottamatta mainitun lain 18 e §:n 3 momenttia siltä osin kuin se koskee kannettavaan paristoon ja akkuun sekä ajoneuvoparistoon ja -akkuun merkittävää tehoa, sovelletaan paristoihin ja akkuihin. (27.8.2009/668)

Paristojen ja akkujen tuottajan on tehtävä jätelain 50 b §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus Pirkanmaan ympäristökeskukselle viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2008.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2008. Sen 20 §:n 2 momentti tulee voimaan kuitenkin jo 1 päivänä elokuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan eräitä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista 26 päivänä tammikuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (105/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY (32006L066); EYVL N:o L 266, 26.9.2006, s. 1

Liite 1

Käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen 7 §:n 2 momentin mukainen keräysasteiden seuranta ja niitä koskevan 17 §:ssä tarkoitetun koosteen toimittaminen Euroopan yhteisöjen komissiolle

VuosiTietojenkeruu myynnistä (M)Tietojenkeruu keräyksestä (K)Keräysasteen (KA) laskentaKooste komissiolle
2009M 1K 1
2010M 2K 2
2011M 3K 3KA 3 = 3 * K 3 / (M 1 + M 2 + M 3)
Tavoitteena 25 %
2012M 4K 4KA 4 = 3 * K 4 / (M 2 + M 3 + M 4)
2013M 5K 5KA 5 = 3 * K 5 / (M 3 + M 4 + M 5)KA 4
2014M 6K 6KA 6 = 3 * K 6 / (M 4 + M 5 + M 6)KA 5
2015M 7K 7KA 7 = 3 * K 7 / (M 5 + M 6 + M 7)KA 6
Tavoitteena 45 %
2016M 8K 8KA 8 = 3 * K 8 / (M 6 + M 7 + M 8)KA 7
2017M 9K 9KA 9 = 3 * K 9 / (M 7 + M 8 + M 9)KA 8
2018M 10K 10KA 10 = 3 * K 10 / (M 8 + M 9 + M 10)KA 9
2019jne.jne.jne.KA 10

Liite 2

Esikäsittely- ja kierrätysvaatimukset

A. Esikäsittely

1. Esikäsittelytoimiin on sisällyttävä vähintään kaikkien nesteiden ja happojen poisto.

2. Esikäsittelylaitoksessa suoritettavan esikäsittelyn ja mahdollisen (myös väliaikaisen) varastoinnin on tapahduttava tiloissa, joissa on läpäisemättömät pinnat ja soveltuva säänkestävä kate, tai soveltuvissa säiliöissä.

B. Kierrätys

1. Kierrätyslaitoksessa on saavutettava vähintään seuraavat kierrätysasteet:

a) lyijyparistoista ja -akuista kierrätetään keskimäärin 65 painoprosenttia mukaan lukien sellainen lyijysisällön mahdollisimman tehokas kierrätys, joka voidaan teknisesti toteuttaa ilman liiallisia kustannuksia;

b) nikkelikadmiumparistoista ja -akuista kierrätetään keskimäärin 75 painoprosenttia mukaan lukien sellainen kadmiumsisällön mahdollisimman tehokas kierrätys, joka voidaan teknisesti toteuttaa ilman liiallisia kustannuksia;

c) muista käytetyistä paristoista ja akuista kierrätetään keskimäärin 50 painoprosenttia.

Pariston, akun ja paristoyksikön erilliskeräystä osoittavat merkinnät

1. Erilliskeräystä osoittava tunnus on pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty risti:

2. Paristot ja akut, mukaan lukien nappiparistot, joissa on yli 0,0005 prosenttia elohopeaa, yli 0,002 prosenttia kadmiumia tai yli 0,004 prosenttia lyijyä, on lisäksi merkittävä kyseisen metallin kemiallisella merkillä: Hg, Cd tai Pb. Raskasmetallisisältöä ilmaiseva tunnus on painettava kohdassa 1 kuvatun tunnuksen alle ja sen on oltava kooltaan vähintään neljäsosa mainitun tunnuksen koosta.

3. Kohdassa 1 kuvatun tunnuksen on peitettävä vähintään kolme prosenttia pariston, akun tai paristoyksikön laajimmasta sivusta ja tunnus saa olla enintään 5 x 5 senttimetriä. Lieriömäisissä kennoissa tunnuksen on peitettävä vähintään 1,5 prosenttia pariston tai akun pinta-alasta ja tunnus saa olla enintään 5 x 5 senttimetriä.

4. Jos pariston, akun tai paristoyksikön koko on sellainen, että tunnuksen pinta-ala olisi pienempi kuin 0,5 x 0,5 senttimetriä, paristoa, akkua tai paristoyksikköä ei tarvitse merkitä, mutta pakkaukseen on painettava tunnus, jonka koko on vähintään 1 x 1 senttimetri.

5. Tunnukset on merkittävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.8.2009/668:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tuottajatiedostoon ilmoitetun tuottajan tai tätä edustavan tuottajayhteisön on tarkistettava, että ilmoitetut tiedot vastaavat tämän asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan ympäristökeskukselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009.

Komission päätös 2009/603/EY (32009D0603); EYVL N:o L 206, 8.8.2009, s. 13

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.