Seurattu SDK 829/2022 saakka.

22.5.2008/333

Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 19.3.2015/240, joka on voimassa 24.3.2015 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla maksettavan salaojitustuen myöntämisen perusteista, enimmäiskustannuksista ja tuettavan salaojitustoiminnan teknisistä laatuvaatimuksista.

2 § (18.11.2010/978)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) salaojalla putkiojaa, joka päästää vettä sisään tai ulos putken koko pituudelta;

2) salaojituksella salaojin toteutettua paikalliskuivatusta mukaan lukien salaojituksen huoltoon liittyvät rakenteet;

3) ympärysaineella putken päälle asennettua materiaalia, kuten soraa, kivimursketta, haketta tai esipäällystettä sekä niiden yhdistelmiä;

4) esipäällysteellä ympärysainetta, joka on asennettu putken ympärille ennen putken ojaan laskemista;

5) säätökaivolla salaojakaivoa, jolla voidaan säätää salaojituksen kuivatussyvyyttä ja hyödyntää sitä säätökastelussa.

3 § (18.11.2010/978)
Tuettavan kustannuksen määräytyminen

Salaojituksen tukikelpoiseksi hyväksyttävä enimmäiskustannus on 3,20 euroa salaojametriä kohden ja 3 200 euroa hehtaaria kohden. Jos salaojitus toteutetaan ympärysaineella, joka ei täytä 8–10 §:ssä tarkoitettuja laatuvaatimuksia, tukikelpoiseksi hyväksyttävä enimmäiskustannus on 1,70 euroa salaojametriä kohden ja 2 800 euroa hehtaaria kohden.

Happamilla sulfaattimailla salaojitusta voidaan täydentää säätökaivoilla, mistä aiheutuva tukikelpoiseksi hyväksyttävä enimmäiskustannus on 800 euroa hehtaaria kohden.

4 §
Salaojitussuunnitelman sisältö

Salaojitussuunnitelmassa tulee olla ainakin:

1) suunnitelmaselostus, josta ilmenevät tilatiedot mukaan lukien tilatunnus ja peruslohkon numero, maalajit, suunnitellut ojavälit ja ympärysaineet ja niiden perustelut sekä mitoitusperusteet;

2) kustannusarvio yksikköhinnoin ja keskimääräiset kustannukset hehtaaria ja metriä kohden; (18.11.2010/978)

3) tarveaineluettelo;

4) suunnitelmakartta, josta ilmenee pellon pinnan muoto sekä salaojien paikat, putkikoot ja asennussyvyydet;

5) karttamerkkiselvitys ja mittakaava;

6) työselostus tarvittavine tyyppipiirroksineen;

7) urakkasopimus- ja työmaapöytäkirjalomakkeet;

8) asiakirjojen arkistointisuunnitelma; ja

9) suunnittelijan yhteystiedot.

5 § (23.10.2008/647)
Suunnittelijan pätevyys

Suunnittelijan tulee olla riittävästi perehtynyt peltosalaojituksen suunnitteluperusteisiin ja suunnittelukäytäntöön. Suunnittelijalla tulee lisäksi olla tutkintotodistus Opetushallituksen hyväksymän maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinnon salaojitusosiosta.

6 §
Putkien laatuvaatimukset

Suomessa valmistetut putket tulee olla merkitty standardin SFS 5211 mukaisesti. Muissa Euroopan unionin maissa valmistettujen putkien tulee täyttää vähintään standardin SFS 5211 laatuvaatimukset ja ne tulee olla merkitty valmistusmaan kansallisen standardin mukaisesti. Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien putkien osalta maahantuojan on esitettävä putken laadusta Euroopan unionin jäsenvaltiossa akreditoidun tarkastuslaitoksen lausunto, että putki täyttää vähintään standardin SFS 5211:n laatuvaatimukset.

7 §
Salaojan syvyys

Salaojan vähimmäissyvyyden tulee olla sellainen, että pellon tasauksen jälkeen salaojan pohja on kivennäismailla vähintään yhden metrin ja turvemailla vähintään 1,2 metriä pellon pinnasta. Turvemaiksi luokitellaan pellot, joiden turvekerroksen paksuus on vähintään 0,8 metriä.

Ojasyvyyteen voidaan hyväksyä olosuhteista johtuvia poikkeamia, jotka tulee perustella suunnitelmassa. Ojasyvyyden vaikutus ojatiheyteen määritellään käyttämällä yleisesti tunnettua ojavälin laskentakaavaa.

8 § (18.11.2010/978)
Ympärysaineet

Jos salaojitus koskee liitteen 1 mukaisesti rajattuja hyvää suodatinominaisuutta vaativia maalajeja, ympärysaineena tulee käyttää 9 ja 10 §:n mukaiset vaatimukset täyttävää soraa, kivimursketta tai esipäällystettä. Maalajin suodatinominaisuus määritellään salaojan asennussyvyyden maalajin perusteella.

9 § (18.11.2010/978)
Ympärysaineena käytettävä sora ja kivimurske

Jos ympärysaineena käytetään soraa tai kivimursketta, sen rakeisuuden tulee täyttää liitteen 2 mukaisen seulontakäyrän vaatimukset. Käytettäessä ympärysaineena soraa tai kivimursketta, sitä on oltava vähintään kahdeksan senttimetriä putken yläreunan yläpuolella. Kun salaojitus koskee hyvää suodatinominaisuutta vaativia maalajeja, soraa tai kivimursketta on oltava vähintään kahdeksan senttimetriä myös putken alareunan alapuolella, jos maalaji ja sen vesiolosuhteet sitä edellyttävät.

10 § (18.11.2010/978)
Esipäällysteet

Jos salaojitus koskee hyvää suodatinominaisuutta vaativia maalajeja ja ympärysaineena käytetään esipäällystettä, sen paksuus salaojaan asennettuna tulee olla vähintään 3,0 millimetriä. Esipäällysteen paksuus määritellään standardin SFS-EN ISO 9863 mukaisesti.

Esipäällysteen huokoskoon tulee olla hieta-, hiue- ja hiesumailla 450–1 000 mikrometrin välillä ja muilla maalajeilla vähintään 200 mikrometriä. Esipäällysteen huokoskoko määritellään standardin SFS-EN ISO 12956 mukaisesti.

10 a § (18.11.2010/978)

10 a § on kumottu A:lla 18.11.2010/978.

11 §
Asennusmenetelmät

Salaoja voidaan rakentaa joko kaivamalla kaivanto kokonaan auki tai asentamalla putki ja ympärysaine ilman kaivamista aurasalaojakoneella.

12 §
Asennustarkkuus

Salaojat tehdään merkittyihin paikkoihin, eikä niistä saa poiketa, elleivät kallio, suuret kivet tai muut kohtuuttomat esteet vaikeuta asentamista kyseisiin paikkoihin. Normaali sallittu sivupoikkeama on 1,0 metriä. Mikäli työn aikana joudutaan olosuhteista johtuen muuttamaan suunnitelmaa, siitä on sovittava työn tilaajan kanssa.

Salaojan pohjan tasaisuusvaatimus riippuu ojan kaltevuudesta. Jos salaojan kaltevuus on alle yhden prosentin, suurin hyväksytty poikkeama on +1 senttimetriä. Jos salaojan kaltevuus on prosentin tai enemmän, suurin hyväksytty poikkeama on +2 senttimetriä. Erimerkkiset sallitut maksimipoikkeamat eivät saa esiintyä 10 metrin matkalla.

Asennustarkkuus mitataan joko vaaituskoneella putken päältä tai salaojien asennustarkkuusmittarilla putken sisältä.

13 §
Työn valvonta

Valtion tuen ehtona on, että hankkeen toteutuksesta on pidetty työmaapöytäkirjaa.

Lopputarkastuksen tekijän tulee huolehtia siitä, että työn aikana suunnitelmaan tehdyt muutokset on toimitettu suunnittelijalle tarkennuksen tekoa varten.

Lopputarkastuksen tekijä ei saa olla urakoitsija, tarvikkeiden toimittaja eikä heihin taloudellisessa suhteessa oleva henkilö.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2008.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.10.2008/647:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2008.

Mitä 5 §:ssä säädetään suunnittelijalta edellytetystä tutkintotodistuksesta, sovelletaan hakemuksiin, jotka tulevat vireille 1 päivänä toukokuuta 2010 tai sen jälkeen. (11.12.2008/820)

11.12.2008/820:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2008.

Tätä asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 31 päivänä lokakuuta 2008 tai sen jälkeen.

18.11.2010/978:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.