Seurattu SDK 1054/2019 saakka.

31.5.2007/636

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 8.1.2015/7, joka on voimassa 13.1.2015 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 22 §:n, tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 7 §:n, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 10 ja 16 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat, ympäristönsuojelulain 22 § osaksi laeissa 252/2005 ja 814/2005, tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 § osaksi laissa 618/2006 sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 11 § laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (28.5.2009/359)
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 5 artiklassa ja liitteen II kohdassa A tarkoitettujen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten sekä 6 artiklassa ja liitteessä III tarkoitettujen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten 22 artiklassa tarkoitetusta valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus. (29.12.2009/1840)

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) luontodirektiivillä luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettua neuvoston direktiiviä 92/43/ETY;

2) suoralla tuella neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä I tarkoitettuja suoria tukia; (28.5.2009/359)

3) ympäristötuella ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden muodostamaa kokonaisuutta sekä ympäristötuen erityistukea.

2 luku

Valvonta

3 § (28.5.2009/359)
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnassa noudatetaan, mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä.

4 § (6.6.2013/392)

4 § on kumottu A:lla 6.6.2013/392.

5 § (6.6.2013/392)
Valvontaviranomaiset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kokoaa yhteen valvonnan kohteena olevan tilan neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä II ja III tarkoitettujen täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja määrää lopullisen tuloksen siten kuin seuraamuksen määrittämisestä on soveltamisasetuksessa erikseen säädetty.

6 § (29.12.2009/1840)
Valvonnan laajentaminen

Jos jonkin muun kuin tässä asetuksessa tarkoitetun tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai valvontaviranomainen muutoin saa tietoonsa, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea tai eläinten hyvinvoinnin tukea hakenut maatila on laiminlyönyt tässä asetuksessa säädetyn velvollisuuden, valvontaviranomaisen on laajennettava tarkastus tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi laiminlyödyn säädöksen tai hallinnollisessa tarkastuksessa soveltamisasetuksen 2 artiklan 34 ja 35 kohdassa määritellyn vaatimuksen tai standardin osalta.

3 luku

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

7 § (6.6.2013/392)
Pohjavesien suojelu

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan maatalousmaalla on noudatettu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 4 a §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:n säännöksiä pohjavesien suojelusta.

8 § (7.6.2012/274)
Jätevesilietteen käyttö

Valvonnassa on tarkastettava, että jätevesilietettä käyttävällä tilalla on noudatettu lannoitevalmisteiden tyypeistä, tyyppinimiryhmistä ja raskasmetallien enimmäispitoisuuksista sekä jätevesilietteen käytöstä maataloudessa annettuja säännöksiä.

9 §
Nitraattien vesiin pääsyn rajoittaminen

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (931/2000).

10 §
Natura 2000 -alueen maatalousmaa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla, jolla on luontodirektiivin tai luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY perusteella Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella olevaa maatalousmaata, ei ole merkittävästi heikennetty Natura 2000 -verkostoon valinnan perusteena olevia luontoarvoja.

11 §
Rauhoitetut lajit

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu luontodirektiivin liitteen IV b kohdassa mainittujen kasvien luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisia rauhoitusmääräyksiä. Valvonnassa on lisäksi tarkastettava, että tilalla on noudatettu luonnonsuojelulain sekä metsästyslain (615/1993) mukaisia lintujen rauhoitusmääräyksiä ja ettei lintujen suojelun kannalta tärkeitä elinympäristöjä ole heikennetty tai hävitetty.

12 § (6.6.2013/392)
Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annettua valtioneuvoston asetusta (226/2013).

4 luku

Erinäiset säännökset

13 § (6.6.2013/392)
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Vaatimusten tai ehtojen noudattamatta jättämisen tai tahallisen laiminlyönnin seuraamuksista suoriin tukiin, luonnonhaittakorvaukseen, ympäristötukeen ja eläinten hyvinvoinnin tukeen säädetään neuvoston tilatukiasetuksen 24 artiklassa ja soveltamisasetuksen 70–72 artiklassa.

Maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 29 §:n 2 momentissa tarkoitettua vähennystä ei tehdä, jos laiminlyönti korjataan valvontaviranomaisen antamassa enintään kolmen kuukauden määräajassa.

14 §
Ilmoitusvelvollisuus

1 momentti on kumottu A:lla 29.12.2009/1840.

Asetuksen 7–9 §:ään liittyvissä tarkastuksissa havaituista puutteista on ilmoitettava lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

15–16 §

15–16 § on kumottu A:lla 6.6.2013/392.

17 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan täydentävien ehtojen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta 4 päivänä toukokuuta 2006 annettu valtioneuvoston asetus (323/2006).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.6.2008/420:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

28.5.2009/359:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1840:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20.5.2010/417:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7.6.2012/274:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

6.6.2013/392:

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2013.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.