Seurattu SDK 804/2020 saakka.

30.4.2007/508

Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä työjärjestys on kumottu MMM:n työjärjestyksellä 4.12.2012/695, joka on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään ministeriön osastoista ja niiden välisestä työnjaosta, osastojaon ulkopuolella olevista erillisistä yksiköistä sekä niiden tehtävistä. Samoin työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä virkamiesten ratkaisuvallan käytön järjestämisestä.

Toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, kirjanpitoyksikkötehtävistä ja sisäisestä valvonnasta määrätään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön kirjanpitoyksikön taloussäännössä ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. (13.1.2011/40)

Sisäisestä tarkastuksesta määrätään sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 §
Ministeriön hallinnonalan johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön ja hallinnonalan toimintaa. Hänen apunaan on ministeriön johtoryhmä.

3 §
Tulosohjaus ja -johtaminen

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Maa- ja metsätalousministeriön koko hallinnonalan sekä ministeriön tulostavoitteet hyväksyy ministeri kansliapäällikön esittelystä. Osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten sekä valtionavustusta saavien yhteisöjen tulostavoitteet hyväksyy ministeri asianomaisen osastopäällikön esittelystä. Jos viraston tai laitoksen tehtävät ovat useamman kuin yhden osaston toimialalla, esittelystä vastaa se osasto, jonka tehtäväalueella pääosa viraston tai laitoksen tehtävistä on.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulostavoitteet valmistellaan yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden kanssa. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulosohjauksen yhteensovittamisesta määrätään erikseen. (13.1.2011/40)

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tulostavoitteet hyväksyy ministeri kansliapäällikön esittelystä. (24.4.2008/273)

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön ja hallinnonalan toimintaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osastopäälliköt, ylijohtaja ja ministerin erikseen määräämät virkamiehet sekä yksi henkilöstön nimeämä edustaja. Ministerin erityisavustajalla ja ministeriön viestintäpäälliköllä on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri.

5 § (29.12.2011/1573)

5 § on kumottu A:lla 29.12.2011/1573.

6 §
Osaston johtoryhmä

Osastopäällikkö johtaa osaston toimintaa. Hänen apunaan on osaston johtoryhmä. Osaston johtoryhmään kuuluu myös yksi henkilöstön nimeämä edustaja.

3 luku

Osastot ja erilliset yksiköt, sisäinen tarkastus sekä maksajaviraston toimivaltainen viranomainen

7 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt sekä sisäinen tarkastus

Maa- ja metsätalousministeriössä on maatalousosasto, metsäosasto, kala- ja riistaosasto, elintarvike- ja terveysosasto sekä yleinen osasto. (24.4.2008/273)

Lisäksi ministeriössä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä yksikköinä toimivat henkilöstö- ja hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö sekä viestintäyksikkö. (24.4.2008/273)

Sisäinen tarkastus on suoraan kansliapäällikön alainen.

8 §
Maksajaviraston toimivaltainen viranomainen

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajaviraston ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on ministeriö.

4 luku

Osastojen ja erillisten yksiköiden, sisäisen tarkastuksen sekä maksajaviraston toimivaltaisen viranomaisentehtävät

9 §
Maatalousosaston tehtävät

Maatalousosasto käsittelee maataloutta, puutarhataloutta ja muita maaseutuelinkeinoja samoin kuin näiden toimintaedellytysten ja rakenteen kehittämistä koskevat asiat, jollei asia kuulu muulle osastolle. Lisäksi osasto käsittelee maaseutupoliittiset toimintalinjat ja Euroopan unionin (EU) alue- ja maaseudun kehittämistä koskevat ohjelmat ja yhteisöaloiteohjelmat ja kansallista maaseutuverkostoa koskevat asiat. (24.4.2008/273)

Lisäksi maatalousosasto hoitaa tehtävät, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle sen toimiessa rakennerahastojen yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisena hallintoviranomaisena EMOTR-O:n varojen osalta sekä sen toimiessa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisena hallintoviranomaisena Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta.

Maatalousosasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat kansallista poroeläintukea, porotaloudelle, luontaiselinkeinoille sekä koltille myönnettävää rahoitustukea, maatalouden interventiorahastoa ja maatilatalouden kehittämisrahastoa. (24.4.2008/273)

Maatalousosasto avustaa ministeriön johtoa ja muuta hallintoa kansainvälisissä asioissa ja EU-asioiden koordinoinnissa, sikäli kuin asia ei kuulu muulle osastolle tai erilliselle yksikölle. Lisäksi osasto käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvat kauppapolitiikkaan liittyvät laajakantoiset kysymykset sekä EU:n laajentumiseen liittyvät asiat yhteistyössä muiden osastojen kanssa sekä maaseutuun ja maatalouteen liittyvät rakentamista ja rakennettua ympäristöä koskevat asiat. (24.4.2008/273)

10 §
Metsäosaston tehtävät

Metsäosasto käsittelee metsäpolitiikkaa ja metsätaloutta koskevat asiat sekä yleisten vesialueiden hallintaa ja hoitoa koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu muulle osastolle.

11 §
Kala- ja riistaosaston tehtävät

Kala- ja riistaosasto käsittelee kala-, riista- ja porotaloutta koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu muulle osastolle.

Kala- ja riistaosasto toimii Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (kalatalousrahastoasetus) 58 artiklassa tarkoitettuna hallintoviranomaisena.

12 § (24.4.2008/273)
Elintarvike- ja terveysosaston tehtävät

Elintarvike- ja terveysosasto käsittelee eläinlääkintää, eläintautien sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien ennalta ehkäisemistä ja vastustamista, eläinten hyvinvointia, elintarvikkeita, eläinten lääkitsemistä, eläinlääkärinammatin harjoittamista, maa- ja puutarhataloudessa käytettäviä tuotantopanoksia, kasvinterveyttä sekä kasvinjalostajanoikeuksia koskevat asiat sekä sovittaa yhteen ministeriön hallinnonalaa koskevat bio- ja geenitekniikkaa koskevat asiat. Lisäksi osasto käsittelee ne luonnonmukaista tuotantoa koskevat asiat, jotka liittyvät sen toimialaan.

13 § (24.4.2008/273)
Yleisen osaston tehtävät

Yleinen osasto käsittelee maanmittausta, yleisiä kartastotöitä, geodeettista tutkimusta, vesivarojen käyttöä ja hoitoa koskevat asiat sekä ministeriön toimialan ympäristöhallintoasiat ja hallinnonalan paikkatietojen yhteiskäyttöä koskevat yleiset ja yhteiset asiat. Osasto käsittelee myös yleisten luonnonvarapoliittisten toimintalinjojen yhteensovittamista sekä sovittaa yhteen ministeriön hallinnonalan alueidenkäyttöä koskevat asiat.

Lisäksi yleinen osasto käsittelee ministeriön tutkimusasioiden yleistä valmistelua ja koordinaatiota koskevat asiat sekä hallinnonalan tutkimuslaitosten tulosohjauksen yhteensovittamiseen liittyvät asiat. Lisäksi osasto huolehtii ministeriön tutkimusasioiden valmistelusta ja yhteensovittamisesta valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle ja sen jaostoille.

Yleinen osasto käsittelee myös valmiusasiat sekä saamelaisasioita, alkuperäiskansoja ja vähemmistöjä koskevien kansainvälisten sopimusten yhteensovittamista ministeriön toimialan osalta.

14 § (24.4.2008/273)

14 § on kumottu A:lla 24.4.2008/273.

15 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikön tehtävät

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöä ja hallintoa sekä niiden yhteensovittamista ministeriön hallinnonalalla sekä ministeriön tekemiä vuokra- ja palvelusopimuksia ja muita hallinnon toimintaedellytyksiin liittyviä asioita, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

Lisäksi henkilöstö- ja hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön henkilöstön osaamisen ja johtamisvalmiuksien sekä toiminnan ja työkulttuurin kehittämistäyhteistyössä osastojen ja erillisten yksiköiden kanssa.

16 §
Talousyksikön tehtävät

Talousyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tulosohjausta ja -johtamista, kirjanpitoyksikköön liittyviä tehtäviä ja muuta talousarvion toimeenpanoa ja seurantaa. Lisäksi talousyksikkö käsittelee ministeriön sisäistä valvontaa koskevat yleiset asiat. (13.1.2011/40)

Talousyksikkö huolehtii valtiontalouden tarkastusviraston vuositilintarkastuksen tarkastushavaintojen edellyttämien toimenpiteiden seurannasta sekä maksajaviraston toimivaltaisen viranomaisen tehtävien valmistelusta.

Talousyksikkö toimii kalatalousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoitettuna todentamisviranomaisena.

17 §
Tietohallintoyksikön tehtävät

Tietohallintoyksikkö käsittelee ministeriön ja ministeriön hallinnonalan tietohallintoa, tietoturvallisuutta ja tilastotehtäviäkoskevat yleiset ja yhteiset asiat sekä asiakirjahallintoaja tietopalvelua koskevat asiat.

18 §
Viestintäyksikön tehtävät

Viestintäyksikkö hoitaa ministeriön ulkoisen, sisäisen sekä sähköisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät yhteistyössä osastojen ja muiden erillisten yksiköiden kanssa.

19 §
Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäinen tarkastus vastaa maa- ja metsätalousministeriön sisäisestä tarkastuksesta.

Sisäisen tarkastuksen toiminta kohdistuu maa- ja metsätalousministeriön lisäksi niihin ministeriön toimintoihin ja tehtäviin, jotka on annettu toisten virastojen ja laitosten, yhteisöjen tai yksityisten tehtäväksi tai joista ministeriö muuten vastaa. (13.1.2011/40)

Sisäinen tarkastus valmistelee ministeriön toimintakertomukseen sisältyvän talousarvioasetuksen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuman. (24.4.2008/273)

Sisäinen tarkastus vastaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta ja Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä myönnettävien tukitoimien päättyessä komissiolle annettavasta komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 artiklan 15 mukaisesta lausumasta ja siihen liittyvistä ohjelmiin tehtävistä sulkemistarkastuksista. (24.4.2008/273)

Sisäinen tarkastus toimii kalatalousrahastoasetuksen 58 artiklan mukaisena tarkastusviranomaisena.

Sisäinen tarkastus suorittaa lisäksi kansliapäällikön määräämät muut tehtävät.

20 §
Maksajaviraston toimivaltaisen viranomaisen tehtävät

Maksajaviraston toimivaltainen viranomainen hoitaa sille kuuluvat tehtävät siten kuin siitä on säädetty komission asetuksessa (EY) N:o 885/2006.

21 § (24.4.2008/273)
Erinäiset säännökset

Kukin osasto ja erillinen yksikkö käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat, julkisia hankintoja koskevat asiat ja lainsäädäntöä, tutkimusta, tarkastusta ja neuvontaa sekä ministeriön ohjauksessa olevia virastoja, laitoksia sekä järjestöjä koskevat asiat, jollei edellä ole osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä muuta säädetty.

5 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

22 §
Valtiosihteeri ja kansliapäällikkö

Valtiosihteerin ja kansliapäällikön tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

23 §
Osaston sekä erillisen yksikön päällikkö

Osaston päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa osastonsa toimintaa ottaen huomioon myös ministeriön taloussäännössä todettu;

2) huolehtia, että osastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

3) hyväksyä osaston ja sen yksiköiden tulostavoitteet ja seurata niiden toteutumista;

4) vastata lainsäädännön valmistelun laadusta ja ohjauksesta osastolla;

5) huolehtia osaston henkilöstön kehittämisestä; sekä

6) seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla sekä tehdä tarvittavia aloitteita uudistuksiksi.

Erillisen yksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään osaston päällikön tehtävistä.

6 luku

Asioiden valmistelu

24 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisistunnon ja raha-asianvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn.

25 §
Ministerin, valtiosihteerin ja kansliapäällikön informoiminen

Ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava tärkeimmistä ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista sekä asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Samoin on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä määrättäessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.

Tärkeästä ministeriön kannanoton julkistamisesta on neuvoteltava etukäteen ministerin ja kansliapäällikön kanssa.

Valtiosihteerin on huolehdittava, että ministeriön virkamiehet saavat tiedon toimialaansa liittyvistä valtiosihteerin valmisteltavana olevista asioista.

26 §
Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus kirjalliseen eduskuntakysymykseen on esiteltävä ministerille hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä.

Vastausehdotus on ennen ehdotuksen antamista ministerille toimitettava asianomaisen osaston päällikön ja mahdollisuuksien mukaan kansliapäällikön nähtäväksi.

27 §
Asian käsittelijän määrääminen ja vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää siitä osaston päällikkö sekä osastojen ja erillisten yksiköiden kesken kansliapäällikkö.

Vahvistetusta työnjaosto huolimatta kukin virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö tai asianomainen osaston tai erillisen yksikön päällikkö määrää.

7 luku

Asioiden ratkaiseminen

28 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole tässä työjärjestyksessä annettu ministeriön virkamiehille.

29 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osaston päälliköt, apulaisosastopäälliköt, yksiköiden päälliköt ja muut ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin tässä työjärjestyksessä säädetään.

30 §
Esteellisyys

Virkamies, joka on määrätty ministeriön edustajaksi ministeriön alaisen viraston tai laitoksen taikka hallinnonalan liikelaitoksen tai valtionyhtiön johtoelimeen, on esteellinen esittelemään tai ratkaisemaan asianomaista virastoa, laitosta, liikelaitosta taikka yhtiötä koskevaa asiaa ministeriössä.

31 §
Yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä asia

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista, onko asia katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti niin merkittäväksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.

Virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvasta asiasta, joka esitellään ministerille sen johdosta, että se on katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäväksi, on esittelijän ennen ministerille esittelyä neuvoteltava oman osaston tai erillisen yksikön päällikön kanssa.

32 §
Osaston tai yksikön kannalta merkittävä asia

Osaston päällikkö, apulaisosastopäällikkö tai yksikön päällikkö ratkaisee asian, jonka virkamies tämän työjärjestyksen mukaan saisi ratkaista, jos se osaston tai yksikön toiminnan kannalta tai muutoin on merkittävä.

33 §
Ministeriön esittelijät

Maa- ja metsätalousministeriössä esittelijöinä toimivat valtioneuvoston esittelijöinä toimivien virkamiesten lisäksi tarkastajat ja näitä virka-asemaltaan vastaavat ja ylemmät virkamiehet sekä ne muut virkamiehet, jotka ministeriö määrää esittelijöiksi.

Yleiset säännökset johtavien virkamiesten ratkaisuvallasta
34 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön ja sen henkilöstön osalta asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä toimintaa varten ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja, niiden käyttöä koskevia suunnitelmia ja mainittujen määrärahojen jakamista osastojen ja erillisten yksiköiden käyttöön;

2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

3) lausunnon antamista asiassa, joka on laajakantoinen tai periaatteellisesti merkittävä;

4) ministeriön henkilöstöä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja muiden periaatteiden vahvistamista;

5) virkaehtosopimusten tekemistä;

6) osastojen ja erillisten yksiköiden päälliköiden virkamatkamääräyksiä;

7) osastojen ja erillisten yksiköiden päälliköiden sekä näiden sijaisten vuosilomien vahvistamista;

8) ministeriön muiden kuin kansliapäällikön tai osaston päällikön viran perustamista, lakkauttamista ja nimen muuttamista;

9) muun kuin valtion talousarviossa eriteltävän viran siirtämistä ministeriön hallinnonalalla virastosta toiseen;

10) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osaston tai erillisen yksikön päällikön tai osastoon kuuluvan vähintään vaativuustason 9 tai vastaavan taikka osastojaon ulkopuolisen viran täyttämisestä;

11) virkojen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista osastoihin ja erillisiin yksiköihin;

12) virkamieslain 44 §:ssä tarkoitetun kirjallisen sopimuksen tekemistä muun kuin virkamieslain 26 §:ssä tarkoitetun virkamiehen kanssa;

13) valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n nojalla määrättäviä ministeriön virkamiesten palkkauksia;

14) todistuksen antamista valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä; sekä

15) päällikön määräämistä 15–18 §:ssä tarkoitettuihin erillisiin yksiköihin. (24.4.2008/273)

35 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Asianomaisen osaston päällikkö ratkaisee, sikäli kuin asiat eivät 34 §:n nojalla kuulu kansliapäällikön ratkaisuvallan piiriin taikka jollei asian ratkaisemisesta ole jäljempänä toisin säädetty, asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon ja selityksen antamista osaston toimialaan kuuluvissa asioissa;

2) yleisten ohjeiden ja päätösten antamista osaston toimialalla;

3) osaston toimialaan kuuluvien määrärahojen jakamista ja käyttöä;

4) osaston käytettäväksi asetettujen toimintamenomäärärahojen käyttämistä;

5) osaston tietohallintoa, koulutusta, materiaalihallintoa ja toimitiloja, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

6) virkojen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista osastolla;

7) yksiköiden päälliköiden määräämistä osastolla;

8) osaston toimialan lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista;

9) osaston toimialan osalta tileistä poistoa, menorästien edelleen tileissä pitämistä sekä aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta;

10) osaston virkamiesten virkamatkamääräyksiä;

11) osaston virkamiesten ja muun henkilöstön vuosilomien vahvistamista;

12) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osastoon sijoitetun enintään vaativuustason 8.1. viran täyttämisestä; (13.1.2011/40)

13) osaston toimialaan kuuluvan valtion maaomaisuuden vuokraamista ja siihen kohdistuvien erityisten oikeuksien myöntämistä sekä valtion kiinteistövarallisuuden hallinnon siirtoa;

14) osaston toimialaan kuuluvia valtionavustuksia; sekä

15) päätöksiä ja lupia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla.

Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee, nimitysasioita lukuun ottamatta, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat osaston toimialaan kuuluvan, ministeriön alaisen viraston tai laitoksen henkilöstöä ja hallintoa. (24.4.2008/273)

Osaston päällikkö voi ratkaista 1 momentin 4, 6, 7, 11 ja 12 kohdassa tarkoitetut asiat ilman esittelyä.

Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetut yksiköiden päälliköiden ja apulaisosastopäälliköiden virkamatkamääräyksiä koskevat asiat ilman esittelyä. Yksikön muiden virkamiesten ulkomaan virkamatkamääräyksiä koskevat asiat ratkaistaan yksikön päällikön esittelystä. Yksikköihin kuulumattomien virkamiesten ulkomaan virkamatkamääräyksiä koskevat asiat ratkaistaan osastopäällikön määräämän virkamiehen esittelystä.

Mitä 1 momentissa säädetään osaston päälliköstä, koskee soveltuvin osin myös erillistä yksikköä ja sen päällikköä.

36 §
Yksikön päällikön ratkaisuvalta

Yksikön päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) yksikölle käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista ja käyttöä;

2) vuosiloman myöntämistä yksikön henkilöstölle vahvistetusta lomasuunnitelmasta poiketen;

3) yksikön virkamiesten matkamääräyksiä, jos osaston päällikkö on osoittanut varat yksikön käyttöön lukuun ottamatta yksikön päällikön tai yksikköön kuulumattoman virkamiehen virkamatkoja taikka osaston virkamiehen muilla kuin osaston varoilla tehtäviä ulkomaan virkamatkoja;

4) hyväksyttyyn koulutus- ja kehittämissuunnitelmaan sisältyvää koulutusta; sekä

5) yksikön toimialan lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista.

Kohdassa 2–4 tarkoitetut asiat voidaan ratkaista ilman esittelyä.

Maatalousosaston virkamiesten ratkaisuvalta
37 §
Maatalousosaston päällikön ratkaisuvalta

Maatalousosaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi, jollei asian ratkaisemisesta ole säädetty jäljempänä toisin, asiat, jotka koskevat:

1) EY:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, maatilatalouden rakenne- ja maaseutupolitiikkaan tai sitä vastaavaan kansalliseen lainsäädäntöön liittyviä asioita, sikäli kuin asia ei kuulu muun osaston toimialaan;

2) maa- ja puutarhataloudelle maksettavaa kansallista tukea;

3) maatalouden ympäristötukea sekä luonnonhaittakorvausta;

4) sato- ja tulvavahinkojen korvaamista;

5) maaseudun kehittämistä ja maaseutuelinkeinojen rahoitusta, sikäli kuin asia ei kuulu muun osaston toimialaan;

6) maatilatalouden kehittämisrahastoa;

7) luontaiselinkeinojen ja porotalouden harjoittajien rahoitusta ja tutkimusta;

8) koltille myönnettävää rahoitustukea sekä muita ministeriölle kuuluvia kolttia koskevia asioita;

9) maataloustutkimusta;

10) maatalousyrittäjien varhaiseläkejärjestelmiä, pellon metsitystä sekä muita maa- ja puutarhatalouden lopettamisjärjestelmiä; (24.4.2008/273)

11) kotieläinjalostusjärjestöjen hyväksymistä; sekä (24.4.2008/273)

12) maatalouden interventiorahastoa. (24.4.2008/273)

37 a § (29.12.2011/1573)
Maaseudun kehittämisyksikön päällikön ratkaisuvalta

Maaseudun kehittämisyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat maatalouden rakennetuista annetun lain mukaista ennakkohyväksyntää maatalousrakentamiseen käytettävälle rakennustuotteelle sekä toimielimen valtuuttamista myöntämään ennakkohyväksyntä.

37 b § (24.4.2008/273)
Tukipolitiikkayksikön päällikön ratkaisuvalta

Tukipolitiikkayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) kotieläinjalostukseen liittyvien eläinten keinollista lisäämistä koskevia lupia; sekä

2) hevostalouden valtionavun myöntämistä.

37 c § (29.12.2011/1573)
Kansainvälisten asioiden yksikön päällikön ratkaisuvalta

Kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) kansainvälisen yhteistyön valtionapuja ja kulutusmenoja; sekä

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja ja vapaaehtoisia rahoitusosuuksia.

38 § (29.12.2011/1573)
Markkinapolitiikkayksikön päällikön ratkaisuvalta

Markkinapolitiikkayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttöä;

2) EU:n hallinnoimiin maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon sekä hunaja-alan menekinedistämistoimiin liittyvän kansallisen rahoitusosuuden myöntämistä;

3) bioenergiatuotannon edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttöä;

4) maaseudun neuvontajärjestöille tarkoitetun valtionavun myöntämistä;

5) maa- ja elintarviketalouden ja maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä luontaiselinkeino- ja porotaloustutkimuksen rahoittamista valtion talousarviosta tai maatilatalouden kehittämisrahastosta;

6) elintarvikeketjun kehittämiseen tarkoitetun määrärahan käyttöä; sekä

7) elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden nimisuojajärjestelmään liittyvien hakemusten kansallista hyväksymistä.

39 § (29.12.2011/1573)
Talous- ja kehittämisyksikön päällikön ratkaisuvalta

Talous- ja kehittämisyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston henkilöstön koulutusta siltä osin kuin ratkaisuvalta ei kuulu osaston muun yksikön päällikölle;

2) bioenergiatuotannon edistämiseen tarkoitetun valtionavun maksamista;

3) maaseudun neuvontajärjestöille tarkoitettujen erityisavustusten maksamista;

4) elintarvikeketjun kehittämiseen tarkoitetun valtionavun maksamista;

5) teknisen avun maksamishakemuksia ja tuloutuksia sekä maaseudun kehittämisyksikön teknisen avun laskujen maksamista; sekä

6) eräitä maatilatalouden kehittämisrahastoon ja maatalouden interventiorahastoon liittyviä tehtäviä.

Metsäosaston virkamiesten ratkaisuvalta
40 § (29.12.2011/1573)
Metsäosaston päällikön ratkaisuvalta

Metsäosaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) metsälaki (1093/1996) lukuun ottamatta lain 13 §:ssä tarkoitetun suoja-alueen muodostamista ja metsäasetus (1200/1996);

2) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu laki (263/1991) lukuun ottamatta lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä päättämistä laajojen hyönteis- ja sienituhojen torjumiseksi ja metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu asetus (1046/1991);

3) metsänviljelyaineiston kaupasta annettu laki (241/2002);

4) puutavaranmittauslaki (364/1991) lukuun ottamatta lain 5 §:ssä tarkoitettuja virallisten mittaajien toimintapiirien vahvistamista, 6 §:ssä tarkoitettujen mittauslautakuntien asettamista ja niiden toimintapiirien vahvistamista, 17 §:ssä tarkoitettujen mittausmenetelmien ja niitä koskevien ohjeiden vahvistamista ja puutavaranmittausasetus (365/1991) lukuun ottamatta asetuksen 1 §:ssä tarkoitettua puutavaranmittauksen neuvottelukunnan jäsenten määräämistä;

5) Suomen metsäkeskuksesta annettu laki (418/2011) lukuun ottamatta lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtokunnan asettamista ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämistä, 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen alueneuvottelukuntien asettamista, 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua aluejohtajan valitsemista ja erottamista, 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua luvan myöntämistä, 22 §:ssä tarkoitettuja valtionavustusten myöntöpäätöksiä, 28 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläkejärjestelyjen sääntöjen vahvistamista, 34 §:n 2 momentissa tarkoitettua erimielisyyden ratkaisemista ja Suomen metsäkeskuksen toiminnasta annettu asetus (1102/2011) lukuun ottamatta 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua toisen jäsenen määräämistä edustamaan henkilöstöä, 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön johtajan sijaisen määräämistä, 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua katselmustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämistä ja erottamista sekä muiden jäsenten valinnan vahvistamista sekä 31 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtokunnan, alueneuvottelukuntien ja katselmustoimikuntien jäsenten ja varajäsenten palkkioiden sekä päivärahan ja matkakustannusten korvausten perusteiden määräämistä; sekä

6) metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu laki (1474/1995) lukuun ottamatta lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua luvan myöntämistä, 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokunnan asettamista, 11 a §:ssä tarkoitettujen valtionavustusten myöntöpäätöksiä, 13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilintarkastajien määräämistä ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläke-etujen perusteiden vahvistamista ja metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu asetus (93/1996) lukuun ottamatta asetuksen 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtajan valintaa koskevan päätöksen vahvistamista, 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilintarkastajan erottamista ja uuden tilintarkastajan nimittämistä koskevia päätöksiä ja 33 §:ssä tarkoitettua kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenten palkkioiden sekä päivärahan ja matkakustannusten korvausten perusteista määräämistä.

Metsäasetus 1200/1996 on kumottu. Ks. VNa metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä 1234/2010.

41 § (29.12.2011/1573)
Metsäosaston apulaisosastopäällikön ratkaisuvalta

Metsäosaston apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston käytettäväksi asetettujen toimintamenomäärärahojen käyttämistä;

2) osaston tietohallintoa ja henkilöstön koulutusta;

3) osaston toimialan osalta tileistä poistoa, menorästien edelleen tileissä pitämistä sekä aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kuluvassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta;

4) osaston muiden virkamiesten kuin osastopäällikön matkamääräyksiä;

5) osaston virkamiesten ja muun henkilöstön vuosilomien vahvistamista;

6) päätöksiä ja lupia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla; sekä

7) kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia (1094/1996) lukuun ottamatta lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua tuen keskimääräisten kustannusten ja energiapuun korjuutuen vahvistamista, 11 §:ssä tarkoitettua energiapuun korjuun työllisyysavustuksen vahvistamista, 23 §:n 5 momentissa tarkoitettua haketustuen vahvistamista sekä 31 §:ssä tarkoitettua varojen suuntaamispäätöstä ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua asetusta (1311/1996).

Kala- ja riistaosaston virkamiesten ratkaisuvalta
42 §
Kala- ja riistaosaston päällikön ratkaisuvalta

Kala- ja riistaosaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten ja säännösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) kalastuslaki (286/1982) lukuun ottamatta sen 91 §:n 1 momentissa tarkoitettua kalastuksenhoitomaksujen jakopäätöstä ja 3 momentissa tarkoitettuja jakoperusteita ja kalastusasetus (1116/1982);

2) laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta (1139/1994) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset;

3) laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista (1447/2006) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset;

4) puhevallan käyttäminen yleisen kalatalousedun valvontaa koskevissa vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisissa asioissa, vesilain 2 luvun 22 §:n 2 momentissa tarkoitetun kalakannan suojelusuunnitelman ja kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksyminen, 3 momentissa tarkoitetun kalatalousmaksun käytöstä päättäminen, 22 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen kalankulkuestettä koskevien tarkempien määräysten antaminen sekä 22 b §:n 1 momentissa tarkoitettu kalatalousmaksun tarkistaminen ja 2 momentissa tarkoitettu maksun palauttaminen;

5) laki kalastusvakuutusyhdistyksistä (331/1958) ja asetus kalastusvakuutusyhdistyksistä (93/1959);

6 kohta on kumottu A:lla 22.12.2009/8.

7) metsästyslaki (615/1993), laki riistahoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993) ja metsästysasetus (666/1993);

8) poronhoitolaki (848/1990) lukuun ottamatta sen 21 §:ssä tarkoitettua porojen määrän määräämistä ja 27 §:ssä tarkoitettua merkkipiireihin jakoa; sekä

9) petoeläinten, merihylkeiden ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevat asiat.

Kala- ja riistaosaston päällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat muiden valtioiden kanssa tehtäviä viranomaisyhteistyötä koskevia osaston toimialaan liittyviä sopimuksia. (22.12.2009/8 v. 2010)

43 §
Muun virkamiehen ratkaisuvalta

Kalastuslain 91 b §:ssä tarkoitetun todistuksen kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta antaa 91 a §:ssä tarkoitettua kalastuksenhoitomaksurekisteriä tai asianomaista tulotiliä hoitava virkamies. Todistuksen viehekalastusmaksun suorittamisesta antaa asianomaista tulotiliä hoitava virkamies.

Elintarvike- ja terveysosaston virkamiesten ratkaisuvalta
44 §
Elintarvike- ja terveysosaston päällikön ratkaisuvalta

Elintarvike- ja terveysosaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) muiden valtioiden kanssa tehtäviä viranomaisyhteistyötä koskevia osaston toimialaan liittyviä sopimuksia; sekä

2) kalastustuotteiden tarkastustehtävästä maksettavaa korvausta.

Yleisen osaston virkamiesten ratkaisuvalta (24.4.2008/273)
45 §
Yleisen osaston päällikön ratkaisuvalta (24.4.2008/273)

Yleisen osaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat: (24.4.2008/273)

1) uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/1981) 6 §:n mukaan valtion lopulliseksi menoksi jäävän osuuden suuruus sekä kiinteistötoimitusmaksun osaksi tai kokonaan perimättä jättäminen;

2) vesilain (264/1961) 12 luvun 19 §:n mukaisen suostumuksen antaminen alueelliselle ympäristökeskukselle vaarantorjuntatoimia koskevan hakemuksen tekemiseen; sekä

3) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 13 §:n mukaisen oikeutuksen antaminen alueelliselle ympäristökeskukselle sopimuksen tekemiseen.

46 § (24.4.2008/273)
Tutkimusjohtajan ratkaisuvalta

Tutkimusjohtaja ratkaisee yleiselle osastolle osoitettujen yhteistutkimusvarojen jakamista koskevat asiat.

Erillisten yksiköiden päälliköiden ratkaisuvalta
47 §
Ratkaisuvalta henkilöstö- ja hallintoyksikössä

Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vuosilomakorvauksen sekä muun virka- tai työehtosopimukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanlisän ja lisäpalkkion myöntämistä ministeriön virkamiehelle tai työsopimussuhteiselle henkilölle lukuun ottamatta harkinnanvaraisten lisäpalkkioiden myöntämistä; sekä

2) todistuksen antamista muulle kuin valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

Henkilöstön kehittämisasioista vastaava virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat henkilöstön kehittämiseen osoitettujen yhteisten varojen käyttämistä, jollei asia ole periaatteellisesti tärkeä.

48 §
Ratkaisuvalta talousyksikössä

Talousyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat Euroopan kalatalousrahaston todentamisviranomaisen tehtäviä sekä kirjanpitoyksikölle kuuluvia tehtäviä, jos ne eivät kuulu ministeriön kansliapäällikölle, osastopäällikölle tai muun erillisen yksikön päällikölle tai kirjanpitoyksikköön kuuluvalle muulle virastolle. (13.1.2011/40)

2 momentti on kumottu A:lla 13.1.2011/40.

49 §
Tietohallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Tietohallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön yleiseen käyttöön tarkoitettuja tietoteknisiä laitteita, ohjelmia, palveluita ja sovellutuksia, jollei asia ole periaatteellisesti tärkeä; sekä

2) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia.

8 luku

Nimitystoimivalta, virkavapaudet, sijaisuudet ja sivutoimet

50 §
Nimitystoimivalta

Kansliapäällikkö nimittää virkamiehen tai ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään vaativuustason 9 mukainen tai vastaava, jollei muualla toisin säädetä. Kansliapäällikkö nimittää tai ottaa myös osastojaon ulkopuolisen virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilöstön, jollei muualla toisin säädetä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun osaston virkamiehen nimittää tai työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa asianomaisen osaston päällikkö.

51 §
Virkavapaudet

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää:

1) valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja osaston päällikölle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) osaston päälliköitä lukuun ottamatta valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi kansliapäällikkö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto; sekä

3) muulle virkamiehelle ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle pidemmäksi ajaksi kuin 14 päiväksi virkaan nimittävä tai se, joka ottaa henkilöstön ja enintään 14 päiväksi henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö.

52 §
Nimittäminen virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se, joka nimittää virkamiehen. Kansliapäällikön ja osaston päällikön nimittämisestä enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää ministeri ja yli vuoden kestävään virkasuhteeseen valtioneuvosto. Jos nimittävänä viranomaisena on valtioneuvosto, muun kuin osaston päällikön nimittämisestä enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää kansliapäällikkö ja yli vuoden kestävään virkasuhteeseen valtioneuvosto.

53 §
Henkilöstöhallinnollisten päätösten ja määräysten esittely

Tämän työjärjestyksen 50–52 §:ssä tarkoitetut henkilöstöhallinnolliset päätökset ja määräykset esitellään henkilöstö- ja hallintoyksiköstä.

54 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osaston päällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston virkamies. Erillisen yksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman toimintayksikön virkamies.

Muun virkamiehen ollessa estynyt, määrää tehtävien hoidosta asianomaisen osaston tai erillisen yksikön päällikkö.

55 §
Sivutoimiluvat

Valtion virkamieslaissa tarkoitettua sivutointa koskevista asioista osaston päällikön, apulaisosastopäällikön, osastoon kuuluvan yksikön päällikön sekä erillisen yksikön päällikön osalta päättää kansliapäällikkö.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen virkamiesten ja muun henkilöstön osalta sivutointa koskevista asioista päättää kuitenkin henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista sivutointa koskevista asioista on ennen asiasta päättämistä pyydettävä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön lausunto.

9 luku

Erinäisiä säännöksiä

56 §
Vuosilomat

Osastot ja erilliset yksiköt huolehtivat oman henkilöstönsä lomien seurannasta.

57 §
Osaston ja erillisen yksikön työjärjestys

Osaston yksiköistä ja muusta sisäisestä organisaatiosta, asioiden käsittelystä osastossa ja sen johtoryhmässä määrätään osaston työjärjestyksessä, jonka osaston päällikkö vahvistaa.

Asioiden käsittelystä erillisessä yksikössä määrätään tarvittaessa yksikön työjärjestyksessä, jonka yksikön päällikkö vahvistaa.

Ennen työjärjestyksen vahvistamista se on esitettävä kansliapäällikölle.

Jos työjärjestyksessä annetaan tarkempia määräyksiä tulosjohtamista täydentävästä jaosto- tai muusta järjestelmästä, ei tämä vaikuta niihin valtuuksiin tai vastuisiin, joista muualla säädetään tai määrätään kunkin virkamiehen asemasta tai tehtävästä.

58 §
Valmiuspäällikkö ja -sihteeri sekä suojelujohtaja

Ministeriön valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies. Kansliapäällikkö määrää valmiuspäällikön avuksi valmiussihteerin valmistelemaan ja esittelemään hallinnonalan kriisivalmiuteen sekä puolustustaloudelliseen suunnitteluun liittyvät tehtävät.

Kansliapäällikkö määrää suojelujohtajan ja tämän sijaisen sekä valmiuspäällikön sijaisen.

59 §
Valmiustoimikunta

Ministeriössä on valmiustoimikunta, joka avustaa valmiuspäällikköä hoitamalla tämän määräämät suunnittelu-, koordinointi- ja valmiustehtävät. Toimikunnan puheenjohtajana toimii valmiuspäällikkö, joka määrää valmiustoimikunnan muut jäsenet.

60 §
Omistajaohjauksen ryhmä

Ministeriössä on omistajaohjauksen ryhmä, jonka tehtävänä on ministeriön toimialaan liittyvien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen sekä yhtiöiden omistuspohjan muutosten ja omistusjärjestelyjen käsittely.

Omistajaohjauksen ryhmän kokoonpanosta ja tarkemmista tehtävistä määrätään ryhmän asettamista koskevassa ministeriön päätöksessä.

61 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2007. Tällä työjärjestyksellä kumotaan 19 päivänä kesäkuuta 2002 annettu työjärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen

Ennen tämän työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.4.2008/273:

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

22.12.2009/8:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

13.1.2011/40:

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

29.12.2011/1573:

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.