Seurattu SDK 125/2023 saakka.

5.4.2007/394

Valtioneuvoston kanslian työjärjestys (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä työjärjestys on kumottu VN:n kanslian työjärjestyksellä 16.5.2012/242, joka on voimassa 1.6.2012 alkaen.

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin ja 15 §:n 2 momentin nojalla:

Yleisiä määräyksiä
1 §

Valtioneuvoston kanslian organisaatiosta ja sisäisestä työnjaosta on sen ohessa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä ja valtioneuvoston kansliasta annetussa asetuksessa on säädetty, voimassa tämän työjärjestyksen määräykset ja eri säädösten nojalla annetut määräykset ja ohjeet.

Henkilöstön osallistumisessa päätöksenteon valmisteluun kansliassa noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/1988) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa valtioneuvoston kanslian yhteistoiminnasta on määrätty.

Valtioneuvoston kanslian organisaatio
2 §

Valtioneuvoston kansliassa on politiikkapalvelut sekä hallinto- ja palveluosasto, valmiusosasto ja omistajaohjausosasto.

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri johtaa ja valvoo kanslian toimintaa. Alivaltiosihteeri avustaa pääministerin toimikaudeksi nimitettyä valtiosihteeriä ja suorittaa ne tehtävät, jotka pääministeri ja kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri toimialansa asioissa osoittavat. (7.7.2011/795)

3 §

1 momentti on kumottu A:lla 7.7.2011/795.

Politiikkapalveluissa on:

– valtioneuvoston EU-sihteeristö, jota johtaa EU-sihteeristön päällikkö;

– valtioneuvoston viestintäyksikkö, jota johtaa valtioneuvoston viestintäjohtaja;

– valtioneuvoston istuntoyksikkö, jota johtaa hallitusneuvos; sekä

– politiikka-analyysiyksikkö, jota johtaa talousneuvoston sihteeristön päällikkö.

(3.6.2010/474)

Yksikköjen sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa kanslian sisäisessä määräyksessä, jonka alivaltiosihteeri vahvistaa.

4 §

Hallinto- ja palveluosaston toimintaa johtaa osastopäällikkö. (10.1.2008/17)

Hallinto- ja palveluosastolla on:

- hallintoyksikkö, jota johtaa osastopäällikkö;

- valtioneuvoston käännöstoimisto, jota johtaa hallitusneuvos, käännöstoimiston päällikkö; sekä

- tietopalvelu, jota johtaa tietopalvelupäällikkö.

(10.1.2008/17)

Yksikköjen sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa kanslian sisäisessä määräyksessä, jonka alivaltiosihteeri vahvistaa.

5 § (7.7.2011/795)

Valmiusosaston toimintaa johtaa osastopäällikkö.

Valmiusosastolla on valtioneuvoston turvallisuuspalvelut -yksikkö, jota johtaa valtioneuvoston turvallisuusjohtaja. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja raportoi ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen puheenjohtajana pääministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille ja pitää tämän tietoisena käsiteltävistä asioista.

Muusta osaston sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa kanslian sisäisessä määräyksessä, jonka alivaltiosihteeri vahvistaa.

6 §

Omistajaohjausosaston toimintaa johtaa osastopäällikkö. (10.1.2008/17)

Omistajaohjausosaston yksiköistä määrätään tarvittaessa alivaltiosihteerin päätöksellä.

Johtoryhmät
7 §

Kansliaa ja sen hallinnonalaa koskevien asioiden käsittelyä ja valmistelua varten kansliassa on johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana on pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri. Johtoryhmään kuuluvat jäseninä osastojen johtajat ja yksiköiden johtajat tai heidän estyneenä ollessaan heidän sijaisensa. Lisäksi johtoryhmään kuuluu henkilöstön edustaja tai hänen varajäsenensä, jotka henkilöstöjärjestöt nimeävät yhteisesti keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Pääministeri, ministeri, ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri ja erityisavustajat voivat osallistua johtoryhmän kokouksiin.

Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tai alivaltiosihteerin kutsusta. Johtoryhmä voi ottaa sihteerin ja kuulla asiantuntijoita.

8 §

Johtoryhmän tehtävänä on:

1) käsitellä tulostavoitteet, toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä seurata niiden toteutumista,

2) käsitellä kanslian hallinnonalaa koskevat organisaatio- ja säädösmuutokset,

3) käsitellä keskeiset sisäiset ohjeet ja määräykset, sekä

4) käsitellä muut tarpeelliset asiat.

9 §

Hallinto- ja palveluosastolla, valmiusosastolla sekä politiikkapalveluilla on johtoryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä osaston toiminnan kannalta tärkeitä asioita. Johtoryhmän puheenjohtajana on osaston johtaja ja jäseninä osaston yksikköjen johtajat, muut osaston johtajan tai yksikköjen johtajien määräämät virkamiehet ja osaston henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja. Omistajaohjausosastolla on osastokokous, jossa käsitellään yhteisiä henkilöstön kannalta tärkeitä asioita. (27.4.2007/507)

Politiikkapalvelujen johtoryhmän puheenjohtajana on alivaltiosihteeri. (7.7.2011/795)

Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

10 §

Kansliassa on omistajaohjausasioiden johtoryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä omistajaohjausosaston toimialaan kuuluvia omistajaohjausasioita.

Omistajaohjausasioiden johtoryhmän puheenjohtajana on omistajaohjausasioita käsittelemään määrätty ministeri tai ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri ja jäseninä osaston johtaja ja muut osaston johtajan määräämät virkamiehet.

Omistajaohjausasioiden johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa kutsusta. Johtoryhmä voi ottaa sihteerin ja kuulla asiantuntijoita.

Valtioneuvoston kanslialle kuuluvien tehtävien jakaantuminen
11 §

Politiikkapalveluissa on seuraavat tehtävät:

- valtioneuvoston EU-sihteeristön tehtävänä on Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen, toimintaohjeiden välittäminen EU-edustustolle, Eurooppa-neuvostoon liittyvien asioiden valmistelu sekä Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat;

- valtioneuvoston viestintäyksikön tehtävänä on huolehtia pääministerin johdolla valtioneuvoston viestinnästä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittamisesta;

- valtioneuvoston istuntoyksikön tehtävänä on pääministerin avustaminen valtioneuvoston päätöksentekomenettelyissä, valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen; sekä

- politiikka-analyysiyksikön tehtävänä on hallitusohjelman toteutumisen seuranta, hallituksen tarvitsemat määräaikaiset suunnittelu- ja selvitystehtävät sekä talousneuvoston sihteeristö-tehtävät.

12 §

Hallinto- ja palveluosastolla on seuraavat tehtävät:

- hallintoyksikön tehtävänä on henkilöstö-, talous- ja tietohallinto, sisäinen viestintä; valtioneuvoston kansliaa, tasavallan presidentin kansliaa, tasavallan presidentin palkkiota ja eläkettä koskevien säädösten valmistelu, valtion edustustilojen toiminta sekä yleinen hallinto;

- valtioneuvoston käännöstoimiston tehtävänä on hallituksen esitysten ja säädöskokoelmassa julkaistavien säädösten sekä muiden valtioneuvostossa tarvittavien asiakirjojen kääntäminen kansalliskielille. Käännöstoimiston yhteydessä on monikielistä sanastotyötä tekevä kielipalvelu; sekä

- tietopalvelun tehtävänä on asiakirjahallinto, EU-tiedonhallinta, valtioneuvoston yhteinen intranet ja muu tietopalvelu.

13 §

Valmiusosastolla valtioneuvoston turvallisuuspalvelut -yksikön tehtävänä on valtioneuvoston ja sen jäsenten turvallisuus, kriisijohtaminen, tilannekuvatoiminta sekä valmiussuunnittelu. Osaston tehtävänä on lisäksi tekniset palvelut, kuljetuspalvelut sekä virastopalvelut.

14 §

Omistajaohjausosaston tehtävänä on valtion omistajapolitiikka, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus, yhtiöiden omistuspohjan laajentaminen ja omistusjärjestelyt, osakesijoittaminen, sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi.

Virkamiesten tehtävät
15 §

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri koordinoi pääministerin erityisavustajien ja muiden ministerien erityisavustajien yhteistoimintaa.

16 §

Henkilöstön ja erityisesti pääministerin avustajien vaihtuessa alivaltiosihteerin määräämä virkamies vastaa siitä, että uusi henkilökunta saa tarvittavan informaation kanslian toimialaan kuuluvista asioista, menettelytavoista ja muista yhteistyökysymyksistä.

17 §

Kukin osaston johtaja johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Yksikköjen johtajat johtavat yksikkönsä toimintaa ja vastaavat oman toimialueensa tehtävien hoitamisesta.

Yksiköiden sisäiset alayksiköt ja niiden työnjohdolliset lähiesimiehet ja lähiesimiesten tehtävät vahvistaa alivaltiosihteeri.

18 §

Alivaltiosihteeri johtaa kanslian valmiustoimikuntaa ja valmiussihteerinä toimii alivaltiosihteerin tehtävään määräämä virkamies.

Turvallisuuspäällikkö on valtioneuvoston linnan suojelujohtaja.

19 § (7.7.2011/795)

Tehtävään määrätty virkamies (tilannekuvakoordinaattori) valmistelee yhteistyössä ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön nimeämien vastuuhenkilöiden kanssa turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan. Tilannekuvan kokoamista ja raporttien laadintaa johtaa pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri yhteistoiminnassa mainittujen ministeriöiden kansliapäälliköiden tai heidän määräämiensä virkamiesten kanssa (seurantaryhmä). Tilannekuvakoordinaattori vastaa reaaliaikaisesta tilannekuvasta ja johtaa valtioneuvoston tilannekeskusta apunaan erityisasiantuntija.

20 §

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta kukin osasto, yksikkö ja virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka pääministeri, ministeri, pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, alivaltiosihteeri taikka asianomainen osaston johtaja tai yksikön johtaja määrää.

21 §

Kansliassa esittelijöitä ovat, sen lisäksi mitä on säädetty tai erikseen määrätty, virkamiehet, joiden valmisteltavaksi ja esiteltäväksi asia on määrätty.

Erityisavustajat
22 §

Pääministerin erityisavustajat suorittavat pääministerin tai pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin antamat tehtävät toimimatta esittelijöinä kansliassa.

Pääministerin ja ministerin erityisavustajien tulee toimia tehtäviään suorittaessaan kiinteässä yhteistyössä kanslian osastojen ja yksiköiden kanssa.

Asioiden valmistelu
23 §

Asioista, jotka koskevat myös toisen osaston tai yksikön toimialaa, on niitä valmisteltaessa hyvissä ajoin neuvoteltava kysymyksessä olevan osaston ja yksikön kanssa.

24 §

Ennen kuin asia esitellään pääministerin tai pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin ratkaistavaksi taikka asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat tai selostettava suullisesti asia pääministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille, alivaltiosihteerille, osaston johtajalle ja yksikön johtajalle. Viimeksi mainituille asiakirjat on toimitettava tai selostettava myös alivaltiosihteerin ratkaistessa asian.

Ennen kuin omistajaohjausasioita koskeva asia esitellään ministerin päätettäväksi, taikka asiaa koskeva esityslista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat tai selostettava suullisesti asia ministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille ja omistajaohjausosaston johtajalle. Hallinnollisissa asioissa asiakirjat on toimitettava tai asia selostettava myös pääministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille ja alivaltiosihteerille.

Tasavallan presidentin istunnon, valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asia on selostettu pääministerille tai ministerille ja hän on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn.

25 §

Pääministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille, ministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille, alivaltiosihteerille ja asianomaiselle osaston johtajalle ja yksikön johtajalle on hyvissä ajoin etukäteen annettava tieto kaikista heidän tehtäviensä kannalta tärkeistä valmisteltavina olevista asioista sekä henkilökunnan työtehtäviin kohdistuvista suunnitteilla olevista muutoksista.

26 §

Kunkin osaston johtajan ja yksikön johtajan on pidettävä alivaltiosihteeri sekä yksikön johtajan myös osaston johtaja tietoisena tärkeimmistä osastolla ja yksiköissä käsiteltävinä olevista asioista.

Ratkaisuvalta
27 §

Pääministerin, ministerin, pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tai alivaltiosihteerin päätöksellä voidaan asettaa hankkeita ja työryhmiä erityisiä valmistelutehtäviä varten.

Kanslian edustajien nimeämisestä ulkopuolisten tahojen toimielimiin päättää asiasta riippuen pääministeri, ministeri, pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri tai alivaltiosihteeri.

Muun kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävän asian osalta kanslian lausunnon antaa asiasta riippuen pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, alivaltiosihteeri tai omistajaohjausosaston osastopäällikkö. (10.1.2008/17)

28 §

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty, pääministeri ratkaisee toimialansa osalta asiat, jotka koskevat:

1) kanslian toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä,

2) kanslian talousarvioehdotuksen ja siinä esitettävien tulostavoitteiden hyväksymistä,

3) tulossuunnitelman vahvistamista, ja

4) tilinpäätöksen allekirjoittamista.

29 § (7.7.2011/795)

Pääministeri ratkaisee vähintään vaativuusluokkaan 17 kuuluvan virkamiehen nimittämisen, jollei toisin säädetä.

Alivaltiosihteeri ratkaisee vaativuusluokkaan 10–16 kuuluvan virkamiehen nimittämisen sekä nimittämisen alle vuoden kestävään muuhun kuin erityisavustajan määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää pääministeri.

Hallinto- ja palveluosaston johtaja ratkaisee enintään vaativuusluokkaan 9 kuuluvan virkamiehen nimittämisen sekä toimeksiantoja ja muita vastaavia suorituksia koskevat palkkiot.

Viran nimen muuttamisesta on soveltuvin osin voimassa mitä säädetään virkaan nimittämisestä.

Virkamiehen tehtävään määräämisen ratkaisee pääministeri, ellei toisin säädetä.

30 §

Työsopimussuhteisen henkilöstön ottamiseen sovelletaan mitä edellä säädetään virkamiehen nimittämisestä.

31 § (10.1.2008/17)

Muun kuin lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla myönnettävän virkavapauden myöntää valtioneuvoston kanslian tekemien nimitysten osalta se, jolla on toimivalta nimittämiseen. Alivaltiosihteeri myöntää kuitenkin alle vuoden kestävän virkavapauden kun vastaavaan virkaan nimittää pääministeri tai ministeri.

Virkamiehen muut kuin lomasuunnitelmassa vahvistettavat lomat sekä poissaolot hyväksyy siihen määrätty esimies. Osaston johtajan lomat ja poissaolot hyväksyy alivaltiosihteeri.

32 §

Pääministeri antaa matkamääräykset pääministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille. Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri antaa matkamääräykset alivaltiosihteerille sekä pääministerin erityisavustajille. Ministeri antaa matkamääräyksen toimikaudekseen nimitetylle valtiosihteerille ja erityisavustajilleen.

EU-sihteeristön päällikkö antaa matkamääräykset EU-sihteeristön virkamiehille EU:n toimielinten kokouksiin ja muihin niihin rinnastettaviin EU-kokouksiin tehtäville virkamatkoille. EU-sihteeristön päällikkö antaa matkamääräykset myös Eurooppa-neuvoston valtuuskuntien virkamiesjäsenille.

Ajomestari antaa kuljetustehtäviin liittyvät matkamääräykset ministerien autonkuljettajille.

Hallintoyksikön johtaja antaa muut virkamatkamääräykset kanslian määrärahoista maksettaville matkoille. Hallintoyksikön johtaja antaa matkamääräykset myös pääministerin työvierailujen valtuuskuntien jäsenille. Hallintoyksikön johtaja myöntää luvan virka-auton käyttöön sekä luvan oman auton käyttöön virkamatkoilla. (7.7.2011/795)

33 §

Sen lisäksi mitä muualla tässä työjärjestyksessä on säädetty, alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtioneuvoston kanslian sisäisiä ohjeita ja määräyksiä sekä sisäistä järjestystä,

2) hallintopäätöksiä, jotka eivät valtioneuvoston kansliasta annettujen muiden säädösten nojalla kuulu pääministerin tai ministerin ratkaistavaksi, ja joiden ratkaisuvaltaa ei ole työjärjestyksessä annettu kanslian muulle virkamiehelle,

3) viraston lomasuunnitelman ja sen muutosten vahvistamista,

4) kanslian sisäisen budjetin hyväksymistä,

5) sisäisen valvonnan järjestämistä, sekä

6) tarkentavaa virkaehtosopimusta ja sen nojalla valtioneuvoston kanslian ratkaistavia sen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja.

(10.1.2008/17)

Valtioneuvoston kanslian virat julistaa haettavaksi alivaltiosihteeri.

34 § (10.1.2008/17)

Hallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi mitä muualla säädetään asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia tehtäviä, jos ne eivät säädösten mukaan kuulu muulle virkamiehelle, (7.7.2011/795)

2) maksuliikettä ja maksuvälineitä koskevia sopimuksia ja määräyksiä,

3) irtaimen omaisuuden tarkastamista ja tarkastuksen suorittajia,

4) matkalaskujen hyväksymistä,

5) poistosuunnitelman muutosten hyväksymistä,

6) omaisuuden poistamista ja tileistä poistoa,

7) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla,

8) virkamiehelle virkamiehen irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä annettavan todistuksen ja työtodistuksen antamista,

9) lomarahoja, lomakorvauksia ja palkkioita, sekä

10) palkkojen hyväksymistä maksatukseen.

35 §

Osaston johtaja ja yksikön johtaja ratkaisevat osastonsa ja yksikkönsä toimintaa koskevat asiat. Sellaisen asian, jossa on tehtävä kirjallinen hallintopäätös, he ratkaisevat kuitenkin vain siinä tapauksessa, että oikeus siihen on tässä työjärjestyksessä nimenomaisesti annettu.

Alivaltiosihteerin päätöksellä sisäisessä budjetissa osoitettujen määrärahojen käytön ratkaisee päätöksen mukaisesti osaston johtaja tai yksikön johtaja. Yksikön johtaja hyväksyy menot ja tulot, jollei osaston johtaja ole ottanut hyväksymistä tehtäväkseen. (23.6.2008/421)

Tietoja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamista viranomaisen julkisista asiakirjoista antaa asian käsittelijä. Salaisen tai muun viranomaisen asiakirjan luovuttamista koskevan päätöksen tekee yksikön johtaja.

Erinäisiä määräyksiä
36 §

Julkisuuteen annettavasta kanslian tiedotteesta tai tiedotustilaisuuden järjestämisestä on asian sisällön mukaan etukäteen neuvoteltava joko pääministerin, ministerin, pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin, ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tai alivaltiosihteerin kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske kanslian alaisten komiteoiden, toimikuntien, työryhmien ja muiden sivuelinten viestintää.

Viestinnän käytännön järjestelyistä sovitaan valtioneuvoston viestintäjohtajan kanssa.

Julkisuudessa kanslian edustajana esiintyvän virkamiehen on tarpeen mukaan ilmoitettava esiintymisestä etukäteen esimiehilleen.

37 § (7.7.2011/795)

Valtioneuvoston edustustiloja ovat valtioneuvoston juhlahuoneisto, Säätytalo, Kesäranta ja Königstedtin kartano. Kesäranta voi toimia myös pääministerin virka-asuntona.

38 §

Mitä tässä työjärjestyksessä on säädetty pääministeristä, koskee soveltuvin osin valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrättyä ministeriä hänen toimialansa asioissa.

Voimaantulo
39 §

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007 ja sillä kumotaan 28 päivänä lokakuuta 2003 annettu valtioneuvoston kanslian työjärjestys (893/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.4.2007/507:

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 2007.

10.1.2008/17:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2008.

23.6.2008/421:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2008.

26.6.2009/480:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

3.6.2010/474:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7.7.2011/795:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2011.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.