Seurattu SDK 476/2022 saakka.

2.3.2007/240

Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 24.5.2017/293, joka on voimassa 1.6.2017 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on parantaa valtionhallinnon yrityspalveluja sekä tehostaa niiden yhteensovittamista ja valvontaa.

2 § (22.12.2009/1532)
Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, siihen kuuluvasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen yhteisestä yrityspalvelurekisteristä sekä asiakasta koskevien tietojen käsittelystä tarjottaessa asiakkaalle yrityspalveluja. (19.4.2013/306)

Jollei tässä laissa toisin säädetä, yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään sekä siihen talletettujen ja sen kautta välitettyjen tietojen julkisuuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) yrityksellä yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukaisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröityä yritystä tai yhteisöä;

2) yrityspalvelulla valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen, säätiön tai yhdistyksen taikka valtion erityisrahoitusyhtiön myöntämää taikka niiden varoista maksettavaa yritystukea, kehittämis- ja neuvontapalvelua sekä työvoimapalvelua, jonka toteuttamisessa yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmää hyödynnetään;

3) yritystuella valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen, säätiön tai yhdistyksen taikka valtion erityisrahoitusyhtiön myöntämää taikka niiden varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta, maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön varoista tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea;

4) asiakkaalla yritystä taikka elinkeino- tai yritystoiminnan aloittamista harkitsevaa luonnollista henkilöä, joka on hakenut yrityspalvelua tai johon on oltu yhteydessä yrityspalvelun tarjoamiseksi.

2 luku

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän käyttötarkoitus ja tietosisältö

4 § (22.12.2009/1532)
Asiakastietojärjestelmä

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tietojärjestelmä, jossa välitetään asiakasta koskevia 6 §:ssä tarkoitettuja tietoja yrityspalveluja hoitavien viranomaisten sekä valtion erityisrahoitusyhtiön välillä. (3.12.2010/1039)

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen yhteinen yrityspalvelurekisteri, joka sisältää tietoja yrityspalvelujen toteuttamisen yhteydessä saaduista ja laadituista tiedoista. Yrityspalvelurekisteriin tietoja tallettanut tai niitä muutoin käsitellyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkeinotoimisto vastaa tietojen oikeellisuudesta ja käsittelyn lainmukaisuudesta. (19.4.2013/306)

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei vaikuta valtion erityisrahoitusyhtiön tai sellaisten viranomaisten tai muiden organisaatioiden vastuuseen rekisterinpitäjänä, joiden tietojärjestelmien tietoja välitetään yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän kautta.

5 § (19.9.2014/732)
Asiakastietojärjestelmän käyttötarkoitus

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän tarkoituksena on parantaa yrityspalvelujen suuntaamista ja yritysten arviointia niille myönnettäviä yrityspalveluja harkittaessa sekä tehostaa myönnettyjen yritystukien valvontaa. Asiakastietojärjestelmän kautta saatavia 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja saa käyttää myös turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitetun yritysturvallisuusselvityksen laadinnassa.

6 § (3.12.2010/1039)
Asiakastietojärjestelmän kautta saatavissa olevat tiedot

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän kautta voidaan käsitellä tietoja, joista ilmenevät:

1) yrityksen nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä muut yksilöinti- ja yhteystiedot;

2) tiedot siitä, ketkä toimivat yrityksen vastuuhenkilöinä;

3) yrityksen toimialaa, osakepääomaa, tilinpäätöstä tai muutoin yritystä koskevat ja sen toimintaa yleisesti kuvaavat viranomaisten julkisista rekistereistä saatavat tiedot;

4) yrityksestä ja sen vastuuhenkilöistä luottotietorekisteriin, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin sekä ulosottorekisteriin talletetut tiedot.

Asiakastietojärjestelmän kautta voidaan lisäksi välittää salassapitosäännösten estämättä:

1) tiedot siitä, onko yritys ollut työ- ja elinkeinoministeriön, valtion erityisrahoitusyhtiön, Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaana, sekä tiedot henkilöistä, jotka yritys on nimennyt yhteyshenkilöikseen tässä laissa tarkoitettuja yrityspalveluja varten; (13.12.2013/965)

2) tiedot yrityksen saamista yrityspalveluista;

3) arviot yrityksen edellytyksistä kannattavaan toimintaan;

4) yritystä koskevat muut tiedot, jotka ovat tarpeen päätettäessä yritystuen myöntämisestä ja maksamisesta sekä käytön valvonnassa.

7 §
Tietojen laadusta huolehtiminen

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään talletettavat tiedot on päivitettävä riittävän usein ja muutoinkin on pidettävä huolta siitä, että rekisterissä olevat tiedot eivät ole vanhentuneita tai muutoin anna väärää kuvaa asiakkaasta.

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään saa tallettaa asiakkaan suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti antamia tietoja tietojärjestelmästä saataviksi vain, jos annetut tiedot on tarkastettu.

8 §
Tietojen poistaminen

Tietojärjestelmästä poistetaan asiakkaan tiedot viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä, kun asiakasta koskevia tietoja on viimeksi käsitelty. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos tiedon säilyttäminen on välttämätöntä lakiin tai asetukseen perustuvan tehtävän hoitamiseksi tai vireillä olevan asian takia. Yrityksen yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut perustiedot poistetaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun yritystä koskevat tiedot on poistettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Virheelliseksi todettu tieto saadaan säilyttää viiden vuoden ajan tiedon virheelliseksi toteamisesta, jos se on välttämätöntä asiakkaan, asiakkaan edustajan, rekisterinpitäjän tai tietojärjestelmän käyttöoikeuden saaneen henkilön oikeuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saa käyttää ainoastaan mainitussa oikeuksien turvaamisessa. Virheelliseksi todettu tieto on merkittävä virheelliseksi.

3 luku

Tietojen julkisuus, välittäminen ja luovuttaminen

9 §
Asiakastietojärjestelmän tietojen julkisuus

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän kautta saadut yrityksen ja sen vastuuhenkilöitä koskevat luottotiedot ovat salassa pidettäviä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei vaikuta siinä mainittuja tietoja sisältävien viranomaisten päätösten ja muiden asiakirjojen julkisuuteen.

Tietojärjestelmään talletettujen tietojen julkisuuteen sovelletaan muutoin, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään.

10 § (3.12.2010/1039)
Asiakastietojärjestelmän tietojen luovuttaminen

Edellä 6 §:ssä tarkoitettuja tietoja saa luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, työ- ja elinkeinotoimistolle, Innovaatiorahoituskeskus Tekesille, valtion erityisrahoitusyhtiölle ja Maaseutuvirastolle yrityspalvelujen toteuttamista varten. (13.12.2013/965)

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja saa tämän pykälän 1 momentissa säädetyn lisäksi luovuttaa ulkoasiainministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Finpro ry:lle sekä turvallisuusselvityslain mukaisia tehtäviä varten toimivaltaisille viranomaisille. (19.9.2014/732)

Ulosottorekisteristä saatuja tietoja saa luovuttaa vain sille, jolla on ulosottoa koskevien säännösten mukaan oikeus saada tiedot suoraan ulosottorekisteristä.

Tietoja saa luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. Vastaanottajalla on oikeus tallettaa, tulostaa ja jäljentää teknisen käyttöyhteyden avulla luovutetut tiedot. (19.4.2013/306)

11 § (19.4.2013/306)
Yrityspalvelurekisterin tietojen käyttö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa sekä työ- ja elinkeinotoimistossa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä työ- ja elinkeinotoimistolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada yrityspalvelurekisterin tietoja tehtäviensä hoitamista varten.

12 §
Asiakastietojen hakeminen kyselyjärjestelmän avulla muilta viranomaisilta

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän kyselyjärjestelmän avulla saa hakea muita kuin 10 ja 11 §:ssä säädettyjä tietoja, jos laissa niin erikseen säädetään.

4 luku

Rekisteröidyn oikeudet

13 §
Tietojen käsittelystä tiedottaminen

Tiedot yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, sen käyttötarkoituksesta ja tietosisällöstä on pidettävä asiakkaiden saatavilla tietojärjestelmää käyttävissä palvelupaikoissa.

14 § (22.12.2009/1532)
Rekisteröidyn oikeus tietojen tarkastamiseen

Asiakkaalla on oikeus saada tieto itseään koskevista yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään talletetuista tiedoista siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 12 §:ssä säädetään. Luonnollisen henkilön oikeudesta tarkastaa itseään koskevat tiedot on lisäksi voimassa, mitä henkilötietolaissa säädetään.

Tiedonsaantioikeutta koskevan asian ratkaisee työ- ja elinkeinoministeriö tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

5 luku

Erinäiset säännökset

15 §
Viittaus rikoslakiin

Rangaistus salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

16 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 249/2006, TaVM 24/2006, EV 260/2006

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1532:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

3.12.2010/1039:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2010.

Tätä lakia sovelletaan myös niihin tietoihin, jotka viranomainen tai valtion erityisrahoitusyhtiö on saanut ennen lain voimaatuloa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 107/2010, TaVM 24/2010, EV 187/2010

19.4.2013/306:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

HE 180/2012, TaVM 1/2013, EV 9/2013

13.12.2013/965:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 125/2013, TaVM 25/2013, EV 125/2013

19.9.2014/732:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 57/2013, HaVM 16/2014, EV 79/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.