Seurattu SDK 66/2023 saakka.

24.8.2006/731

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 20.3.2008/166.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravarajoituslain (1190/1993) 4 b ja 4 c §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 716/2006, sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 29 päivänä kesäkuuta 2001 annetun lain (604/2001) 11 b ja 11 c §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 717/2006:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään tarkemmin aravarajoituslain (1190/1993) 4 b ja 4 c §:ssä ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 11 b ja 11 c §:ssä säädetyistä asukasvalintaperusteista, etusijajärjestykseen asettamisesta ja asukasvalintaperusteista poikkeamisesta.

Tätä asetusta sovelletaan myös valittaessa asukkaita vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetussa laissa (232/2002) tarkoitettuihin osaomistusasuntoihin. Asetusta sovelletaan myös valittaessa asukkaita vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/1980) nojalla lainoitettuun asuntoon, jota koskee 20 vuoden käyttörajoitusaika.

2 §
Asunnontarve

Asunnontarvetta arvioitaessa tulee erityisesti ottaa huomioon hakijaruokakunnan asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys. Lisäksi otetaan huomioon ruokakunnan koko ja ikärakenne. Myös tarjottavan asunnon tulee olla kooltaan kohtuullinen suhteessa ruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen. Asunnon koon kohtuullisuutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon erityyppisten asuntojen kysyntä ja tarjonta paikkakunnalla.

3 §
Varallisuus

Asukkaita valittaessa varallisuutena otetaan huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus, jollei sen arvo ole vähäinen tai jollei se ole välttämätön ruokakunnan jäsenelle elinkeinon tai ammatin harjoittamisesta saatavan kohtuullisen toimeentulon hankkimiseksi.

Asukkaaksi ei saa valita, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon ilman valtion tukea. Muutoin varallisuus otetaan huomioon asukkaaksi valitsemiseen vaikuttavana tekijänä.

4 § (14.9.2006/781)
Tulot ja niistä tehtävät vähennykset

Hakijaruokakunnan tuloja määriteltäessä otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät tulot laskettuina kuukautta kohti (kuukausitulot). Tuloksi ei kuitenkaan lueta asumistukea eikä asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä tarkoitettuja tuloja.

Hakijaruokakunnan kuukausituloista vähennetään:

1) 450 euroa jokaisesta ruokakuntaan kuuluvasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tässä asetuksessa tarkoitettua asukkaaksi valitsemista haetaan;

2) lapsen elatusapu, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella; ja

3) kaksi prosenttia ruokakunnan maksamattomien valtion takaamien opintolainojen määrästä.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi tulonsaaja, vähennetään kunkin muun kuin eniten ansaitsevan henkilön kuukausituloista 950 euroa. Hakijaruokakuntaan kuuluvan henkilön kuukausituloista vähennetään hänen vuorotyöstä saamansa palkanlisä enintään 250 euroon saakka.

5 § (14.9.2006/781)
Enimmäistulotaulukko

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että ruokakunnan kuukausitulot jäljempänä mainituissa kunnissa ja tapauksissa eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 4 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä seuraavasta taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä:

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
3 100 3 900 4 000 4 100 4 250 4 400

Enimmäistuloja sovelletaan valittaessa asukkaita seuraavissa kunnissa sijaitseviin vuokra-asuntoihin:

1) pääkaupunkiseutu lähialueineen, johon kuuluu Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Porvoo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti;

2) Tampereen seutu, johon kuuluu Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi;

3) Turun seutu, johon kuuluu Turku, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Sauvo, Vahto ja Velkua;

4) Jyväskylän seutu, johon kuuluu Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Hankasalmi, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen;

5) Kuopion seutu, johon kuuluu Kuopio, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi ja Vehmersalmi;

6) Oulun seutu, johon kuuluu Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo.

Enimmäistuloja sovelletaan myös valittaessa asukkaita muualla kuin edellä mainituissa kunnissa sijaitsevaan vuokra-asuntoon, jos rakennus, jossa vuokra-asunto on, on otettu käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2004 tai myöhemmin. Käyttöönoton ajankohta määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 153 §:ssä tarkoitetun rakennuksen loppukatselmuksen mukaan.

Enimmäistuloja ei sovelleta valittaessa asukkaita muihin kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitettuihin vuokra-asuntoihin.

6 §
Enimmäistulotaulukon soveltaminen

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua tulojen enimmäismäärää 200 eurolla kutakin lisähenkilöä kohti.

7 §
Poikkeukset asukasvalintaperusteista

Hakija voidaan valita asukkaaksi vuokra-asuntoon, vaikka 3 ja 5 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty, jos kysymyksessä on:

1) sellainen asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista tai terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista, kuitenkin siten, ettei asukkaaksi saa valita hakijaruokakuntaa, jonka varallisuus tai kuukausitulot ovat riittävät tarvetta vastaavan asunnon ja huolenpidon hankkimiseen; tavanomaisen oman asunnon arvo voidaan vähentää arvioinnissa huomioon otettavasta varallisuudesta;

2) asunnon osoittaminen perusparannettavassa vuokratalossa asuvalle ruokakunnalle;

3) vuokra-asuntokäytössä olevan talon ylläpidon ja hoidon kannalta välttämätön ruokakunta;

4) ruokakuntien keskinäinen asuntojen vaihtaminen vuokra-asunnosta toiseen;

5) asunnon vaihtaminen saman tosiasiallisen omistajan omistamasta vuokra-asunnosta toiseen;

6) asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 45, 46, 48 tai 88 §:n nojalla vuokrasuhteen jatkamiseen oikeutettu henkilö; taikka

7) vuokra-asunto, jota koskee aravarajoituslain 3 §:n 1 momentin nojalla kymmenen vuoden rajoitusaika ja vuokraus tapahtuu mainitun kymmenen vuoden aikana; poikkeus voi koskea kuitenkin enintään 15 prosenttia vuokratalon kaikista asunnoista.

Arvioitaessa 3 §:n mukaista varallisuutta huomioon otettavasta varallisuudesta voidaan vähentää lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon arvo, jos hakijaruokakunta muuttaa työpaikan takia toiselle paikkakunnalle eikä hakijaruokakunnan jäsenten ole tarkoituksenmukaista kulkea päivittäin työmatkaa paikkakuntien etäisyyden tai hankalien kulkuyhteyksien vuoksi. (14.9.2006/781)

Vuokra-asuntojen tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi voidaan hakija valita vuokra-asuntoon, vaikka hakijaruokakunnan asunnontarpeelle asetetut edellytykset eivät täyty, jos hakijan käytössä oleva vuokra-asunto tällöin vapautuu.

8 §
Tilapäiset poikkeukset asukasvalinnassa

Kunta voi antaa luvan käyttää vuokra-asuntoa tilapäisesti, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, muiden kuin asukasvalintaperusteiden mukaan valittujen henkilöiden asuntoina, kun kyseessä on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisten ja tarpeellisten tai muutoin erittäin kiireellisten toimenpiteiden suorittaminen. Luvan antaminen ei saa oleellisesti haitata edellytykset täyttävien hakijoiden asunnonsaantia. Poikkeuslupa voi koskea vain vähäistä määrää asuntoja.

9 §
Edellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen

Milloin asukasvalintaperusteiden mukaiset edellytykset täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan asukkaiksi valita muitakin hakijoita. Asukkaaksi on tällöin kuitenkin valittava hakija, jonka olot ovat lähinnä asukasvalintaperusteiden mukaisia edellytyksiä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annettu valtioneuvoston asetus (1191/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.9.2006/781:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.