Seurattu SDK 968/2022 saakka.

4.5.2006/321

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus kumottu A:lla 5.5.2011/420, joka on voimassa 1.9.2011 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) nojalla:

1 luku

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen

1 §
Hyväksymishakemus

Elintarvikelain 14 §:ssä tarkoitetusta elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta hakemuksesta on käytävä ilmi:

1) elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) elintarvikehuoneiston nimi ja käyntiosoite;

4) harjoitettava toiminta;

5) toiminnan kannalta tärkeimmät laitteet;

6) selvitys vedenhankinnasta, ilmanvaihdosta, viemäröinnistä ja jätehuollosta;

7) selvitykset tuotanto-, varasto-, kunnossapito-, siivous- ja kuljetustilojen sekä henkilöstön sosiaalitilojen rakentamistavasta sekä niissä käytetyistä materiaaleista; sekä

8) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta.

Lisäksi hakemukseen on liitettävä:

1) omavalvontasuunnitelma;

2) tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista; sekä

3) elintarvikehuoneiston asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenevät kalusteiden ja laitteiden sijoittelu.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevän elintarvikehuoneiston hyväksymishakemuksesta on lisäksi käytävä ilmi:

1) henkilökunnan, mukaan lukien kunnossapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät, kulkureitit;

2) raaka-aineiden, valmistusaineiden ja valmiiden elintarvikkeiden, jäteveden ja kiinteiden jätteiden kuljetusreitit;

3) lattiakaivojen ja vesipisteiden sekä pesu- ja desinfioimispaikkojen sijoittelu;

4) jäähdytettyjen tilojen lämpötilat ja lämpötilojen seurantajärjestelmä;

5) teurastamon, pienteurastamon ja poroteurastamon osalta teurastettavat eläinlajit ja niiden keskimääräinen lukumäärä ja enimmäismäärä tunnissa, päivässä ja viikossa sekä tiedot laitoksen yhteydessä mahdollisesti olevasta lihantarkastuslaboratoriosta;

6) leikkaamon osalta leikkaamon toiminta sekä päivittäinen ja viikoittainen leikattavan lihan keskimääräinen määrä; sekä

7) raaka-aineiden, valmistusaineiden ja valmiiden elintarvikkeiden varastointi.

Elintarvikehuoneiston hyväksyvä valvontaviranomainen voi lisäksi pyytää hakijalta muita hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

2 §
Tori- tai muulla ulkoalueella sijaitseva elintarvikehuoneisto

Elintarvikkeita torilla tai muussa ulkotilassa myyvän tai tarjoilua varten valmistavan on tehtävä 1 §:ssä tarkoitettu hakemus sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella myynti- tai tarjoilupaikka sijaitsee.

Hyväksymishakemuksen voi tehdä myös tori- tai muun ulkoalueen haltija. Alueella myyntiä tai tarjoilua harjoittavien ei tällöin tarvitse tehdä itse 1 §:ssä tarkoitettua hakemusta. Heidän on kuitenkin esitettävä omavalvontasuunnitelma hyväksyttäväksi valvontaviranomaiselle. Tässä momentissa tarkoitetussa tapauksessa tori- tai ulkoalueen haltijan tulee tehdä valvontaviranomaiselle elintarvikelain 14 §:n 2 momentissa mainittu ilmoitus torilla tai ulkoalueella myyntiä tai tarjoilua harjoittavien toimijoiden vaihtumisesta.

Sen lisäksi, mitä 1 §:ssä säädetään, hakemuksesta on käytävä ilmi myytävien tai tarjoiltavien tuotteiden säilyttäminen sekä säilytyslaitteet tai valmistuslaitteet. Lisäksi hakemukseen on liitettävä selvitys elintarvikkeiden ja myyntiin tai tarjoiluun käytettävien kalusteiden, laitteiden ja välineiden säilytyksestä ja varastoinnista myyntiajan ulkopuolella ja tätä koskeva elintarvikevalvontaviranomaisen päätös.

3 §
Liikkuva ajoneuvo tai laite

Elintarvikkeita liikkuvasta kioskista, myyntivaunusta tai liikkuvasta muusta laitteesta myyvän toimijan on tehtävä hyväksymishakemus sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella kioski, myyntivaunu tai muu laite otetaan ensimmäisen kerran käyttöön. Toiminnan muuttuessa olennaisesti laite on hyväksytettävä sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaisella, jonka alueella sitä ensimmäiseksi käytetään.

Hakemuksesta on käytävä ilmi 1 §:ssä säädettyjen seikkojen lisäksi:

1) myyntilaitteen mahdollinen rekisterinumero tai muu tunniste; sekä

2) talousveden saanti ja tiedot muista hygieenisistä järjestelyistä.

Toimijan on säilytettävä jäljennös hakemuksen perusteella tehdystä päätöksestä kioskissa, ajoneuvossa tai muussa laitteessa ja esitettävä se ja omavalvontasuunnitelma myyntipaikan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

4 §
Kuljetusajoneuvossa tai kontissa sijaitseva elintarvikehuoneisto

Elintarvikehuoneiston, jossa harjoitettavan toiminnan tarkoitus on ainoastaan ammattimainen elintarvikkeiden kuljettaminen tai säilyttäminen kuljetusajoneuvossa tai kontissa, hyväksymishakemuksesta on käytävä ilmi 1 §:ssä säädettyjen seikkojen lisäksi:

1) tiedot kuljetuksista;

2) kuljetusväline- tai välineet;

3) kuljetettavat elintarvikkeet; sekä

4) kuljetuslämpötilat ja lämpötilojen toteamismenetelmät.

Hakemusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos toiminta kokonaisuudessaan sisältyy jonkun muun elintarvikehuoneiston hyväksymishakemukseen.

5 §
Elintarvikehuoneisto, jossa harjoitetaan ainoastaan maahantuontia ja maastavientiä

Elintarvikehuoneiston, jossa harjoitettavan toiminnan tarkoitus on ainoastaan elintarvikkeiden maahantuonti ja maastavienti, hyväksymishakemuksesta on 1 §:ssä mainittujen tietojen sijasta käytävä ilmi seuraavat seikat:

1) toimijan nimi, osoite, puhelinnumero, telefaxnumero sekä vastuuhenkilö;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) tiedot toimijan käyttämistä maahantuonti- ja maastavientipaikoista ja näiden yhteystiedot;

4) maahan tuotaviksi tai maasta vietäviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden laji; sekä

5) kuvaus toiminnan laajuudesta.

Hakemukseen on liitettävä omavalvontasuunnitelma.

Toimijan, joka ei itse vie tai tuo elintarvikkeita, on ilmoitettava 1 momentin 3 kohdassa mainittujen tietojen sijasta tiedot niistä toimijoista, joilta vastaanottaa elintarvikkeita tai jotka niitä vastaanottavat.

Ensisaapumistoimintaa ja ensisaapumispaikkoja koskevasta ilmoituksesta säädetään ensisaapumistoiminnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (118/2006).

6 §
Ehdollinen hyväksyminen

Elintarvikehuoneiston ehdollisesta hyväksymisestä säädetään rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 31 artiklan 2 kohdan d) kohdassa.

7 §
Hyväksymistä koskeva päätös

Hyväksymispäätöksestä tulee käydä ilmi:

1) toimijan nimi ja elintarvikehuoneiston sijainti;

2) päätöksen perusteena käytetyt hakemusasiakirjat;

3) tiedot hyväksytyistä tai ehdollisesti hyväksytyistä toiminnoista;

4) pyydetyt lausunnot;

5) tehdyt tarkastukset;

6) selvitys toimijan kuulemisesta;

7) selvitys asianosaisten kuulemisesta; sekä

8) mahdollisesti annetut määräykset tai toimintaa koskeva kielto ja niiden perustelut sekä mahdollisten tutkimusten ja selvitysten tulokset.

Päätökseen on liitettävä hallintolain (434/2003) 46 ja 47 §:n mukaisesti joko ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi tai valitusosoitus. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi liitetään kunnan viranhaltijan tekemään päätökseen. Muutoin päätökseen liitetään valitusosoitus. Oikaisuohjeen ja valitusosoituksen sisällöstä säädetään tarkemmin hallintolaissa.

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyväksymisen ja ehdollisen hyväksymisen yhteydessä eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevälle elintarvikehuoneistolle hyväksymisnumeron.

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös elintarvikehuoneistossa, jossa niiden on oltava huoneistoa valvovan viranomaisen saatavilla.

8 §
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain nojalla hyväksyttyjen laitosten hyväksyminen elintarvikehuoneistoiksi

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, ei eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996) nojalla hyväksyttyjen laitosten elintarvikelain 88 §:n 2 momentissa tarkoitettua uudelleenhyväksymistä koskevaan hakemukseen tarvitse liittää seuraavia asiakirjoja, jos ne on toimitettu valvontaviranomaiselle aiemman hyväksymispäätöksen hakemusasiakirjoissa tai ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehdyn tarkastuskäynnin yhteydessä, ne vastaavat huoneiston rakenteita, toimintaa ja omavalvontaa eikä valvontaviranomainen niitä erikseen pyydä:

1) omavalvontasuunnitelma;

2) edellä 1 §:n 1 momentin 4-8 kohdassa, 2 momentin 2 ja 3 kohdassa sekä 3 momentissa mainittuja seikkoja koskevat asiakirjat.

2 luku

Valvontaviranomaisen ilmoitusvelvollisuus

9 §
Ilmoittaminen hyväksymishakemuksesta

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:ssä tarkoitetun ravitsemisliikkeen elintarvikelain mukaisesta hyväksymishakemuksesta sekä hakemukseen liittyvästä tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon on ilmoitettava sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle.

10 § (13.1.2010/22)
Ilmoittaminen hyväksytystä elintarvikehuoneistosta

Aluehallintoviraston, Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on ilmoitettava hyväksymästään tai ehdollisesti hyväksymästään elintarvikehuoneistosta huoneiston sijaintikunnan valvontaviranomaiselle.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, aluehallintoviraston ja kunnan valvontaviranomaisen on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle hyväksymästään tai ehdollisesti hyväksymästään elintarvikehuoneistosta vähintään seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) elintarvikehuoneiston osoite; sekä

4) harjoitettava toiminta.

3 luku

Viranhaltijan kelpoisuusehdot

11 §
Erityiset kelpoisuusehdot

Kunnan on järjestettävä maidontuotantotilojen ja kananmunanpakkaamojen valvonta siten, että niitä valvoo kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri.

Valvontaviranomaisen on järjestettävä teurastamojen, pienteurastamojen, poroteurastamojen, riistan käsittelylaitosten ja leikkaamojen valvonta ja lihantarkastus siten, että niitä valvoo ja lihantarkastuksen suorittaa virkasuhteessa oleva eläinlääkäri. Tarkastuseläinlääkärin, tarkastusapulaisen sekä elintarvikealan toimijan palveluksessa olevan henkilökunnan pätevyysvaatimuksista säädetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I.

4 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Elintarvikelain eräiden säännösten voimaantulo

Elintarvikelain 13 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohdat tulevat voimaan 10 päivänä toukokuuta 2006.

Elintarvikelain 42 ja 76 § tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008. (13.12.2007/1242)

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat säädökset tai niiden osat:

1) eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 30 päivänä joulukuuta 1996 annettu asetus (1336/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

2) kunnan hygienialain mukaisissa valvonta- ja tarkastustehtävissä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä pätevyydestä 22 päivänä marraskuuta 2000 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (19/EEO/2000);

3) valtion elintarviketutkimuslaitoksista 13 päivänä elokuuta 1959 annettu valtioneuvoston päätös (347/1959) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

4) 15 päivänä huhtikuuta 1983 annettu näytteenottoasetus (385/1983) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

5) yhteistyöstä Euroopan yhteisöjen komission kanssa elintarvikkeita koskevissa kysymyksissä 2 päivänä syyskuuta 1994 annettu asetus (801/1994);

6) elintarvikevalvonnan järjestämisestä 30 päivänä syyskuuta 1996 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (710/1996);

7) elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (597/2000) 8 ja 9 §; ja

8) eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta 19 päivänä helmikuuta 2003 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (167/2003) 2 §.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.12.2007/1242:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.1.2010/22:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.