Seurattu SDK 968/2022 saakka.

29.12.2005/1243

Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.6.2011 alkaen. Ks. TurvallisuustutkintaL 525/2011 48 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään 29 päivänä joulukuuta 2005 annetun ilmailulain (1242/2005) 4 §:n sekä onnettomuuksien tutkinnasta 3 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (373/1985) 2 a §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 282/1995:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä ilmailulaissa (1242/2005) säädetään, sotilasilmailun sekä siihen liittyvien järjestelmien ja toimintojen osalta noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

IlmailuL 1242/2005 on kumottu L:lla 1194/2009, ks. IlmailuL 1194/2009.

2 §
Sotilasilmailun erityisvaatimukset

Annettaessa ilmailulain nojalla määräyksiä asioista, jotka koskevat sotilasilmailun menetelmiä ja laitteita, sotilasilma-alusta, yksinomaan sotilasilmailun käyttöön tarkoitettua puolustushallinnon ylläpitämää lentopaikkaa, sotilasilmailuun ja siihen liittyvään toimintaan osallistuvan henkilön kelpoisuutta sekä sotilasilmailua palvelevaa organisaatiota, otetaan ilmailulain säännösten lisäksi huomioon sotilasilma-aluksen käyttötarkoituksesta ja sotilasilma-alukselta edellytettävistä teknisistä ominaisuuksista aiheutuvat vaatimukset.

2 luku

Sotilasilmailuviranomainen

3 §
Sotilasilmailun viranomaisyksikkö

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö toimii ilmavoimien esikunnan yhteydessä. Viranomaisyksiköllä on itsenäinen ratkaisuvalta sotilasilmailua koskevissa ilmailulaissa tarkoitetuissa asioissa.

Sotilasilmailun viranomaisyksikköä johtaa päällikkö. Sotilasilmailun viranomaisyksikön päällikkö päättää sotilasilmailuviranomaisen toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen antamisesta. Hän ratkaisee myös muut viranomaisyksikössä ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty viranomaisyksikön muun virkamiehen ratkaistaviksi. Päätökset tehdään esittelystä.

Viranomaisyksikössä on teknisen toiminnan vastuualue, lentotoiminnan vastuualue ja erillistoimintojen vastuualue. Viranomaisyksikön kokoonpanosta ja johtosuhteista sekä viroista ja niiden kelpoisuusvaatimuksista on lisäksi voimassa, mitä puolustusvoimista annetussa laissa (402/1974) tai sen nojalla säädetään.

4 §
Sotilasilmailuviranomaisen tehtävät

Sotilasilmailun viranomaisyksikön tehtävänä on:

1) huolehtia sotilasilmailun turvallisuudesta ja valvonnasta sekä vastata sotilasilmailuun liittyvistä tehtävistä, jotka sille ilmailulaissa tai muualla säädetään;

2) osallistua sotilasilmailun hallintotehtäviin liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

3 luku

Sotilasilma-aluksen rekisteröinti

5 §
Sotilasilma-alusrekisteri ja sen käyttötarkoitus

Sotilasilmailuviranomainen pitää sotilasilma-alusrekisteriä lentoturvallisuuden valvomiseksi, sotilasilma-alusten yksilöimiseksi ja Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Sotilasilma-alusrekisteriin merkitään Suomen valtion omistamat puolustusvoimien hallinnassa olevat miehitetyt ja miehittämättömät ilma-alukset.

Sotilasilma-alusrekisteriin voidaan merkitä myös puolustusvoimien hallinnassa oleva tai yksinomaan sotilasilmailuun käytettävä ilma-alus, jota ei ole merkitty muuhun ilma-alusrekisteriin.

6 §
Rekisterin tietojen julkaiseminen

Sotilasilma-alusrekisteriin ei sovelleta, mitä ilmailulain 12 §:n 3 momentissa säädetään otteiden julkaisemisesta rekisterin tiedoista ja tietojen pitämisestä nähtävänä sähköisessä verkossa.

7 §
Sotilasilma-aluksen merkitseminen

Sotilasilma-alusrekisteriin merkityssä ilma-aluksessa on erityistunnus ja kansallisuustunnus. Ilma-aluksessa voi lisäksi olla muita merkkejä ja kuvioita.

Suomalaisen sotilasilma-aluksen kansallisuustunnuksena on sinivalkoinen ympyränmuotoinen merkkikuvio. Merkkikuvion keskellä olevaa valkoista ympyrää ympäröi kaksi keskusympyrän säteen levyistä rengasta, joista sisempi on sininen ja ulompi valkoinen. Operatiivisista syistä merkkikuvion värejä voidaan häivyttää.

Sotilasilma-alusrekisteriin väliaikaisesti merkityn, valmistettavana olevan ilma-aluksen kansallisuustunnus voidaan jättää merkitsemättä.

4 luku

Sotilasilmailuun käytettävän ilma-aluksen lentokelpoisuus ja päästöt

8 §
Tyyppihyväksymistodistus, lentokelpoisuustodistus ja lentokelpoisuuden tarkastustodistus

Sotilasilmailuviranomainen antaa tyyppihyväksymistodistuksen sotilasilma-alusrekisteriin merkittävän ilma-aluksen tyypille, jonka on todettu täyttävän lentokelpoisuuden vaatimukset.

Ilmavoimien Koelentokeskus antaa lentokelpoisuustodistuksen sotilasilma-alukselle.

Puolustusvoimien hallinnassa olevalta sotilasilma-alukselta ei edellytetä ilmailulain 26 §:ssä tarkoitettua lentokelpoisuuden tarkastustodistusta. Puolustusvoimien hallinnassa olevan sotilasilma-aluksen lentokelpoisuutta valvotaan ilma-aluksen käytön yhteydessä, ja sitä koskevat tiedot merkitään ilma-alusta koskeviin asiakirjoihin.

9 §
Päästöt

Poiketen ilmailulain 33 §:n päästöjä koskevasta säännöksestä sotilasilmailun aiheuttaman melun ja muiden päästöjen tulee olla niin vähäisiä kuin sotilasilma-alusten käyttötarkoitus huomioon ottaen on mahdollista ilma-alusten olennaiset käyttöominaisuudet kuitenkin säilyttäen.

5 luku

Lupakirjat ja kelpoisuusvaatimukset

10 §
Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytykset

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytyksenä on ilmailulain 46 §:ssä säädettyjen yleisten edellytysten lisäksi, että hakija täyttää sotilasilmailun erityisestä vaativuudesta johtuvat lääketieteelliset, psykologiset ja fysiologiset vaatimukset.

11 §
Tietojen luovuttaminen

Lupakirjarekisterin tietojen luovuttamiseen ei sovelleta, mitä ilmailulain 57 §:ssä säädetään tietojen luovuttamisesta mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin ja osoite- ja tietopalveluun.

6 luku

Yleiset sotilasilmailua koskevat vaatimukset

12 §
Lennon valmistelu ja suorittaminen

Sotilasilma-aluksella tapahtuvaa lentoa valmisteltaessa ja lennolla on otettava huomioon sen lisäksi, mitä ilmailulaissa säädetään, sotilasilmailun ja kyseisen lentotehtävän tarkoitus, sotilasilma-aluksen tekniset ominaisuudet sekä asiaan vaikuttavat maantieteelliset, ilmastolliset ja liikenteelliset seikat sekä tilanteen mahdollisesti edellyttämän kansainvälisen käytännön sopeuttaminen Suomen oloihin.

Lento suoritetaan sotilasilmailua varten määritettyjen yleisten ja lentokalustokohtaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Sotilasilmailussa voidaan käyttää siviili-ilmailusta poikkeavia toimintatapoja ja menetelmiä.

13 §
Sotilasilma-aluksen asiakirjat

Poiketen ilmailulain 66 §:n ilma-aluksen asiakirjoja koskevasta säännöksestä suomalaisessa sotilasilma-aluksessa on sitä ilmailuun käytettäessä oltava lokikirja.

14 §
Lentokoulutuslupa

Sotilaslentokoulutukseen, jonka puolustusvoimat itse antaa, ei vaadita ilmailulain 77 §:ssä tarkoitettua lupaa.

15 §
Lentotyölupa

Ilmailulain 76 §:ssä tarkoitettua lentotyölupaa ei vaadita lentotyöhön, joka tehdään puolustusvoimien toimesta suomalaisella sotilasilma-aluksella sotilasilmailuviranomaisen hyväksymien määräysten mukaisesti.

16 §
Lentonäytöslupa

Ilmailulain 78 §:ssä tarkoitettua lentonäytöslupaa ei vaadita sotilasilmailun esittelyyn tai yksittäiseen taitolentoesitykseen, jonka puolustusvoimat toteuttaa suomalaisella sotilasilma-aluksella sotilasilmailuviranomaisen hyväksymien määräysten mukaisesti.

17 §
Lennonvarmistus

Sotilasilmailuviranomainen hyväksyy yksinomaan sotilasilmailun käyttöön tarkoitetut lennonvarmistusjärjestelmät ja sotilasilmailun lentomenetelmät.

Kun sotilasilmailuviranomainen antaa määräyksiä lentomenetelmistä lähi- ja lähestymisalueella taikka ilmailulta rajoitetulla alueella tai vaara-alueella, otetaan ilmailulain säännösten lisäksi huomioon sotilasilmailutoiminnan erityisvaatimukset.

7 luku

Ilmailuonnettomuudet, vauriot ja vaaratilanteet sekä niiden tutkinta

18 §
Tutkinnan tarkoitus

Yksinomaan sotilasilmailussa tapahtunut onnettomuus, vaurio ja vaaratilanne tutkitaan sen syiden selvittämiseksi, turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi siten kuin jäljempänä säädetään.

19 §
Tutkinnan suorittaminen

Sotilasilmailussa tapahtuneen onnettomuuden tutkii sotilasilmailuonnettomuuksien tutkintalautakunta. Onnettomuutta vähäisemmän vaurion ja vaaratilanteen tutkii sotilasilmailuvaurioiden tai vaaratilanteiden tutkintalautakunta tai tutkija

Tutkintalautakunnan ja tutkijan tulee hankkia asian edellyttämät selvitykset ja laatia tutkintaselostus. Tutkinnan suorittamisessa ja tutkintaselostuksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (373/1985) säädetään.

20 §
Onnettomuudesta, vauriosta, vaaratilanteesta ja poikkeamista ilmoittaminen

Sotilasilmailutoiminnasta vastaava on velvollinen ilmoittamaan välittömästi onnettomuudesta, vauriosta ja vaaratilanteesta sekä ilmailulain 128 §:ssä tarkoitetusta poikkeamasta sotilasilmailuviranomaiselle.

Onnettomuudesta, vaaratilanteesta ja poikkeamasta, joka liittyy siviili-ilmailuun tai sen palveluihin, ilmoitetaan Ilmailuhallinnolle ilmailulain 123 ja 128 §:n mukaisesti.

Sotilasilmailuun osallistuvan on ilmoitettava sotilasilmailuviranomaiselle ilma-aluksen tai laskuvarjon toimintaan, huoltoon, korjaukseen ja valmistukseen sekä lentopaikan toimintoihin ja lennonvarmistuspalveluihin liittyvistä poikkeamista, vioista, virheistä tai muista poikkeuksellisista tilanteista, jotka vaarantavat tai voivat vaarantaa sotilasilmailun turvallisuutta.

21 §
Tutkintalautakunnan ja tutkijan asettaminen

Sotilasilmailuviranomainen nimittää vuosittain sotilasilmailuonnettomuuksien tutkintalautakunnan puheenjohtajan sekä pysyvät jäsenet ja näiden varajäsenet. Puheenjohtajan tulee olla sotilasilmailua tunteva ja lento-onnettomuustutkintaan perehtynyt. Muiden jäsenten tulee edustaa lääketieteen tai poliisitoimen tuntemusta.

Lento-onnettomuuden tapahduttua sotilasilmailuviranomainen nimittää tutkintalautakuntaan tarvittaessa lisäjäseniä, jotka edustavat tarvittavaa ilmailun, lentokonetekniikan, onnettomuuksien tutkinnan tai muun alan asiantuntemusta.

Sotilasilmailuviranomainen asettaa kutakin tutkittavaa muuta sotilasilmailuonnettomuutta varten tutkintalautakunnan, jolla on riittävä asiantuntemus.

Sotilasilmailuviranomainen antaa määräykset onnettomuutta vähäisemmän vaurion tai vaaratilanteen tutkintalautakunnan ja tutkijan asettamisesta sekä lautakunnan ja tutkijan tehtävistä.

22 §
Sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunta

Puolustusministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunnan. Lautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Lautakuntaan kuuluu lisäksi neljä muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä, joilla tulee olla ilmailun, sotilasilmailun tai tekniikan tuntemusta.

Sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunnan jäsenen esteellisyydestä, virkavastuusta, vaitiolovelvollisuudesta sekä palkkioista ja korvauksista on voimassa, mitä onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa säädetään.

23 §
Tutkintaselostuksen käsittely

Sotilasilmailuviranomainen päättää, mihin toimenpiteisiin sotilasilmailussa tapahtuneen onnettomuuden, vaurion tai vaaratilanteen tutkintaselostuksen ja siihen sisältyvien suositusten vuoksi on ryhdyttävä.

Sotilasilmailuviranomaisen tulee toimittaa ilmailuonnettomuuden tutkinta-aineisto ja sen perusteella tekemänsä päätökset sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunnan käsiteltäviksi.

Sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunnan tulee antaa sotilasilmailuviranomaiselle lausuntonsa onnettomuuden syistä ja käynnistettyjen toimenpiteiden riittävyydestä.

8 luku

Erinäiset säännökset

24 §
Vakuutukset

Poiketen ilmailulain 15 luvun vakuutuksia koskevista säännöksistä Suomen valtion omistamia sotilasilmailussa käytettäviä tai muita puolustusvoimien hallinnassa olevia ilma-aluksia ei vakuuteta.

25 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.