Seurattu SDK 1049/2021 saakka.

29.7.2005/608

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.5.2016 alkaen. Ks. L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta 287/2016 1 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29 päivänä huhtikuuta 2005 annetun lain (272/2005) nojalla:

1 §
Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ovat yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset.

2 §
Erikoistumiskoulutus

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 9 §:n mukaisena erikoistumiskoulutuksena tai jatkotutkintona:

1) erityislastentarhanopettajan tehtäviin ovat:

a) yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiset opinnot;

b) kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) 14 §:n 2 momentin mukaiset erityisopettajan opinnot; taikka

c) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) 35 §:n mukaiset erilliset erityisopettajan opinnot;

2) kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtäviin on kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai siihen rinnasteinen vähintään lukuvuoden pituinen ennaltaehkäisevään työhön sekä lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antava erikoistumiskoulutus.

3 §
Sosiaalityöntekijän kelpoisuus siirtymäsäännöksen mukaan

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti kelpoinen sosiaalityöntekijän tehtäviin on:

1) se, joka ennen 1 päivää elokuuta 2005 on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja vähintään 55 opintoviikon laajuiset sosiaalityön opinnot, joihin sisältyy ohjattu harjoittelu mukaan luettuna käytännön opetusta vähintään 15 opintoviikkoa sekä sosiaalityön alueeseen kuuluvan pro gradu -tutkielman;

2) se, joka ennen 1 päivää elokuuta 2005 on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy vähintään aineopinnot tai cum laude approbatur -arvosana sosiaalipolitiikassa tai yhteiskuntapolitiikassa ja joko tutkintoon sisältyvät tai sen lisäksi suoritetut riittävät sosiaalityön opinnot;

3) se, joka ennen 1 päivää elokuuta 2005 on suorittanut sosiaalihuoltajan tutkinnon tai siihen rinnasteisen Svenska social- och kommunalhögskolan -nimisen Helsingin yliopiston yksikön tutkinnon;

4) se, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan korkeakoulussa järjestetyn sosiaalityöntekijän pätevöitymiskoulutuksen vuoden 1992 loppuun mennessä;

5) sosiaalijohtajan ja sosiaalisihteerin virkoja lukuun ottamatta se, joka ennen vuotta 1984 on suorittanut virkaan soveltuvan korkeakoulututkinnon ja ennen vuoden 1983 loppua on toiminut sosiaalityön tehtävissä vähintään yhdeksän kuukautta, sekä

6) se, joka on kelpoinen sosiaalityöntekijän virkaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 67 §:n mukaan.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuiksi riittäviksi sosiaalityön opinnoiksi katsotaan:

1) ennen 1 päivää elokuuta 2005 suoritetut vähintään 30 opintoviikon laajuiset sosiaalityön opinnot;

2) ennen 1 päivää elokuuta 1999 suoritetut vähintään 20 opintoviikon laajuiset sosiaalityön opinnot;

3) ennen vuotta 1986 suoritetut vähintään 13 opintoviikon laajuiset sosiaalityön opinnot tai ennen vuotta 1986 suoritettu kasvatusneuvolan erikoistumiskoulutus;

4) vuosina 1978–1981 Helsingin ja Jyväskylän yliopistossa järjestettyjen sosiaalityön täydennyskurssien oppimäärä; sekä

5) Svenska Medborgarhögskolan -nimisessä korkeakoulussa suoritettu sosionomin tutkinto, jossa sosiaalihuolto on pääaineena.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuksi virkaan soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi katsotaan:

1) Tampereen yliopistossa suoritettu nuorisotyön tutkinto tai yhteiskunnallinen tutkinto, johon sisältyy vähintään keskikurssi sosiaalipolitiikasta;

2) ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, johon yhteiskunta- tai käyttäytymistieteellisen pääaineen lisäksi sisältyy arvosana sosiaalipolitiikassa tai yhteiskuntapolitiikassa;

3) sosiaalihoitajan tutkinto;

4) diakonitutkinto; sekä

5) seurakuntakuraattoritutkinto.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 21 päivänä elokuuta 1992 annettu asetus (804/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.