Seurattu SDK 968/2022 saakka.

19.12.2003/1122

Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 29.6.2021/616 1.1.2023 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää pelastustoimen valmiutta ja palvelujen laatua sekä tehostaa voimavarojen käyttöä.

2 §
Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Tätä lakia sovelletaan alueen pelastustoimen kalustohankkeeseen, järjestelmähankkeeseen ja kehittämishankkeeseen myönnettävään valtionavustukseen.

Tämän lain nojalla myönnettävään valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), jollei tästä laista muuta johdu.

3 §
Valtionavustuksen kohde

Alueen pelastustoimelle voidaan myöntää valtion talousarvion rajoissa valtionavustusta:

1) pelastustoimen hoidon kannalta tarpeellisen kaluston (kalustohanke) tai järjestelmän (järjestelmähanke) hankinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuksiin; sekä

2) kehittämishankkeeseen.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut kustannukset ovat huomattavia hankinnan arvon ylittäessä 120 000 euroa ilman arvonlisäveron osuutta.

Edellä 1 momentin 2 kohdan kehittämishankkeella tarkoitetaan alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävää tai muutoin laajalti hyödynnettävää pelastustointa tukevaa hanketta, jolla voidaan kehittää tai tehostaa toimintaa tai järjestelmiä tai uudistaa toimintatapoja sekä muita näihin verrattavia hankkeita. Kehittämishankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 50 000 euroa ilman arvonlisäveron osuutta.

4 § (22.12.2009/1425)
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena toimii aluehallintovirasto.

5 §
Valtionavustuksen määrä ja hyväksyttävät kustannukset

Valtionavustuksen määrä on enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Kalustohankkeen ja järjestelmähankkeen hyväksyttävänä kustannuksena pidetään kaluston tai järjestelmän hankintahintaa.

Kehittämishankkeen hyväksyttävinä kustannuksina pidetään henkilöstömenoja ja muita kehittämishankkeeseen välittömästi kohdistuvia tai liittyviä menoja kuten vähäisiä matka- ja vuokrakustannuksia, atk-kustannuksia ja asiantuntijapalkkioita.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä hyväksyttävien kustannusten lajista ja määrästä.

6 § (22.12.2009/1425)
Valtionavustuksen hakeminen

Alueen pelastustoimen tulee hakea kirjallisesti valtionavustusta aluehallintovirastolta sen vuoden tammikuun loppuun mennessä, jona hankinta tehdään tai kehittämishankkeen toteutus aloitetaan.

Haettaessa valtionavustusta kehittämishankkeeseen, hakemuksesta tulee käydä vähintään ilmi:

1) hankkeen tavoite ja sisältö;

2) toteuttamiseen osallistuvat tahot; sekä

3) hankkeen kokonaiskustannukset ja -rahoitus.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä lailla kumotaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista 4 päivänä heinäkuuta 1975 annettu laki (560/1975) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Poiketen siitä, mitä edellä 2 momentissa säädetään, sovelletaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin hankintoihin kuitenkin edelleen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden 2005 loppuun saakka siten, että valtionosuuden hakijana toimii alueen pelastustoimi.

Kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain nojalla ennen tämän lain voimaantuloa annettuihin päätöksiin suoritetaan valtionosuus tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 47/2003, HaVM 8/2003, EV 87/2003

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1425:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.