Seurattu SDK 827/2020 saakka.

27.11.2003/982

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 10.3.2011/246, joka on voimassa 1.7.2011 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä marraskuuta 2003 annetun luotsauslain (940/2003) nojalla:

1 §
Luotsinkäyttövelvollisuus

Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi määritellyillä vesilain (264/1961) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetuilla yleisillä kulkuväylillä velvollisuus käyttää luotsia on sellaisella luotsauslain (940/2003) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla aluksella tai alusyhdistelmällä, joka:

1) kuljettaa irtolastina nesteytettyjä kaasuja tai nestemäisiä vaarallisia tai merta pilaavia aineita;

2) kuljettaa pakattua säteilytettyä ydinpolttoainetta; tai

3) on suurimmalta pituudeltaan yli 60 metriä tai suurimmalta leveydeltään yli 10 metriä tai suurimmalta sallitulta kesälastisyväydeltään suolaisessa vedessä yli 4,5 metriä liikennöidessään Suomen aluevesillä ja on suurimmalta pituudeltaan vähintään 25 metriä liikennöidessään Saimaan vesialueella tai Saimaan kanavalla.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) Marpol 73/78 -yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;

2) IBC-koodilla vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälistä säännöstöä;

3) IGC-koodilla nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälistä säännöstöä;

4) INF-koodilla pakatun säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin tai radioaktiivisen jätteen turvallista kuljetusta aluksella koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälistä säännöstöä;

5) nesteytetyllä kaasulla IGC-koodin 19 luvun mukaisesti luokiteltuja aineita;

6) nestemäisellä vaarallisella aineella IBC-koodin 17 luvun mukaisesti luokiteltuja aineita;

7) nestemäisellä merta pilaavalla aineella Marpol 73/78 -yleissopimuksen I liitteen mukaisesti määriteltyjä öljyjä, Marpol 73/78 -yleissopimuksen II liitteen mukaisia haitallisia nestemäisiä aineita ja Marpol 73/78 -yleissopimuksen II liitteen III lisäyksen mukaisesti määriteltyjä haitallisia aineita;

8) säteilytetyllä ydinpolttoaineella INF-koodin mukaisesti luokiteltuja pakattuja säteilytettyjä ydinpolttoaineita, plutoniumia ja runsasaktiivisia ydinjätteitä; sekä

9) harvoin liikennöidyllä väylällä luotsattavaksi väyläksi määriteltyä yleistä kulkuväylää, jossa on luotsauksia vähemmän kuin viisi kertaa vuodessa.

3 §
Luotsin ohjauskirjan myöntäminen

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut:

1) harjoittelumatkoja erityyppisillä aluksilla ohjauskirjaan merkittävällä väylällä:

a) vähintään 25 väylän molempiin suuntiin; tai

b) vähintään viisi matkaa väylän molempiin suuntiin, jos hakijalla on jo aiemmin saatu ohjauskirja jollekin toiselle väylälle;

2) Merenkulkulaitoksen järjestämän kirjallisen tutkinnon, jossa hakija on osoittanut hyväksytysti tuntevansa:

a) ohjauskirjaan merkittävän väylän väyläalueen, vesisyvyyden ja varavesilaskelmat väylän mitoitusalukselle, kulkusuunnat, merenkulun turvalaitteet, ankkuripaikat, pohjan laadun, virtaukset, väylän läheisyydessä olevat saaret ja karikot, väylällä olevat vedenalaiset kaapelit sekä alusten kulkua rajoittavien esteiden alikulkukorkeudet;

b) satamat ja satama-alueet sekä niissä noudatettavat toimintaohjeet;

c) alusliikennepalvelua ja siihen liittyviä ilmoitus- ja muita velvollisuuksia koskevat säännökset;

d) jäänmurtopalvelua koskevat ohjeet ja yhteistyökäytännöt;

e) merialueella ja satamassa sattuvia onnettomuuksia koskevat hälytys- ja ilmoitusohjeet;

f) erityyppisten alusten ohjailuominaisuudet, ankkuroinnin ja hinaajien kanssa toimimisen;

g) erityyppisten navigointi- ja ohjauslaitteiden toiminnan; sekä

h) luotsaukseen ja vesiliikenteeseen liittyvän lainsäädännön; sekä

3) Merenkulkulaitoksen hyväksymän henkilön vastaanottaman koeluotsauksen väylän molempiin suuntiin ja koeluotsauksessa osoittanut hallitsevansa:

a) aluksen navigoinnin väylällä sekä optisesti että tutkan avulla;

b) väylätilan käytön ja aluksen käsittelyn väylällä ja satamissa; sekä

c) tarvittavien ilmoitusten antamisen alusliikennepalvelulle, satamiin ja jäänmurtopalvelulle sekä alusliikenteen turvallisuuden kannalta tarpeellisten yhteyksien hoitamisen muihin aluksiin.

Harvoin liikennöidyllä väylällä voidaan osa harjoittelumatkoista hyväksyä aluksenkäsittelysimulaattorilla suoritettuna.

Harjoittelumatkoista ja aluksenkäsittelysimulaattorilla suoritetusta harjoittelusta on esitettävä matkakohtaisesti varmennettu kirjallinen selvitys.

Kirjallinen tutkinto on suoritettava hyväksytysti ennen koeluotsausta. Koeluotsaus on suoritettava 12 kuukauden kuluessa kirjallisesta tutkinnosta.

4 §
Luotsin ohjauskirjaan tehtävät merkinnät

Luotsin ohjauskirjaan merkitään ne väylät, joihin hakijalla on luotsausoikeus sekä ohjauskirjan voimassaoloaika.

5 §
Luotsin ohjauskirjan uudistaminen

Luotsin ohjauskirjan uudistamisen edellytyksenä on, että luotsi esittää selvityksen tehdyistä luotsaus- tai harjoittelumatkoista tai aluksenkäsittelysimulaattorissa suoritetuista ajoista sen osoittamiseksi, että hän on säilyttänyt ohjauskirjaan merkittyjen väylien tuntemuksen. Luotsaus- tai harjoittelumatkoja tulee olla vuosittain vähintään kaksi väylän molempiin suuntiin

Jos luotsilla ei ole viimeisen vuoden aikana luotsaus- tai harjoittelumatkoja tai aluksenkäsittelysimulaattorissa suoritettuja ajoja ohjauskirjaan merkityllä väylällä, luotsin tulee ohjauskirjan uudistamiseksi suorittaa koeluotsaus väylällä.

6 §
Linjaluotsinkirjan myöntäminen

Linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on:

1) luotettavan, aluksen päiväkirjaan perustuvan selvityksen mukaan osallistunut hakemuksen kohteena olevan aluksen tai vastaavanlaisen aluksen, joka ei olennaisesti eroa hakemuksen kohteena olevasta aluksesta kooltaan, teknisiltä järjestelyiltään ja turvallisuusjohtamisjärjestelmältään, navigointiin päällikkönä tai perämiehenä:

a) lastialuksen linjaluotsinkirjaa varten vähintään 5 matkaa väylän molempiin suuntiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tai vähintään 10 matkaa yhteen suuntaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana haettaessa linjaluotsinkirjaa tälle yhdelle suunnalle; ja

b) matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjaa varten vähintään 25 matkaa väylän molempiin suuntiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana; väylillä Turku/Naantali–Nyhamn/Maarianhamina ja Turku/Naantali–Utö tai vastaavilla Saaristomeren alueen väylillä vaaditaan kuitenkin vähintään 50 matkaa väylän molempiin suuntiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana;

2) suorittanut Merenkulkulaitoksen järjestämän kirjallisen tutkinnon, jossa hakija osoittaa tuntevansa hyväksytysti luotsin ohjauskirjaa koskevassa 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut asiat; jos hakijalla on jo jollain muulla aluksella väylälle suoritettu linjaluotsintutkinto, hänen ei tarvitse suorittaa kirjallista tutkintoa uudelleen; sekä

3) suorittanut Merenkulkulaitoksen hyväksymän henkilön vastaanottaman koeluotsauksen väylän molempiin tai hakemuksessa määriteltyyn suuntaan ja on koeluotsauksessa osoittanut hallitsevansa:

a) aluksen navigoinnin väylällä komentosillalla käytettävissä olevin välinein;

b) väylätilan käytön ja aluksen käsittelyn väylällä ja satamissa; sekä

c) tarvittavien ilmoitusten antamisen alusliikennepalvelulle, satamiin ja jäänmurtopalvelulle sekä alusliikenteen turvallisuuden kannalta tarpeellisten yhteyksien hoitamisen muihin aluksiin.

Helsingin satamaan Kustaanmiekan kautta liikennöivälle matkustaja-alukselle linjaluotsinkirjaa hakevalta vaaditaan lisäksi todistus aluksenkäsittelysimulaattorissa suoritetuista harjoitteluajoista, jos aluksen nettovetoisuus on yli 5 000.

Sekä lastialuksen että matkustaja-aluksen harjoittelumatkoista voidaan 1/10 korvata aluksenkäsittelysimulaattorissa suoritetulla harjoittelulla.

Suoritetuista matkoista on esitettävä luotettava aluksen päiväkirjaan perustuva selvitys.

Kirjallinen tutkinto on suoritettava hyväksytysti ennen koeluotsausta. Koeluotsaus on suoritettava 12 kuukauden kuluessa kirjallisesta tutkinnosta.

7 §
Voimassa olevan linjaluotsinkirjan huomioon ottaminen

Jos matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjaa hakevalla on voimassa oleva lastialuksen linjaluotsinkirja kyseiselle väylälle, riittää matkustaja-aluksen linjaluotsikirjan saamiseksi 20 harjoittelumatkaa 6 §:n 1 momentin 1 kohdan b alakohdassa vaaditun 25 matkan sijasta; väylillä Turku/Naantali–Nyhamn/ Maarianhamina ja Turku/Naantali–Utö tai vastaavilla Saaristomeren alueen väylillä riittää 40 harjoittelumatkaa edellä mainitussa alakohdassa vaaditun 50 matkan sijasta.

Jos matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjaa hakevalla on matkustaja-aluksen linjaluotsinkirja kyseiselle väylälle, mutta alus, jota linjaluotsinkirja koskee, eroaa olennaisesti kooltaan, teknisiltä järjestelyiltään tai turvallisuusjohtamisjärjestelmältään hakemuksen kohteena olevasta aluksesta, riittää matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjan saamiseksi 10 harjoittelumatkaa 6 §:n 1 momentin 1 kohdan b alakohdassa vaaditun 25 matkan sijasta; väylillä Turku/Naantali–Nyhamn/Maarianhamina ja Turku/Naantali–Utö tai vastaavilla Saaristomeren väylillä riittää 20 harjoittelumatkaa edellä mainitussa alakohdassa vaaditun 50 matkan sijasta.

8 §
Linjaluotsinkirjaan tehtävät merkinnät

Alus- ja väyläkohtaiseen linjaluotsinkirjaan merkitään ne alukset ja väylät, joita linjaluotsinkirja koskee, sekä linjaluotsinkirjan voimassaoloaika.

9 §
Linjaluotsinkirjan uudistaminen

Linjaluotsinkirjan uudistamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa säilyttäneensä väylätuntemuksensa esittämällä selvityksen osallistumisestaan aluksen navigointiin hakemuksen kohteena olevalla väylällä linjaluotsinkirjan saamisen jälkeen. Uutta kirjallista tutkintoa tai koeluotsausta ei vaadita, jos hakija on osallistunut aluksen navigointiin vähintään 10 matkalla hakemuksen kohteena olevalla aluksella ja väylällä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

10 §
Erivapaus

Luotsauslain 16 §:ssä tarkoitettu erivapaus myönnetään hakemuksesta joko määrätyille tai kaikille aluksen käyttämille väylille Suomen vesialueella. Erivapauspäätökseen merkitään alus ja väylät, joita erivapaus koskee, erivapauden saanut päällikkö ja perämies, erivapauspäätökseen liittyvät ehdot sekä päätöksen voimassaoloaika.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.