Seurattu SDK 829/2022 saakka.

3.7.2003/680

Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2008 alkaen. Ks. Ulosottokaari 705/2007.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) nojalla:

1 luku

Vastaava ulosottomies

1 §
Yleinen määräytymisperuste

Paikalliselle ulosottoviranomaiselle tai ulosoton tietojärjestelmään saapunut ulosottohakemus ohjataan vastaajan asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle (vastaava ulosottomies). Jos vastaajan asuin- tai kotipaikka ei ole tiedossa, vastaavana ulosottomiehenä toimii hakemuksen vastaanottaneen ulosottopiirin ulosottomies.

Vastaajan asuin- tai kotipaikan ulosottomiehellä tarkoitetaan tässä asetuksessa sitä ulosottomiestä, jonka ulosottopiirissä vastaajalla on osoite Suomessa.

Jos vastaajalla on ulosotossa vireillä muita asioita, aikaisempien asioiden vastaava ulosottomies on myös uuden ulosottoasian vastaava ulosottomies.

2 §
Erityinen määräytymisperuste

Jos toimitukset ulosottoasiassa pidetään kokonaisuudessaan tai pääosin muualla kuin 1 §:ssä tarkoitetussa paikassa ja muita ulosottoasioita ei ole vireillä, vastaavana ulosottomiehenä on toimituspaikan ulosottomies.

Jos vastaajana olevan elinkeinonharjoittajan taikka yhtiön, yhtymän tai muun yhteisön tosiasiallinen toiminta ei ole 1 §:n mukaisesti määräytyvän ulosottomiehen ulosottopiirissä, vastaava ulosottomies on tosiasiallisen toimintapaikan ulosottomies.

Jos sellaisen elinkeinonharjoittajan taikka yhtiön, yhtymän tai muun yhteisön asioille, joissa sama luonnollinen henkilö tosiasiassa käyttää määräysvaltaa yksin tai lähes yksin, voisi määräytyä useampia vastaavia ulosottomiehiä, vastaava ulosottomies määräytyy sen mukaan, missä täytäntöönpano voidaan tarkoituksenmukaisimmin toimittaa tai missä vastaaja voidaan tavoittaa.

3 §
Erityistoimia edellyttävät asiat

Sellainen erityistoimia edellyttävä ulosottoasia, jonka oikeusministeriö on määrännyt tietyn ulosottomiehen hoidettavaksi, ohjataan tällaisia toimia hoitavalle ulosottomiehelle. Tämä ulosottomies toimii kaikkien saman vastaajan asioiden vastaavana ulosottomiehenä.

4 §
Vastaavan ulosottomiehen vaihtaminen

Jos myöhemmin ilmenee tarkempaa tietoa vastaajan osoitteesta, vastaajan tosiasiallisista asiointimahdollisuuksista taikka 2 tai 3 §:ssä tarkoitetuista perusteista, vastaava ulosottomies vaihdetaan siten kuin ulosottolain (37/1895) 3 luvun 15 §:ssä säädetään.

2 luku

Vähimmäistoimet omaisuuden etsinnässä ja olinpaikan selvittämisessä

5 §
Perusselvitys

Ulosottohakemuksen saavuttua paikalliselle ulosottoviranomaiselle selvitetään ulosottorekisterissä olevat vastaajaa koskevat tiedot.

Jos ulosottorekisterissä ei ole vastaajaa koskevia tietoja tai ne eivät ole ajan tasalla, ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla selvitetään väestötietojärjestelmään sekä veroviranomaisten, työvoimaviranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen tietojärjestelmiin merkityt vastaajan olinpaikkaa ja omaisuutta koskevat tiedot.

6 §
Jatkoselvitys

Edellä 5 §:ssä tarkoitetussa perusselvityksessä saatujen tietojen perusteella vastaajan olinpaikan ja omaisuuden etsintää jatketaan, jos siihen on olosuhteet huomioon ottaen aihetta. Vastaajan olinpaikan selvittämistä ja omaisuuden etsintää jatketaan osoite- ja puhelintietojen selvittämisellä, yhteydenotolla, tapaamisella, ulosottoselvityksellä sekä muihin kuin 5 §:ssä tarkoitettuihin tietojärjestelmiin merkittyjen tietojen etsimisellä sekä muilla tiedusteluilla ja selvityksillä.

Vastaajan olinpaikan selvitys ja omaisuuden etsintä lopetetaan, kun on ilmeistä, että vastaajaa tai omaisuutta ei löydetä.

7 §
Ulosoton kohde ja rekisteriselvitys suppeassa ulosotossa

Suppeassa ulosotossa voidaan ulosmitata velallisen palkka, eläke, elinkeinotulo, rahamääräinen toimeentuloetuus ja veron ennakon palautus sekä ulosottomiehen tiedossa oleva velallisen muu omaisuus tai saatava, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi.

Ulosottomiehelle saapuvan suppeaa ulosottoa koskevan hakemuksen perusteella 1 momentissa tarkoitettua tuloa ja omaisuutta etsitään ulosottorekisteristä sekä ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla veroviranomaisten, työvoimaviranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen tietojärjestelmistä.

8 §
Rajoituksen peruuttaminen suppeassa ulosotossa

Jos ulosottomies on ulosmitannut muun kuin suppeassa ulosotossa olevan saatavan perimiseksi omaisuutta, joka on myytävä, ja ulosottomies arvioi, että suppeassa ulosotossa perittävänä oleva saatava kertyisi kokonaan myyntihinnasta tai sille kertyisi etuoikeussäännökset huomioon ottaen yli 1 000 euroa, ulosottomiehen tulee tiedustella hakijalta, peruuttaako hän suppeaa ulosottoa koskevan rajoituksen.

3 luku

Ilmoitukset

9 §
Ennakkoilmoitus

Velalliselle annettavaan ulosmittauksen ennakkoilmoitukseen merkitään:

1) tarpeelliset asianhallintatiedot;

2) ulosmittaustoimituksen aika ja paikka sekä vastaavan avustavan ulosottomiehen yhteystiedot;

3) ulosmittauksen kohde, ulosmittaukseen liitettävät asiat sekä toistuvaistulon ulosmittauksessa ulosmitattavan tulonosan ja ulosmittaamatta jätettävän tulonosan määräytymisperusteet;

4) ilmoitus, että velallinen voi estää ulosmittauksen maksamalla velan taikka esittää ulosmitattavaksi muuta omaisuutta sekä antaa ulosmittausta varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä viimeistään ulosmittaustoimituksessa;

5) ilmoitus siitä, että velallisen poissaolo ei estä ulosmittauksen toimittamista;

6) kutsu toimitukseen, jos se tulee ulosottolain 3 luvun 34 §:n mukaan antaa.

10 §
Määräaikaisilmoitus

Kun rahasaatavan ulosottoasia on ollut 1 päivänä maaliskuuta perinnässä yli vuoden, siitä annetaan velalliselle vuosittain määräaikaisilmoitus mainitun päivän tilanteen mukaan. Määräaikaisilmoitukseen merkitään kaikista velallisen tuolloin vireillä olevista rahasaatavan ulosottoasioista:

1) tarpeelliset asianhallintatiedot;

2) vastaavan avustavan ulosottomiehen yhteystiedot;

3) ulosottoasia, vireilletulopäivä, hakijan saatavan rahamäärä vireilletulopäivänä, peritty rahamäärä ja perimättä oleva rahamäärä;

4) jos saatava on lainvoimaa vailla, ulosottomiehen hallussa oleva, hakijan saatavan varalle talletettu jakamaton rahamäärä tai vakuus;

5) jos usea velallinen vastaa hakijan saatavasta tai sen osasta, se että asiassa on muita velallisia.

Hakijalle määräaikaisilmoitus annetaan vain hänen hakemastaan ulosottoasiasta.

Määräaikaisilmoitusta ei anneta, jos asianosainen on ilmoittanut, ettei hän halua määräaikaisilmoitusta.

Jos elatusavun perintä tapahtuu siten kuin elatusturvalain (671/1998) 15 §:ssä säädetään, velalliselle annettavaan määräaikaisilmoitukseen merkitään kunnan toimielimelle tilitetty rahamäärä ilman tietoja hakijan saatavan rahamäärästä ja perimättä olevasta rahamäärästä.

4 luku (23.11.2006/1015)

Ulosmittaus ja myynti

11 § (23.11.2006/1015)
Vähimmäiskertymä

Ulosottolain 4 luvun 17 §:ssä tarkoitettu ulosmittauksen edellytyksenä oleva vähimmäiskertymä on 40 euroa.

12 § (23.11.2006/1015)
Erottamisetu

Ulosottolain 4 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu erottamisedun suojaama kohtuullinen rahamäärä on 3 000 euroa tai erityisestä syystä enintään 5 000 euroa.

12 a § (23.11.2006/1015)
Maksukiellon sisältö

Saatavan ja muun oikeuden ulosmittauksesta annettavaan maksukieltoon tulee merkitä seuraavat tiedot:

1) ulosmitattu saatava tai muu oikeus, jota maksukielto koskee;

2) tarpeelliset tiedot maksukiellon saajasta;

3) tarpeelliset asianhallintatiedot;

4) maksukiellon noudattamisvelvollisuus ja sen rikkomisen seuraukset sekä mahdollinen maksukehotus;

5) maksukiellon voimassaoloaika;

6) maksukiellon päiväys ja numero;

7) ulosottomiehen virkavarojen tilin numero ja maksussa ilmoitettavat yksilöintitiedot;

8) ulosottomiehen yhteystiedot.

Maksukiellon sisällöstä palkan ja muun siihen rinnastetun toistuvaistulon ulosmittauksessa säädetään ulosottolain 4 luvun 56 §:n 1 momentissa.

12 b § (23.11.2006/1015)
Rekisteri-ilmoitukset

Ulosottolain 4 luvun 33 §:ssä tarkoitettu rekisteri-ilmoitus ulosmittauksesta tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti taikka sähköisesti tämän ilmoittamalla tavalla, jos ulosottomies voi varmistaa viestin perillemenon.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) ulosmittauksen kohteen yksilöintitiedot;

2) tarpeelliset asianhallintatiedot;

3) ulosmittauksen toimituspäivä ja ulosmittauspäätöksen numero;

4) rekisteri-ilmoituksen päiväys ja numero;

5) ulosottomiehen yhteystiedot.

12 c § (23.11.2006/1015)
Palkasta ulosmitattava määrä

Ulosottolain 4 luvun 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta palkasta jätetään ulosmittaamatta:

1) 64 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

2) 61 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin neljä ja puoli kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

3) 58 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin viisi kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

4) 54 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin viisi ja puoli kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

5) 50 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin kuusi kertaa suojaosuuden määrä.

12 d § (23.11.2006/1015)
Kuulutus

Ulosottolain 5 luvun 42 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuulutus asianosaiskeskustelusta julkaistaan kuulutusrekisterissä. Kuulutuksessa ilmoitettavat tiedot lähetetään Oikeusrekisterikeskukselle viimeistään viisi viikkoa ennen asianosaiskeskustelua. Tiedot lähetetään sähköisesti Oikeusrekisterikeskuksen ilmoittamalla tavalla.

4 a luku (23.11.2006/1015)

Jako ja tilitys

12 e § (23.11.2006/1015)
Yrityskiinnitys

Ulosottolain 6 luvun 17 §:ssä tarkoitettu kuulutusta edellyttävä varojen määrä on 20 000 euroa. Kuulutuksessa tulee mainita velallisen nimi, kertynyt rahamäärä ja se, että omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys.

12 f § (23.11.2006/1015)
Tilitysmenettely

Saataville kohdennetut varat tilitetään hakijalle viikoittain, jollei tilittämiselle ole estettä. Tilitetyistä varoista annetaan hakijalle saatavakohtainen erittely.

Varat siirretään ulosottomiehen virkavarojen tililtä tilisiirtona hakijan ilmoittamalle tilille. Jollei hakija ole ilmoittanut tiliä, varat tilitetään hakijan ilmoittamaan tilitysosoitteeseen, jos tilityksestä saadaan tosite ulosottomiehen maksuliikkeen kirjanpitoon. Jos hakijan tilitysosoitetta ei tiedetä, varat säilytetään ja tilitetään siten kuin ulosottolain 6 luvun 22 ja 23 §:ssä säädetään.

12 g § (23.11.2006/1015)
Vähäiset suoritukset

Ulosottolain 3 luvun 100 §:ssä tarkoitettuna pienenä jäännössaatavana pidetään enintään 10 euron suuruista saatavaa.

Ulosottolain 6 luvun 20 §:ssä tarkoitettuna vähäisenä liikasuorituksena pidetään enintään 10 euron suuruista suoritusta.

Ulosottolain 6 luvun 22 §:ssä tarkoitettuina vähäisinä varoina pidetään enintään 10 euron määräisiä varoja.

12 h § (23.11.2006/1015)
Erikseen talletus

Ulosottolain 6 luvun 23 §:ssä tarkoitettuna huomattavana määränä pidetään yli 10 000 euron määrää.

5 luku

Voimaantulo

13 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen (37/1896) 37 §:n 1 momentti ja 39 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1074/2001.

Ensimmäinen 10 §:ssä tarkoitettu määräaikaisilmoitus annetaan vuoden 2005 maaliskuun ensimmäisen päivän tilanteen mukaan.

Asetusta sovelletaan noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (679/2003) siirtymäsäännöksissä säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.11.2006/1015:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan noudattaen vastaavasti, mitä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (469/2006) siirtymäsäännöksissä lain soveltamisesta säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.