Seurattu SDK 834/2022 saakka.

27.6.2003/605

Rataverolaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 23.11.2018/999, joka on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Rataverkon käytöstä suoritetaan valtiolle veroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) rataverkolla rautatielain (198/2003) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua rataverkkoa;

2) rautatieyrityksellä rautatielain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua rautatieyritystä;

3) henkilöliikenteellä rautatiekuljetuslaissa (1119/2000) tarkoitettua matkustajien, käsimatkatavaran ja matkatavaran kuljettamista rautatiekalustolla;

4) tavaraliikenteellä rautatiekuljetuslaissa tarkoitettua tavaroiden kuljettamista rautatiekalustolla;

5) junakilometrillä junan kulkemaa täyden kilometrin pituista matkaa;

6) bruttotonnikilometrillä junan kokonaispainoa täysin tonnein kerrottuna junakilometrillä;

7) verokaudella kalenterikuukautta.

3 § (22.12.2009/1325)
Toimivaltainen viranomainen

Verotuksen toimittamisesta ja valvonnasta huolehtii Liikennevirasto, joka voi antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä verotusmenettelystä, kirjanpidosta ja veroilmoituksesta.

4 §
Verovelvollinen

Velvollinen suorittamaan veroa on rautatieyritys.

2 luku

Veron määrääminen ja kanto

5 §
Veron määrä

Veron määrä on henkilöliikenteessä ja veturisiirroissa 0,01 senttiä bruttotonnikilometriltä, sähkövetoisessa tavaraliikenteessä 0,05 senttiä bruttotonnikilometriltä ja dieselvetoisessa tavaraliikenteessä 0,1 senttiä bruttotonnikilometriltä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään rataveron määrästä, kannetaan Kerava– Lahti-oikoradan käytöstä investointiveroa, jonka määrä on henkilö- ja tavaraliikenteessä sekä veturisiirroissa 0,5 senttiä bruttotonnikilometriltä. (9.12.2005/1027)

6 § (22.12.2009/1325)
Verosta vapauttaminen

Liikennevirasto voi hakemuksesta määräämillään ehdoilla joko uuden rautatiekuljetuksen käyttöönoton tai vähän liikennöidyn rataverkon osuuden käytön edistämiseksi kokonaan tai osittain vapauttaa verovelvollisen verosta. Vapautus voidaan myöntää kokonaiskestoltaan enintään kymmeneksi vuodeksi.

7 § (22.12.2009/1325)
Veron ilmoittamisvelvollisuus

Verovelvollisen on annettava kirjallinen ilmoitus Liikennevirastolle kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 20 päivänä. Veroilmoituksessa on oltava veron määräämistä varten tarvittavat tiedot.

8 § (22.12.2009/1325)
Veron määrääminen

Liikenneviraston on veroilmoituksen ja saamansa muun selvityksen perusteella viivytyksettä vahvistettava veron määrä.

9 §
Veron suorittaminen

Verokaudelta suoritettava vero on maksettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27 päivänä.

Jos verovelvollinen ei ole saanut verotuspäätöstä tiedoksi ennen 1 momentissa tarkoitetun määräajan päättymistä, vero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena.

Jos verovelvollinen ei ole maksanut rataveroa määräaikana tai on maksanut sitä vähemmän kuin verotuspäätöksessä on vahvistettu, Liikenneviraston on pantava viipymättä suorittamatta jäänyt vero verovelvollisen maksettavaksi. (22.12.2009/1325)

10 §
Veronlisäys ja viivekorko

Jos verovelvollinen ei ole suorittanut rataveroa säädetyssä määräajassa, suorittamatta jääneelle verolle lasketaan veronlisäystä siten kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään.

Maksuunpannulle, maksettavaksi erääntyneelle maksamattomalle rataverolle on suoritettava viivekorkoa, joka lasketaan siten kuin 1 momentissa mainitussa laissa säädetään.

11 §
Veronkorotus

Jos verovelvollinen on ilman pätevää syytä antanut veroilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan virheellisenä tai olennaisesti vaillinaisena taikka jos hän on laiminlyönyt kokonaan tai osittain ilmoitusvelvollisuutensa, veroa voidaan korottaa enintään 30 prosentilla.

Jos verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan taikka jättänyt muutoin ilmoitusvelvollisuutensa täyttämättä ja mainitunlainen menettely on ollut omiaan aiheuttamaan sen, että verovelvolliselle olisi voinut jäädä veroa määräämättä, veroa voidaan korottaa enintään 50 prosentilla.

12 §
Maksupaikat

Vero ja muut maksut maksetaan rahalaitoksiin. Maksaja vastaa maksamisesta aiheutuneista kuluista.

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päivänä vastaanottamansa verovarat päivittäin Liikenneviraston tilille viimeistään maksupäivää seuraavana arkipäivänä. (22.12.2009/1325)

Rahalaitokselle suoritettavaan tiedonsiirtokorvaukseen ja rahalaitoksen verovarojen siirtämisen laiminlyönnin johdosta suoritettavaan viivästyskorkoon sovelletaan, mitä eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen (72/1996) 4 ja 5 §:ssä säädetään.

13 §
Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi

Jos verovelvolliselle on virheen johdosta määrätty liikaa veroa tai palautettu liian vähän, verotus on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa veron määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

14 §
Veronoikaisu veronsaajan hyväksi

Jos verovelvolliselle on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, jäänyt määräämättä säädetty vero tai osa siitä verovelvollisen sitä aiheuttamatta, verotus on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Veronoikaisu veronsaajan hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin vero määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

15 §
Jälkiverotus

Jos verovelvollinen on kokonaan tai osaksi laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuuden taikka antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakirjan, ja sen vuoksi vero on jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä, on verovelvollisen suoritettavaksi määrättävä kantamatta jäänyt vero sekä säädetty veronlisäys ja veronkorotus. Jälkiverotus voidaan toimittaa kolmen vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin vero määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

3 luku

Muutoksenhaku

16 § (7.8.2015/938)
Oikaisuvaatimus

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa vaatia oikaisua. Valtion puolesta oikeus vaatia oikaisua on Liikenneviraston pääjohtajan erikseen määräämällä virkamiehellä.

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valtion puolesta oikaisuvaatimusoikeutta käyttävän Liikenneviraston virkamiehen määräaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, oikaisuvaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään.

17 § (7.8.2015/938)
Valitus hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valtion puolesta valitusoikeus on Liikenneviraston pääjohtajan erikseen määräämällä virkamiehellä.

Valitusaika rataveron määräämistä koskevassa asiassa on kolme vuotta veron määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valtion puolesta valitusoikeutta käyttävän Liikenneviraston virkamiehen valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.

18 §
Veron suorittaminen muutoksenhaun aikana

Vero on valituksesta huolimatta suoritettava säädetyssä ajassa.

19 § (7.8.2015/938)
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valtion puolesta valitusoikeus on Liikenneviraston rataveroasioista vastaavalla virkamiehellä.

20 § (12.1.2018/47)
Palautettavalle määrälle suoritettava korko

Jos rataveroa palautetaan maksuunpanon oikaisun tai muutoksenhaun johdosta, palautettavalle verolle maksetaan veronkantolaissa (11/2018) säädetty korko veron maksupäivästä takaisinmaksupäivään.

4 luku

Erinäiset säännökset

21 §
Kirjanpitovelvollisuus

Verovelvollisen on pidettävä verotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta käy selville henkilöliikenteessä ja tavaraliikenteessä suoritettujen bruttotonnikilometrien määrä sekä muut veron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kirjanpitoaineisto on tehtävä selväkielisessä kirjallisessa muodossa tai koneelliselle tietovälineelle, josta se on muutettavissa selväkieliseen kirjalliseen muotoon tai yleisesti käytössä olevaan tallennusmuotoon.

22 § (22.12.2009/1325)
Tietojenantovelvollisuus

Verovelvollisen on pyydettäessä esitettävä Liikennevirastolle tai tämän määräämälle asiantuntevalle ja esteettömälle henkilölle tarkastusta varten kirjanpitoaineistonsa ja muut verotuksessa tarpeelliset tiedot pyydetyssä muodossa.

23 §
Rangaistussäännökset

Rangaistus rataveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä säädetään rikoslain (39/1889) 29 luvun 1–3 §:ssä.

5 luku

Voimaantulo

24 §
Veron kantaminen ennen muutoslain voimaantuloa

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tässä laissa tarkoitettua rataveroa kannetaan esityksen mukaisesti.

25 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään, rataveroa kannetaan 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 2003 henkilöliikenteessä 0,014 senttiä bruttotonnikilometriltä, tavaraliikenteessä 30,4 senttiä kuljetetulta tavaratonnilta sekä sähkövetoisessa tavaraliikenteessä 0,02912 senttiä bruttotonnikilometriltä ja dieselvetoisessa tavaraliikenteessä 0,0934 senttiä bruttotonnikilometriltä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 9/2003, VaVM 3/2003, EV 8/2003

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.12.2005/1027:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

HE 122/2005, VaVM 24/2005, EV 143/2005

22.12.2009/1256:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Lakia sovelletaan 1 päivältä tammikuuta 2010 ja sen jälkeiseltä ajalta laskettavaan korkoon.

HE 133/2009, VaVM 39/2009, EV 208/2009

22.12.2009/1325:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

19.12.2014/1215:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. (14.12.2017/897)

HE 146/2014, LiVM 17/2014, EV 138/2014

7.8.2015/938:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

9.9.2016/805:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 29/2016, VaVM 9/2016, EV 104/2016

14.12.2017/897:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 119/2017, LiVM 18/2017, EV 95/2017

12.1.2018/47:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

HE 97/2017, VaVM 26/2017, EV 182/2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.