Seurattu SDK 968/2022 saakka.

18.6.2003/572

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 12.2.2015/123, joka on voimassa 27.2.2015 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 §:n 1 momentin ja 14 päivänä elokuuta annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 § :n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat jälkimmäisen lain 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992:

1 §
Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää ajoneuvoista peräisin olevien jätteiden määrän ja niistä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämistä, romuajoneuvojen hyödyntämistä ja romuajoneuvoista peräisin olevien osien uudelleenkäyttöä sekä parantaa romuajoneuvojen jätehuollon ympäristönsuojelua.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoihin ja niiden osiin.

Ajoneuvolain (1090/2002) 30 §:ssä tarkoitetussa piensarjatyyppihyväksynnässä hyväksyttyihin ajoneuvoihin ei sovelleta tämän asetuksen 6 §:ää.

3 § (15.9.2005/745)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla romuajoneuvoista annetun asetuksen (581/2004) 3 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettua ajoneuvoa;

2) romuajoneuvolla ajoneuvoa, jota on jätelain (1072/1993) 3 §:n 1 momentin mukaan pidettävä jätteenä;

3) tuottajalla ajoneuvon valmistajaa tai ammattimaista maahantuojaa;

4) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää arviointiperusteet, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista: vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10 ja 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F; vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10; vaaraluokka 4.1; vaaraluokka 5.1; (4.11.2010/933)

5) purkamistiedoilla kaikkia tietoja, jotka ovat välttämättömiä romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun romuajoneuvon asianmukaisen ja ympäristöystävällisen esikäsittelyn toteuttamiseksi.

4 §
Ajoneuvon suunnittelu ja valmistus

Ajoneuvon valmistajan on suunniteltava ja valmistettava ajoneuvo siten, että:

1) vaarallisia aineita käytetään mahdollisimman vähän;

2) romuajoneuvon purkaminen, sen osien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen tai muu hyödyntäminen on mahdollisimman helppoa;

3) kierrätettyjä materiaaleja käytetään mahdollisimman paljon.

Mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi ajoneuvon valmistajan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä ajoneuvossa käytettävien aineiden, osien ja laitteiden valmistajan kanssa.

5 §
Eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoitukset ja kiellot

Markkinoille luovutettavan ajoneuvon materiaalit, osat ja laitteet eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja kuuden arvoista kromia lukuun ottamatta liitteessä 1 tarkoitettuja tapauksia.

Vaarallista ainetta sisältävä ajoneuvon osa on merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettavaksi liitteen 1 mukaisesti.

6 §
Koodausstandardit ja purkamistiedot

Tuottajan sekä materiaalien ja varusteiden valmistajan on liitteen 2 mukaisesti käytettävä osien ja materiaalien koodausstandardeja helpottamaan uudelleenkäytettäviksi ja hyödynnettäviksi sopivien osien ja materiaalien tunnistamista.

Tuottajan on laadittava ja julkaistava kunkin uuden ajoneuvotyypin purkamistiedot kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon luovuttamisesta ensi kertaa markkinoille. Ajoneuvojen valmistajien ja osien tuottajien on asetettava purkamistiedot romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ssä tarkoitetun esikäsittelyä harjoittavan yrityksen käyttöön käsikirjojen tai elektronisten välineiden muodossa, kuten CD-levynä tai Online-palveluna. Tiedoista on käytävä ilmi ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvossa siinä laajuudessa kuin romuajoneuvojen esikäsittelylaitosten on tarpeen ne tietää romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen säännösten täyttämiseksi ja erityisesti sen 5 §:ssä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (15.9.2005/745)

Ajoneuvoissa käytettävien osien valmistajien ja maahantuojien on toimitettava esikäsittelylaitosten käyttöön niiden pyynnöstä tiedot, jotka koskevat uudelleen käytettävissä olevien osien purkamista, varastointia ja testausta. Velvoite ei kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat kaupallisen tai teollisen tietosuojan piirissä.

7 §
Valvonta

Tätä asetusta valvovat jätelain 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetut valvontaviranomaiset.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY; EYVL N:o L 269, 21.10.2000, s. 34

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 5 §:n 1 momenttia, sekä eräiden materiaalien ja osien merkitseminen 5 §:n 2 momentin mukaisesti

A. Lyijy seosaineena

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
1a) Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja erinä kuumasinkityt teräskomponentit, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä
1b) Yhtäjaksoisesti kuumasinkitty teräslevy, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyäEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
2a) Työstettäväksi tarkoitettu alumiini, jonka painosta korkeintaan 2 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
2b) Alumiini, jonka painosta korkeintaan 1,5 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
2c) Alumiini, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä(1)
3. Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä(1)
4a) Laakerikuoret ja helatVaraosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
4b) Laakerikuoret ja helat moottoreissa, vaihteistoissa ja ilmastointilaitteiden kompressoreissa1 päivä heinäkuuta 2011 ja vara, osat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2011

B. Lyijy ja lyijy-yhdisteet osissa

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
5. Akut(1)X
6. TärinänvaimentimetEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
7a) Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineetVaraosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
7b) Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006
7c) Käyttövoimajärjestelmä-sovelluksissa käytettävien elastomeerien sidosaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2009
8a) Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään sähkö- ja elektroniikkakomponentteja elektroniikkakorteille sekä lyijy aineissa, joita käytetään muiden komponenttien kuin alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen, komponenttien liitäntänastojen ja elektroniikkakorttien pintakäsittelyynEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX (2)
8b) Lyijy sähkösovellusten juotteissa elektroniikkakorttien juotoksia ja lasilla olevia juotoksia lukuun ottamattaEnnen 1 päivää tammikuuta 2011 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX (2)
8c) Lyijy alumiinielektrolyytti-kondensaattoreiden liitäntöjen pintakäsittelyaineissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2013 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX (2)
8d) Lasilla olevissa juotteissa käytetty lyijy ilmamäärämittareissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2015 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX (2)
8e) Lyijy korkeita sulamislämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia)(3)X (2)
8f) Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä(3)X (2)
8g) Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja substraatin välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli flip chip -tekniikassa(3)X (2)
8h) Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään lämmönjakajalevyjä lämpönieluun tehopuolijohdeasennelmissa, joiden sirukoko on projektioalaltaan vähintään 1 cm2 ja joiden nimellinen virrantiheys on vähintään 1 A piisirualan neliömillimetriä kohden(3)X (2)
8i) Lyijy lasilla olevissa sähkösovelluksissa lukuun ottamatta juotoksia laminoidussa lasissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX (2)
8j) Lyijy laminoidussa lasissa olevissa juotteissa(3)X (2)
9. Venttiilien istukatEnnen 1 päivää heinäkuuta 2003 kehitettyjen moottorityyppien varaosat
10 a) Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, lasisessa tai keraamisessa matriisiyhdisteessä, lasi-keraamisessa materiaalissa tai lasi-keraamisessa matriisiyhdisteessä. Tämä poikkeus ei koske lyijyn käyttöä: X(4) (muissa osissa kuin moottorin pietso-komponenteissa)
– hehkulamppujen lasissa ja sytytystulppien lasitteessa,
– kohdassa 10b, 10c ja 10d lueteltujen osien keraamisissa eristemateriaaleissa.
10 b) Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillisiä puolijohteita
10 c) Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joiden nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250VDCEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
10 d) Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joilla kompensoidaan lämpötilaan liittyviä anturien poikkeamia ultraäänikaikuluotaimissa(3)
11. Pyrotekniset sytyttimetEnnen 1 päivää heinäkuuta 2006 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
12. Lyijyä sisältävät termoelektriset materiaalit ajoneuvojen sähkösovelluksissa, joilla vähennetään CO2 -päästöjä ottamalla talteen pakokaasujen lämpöEnnen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX

C. Kuusiarvoinen kromi

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
13a) Syöpymistä ehkäisevät pinnoitteetVaraosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2007
13b) Ajoneuvon alustan mutteripulttiliitosten syöpymistä ehkäisevät pinnoitteetVaraosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
14. Korroosionestoaineena asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, joissa sen osuus on korkeintaan 0,75 prosenttia jäähdytysnesteen painosta lukuun ottamatta tapauksia, joissa muiden jäähdytysmenetelmien käyttö on mahdollista (toisin sanoen saatavilla markkinoilla käytettäväksi asuntoautoissa) eikä niiden käytöstä aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle.X

D. Elohopea

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
15a) Ajovalosovellusten purkauslamputEnnen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
15b) Kojetaulujen näyttövalaisimissa käytettävät loistelamputEnnen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX

E. Kadmium

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettaviksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
16. Sähköajoneuvojen akutVaraosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 31 päivää joulukuuta 2008

(1) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2015.

(2) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10a kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

(3) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2014.

(4) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 8a–8j kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

Huomautukset:

– Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuudenarvoisen kromin ja elohopean esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla korkeintaan 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia.

– Sellaisten ajoneuvojen osien uudelleenkäyttö, jotka jo olivat markkinoilla poikkeuksen päättymispäivänä, sallitaan rajoituksitta, koska tämä ei kuulu asetuksen 5 §:n 1 momentin soveltamisalaan.

– Sellaisiin varaosiin, jotka on luovutettu markkinoille 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta asetuksen 5 §:n 1 momenttia. Tätä lauseketta ei kuitenkaan sovelleta pyörien tasauspainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin.

A:lla 563/2013 muutettu liite 1 tuli voimaan 1.8.2013.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.9.2005/745:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL N:o L 269, 21.10.2000, s. 34, Komission päätös 2005/438/EY (32005D0438); EYVL N:o L 152, 15.6.2005, s. 19

10.11.2005/880:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005

Neuvoston päätös 2005/673/EY (32005D0673); EYVL N:o L 254, 30.9.2005, s. 69

9.10.2008/635:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008

Kommission päätös 2008/689/EY (32008D0689); EYVL N:o L 225, 23.8.2008, s. 10

29.4.2010/328:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Komission päätös 2010/115/EU (32010D0115); EUVL N:o L 48, 25.2.2010, s. 12

4.11.2010/933:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY (32008L0112) ; EUVL N:o L 345, 23.12.2008, s. 68

21.12.2011/1374:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34, Komission direktiivi 2011/37/EU (32011L0037); EUVL L 85, 31.3.2011, s. 3

18.7.2013/563:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34, Komission direktiivi 2013/28/EU (32013L0028); EUVL L 135, 22.5.2013, s. 14

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.