Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

28.3.2003/255

Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 19.5.2006/396, joka tulee voimaan 1.1.2007. Lain soveltamisesta ks. tarkemmin 396/2006.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tällä lailla muutetaan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 2 §:ssä tarkoitettu työeläkekassa työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetuksi keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi (työeläkevakuutusyhtiö), joka jatkaa työeläkekassan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan toimeenpanoa.

2 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettuun työeläkevakuutusyhtiöön.

Mitä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa säädetään työeläkekassasta ja työeläkevakuutusyhtiöstä, koskee tämän lain mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, ellei tässä laissa toisin säädetä.

Tämän lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n 1 momenttia, 2 ja 3 §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 14, 15 ja 18 §:ää ja 20 §:n 1 momenttia eikä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 2 §:ää, 2 b §:n 1 ja 3–5 momenttia, 2 c, 11 ja 11 a §:ää, 11 b §:n 1 ja 2 momenttia sekä 11 c–11 j §:ää. (20.1.2004/15)

Mitä muutoin muualla laissa säädetään tai lain nojalla määrätään työeläkekassasta, koskee tätä lakia sovellettaessa tässä laissa tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä.

3 §
Työeläkevakuutusyhtiön toiminta

Tässä laissa tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö ei saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukaista toimintaa ja niihin suoranaisesti liittyvää jälleenvakuutusta, jollei tässä laissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa taikka niiden nojalla muuta säädetä tai määrätä. (20.1.2004/15)

Työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä on mainittava, mitä vakuutusliikettä yhtiöllä on oikeus harjoittaa.

2 luku

Työeläkekassan muuttaminen työeläkevakuutusyhtiöksi

4 §
Yhteisömuodon muuttaminen

Työeläkekassa voi valtuuskunnan päätöksellä, joka on tehty kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä, Vakuutusvalvontaviraston annettua siihen suostumuksensa, muuttaa työeläkekassan 1 §:ssä tarkoitetuksi työeläkevakuutusyhtiöksi siten kuin tässä laissa ja soveltuvin osin, mitä vakuutusyhtiölain (1062/1979) 18 a luvun 2 §:n 1 momentissa ja 4 §:ssä säädetään.

Yhteisömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja, joka sisältää työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen. Yhtiöjärjestykselle on haettava vakuutusyhtiölain 2 luvun 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu Vakuutusvalvontaviraston vahvistus.

5 §
Työeläkevakuutusyhtiön toimilupa

Tässä laissa tarkoitetulla työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa varten valtioneuvoston antama toimilupa, joka on voimassa Suomessa.

Valtioneuvoston on myönnettävä toimilupa, jos aiotun, tässä laissa tarkoitetun vakuutustoiminnan ei katsota vaarantavan eläkevakuutustoiminnan tervettä kehitystä, jos työeläkevakuutusyhtiön johto täyttää sille työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 4 luvussa ja vakuutusyhtiölain 7 luvussa säädetyt vaatimukset ja, jos työeläkevakuutusyhtiön takuupääoma ja pohjarahasto (peruspääoma) on vähintään 5 000 000 euroa.

6 § (20.1.2004/15)
Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus

Työeläkevakuutusyhtiön osakkaita ovat ne työnantajat, joilla on voimassa oleva lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä tarkoitettu eläkejärjestely, työeläkevakuutusyhtiön takuupääoman omistajat sekä kunkin eläkejärjestelyn piiriin kuuluvat vakuutetut siten kuin yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

7 §
Työeläkevakuutusyhtiön pohjarahasto ja takuupääoma

Työeläkekassalla on oikeus siirtää lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 b §:ssä tarkoitetusta toimintapääomasta työeläkevakuutusyhtiön pohjarahastoksi, joka samalla on yhtiön peruspääoma, määrä, joka vastaa 5 §:ssä tarkoitettua peruspääoman vähimmäismäärää.

Työeläkevakuutusyhtiön takuupääomaa muodostettaessa on soveltuvin osin voimassa, mitä vakuutusyhtiölain 4 luvussa säädetään takuupääoman korottamisesta.

8 §
Työeläkekassan muuttuminen työeläkevakuutusyhtiöksi

Työeläkekassan katsotaan muuttuneen tässä laissa tarkoitetuksi työeläkevakuutusyhtiöksi, kun yhtiö on saanut 5 §:ssä tarkoitetun toimiluvan ja yhtiö sekä Vakuutusvalvontaviraston vahvistama yhtiöjärjestys on merkitty kaupparekisteriin.

3 luku

Työeläkekassan tilinpäätös, tilintarkastus, vastuuvelka, muut velat ja varat

9 §
Työeläkekassan tilinpäätös

Työeläkekassan hallituksen ja toimitusjohtajan on laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty ja joka päättyy työeläkevakuutusyhtiön kaupparekisteriin merkitsemiseen.

Tilintarkastuksen toimittamisessa noudatetaan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain säännöksiä. Tilintarkastajat antavat kuitenkin kertomuksensa tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, joka vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä työeläkekassan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tämän tulee tapahtua viimeistään yhtiön rekisteröinnin jälkeen pidettävässä ensimmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

10 §
Työeläkekassan vastuuvelka, muut velat ja varat

Työeläkekassan vastuuvelka, muut velat ja varat katsotaan muuttuneen selvitysmenettelyittä tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelaksi, muiksi veloiksi ja varoiksi yhtiön kaupparekisteriin merkitsemishetkellä.

Jos työeläkevakuutusyhtiön rekisteröinnin jälkeen ilmenee varoja, jotka perustuvat työeläkekassan toimintaan ennen työeläkevakuutusyhtiön rekisteröintiä, katsotaan myös näiden varojen muuttuneen työeläkevakuutusyhtiön varoiksi rekisteröintihetkellä.

Vastaavasti työeläkevakuutusyhtiö vastaa niistä yhtiön rekisteröinnin jälkeen ilmenneistä veloista tai muista sitoumuksista, jotka perustuvat työeläkekassan toimintaan ja joista työeläkekassa olisi joutunut vastaamaan.

4 luku

Työeläkevakuutusyhtiön johto

11 §
Hallituksen valinta

Hallitus on valittava ja ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun työeläkekassa on 8 §:n mukaisesti muuttunut työeläkevakuutusyhtiöksi.

5 luku

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka ja toimintapääoma

12 § (20.1.2004/15)
Vastuuvelkaa ja toimintapääomaa koskevat erityissäännökset

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka määritellään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan osalta mainitun lain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan osalta mainitun lain 7 §:n 3 momentin mukaisesti.

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma, vakavaraisuusraja ja toimintapääoman vähimmäismäärä lasketaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n mukaisesti.

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä toimintapääoman vähimmäismäärää ja vakavaraisuusrajaa määrättäessä työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkana pidetään 1 momentissa mainittujen vastuuvelkojen yhteismäärää.

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä toimintapääoman vähimmäismäärää ja vakavaraisuusrajaa määrättäessä työeläkevakuutusyhtiön osittamattomana lisävakuutusvastuuna pidetään seuraavien erien yhteismäärää:

1) määrä, joka muodostuu, kun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin mukaisesta vastuuvelasta vähennetään samassa momentissa tarkoitetuissa perusteissa määritellyt vakuutustekninen vastuuvelka ja vahinkomenon heilahteluun varattava laskennallinen määrä; ja

2) määrä, joka muodostuu kun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vastuuvelasta vähennetään samassa momentissa tarkoitetuissa perusteissa määritellyt vakuutustekninen vastuuvelka ja vahinkomenon heilahteluun varattava laskennallinen määrä.

12 a § (20.1.2004/15)
Vakuutusmaksuja ja sijoitusomaisuutta koskevat erityissäännökset

Vakuutusmaksun tasoa määrättäessä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentin nojalla otetaan kummankin vakuutuskannan osalta erikseen huomioon vahinkomenon heilahteluun varattavan laskennallisen määrän riittävyys vahinkomenon tasoittamiseen.

Vakuutusmaksuista johtuva ylijäämä tai alijäämä siirretään molempien vakuutuskantojen osalta erikseen vahinkomenon heilahteluun varattavaan laskennalliseen määrään sosiaali- ja terveysministeriön lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentin nojalla vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Sijoitusomaisuuden tuotto jaetaan vakuutuskannoille niiden vakuutusteknisen vastuuvelan ja vahinkomenon heilahteluun varattavan laskennallisen määrän yhteismäärien suhteessa.

Siirrot toimintapääomasta molempien vakuutuskantojen vahinkomenon heilahteluun varattavaan laskennalliseen määrään tehdään 3 momentissa tarkoitettujen yhteismäärien suhteessa sosiaali- ja terveysministeriön lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentin nojalla vahvistamien perusteiden mukaisesti.

13 §
Vastuuvelan kate

Tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön on katettava 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät noudattaen soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 kohtaa, 4–7 momenttia sekä 9 momenttia. Tarkemmat säännökset vastuuvelkaan rinnastettavista eristä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

6 luku

Erinäiset säännökset

14 §
Vahingonkorvausvelvollisuus

Mitä vakuutusyhtiölain 17 luvussa säädetään vakuutusyhtiöön sovellettavasta vahingonkorvausvelvollisuudesta, koskee myös vahinkoa, joka on aiheutettu rikkomalla tätä lakia.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

15 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2003.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

16 §
Siirtymäsäännökset

Lain voimaan tullessa työeläkekassan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja jatkavat tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana, kunnes yhtiö on valinnut uuden hallituksen noudattaen, mitä 11 §:ssä ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 §:ssä säädetään.

Työeläkekassan valtuuskunta ja valtuuskunnan toiminta lakkaavat tässä laissa tarkoitetun yhtiön rekisteröintihetkellä.

HE 159/2002, StVM 51/2002, EV 254/2002

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.1.2004/15:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Tämän lain säännöksiä sovelletaan sen jälkeen, kun laissa taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön (14/2004) tarkoitettu sulautuminen on tapahtunut.

HE 131/2003, StVM 21/2003, EV 82/2003

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.