Seurattu SDK 856/2021 saakka.

19.3.2003/237

Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 2003 annetun vakuutusoikeuslain (132/2003) nojalla:

1 §
Vakuutusoikeuden muu henkilöstö

Vakuutusoikeudessa voi vakuutusoikeuslain (132/2003) 2 ja 8 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi olla myös muita virkoja sekä muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa. Tässä tarkoitetun muun henkilöstön nimittää tai ottaa vakuutusoikeuden ylituomari.

2 §
Ylituomarin tehtävät

Vakuutusoikeuden ylituomarin johtaessa vakuutusoikeuden toimintaa hän muun ohessa:

1) huolehtii vakuutusoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) vastaa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuuden toteutumisesta vakuutusoikeuden ratkaisuissa;

3) vahvistaa vakuutusoikeuden työjärjestyksen kaikkia henkilöstöryhmiä kuultuaan;

4) asettaa vakuutusoikeuden tulostavoitteet kaikkia henkilöstöryhmiä kuultuaan;

5) tekee esityksen vakuutusoikeuden talousarvioksi;

6) vahvistaa perusteet, joilla asiat jaetaan eri osastoille; sekä

7) päättää henkilöstön sijoittumisesta osastoille.

3 §
Kansliapäällikön tehtävät

Vakuutusoikeuden kansliapäällikkö:

1) ratkaisee vakuutusoikeuden ylituomarin hänelle siirtämät asiat;

2) valmistelee ja esittelee vakuutusoikeuden ylituomarin ratkaistaviksi kuuluvat hallinto- ja talousasiat sekä nimitysasiat, jollei ylituomari määrää toisin; (16.6.2011/705)

3) toimii tarvittaessa lainkäyttöasioiden esittelijänä.

4 § (24.9.2015/1243)

4 § on kumottu A:lla 24.9.2015/1243.

5 §
Esittelijän toimiminen jäsenenä

Kansliapäällikkö, asessori tai vakuutusoikeussihteeri toimii vakuutusoikeuden lakimiesjäsenenä niissä esittelemissään asioissa, joiden ratkaisemiseen osallistuu kolme lakimiesjäsentä.

Ylituomari voi määrätä kansliapäällikön, asessorin tai vakuutusoikeussihteerin toimimaan lakimiesjäsenenä muissakin asioissa.

6 § (24.9.2015/1243)
Virkavapaus

Vakuutusoikeuden ylituomari voi ottaa virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tätä pidemmäksi ajaksi myönnettävästä virkavapaudesta päättää korkein hallinto-oikeus.

Enintään vuoden virkavapauden vakuutusoikeustuomarille myöntää vakuutusoikeuden ylituomari. Vuotta pidemmäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein hallinto-oikeus.

Muille virkamiehille virkavapauden myöntää vakuutusoikeuden ylituomari.

7 § (24.9.2015/1243)

7 § on kumottu A:lla 24.9.2015/1243.

8 § (16.6.2011/705)

8 § on kumottu A:lla 16.6.2011/705.

9 § (16.6.2011/705)
Vakuutusoikeuden johtoryhmä

Vakuutusoikeudessa on johtoryhmä ylituomarin apuna vakuutusoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään kuuluvat ylituomarin lisäksi vakuutusoikeuden osaston johtajat ja kansliapäällikkö. (24.9.2015/1243)

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys vakuutusoikeuden työjärjestykseksi;

2) esitys vakuutusoikeuden tulostavoitteeksi sekä tulostavoitteen seuranta;

3) esitys vakuutusoikeuden talousarvioksi;

4) henkilöstön koulutussuunnitelma;

5) asia, joka koskee tuomarin nimittämistä vakuutusoikeuteen määräajaksi, paitsi jos asian käsitteleminen johtoryhmässä ei ole tarpeen nimityksen lyhytaikaisuuden vuoksi;

6) asiat, jotka koskevat nimittämistä asessorin ja vakuutusoikeussihteerin vakinaiseen virkaan

7) asessorin ja vakuutusoikeussihteerin virkasuhteen päättämistä koskevat asiat;

8) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat;

9) muut ylituomarin määräämät asiat.

10 § (24.9.2015/1243)

10 § on kumottu A:lla 24.9.2015/1243.

11 § (16.6.2011/705)
Hallintoasian siirtäminen

Vakuutusoikeuden ylituomari voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian tai asiaryhmän kansliapäällikön tai muun vakuutusoikeuden virkamiehen ratkaistavaksi. Siirtää ei kuitenkaan saa 2 §:ssä, 9 §:n 2 momentissa tai 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiaa, virkavapauden myöntämistä tuomarille, asessorille tai vakuutusoikeussihteerille, asessorin tai vakuutusoikeussihteerin nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen tai asiaa, joka muuten sen laadun vuoksi on ylituomarin ratkaistava.

Vakuutusoikeuden ylituomari voi ottaa siirtämänsä tai muutoin muun virkamiehen ratkaistavaksi kuuluvan hallintoasian itse ratkaistavakseen.

12 §
Sivutoimisten jäsenten palkkiot

Oikeusministeriö vahvistaa sivutoimisten jäsenten palkkioiden perusteet.

13 §
Työjärjestyksen toimittaminen tiedoksi

Vakuutusoikeuden on toimitettava työjärjestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.6.2011/705:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

24.9.2015/1243:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.