Seurattu SDK 822/2022 saakka.

13.3.2003/230

Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 21.12.2012/954, joka on voimassa 1.7.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään rakennustuotteiden hyväksymisestä käytettäväksi rakentamiseen, hyväksyntään liittyvästä vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta sekä niistä edellytyksistä, joiden perusteella hyväksymistehtäviä ja niihin liittyviä muita tehtäviä voivat suorittaa muut kuin viranomaiset, sekä tuolloin noudatettavasta menettelystä.

2 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee rakennustuotteelle maankäyttö- ja rakennuslaista (132/1999) ja sen nojalla annetuista säännöksistä johtuvien vaatimustenmukaisuuden toteamista.

Tätä lakia sovelletaan Euroopan yhteisöjen komission toimeksiannosta laaditun rakennustuotetta koskevan yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin tai komission asianmukaisesti ilmoittaman kansallisen standardin vaatimusten sekä rakennustuotteen eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä tuotteelle asetettujen vaatimustenmukaisuuden toteamiseen.

Tätä lakia sovelletaan myös maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n nojalla tyyppihyväksyttyjen tuotteiden laadun valvontaan.

Muuhun rakennustuotteiden hyväksyntään tätä lakia voidaan soveltaa siten kuin siitä erikseen lailla säädetään.

2 luku

Rakennustuotteen CE-merkintä

3 §
CE-merkinnän edellytykset

Valmistaja osoittaa tuotteeseen kiinnitettävällä CE-merkinnällä sen, että tuote täyttää CENin (Comité Européen de Normalisation) tai CENELECin (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) taikka näiden molempien yhdessä Euroopan yhteisöjen komission toimeksiannosta laatiman ja hyväksymän rakennustuotetta koskevan standardin mukaisen kansallisen standardin tekniset vaatimukset tai että tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä.

Jos 1 momentissa tarkoitettua standardia ei ole, valmistaja osoittaa tuotteeseen kiinnitettävällä CE-merkinnällä sen, että tuote täyttää jonkin jäsenvaltion kansallisen teknisen eritelmän vaatimukset, jonka eritelmän Euroopan yhteisöjen komissio on jäsenvaltioille ilmoittanut vastaavan rakennuskohdetta koskevia yhdenmukaistettuja olennaisia vaatimuksia.

Tuotteen voi varustaa CE-merkinnällä myös Euroopan talousalueelle sijoittunut valmistajan edustaja.

4 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Valmistajan tai Euroopan talousalueelle sijoittuneen valmistajan edustajan, joka kiinnittää tuotteeseen CE-merkin, on kyettävä osoittamaan CE-merkinnän edellytyksenä olevien vaatimustenmukaisuus hyväksyttävin menetelmin sen mukaan kuin yhdenmukaistetussa standardissa tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä on edellytetty.

Hyväksyttäviä menetelmiä ovat:

1) hyväksytyn varmentamiselimen varmistama tuotteen vaatimustenmukaisuus, mikä edellyttää valmistajan ylläpitämää tehtaan sisäistä laadunvalvontajärjestelmää ja valmistajan suorittamaa tehtaalta otettujen näytteiden testausta hyväksytyn testausohjelman mukaisesti sekä hyväksytyn toimielimen suorittamaa tuotteen alkutestausta, tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastusta, tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä tarvittaessa tehtaalta, markkinoilta ja rakennuspaikalta otettujen pistokoenäytteiden testausta; taikka

2) valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka voi perustua vaihtoehtoisesti:

a) valmistajan suorittamaan tuotteen alkutestaukseen, valmistajan ylläpitämään tehtaan sisäiseen laadunvalvontajärjestelmään ja tarvittaessa valmistajan suorittamaan tehtaalta otettujen näytteiden testaukseen hyväksytyn testausohjelman mukaisesti sekä hyväksytyn toimielimen tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän varmentamiseen tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja tarvittaessa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella; tai

b) hyväksytyn testauslaboratorion suorittamaan tuotteen alkutestaukseen ja valmistajan suorittamaan tehtaan sisäiseen laadunvalvontaan; taikka

c) valmistajan suorittamaan tuotteen alkutestaukseen ja tehtaan sisäiseen laadunvalvontaan.

3 luku

Rakennustuotteen eurooppalainen tekninen hyväksyntä

5 §
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän edellytykset

Tuotteelle, jolle ei ole laadittu eikä ole tarkoitus laatia 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua yhdenmukaistettua eurooppalaista standardia eikä myöskään 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua tunnustettua standardia, voidaan antaa eurooppalainen tekninen hyväksyntä.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä voidaan antaa myös tuotteelle, joka poikkeaa huomattavasti edellä 1 momentissa tarkoitetusta standardista.

Euroopan yhteisöjen komission määräajaksi antaman luvan nojalla eurooppalainen tekninen hyväksyntä voidaan antaa tuotteelle, jota koskevan yhdenmukaistetun standardin laatimisesta komissio on antanut toimeksiannon tai muuten päättänyt.

6 §
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän perusteet

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä annetaan jäsenvaltioiden valtuuttamien yhteisöjen muodostaman yhteenliittymän Euroopan yhteisöjen komission toimeksiannosta tuotteelle tai tuoteryhmälle laatiman hyväksyntäohjeen mukaisesti tarkastusten, testausten ja arviointien perusteella.

Jos tuotteelle tai tuoteryhmälle ei ole hyväksyntäohjetta, eurooppalainen tekninen hyväksyntä voidaan antaa rakennuskohteelle vahvistettujen yhdenmukaistettujen olennaisten vaatimusten ja Euroopan yhteisöjen komission julkaisemien rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 89/106/ETY (rakennustuotedirektiivi) tarkoitettujen perusasiakirjojen nojalla. Tällöin kuitenkin kaikkien jäsenvaltion valtuuttamien puhevaltaa käyttävien toimielinten tulee hyväksyä tuotteen arviointi tai, jos yksimielisyyttä ei saavuteta, rakennustuotedirektiivissä tarkoitetun jäsenvaltioiden edustajien muodostaman rakennusalan pysyvän komitean on se hyväksyttävä.

7 §
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän antaminen

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän antaa valmistajan tai Euroopan talousalueelle sijoittuneen valmistajan edustajan hakemuksesta ympäristöministeriön asianomaista tuotetta tai tuoteryhmää varten tehtävään valtuuttama hyväksyntälaitos.

Jos ympäristöministeriö valtuuttaa tehtävään useita hyväksyntälaitoksia, sen tulee samalla määrätä siitä, mikä niistä käyttää yhteistä puhevaltaa jäsenvaltioiden valtuuttamien toimielinten muodostamassa yhteenliittymässä.

8 §
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän voimassaolo

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä annetaan enintään viideksi vuodeksi. Voimassaoloaikaa voidaan erillisellä päätöksellä pidentää enintään viisi vuotta kerrallaan.

4 luku

Rakennustuotteen tyyppihyväksyntä

9 §
Tyyppihyväksynnän antaminen

Rakennustuotteen tyyppihyväksynnän antaa maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n nojalla ympäristöministeriö tai hyväksyntälaitos, jonka ministeriö on valtuuttanut antamaan määrättyjä tuotteita tai tuoteryhmiä koskevia hyväksyntöjä.

10 §
Tyyppihyväksynnän perusteet

Tyyppihyväksynnän perusteena tulee olla selvitys tuotteen ominaisuuksista, joille tyyppihyväksyntää haetaan. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan säätää tietyn rakenteen, rakennusosan taikka tarvikkeen, tuotteen tai laitteen tyyppihyväksynnän perusteista. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan säätää, että hyväksytty toimielin varmentaa asetuksessa tarkoitetun rakenteen, rakennusosan taikka rakennukseen kiinteästi liittyvän tarvikkeen, tuotteen tai laitteen asetuksessa määriteltyjen vaatimustenmukaisuuden.

Ympäristöministeriö voi hyväksyä toimielimen, joka täyttää tässä laissa ja sen nojalla säädetyt vaatimukset, suorittamaan 1 momentissa tarkoitettujen vaatimustenmukaisuuden varmentamista.

11 §
Tyyppihyväksyntään liittyvä valvonta

Tyyppihyväksytyn rakennustuotteen valmistuksen laadunvalvonnan tulee varmistaa, että valmistuksessa syntyy tyyppihyväksyntäpäätöksessä mainitut vaatimukset täyttäviä tuotteita.

Tyyppihyväksytyn tuotteen valmistuksen laadunvalvonta muodostuu valmistajan ylläpitämästä tehtaan sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästä ja valmistajan suorittamista testauksista sekä hyväksytyn toimielimen tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän varmentamisesta tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella. Valvontaan voi kuulua tuotteiden testauksia tehtaalla ja markkinoilla.

5 luku

Rakennustuotteen käyttöselosteen varmentaminen

12 §
Rakennustuotteen käyttöseloste

Rakennustuotteen käyttöseloste sisältää tarpeelliset tiedot tuotteen ominaisuuksista, käyttötavoista ja käyttökelpoisuudesta sekä muista tuotteen käyttöön liittyvistä seikoista. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan säätää, että rakennustuotteen katsotaan varmennetun käyttöselosteen perusteella täyttävän maankäyttö- ja rakennuslaista tai sen nojalla annetuista säännöksistä johtuvat vaatimukset.

13 §
Käyttöselosteen varmentaminen

Tuotteen valmistaja tai tämän edustaja voi hakea käyttöselosteen varmentamista toimielimeltä, jonka ympäristöministeriö on valtuuttanut varmentamaan asianomaisten tuotteiden tai tuoteryhmien käyttöselosteita.

6 luku

Rakennustuotteen laadun varmentaminen

14 §
Rakennustuotteiden rakennuspaikkakohtaiset näytteet

Rakenteiden kelpoisuutta ja laatua voidaan valvoa ottamalla rakenteista ja niihin käytetyistä rakennusaineista ja -tarvikkeista sekä muista rakennustuotteista näytteitä.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä näytteiden ottamisesta ja kokeiden suorittamisesta.

Rakenteiden kelpoisuuden varmistamiseksi rakennustyön aikana vaadittavat kokeet on annettava ympäristöministeriön hyväksymän toimielimen suoritettavaksi.

15 §
Rakennuspaikkakohtaiset kokeet korvaava tuotteiden valmistuksen laadunvalvonta

Aineiden, tarvikkeiden, valmisosien tai rakenteiden ja niiden suojauksen kelpoisuuden toteamiseksi tehtävät kokeet voidaan korvata valmistajan ylläpitämällä tehtaan sisäisellä laadunvalvontajärjestelmällä, jonka varmentaa ympäristöministeriön hyväksymä toimielin tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvontajärjestelmän alkutarkastuksen sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella.

7 luku

Toimielinten valtuuttamista ja hyväksymistä koskevat yleiset säännökset

16 §
Rakennustuotteiden hyväksyntään osallistumisen yleiset edellytykset

Eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä ja tyyppihyväksyntöjä antamaan sekä käyttöselosteita varmentamaan voidaan valtuuttaa ja rakennustuotteiden hyväksyntään liittyviä tehtäviä suorittamaan voidaan hyväksyä laitos, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö taikka erityisestä syystä yhdistys tai säätiö, jolla on edellytykset toimia näissä tehtävissä asiantuntevasti, luotettavasti, vakavaraisesti ja riippumattomasti.

17 §
Toimivalta toimielimen valtuuttamiseen ja hyväksymiseen

Ympäristöministeriö voi valtuuttaa toimielimen antamaan eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä tai maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:ssä tarkoitettuja tyyppihyväksyntöjä sekä varmentamaan käyttöselosteita, jos se täyttää vaaditun pätevyyden ja riippumattomuuden.

Ympäristöministeriö voi hyväksyä varmentamiselimen, tarkastuslaitoksen ja testauslaboratorion tai muun toimielimen suorittamaan rakennustuotteiden CE-merkinnän edellytyksenä olevaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä tehtäviä, suorittamaan tyyppihyväksynnässä edellytettyä tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmentamista ja tuotteen valmistuksen laadunvalvontaa taikka suorittamaan 14 ja 15 §:ssä tarkoitettuja tuotteiden rakennuspaikkakohtaisia kokeita ja niitä korvaavaa valmistajan sisäisen laadunvalvonnan varmentamista, jos se täyttää vaaditun pätevyyden ja riippumattomuuden.

18 §
Ilmoittaminen Euroopan yhteisöjen komissiolle

Ympäristöministeriö ilmoittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle ne hyväksyntälaitokset, jotka se on valtuuttanut antamaan eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä sekä ne varmentamiselimet, tarkastuslaitokset ja testauslaboratoriot, jotka se on hyväksynyt suorittamaan CE-merkinnän edellytyksenä olevaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä tehtäviä.

8 luku

Valtuutettuja ja hyväksyttyjä toimielimiä koskevat erityiset vaatimukset

19 §
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän antava toimielin

Toimielimen, joka valtuutetaan antamaan eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä, tulee pystyä:

a) arvioimaan uusien tuotteiden käyttökelpoisuus tieteellisen ja käytännön tiedon pohjalta;

b) tekemään puolueettomia päätöksiä suhteessa valmistajan ja valmistajan edustajan etuihin; sekä

c) kokoamaan kaikkien asiaan liittyvien osapuolten näkemykset tasapainoiseksi arvioinniksi.

20 §
Tyyppihyväksynnän antava ja rakennustuotteen käyttöselosteen varmentava sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen osallistuva toimielin

Toimielimellä, joka valtuutetaan antamaan tyyppihyväksyntöjä tai varmentamaan rakennustuotteen käyttöselosteita, ja toimielimellä, joka hyväksytään suorittamaan tässä laissa tarkoitettuja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä tehtäviä:

a) tulee olla teknisesti pätevä ja ammatillisesti rehellinen henkilökunta, tarpeelliset laitteet ja riittävät taloudelliset voimavarat tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi; ja

b) henkilökunnan on oltava riippumatonta kaikista rakennusalan tuotteiden kanssa suoraan tai välillisesti tekemisissä olevista piireistä, ryhmistä tai henkilöistä sen suorittaessa edellä mainittuja tehtäviä.

21 §
Toimielimen hyväksyminen suorittamaan tyyppihyväksyntään liittyvää laadunvalvontaa taikka rakennuspaikkakohtaisia kokeita tai niitä korvaavaa laadunvalvontaa

Toimielimellä, joka hyväksytään suorittamaan tyyppihyväksytyn tuotteen valmistuksen laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä taikka rakennuspaikkakohtaisia kokeita tai niitä korvaavaa laadunvalvontaa, tulee olla riittävä, tehtävään pystyvä henkilöstö ja välineistö, ja sen tulee kyetä tekemään puolueettomia päätöksiä suhteessa valmistajaan ja valmistajan edustajaan.

9 luku

Toimielimen valtuuttamisesta ja hyväksymisestä päättäminen

22 §
Asiantuntemuksen, luotettavuuden ja riippumattomuuden arviointi

Asiantuntemuksen arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota henkilöstön koulutukseen ja kokemukseen sekä toiminnassa osoitettuun pätevyyteen.

Hakijaa voidaan pitää luotettavana, jos hakijayhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsentä tai varajäsentä, toimitusjohtajaa, vastuunalaista yhtiömiestä taikka muussa näihin rinnastettavassa asemassa olevaa ei ole viiden edellisen vuoden aikana tuomittu rangaistukseen sellaisesta teosta, joka osoittaisi hänen olevan sopimaton toimimaan valtuutetussa tai hyväksytyssä toimielimessä, eikä asetettu konkurssiin tai määrätty liiketoimintakieltoon. Luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös sellaisen yhteisön konkurssi viiden viimeisen vuoden aikana, jossa tässä momentissa mainitussa asemassa oleva hakijan palveluksessa oleva henkilö on ollut vastaavassa asemassa.

Hakijaa pidetään riippumattomana, jos hakija tai tämän palveluksessa oleva ei harjoita tai ole kaupallisesti, taloudellisesti tai muutoin riippuvuussuhteessa sellaiseen tahoon, joka harjoittaa rakennustuotteiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa, suunnittelua, markkinointia tai korjausta. Hakija ei saa olla riippuvuussuhteessa myöskään tällaista toimintaa harjoittavien muodostamaan järjestöön.

23 §
Valtuuttamis- ja hyväksymispäätöksen sisältö

Ympäristöministeriö voi valtuuttaa tai hyväksyä toimielimen tehtäväänsä määräajaksi tai toistaiseksi. Valtuutus tai hyväksyntä voidaan rajata hakemuksessa esitettyä toimintaa suppeammaksi. Päätökseen voidaan liittää toiminnan harjoittamiselle ja toiminnan valvomiseksi tarpeellisia ehtoja.

Päätökseen voidaan liittää myös ehto, jonka mukaan toiminta on aloitettava vuoden tai sitä pidemmän määräajan kuluessa uhalla, että päätös raukeaa.

24 §
Valtuutuksen ja hyväksymisen edellytysten valvonta ja toiminnan keskeyttäminen

Ympäristöministeriö valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä rakennustuotteiden hyväksymisestä annettujen muiden säännösten samoin kuin valtuutusta ja hyväksymistä koskevan ympäristöministeriön päätöksen ehtojen noudattamista. Ministeriötä avustavat tässä tehtävässä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja kunnan rakennusvalvontaviranomaiset. (22.12.2009/1592)

Valtuutettu tai hyväksytty toimielin on velvollinen antamaan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteisön on ilmoitettava omistussuhteissaan tapahtuneista muutoksista, toiminnasta vastaavien henkilöiden vaihdoksista sekä toimintaa koskevista muista merkittävistä muutoksista valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä valvontaa varten tarpeellisia tarkastuksia siellä, missä toimintaa harjoitetaan.

Ympäristöministeriö voi antaa valtuutetulle tai hyväksytylle toimielimelle kirjallisen varoituksen tai keskeyttää toiminnan harjoittamisen, jos:

1) toiminnassa ei noudateta tämän lain tai sen nojalla annettuja tai rakennustuotteiden hyväksyntää koskevia muita säännöksiä;

2) tehtäviä ei ole suoritettu muutoin asianmukaisesti; tai

3) valtuutettu tai hyväksytty toimielin on rikkonut valtuutus- tai hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja.

Toiminnan keskeyttämistä koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

25 §
Valtuutuksen ja hyväksymisen peruuttaminen

Ympäristöministeriön on peruutettava valtuutus tai hyväksyminen, jos:

1) valtuutettu tai hyväksytty toimielin ei ylläpidä säännöllistä toimintaa tai lopettaa kyseisen toiminnan;

2) valtuutettu tai hyväksytty toimielin ei enää täytä valtuutuksen tai hyväksymisen edellytyksiä eikä ole määräajassa korjannut niissä olevia puutteita;

3) toimielin on asetettu konkurssiin; tai

4) määräävässä asemassa oleva toimielimen edustaja on asetettu liiketoimintakieltoon.

Ministeriön on peruutettava valtuutus tai hyväksyminen myös, jos yhteisön toiminta on keskeytetty eikä yhteisö kohtuullisessa ajassa ole poistanut toiminnan keskeyttämiseen johtaneita syitä.

Valtuutuksen tai hyväksymisen peruuttamista koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

10 luku

Valtuutetun ja hyväksytyn toimielimen toimintaa koskevat vaatimukset

26 §
Esteellisyys

Hyväksyntälaitoksen ja muun valtuutetun toimielimen sekä hyväksytyn varmentamiselimen, tarkastuslaitoksen ja testauslaboratorion henkilöstöön sovelletaan, mitä hallintomenettelylain (598/1982) 10 ja 11 §:ssä säädetään virkamiehen esteellisyydestä.

HallintomenettelyL 598/1982 on kumottu L:lla 434/2003. Ks. esteellisyydestä HallintoL 434/2003 27–30 §.

27 §
Salassapito

Joka tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan on saanut tietoja jonkun taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista, ei saa ilman asianomaisen suostumusta sivulliselle ilmaista eikä käyttää yksityiseksi hyödykseen näin saamiaan tietoja.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä asian ilmaisemista:

1) valtion ja kunnan viranomaiselle tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten;

2) syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämistä varten; eikä

3) tuomioistuimelle.

28 §
Vastuuvakuutus

Toimielimellä, joka valtuutetaan antamaan eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä tai tyyppihyväksyntöjä taikka varmentamaan käyttöselosteita, sekä toimielimellä, joka hyväksytään suorittamaan tässä laissa tarkoitettuja rakennustuotteiden hyväksyntään liittyviä tehtäviä, tulee olla mahdollisen korvausriskin varalta vastuuvakuutus tai siihen rinnastettava muu järjestely.

29 §
Virkavastuu

Hyväksyntälaitoksen taikka muun valtuutetun tai hyväksytyn toimielimen toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä.

30 §
Rangaistussäännökset

Rangaistus 27 §:ssä säädetystä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Joka tarjoaa tässä laissa tarkoitettuun eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään tai muuhun rakennustuotteiden hyväksyntään liittyviä palveluja ilman tässä laissa edellytettyä ympäristöministeriön valtuutusta tai hyväksyntää, on tuomittava rakennustuotteiden hyväksyntärikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

11 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

31 §
Asetuksenantovaltuus

Valtuutuksen saamisesta eurooppalaisen teknisen hyväksynnän tai maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:ssä tarkoitetun tyyppihyväksynnän antamiseen taikka rakennustuotteen käyttöselosteiden varmentamiseen ja hyväksynnästä tässä laissa tarkoitettuihin tuotehyväksyntään liittyviin tehtäviin sekä näiden edellytyksenä olevasta pätevyyden ja riippumattomuuden osoittamisesta säädetään tarkemmin ympäristöministeriön asetuksella.

Myös menettelystä eurooppalaista teknistä hyväksyntää tai tyyppihyväksyntää annettaessa taikka käyttöselostetta varmennettaessa sekä siihen liittyvästä hakemuksesta ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään tarkemmin ympäristöministeriön asetuksella.

Ympäristöministeriön asetuksella säädetään tarkemmin myös rakennustuotteen CE- merkinnästä sekä rakennustuotedirektiivissä tarkoitetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta ja -vakuutuksesta.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan säätää myös eurooppalaista teknistä hyväksyntää tai tyyppihyväksyntää taikka käyttöselosteen varmentamista koskevan päätöksen tiedottamisesta.

32 §
Muutoksenhaku valtuutetun tai hyväksytyn toimielimen päätökseen

Asianosainen, joka on tyytymätön hänen hakemukseensa annettuun tai häntä koskevaan hyväksyntälaitoksen tai muun valtuutetun toimielimen taikka hyväksytyn varmentamiselimen, tarkastuslaitoksen tai testauslaboratorion päätökseen, voi vaatia päätöksen tekijältä päätöksen oikaisemista 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätökseen, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyyn sovelletaan hallintomenettelylakia.

HallintomenettelyL 598/1982 on kumottu HallintoL:lla 434/2003.

33 §
Muutoksenhaku ministeriön päätökseen

Ympäristöministeriön tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

34 §
Todistuksia koskeva vastavuoroisen tunnustamisen lauseke

Tässä laissa tarkoitetun maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisen tyyppihyväksynnän voi antaa ja käyttöselosteen varmentaa Euroopan talousalueen muussa jäsenmaassa vastaavaan tehtävään hyväksytty toimielin.

Tässä laissa säädetyssä rakennustuotteen hyväksynnässä vaadittavia tehtäviä voi suorittaa Euroopan talousalueen muussa jäsenmaassa vastaavaan tehtävään hyväksytty toimielin.

Ympäristöministeriö ilmoittaa hakemuksesta ne toimielimet, jotka on asetettu tehtäväänsä muussa Euroopan talousalueen jäsenmaassa tässä laissa säädettyä vastaavasti.

35 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu ministeriön päätös toimielimen valtuuttamisesta antamaan eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä sekä varmentamiselimen, tarkastuslaitoksen tai testauslaboratorion hyväksymisestä suorittamaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä on voimassa, kunnes tämän lain nojalla toisin päätetään.

HE 227/2002, YmVM 21/2002, EV 249/2002

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1592:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.