Seurattu SDK 158/2021 saakka.

30.12.2002/1351

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 30.12.2008/1111.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) ja julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002) 11 luvun 3 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Yritystoiminnan tai oman työn aloittaminen

Jos yritystoiminnan valmisteluun liittyy poikkeuksellisen työllistäviä työvaiheita, toiminta on katsottava aloitetuksi työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla jo ennen varsinaisen tuotannollisen toiminnan alkamista.

Kaupparekisterilain (129/1979) 3 §:ssä tarkoitettu yritystoiminta on katsottava aloitetuksi viimeistään päivänä, jona mainitussa pykälässä tarkoitetusta ilmoituksesta on tehty merkintä kaupparekisteriin, jollei yrittäjä muuta näytä.

2 §
Yritystoiminnan ja oman työn lopettaminen ja keskeyttäminen

Jos muuhun arvioon ei ole aihetta, työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu yritystoiminta tai oma työ on katsottava lopetetuksi, kun:

1) tuomioistuin on velallisen tai velkojan aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin asettamisesta;

2) osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu selvitystilaan;

3) muun yhtiön kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus;

4) kun viranomaisen antaman todistuksen perusteella on ilmeistä, ettei yhtiön toimintaa jatketa; tai

5) ammatinharjoittaja on luopunut yrittäjien eläkelain (468/1969) tai maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) mukaisesta eläkevakuutuksesta ja muista yritystoimintaan tavanomaisesti liittyvistä vakuutuksista, tehnyt toiminnan lopettamisesta ilmoitukset vero- ja muille viranomaisille sekä luopunut yritystoiminnassa käyttämistään toimitiloista.

Edellä 1 momentin 2―5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yritystoiminnan lopettaminen edellyttää lisäksi, että yritystoimintaan liittyvästä vaihto- ja käyttöomaisuudesta on luovuttu tai siitä on tehty myyntivoiton jaksottamiseksi etuuden maksajalle myyntivoittolaskelma. Jos vaihto- ja käyttöomaisuudesta ei ole luovuttu tai myyntivoittolaskelmaa ei ole esitetty, yritystoiminnan katsotaan keskeytyneen.

3 §
Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen

Alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta vailla olevan katsotaan työttömyysturvalain 8 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hakeutuvan aktiivisesti koulutukseen, jos hän hakeutuu yhteishaussa vähintään kolmeen sellaiseen tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun nuoren katsotaan täyttävän opiskelijaksi ottamisen perusteet, jos hän täyttää 4 momentissa säädetyt edellytykset ja jos hän yhteishaussa:

1) peruskoulun oppimäärän suoritettuaan hakee toisen asteen ammatilliseen koulutukseen; taikka

2) ylioppilastutkinnon suoritettuaan hakee ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen tai toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ylioppilastutkinnon suorittaneille varatussa kiintiössä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin kolmeen hakuvaihtoehtoon voidaan lukea yksi yhteishaun piiriin kuulumaton, tutkintoon johtava, ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus tai ainoastaan peruskoulun oppimäärän suorittaneella vastaavasti hakeutuminen lukioon.

Opiskelijaksi ottamisen perusteina pidetään lisäksi:

1) koulutukseen liittyviä terveydentilaa tai soveltuvuutta koskevia erikseen säädettyjä vaatimuksia;

2) selvityksen esittämistä 1 momentissa tarkoitetun nuoren erityisistä omista valmiuksista, ominaisuuksista tai taipumuksista, jos koulutukseen valinta niitä edellyttää.

Tässä pykälässä yhteishaulla tarkoitetaan ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetussa asetuksessa (1191/1998) sekä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmästä annetussa asetuksessa (1197/1998) tarkoitettua valintamenettelyä.

4 §
Työvoimatoimiston ja työvoimatoimikunnan tehtävänjako

Työvoimatoimisto antaa sitovan lausunnon Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle:

1) työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:ssä, 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 3 ja 11 §:ssä tarkoitetuista työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 5 a luvun 2 §:n 1―3 momentissa tarkoitetuista työttömyyspäivärahan työllistymisohjelmalisän edellytyksistä; (29.6.2005/498)

2) työttömyysturvalain 7 luvun 3―5 ja 7 §:ssä, 8 luvun 1 §:ssä, 2 §:n 1 ja 2 momentissa ja 4 §:ssä sekä 9 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista työmarkkinatuen työvoimapoliittisista edellytyksistä. (29.12.2005/1224)

Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle:

1) työttömyysturvalain 2 luvun 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa ja 2 momentissa sekä 4―10 ja 12―21 §:ssä tarkoitetuista työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä;

2) työttömyysturvalain 8 luvun 2 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 3, 4 a ja 5―7 §:ssä tarkoitetuista työmarkkinatuen työvoimapoliittisista edellytyksistä. (29.12.2005/1224)

Sitovan lausunnon antaa kuitenkin aina työvoimatoimisto, jos asia koskee työttömyyspäivärahaa saavaa henkilöä, joka sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 69 artiklan mukaisesti lähtee muuhun jäsenvaltioon etsimään työtä.

Työvoimatoimikunnan tehtävänä on seurata työvoimatoimiston lausuntokäytäntöä 1 sekä 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa.

5 §
Työvoimatoimikunnan kokouspalkkiot ja kustannusten korvaaminen

Työvoimatoimikunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä varapuheenjohtajalle, varajäsenille, asiantuntijoille ja sihteerille suoritetaan palkkiota toimikunnan työstä sen mukaan kuin komiteoista säädetään ja matkakustannusten korvausta valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen mukaisesti.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.6.2005/498:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

29.12.2005/1224:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.