Seurattu SDK 926/2022 saakka.

19.12.2002/1252

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.6.2020 alkaen. Ks. L 729/2018 194 §.

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tieliikennelain (267/1981) 87 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1091/2002:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle sen massojen tai mittojen enimmäisarvoista myönnettävien poikkeusten ehtoja ja edellytyksiä.

2 §
Poikkeuksen voimassaoloaika ja sallittujen kuljetusten määrä

Poikkeus myönnetään yhden kuukauden ajaksi. Kuljetuksessa sallitun massan ja mitan ylittämistä koskeva lupa oikeuttaa yhteen kuljetukseen.

3 § (19.8.2003/760)
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän pituus

1. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvoyhdistelmälle, jonka pituus on enintään:

a) puoliperävaunuyhdistelmän 16,50 metriä, jolloin mitta vetotapin pystyakselista puoliperävaunun perään ei saa ylittää 12,00 metriä eikä mitta puoliperävaunun vetotapin pystyakselista perävaunun akseliin tai telin keskikohtaan 8,15 metriä;

b) puoliperävaunuyhdistelmän 17,00 metriä kuljetettaessa ulkomaille vietävää tai sieltä tuotavaa tyhjää tai lähtöpaikalla valmiiksi kuormattua yli 12,30 metriä pitkää merikuljetukseen suunniteltua konttia, ilman kuormaa kuitenkin a kohdan mukaisesti;

c) varsinaisen perävaunuyhdistelmän 22,00 metriä;

d) keskiakseliperävaunuyhdistelmän 18,75 metriä, josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa enintään 15,65 metriä ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä perävaunun kuormatilan takapäähän enintään 16,40 metriä;

e) keskiakseliperävaunuyhdistelmän autojen kuljetuksessa 20,25 metriä, ilman kuormaa 18,75 metriä. (14.12.2007/1269)

2. Jos kuitenkin kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisen yhdistelmän vetoautossa, mahdollisessa apuvaunussa ja perävaunuissa kaikissa on lukkiutumattomat jarrut ja yhdistelmän vetolaitteet täyttävät direktiivin 94/20/EY vaatimukset, poikkeus voidaan myöntää perävaunuyhdistelmälle, jonka pituus on enintään 24,00 metriä; tällaisessa yhdistelmässä vetävään kuorma-autoon on kytketty:

a) kaksi- tai useampiakselinen varsinainen perävaunu;

b) apuvaunu ja siihen kytketty puoliperävaunu; tai

c) puoliperävaunu ja siihen kytketty keskiakseliperävaunu.

3. Jos ajoneuvoyhdistelmälle myönnetään 1 momentin c kohdassa tai 2 momentissa tarkoitettu yhdistelmäpituutta koskeva poikkeus, voidaan samalla myöntää poikkeus sallitusta perävaunupituudesta.

4 § (19.8.2003/760)
Ajoneuvon leveys ja korkeus

1. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka leveys on enintään 2,60 metriä.

2. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka korkeus on enintään 4,20 metriä. Ulkomaille vietävän tai sieltä tuotavan tyhjän tai lähtöpaikalla valmiiksi kuormatun yli 2,80 metriä korkean, merikuljetukseen suunnitellun kontin kuljetuksessa voidaan poikkeus myöntää enintään 4,30 metrin korkeudelle. Ajoneuvojen kuljetuksessa voidaan poikkeus myöntää enintään 4,40 metrin korkeudelle.

5 §
Massojen enimmäisarvot

1. Poikkeus voidaan myöntää vetävälle akselille kohdistuvalle enintään 11,5 tonnin ja muulle akselille kohdistuvalle enintään 10 tonnin massalle.

2. Poikkeus voidaan myöntää telille kohdistuvalle enintään 18 tonnin massalle.

3. Poikkeus voidaan myöntää:

a) kaksiakselisen vetoauton ja kolmiakselisen puoliperävaunun yhdistelmälle, jonka kokonaismassa on enintään 42 tonnia;

b) muulle viisiakseliselle ajoneuvoyhdistelmälle, jonka kokonaismassa on enintään 44 tonnia;

c) kuusiakseliselle auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmälle, jonka kokonaismassa on enintään 48 tonnia;

d) vähintään seitsemänakseliselle ajoneuvoyhdistelmälle auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmälle, jonka kokonaismassa on enintään 55 tonnia.

6 §
Vastavuoroisuuden noudattaminen

Poikkeuksia myönnettäessä noudatetaan vastavuoroisuutta. Poikkeuksia myönnetään 2–5 §:ssä säädetyissä rajoissa kussakin muussa valtiossa kuin ETA-valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle seuraavasti:

a) enintään siksi ajaksi kuin vastaavia poikkeuksia myönnetään Suomessa rekisteröidyille ajoneuvoille;

b) oikeuttaen enintään vastaavaan määrään kuljetuksia kuin vastaavat poikkeukset oikeuttavat Suomessa rekisteröityjä ajoneuvoja;

c) enintään vastaaville mitoille ja massoille kuin sanotun muun valtion kuin ETA-valtion säännöt edellyttävät Suomessa rekisteröidyiltä ajoneuvoilta tai jollaisia poikkeuksia massoista ja mitoista myönnetään Suomessa rekisteröidyille ajoneuvoille.

7 §
Erinäisiä säännöksiä

Poikkeukset myönnetään vetoautokohtaisesti ja yksilöityinä auton valmistenumeron tai rekisteritunnuksen mukaan. Lupahakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös vetoauton rekisteriotteesta ja siihen merkitty tai erillinen todistus autolle sallituista akseli-, teli- ja kokonaismassoista. Tietojen tulee olla latinalaisin kirjaimin tai englantilaisella kursiivilla.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.8.2003/760:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

14.12.2007/1269:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.