Seurattu SDK 125/2023 saakka.

19.12.2002/1251

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu LVMa:lla 7.4.2006/274.

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteeseen ja varusteisiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuihin sotilasajoneuvoihin, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain (1090/2002) nojalla toisin säädetä.

3. Tätä asetusta sovelletaan erikoiskuljetuksiin käytettäviin 1 momentissa tarkoitettuihin ajoneuvoihin siten kuin siitä erikseen säädetään.

2 §
Ajoneuvojen luokitus

1. Traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen ja hinattavien ajoneuvojen perusluokituksesta säädetään ajoneuvolaissa.

2. Traktoriperävaunu on nivelöimättömällä vetoaisalla varustettu perävaunu, jonka akselisto on sijoitettu perävaunun painopisteen taakse siten, että osa perävaunun kokonaismassasta kohdistuu kytkentäkohtaan. Vetoaisa saa kuitenkin olla vaakatasossa nivelöity. Kytkentäkohtaan kohdistuva massa ei saa ylittää 3000 kg.

2 luku

Määritelmät sekä hyväksyntä- ja varmentamisjärjestelmät

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvotyypin tai järjestelmän, osan taikka erillisen teknisen yksikön täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset; tyyppihyväksyntöjä ovat EY-tyyppihyväksyntä, E-tyyppihyväksyntä ja kansallinen tyyppihyväksyntä;

b) tyyppihyväksyntädirektiivillä pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä 74/150/ETY sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 79/694/ETY, 82/890/ETY ja 88/297/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 97/54/EY ja 2000/25/EY ja komission direktiiveillä 2000/2/EY ja 2001/3/EY;

c) erityisdirektiivillä tyyppihyväksyntädirektiivin nojalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston, Euroopan neuvoston tai Euroopan komission direktiivejä, jotka koskevat ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää;

d) EY-tyyppihyväksynnällä tyyppihyväksyntädirektiivin mukaisesti annettua ajoneuvon tyyppihyväksyntää ja erityisdirektiivin mukaisesti annettua ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää;

e) Geneven sopimuksella Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehtyä moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta (SopS 70/76);

f) E-säännöllä Geneven sopimukseen liitettyä sääntöä;

g) E-tyyppihyväksynnällä E-säännön mukaista ajoneuvon järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää; kun tässä asetuksessa viitataan E-sääntöön, tarkoitetaan sääntöä sellaisena kuin se on alkuperäisenä tai muutettuna ajoneuvon tai varusteen käyttöönottoajankohtana;

h) direktiiviä tai E-sääntöä vastaavalla ajoneuvolla, järjestelmällä, osalla ja erillisellä teknisellä yksiköllä sellaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä, jota ei ole tyyppihyväksytty, mutta joka täyttää direktiivin tai E-säännön tekniset vaatimukset;

i) globaalisopimuksella Genevessä 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehtyä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja/tai niissä käytettäviin osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevaa sopimusta (SopS 54/2001);

j) maailmanlaajuisella hyväksynnällä ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan hyväksyntää globaalisopimukseen liitetyn säännön mukaisesti;

k) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

4 §
Tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön merkintä

1. EY-tyyppihyväksyntä osoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksella taikka ajoneuvoon, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tehdyllä hyväksyntämerkinnällä, jossa on ETY- tai EY-asetuksen taikka erityisdirektiivin numero ja suorakulmion kehystämänä e-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus.

2. E-tyyppihyväksyntä osoitetaan ajoneuvoon, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tehdyllä hyväksyntämerkinnällä, jossa on renkaan ympäröimänä E-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus ja, jos sääntö sitä edellyttää, säännön numero.

5 §
Direktiivin ja E-säännön vaatimusten tunnustaminen etukäteen

Ajoneuvo, järjestelmä, osa ja erillinen tekninen yksikkö katsotaan hyväksyttäväksi myös, jos se täyttää sitä koskevassa erityisdirektiivissä tai E-säännössä taikka erityisdirektiivin tai E-säännön myöhemmässä muutoksessa asetetut vaatimukset ennen niiden pakollista soveltamista tyyppihyväksyntävaatimuksena tai vaatimuksena direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta.

3 luku

Traktoreita ja moottorityökoneita koskevat vaatimukset

6 §
Yleiset rakenne- ja varustevaatimukset

1. Ajoneuvolain 25 ja 26 §:ssä säädetään ajoneuvojen laitteista ja varusteista sekä 28 §:ssä haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen rajoittamisesta. Poikkeuksista säädetään tässä asetuksessa. Ajoneuvolain 27 §:ssä tarkoitetusta valtuudesta Ajoneuvohallintokeskukselle poikkeusten myöntämiseen ajoneuvoja koskevista vaatimuksista säädetään 8 luvussa.

2. Sellaista tunnusta ja merkkivalaisinta, joka ajoneuvoluokkaa koskevissa säännöksissä säädetään pakolliseksi tai sallituksi tiettyyn ajoneuvoon tai ajoneuvoluokkaan, ei saa asentaa muuhun ajoneuvoon.

3. Ajoneuvossa ei saa olla mitään, mikä estää näkemästä kuljettajan paikalta ajotietä eteen ja sivuille tai mikä haittaa kuljettajan toimintaa.

4. Traktorissa valmistenumeron on oltava pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/173/ETY mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2000/1/EY.

5. Jollei jäljempänä toisin säädetä, valaisimet on asennettava symmetrisesti ajoneuvon pituussuuntaisen keskilinjan suhteen.

7 §
Renkaat ja telaketjut

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla ilmarenkaat tai kumipäällysteiset telat.

2. Traktorissa ja moottorityökoneessa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 10 km/h, saa olla umpirenkaat tai metalliset telaketjut.

8 §
Ohjauslaite

1. Traktorin ja moottorityökoneen ohjauslaitteen ja kuljettajan istuimen tulee sijaita siten, että kuljettajalla on olosuhteiden vaatima näkyvyys eteen ja sivuille.

2. Traktorin ja moottorityökoneen ohjauksen voimansiirrossa saa käyttää erillisen pumpun tuottamaa nestepainetta, jos tiettyä ohjauspyörän asentoa vastaa määrätty ohjaavien pyörien asento ja jos moottorin pysähtyessä ajoneuvoa voidaan tyydyttävästi ohjata.

3. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa käyttää myös eri puolien pyörien tai telojen pyörimisnopeutta muuttamalla ajoneuvoa ohjaavaa laitetta. Tällöin saa ohjauksen voimansiirtoon käyttää käyttövipuun yhdistetyn venttiilin ohjaamaa nestepainetta.

4. Traktorin ohjauslaitteen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 75/321/ETY säädettyjä vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 88/411/ETY ja 98/39/EY.

8 a § (18.6.2003/568)
Peruutuslaite

Peruutuslaitetta ei vaadita moottorityökoneessa, jonka omamassa on enintään 300 kiloa.

9 §
Jarrut

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla tehokas käyttöjarru ja seisontajarru tai käyttöjarrun pidätyslaite. Traktorin jarrujen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/432/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 96/63/EY.

2. Liikennetraktorin käyttöjarrulla tulee 1 momentin vaatimuksesta poiketen olla sellainen teho, että sitä käyttämällä saavutettu hidastuvuus on vähintään 3,5 m/s2 tien ja renkaan välisen kitkakertoimen ollessa 0,8. Liikennetraktorin seisontajarrun tulee täyttää 1 momentissa mainitun direktiivin jarrutustehoa koskeva vaatimus kuormattuna tai, jos liikennetraktoriin voi kytkeä perävaunun, kuormatulla perävaunulla varustettuna.

3. Hydrostaattisella voimansiirrolla varustetussa traktorissa ja moottorityökoneessa ei vaadita varsinaista käyttöjarrua, jos riittävä hidastuvuus voidaan saavuttaa voimansiirron avulla. Ajoneuvon tulee tällöin kuitenkin pysyä paikallaan moottorin sammuessa.

4. Jarruissa saa käyttää vain ajoneuvon valmistajan niihin alunperin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa.

10 §
Pakoputkisto

1. Pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on polttoainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, taikka jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, pakosarja tai -putkisto on varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella.

2. Traktorin pakoputkiston pään suuntauksen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/151/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 88/410/ETY ja 98/38/EY.

11 §
Traktorin vetolaite

1. Traktorissa tulee edessä olla vetolaite tai kiinnityskohta vetotankoa tai -köyttä varten. Sen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteita ja peruutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/533/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 1999/58/EY.

2. Jos traktorissa on takana kytkentälaite hinattavan ajoneuvon kytkemiseksi, kytkentälaitteen tulee vastata 6 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin vaatimuksia.

12 §
Traktorin dieselmoottorin savutus

Traktorin dieselmoottorin savutuksen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/537/ETY vaatimuksia sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY, tai E-säännön n:o 24 vastaavan vaatimustason version vaatimuksia.

13 §
Traktorin dieselmoottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt

1. Traktorissa käytettävän dieselmoottorin tulee olla EY-tyyppihyväksytty maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/25/EY mukaisesti.

2. Traktorin dieselmoottorin katsotaan vastaavan 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia myös, jos se on tyyppihyväksytty liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY mukaisesti.

3. Traktorin dieselmoottorin katsotaan vastaavan direktiivissä 2000/25/EY tarkoitetun tyyppihyväksynnän ensimmäisen vaiheen osalta 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia myös, jos se on tyyppihyväksytty ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- ja nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on kullekin ajoneuvoluokalle voimassa muutettuna neuvoston direktiivillä 91/542/ETY, taikka hyväksytty E-säännön n:o 49 tai n:o 96 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

14 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa traktorissa ja moottorityökoneessa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta ajoneuvon tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä. Traktorin moottorin äänen voimakkuus ei saa ylittää 89 dBA, kun traktorin omamassa on suurempi kuin 1,5 tonnia eikä 85 dBA, kun traktorin omamassa on enintään 1,5 tonnia.

2. Traktorin katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää 10 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin vaatimukset.

3. Äänenvaimentimia ei saa poistaa eikä niitä tai moottoria siten muuttaa, että niistä riippuva äänen voimakkuus ylittää sallitun arvon. Ajoneuvoa ei myöskään saa varustaa laitteilla, joilla äänenvaimentimet voidaan kytkeä toiminnasta moottorin käydessä.

15 §
Traktorin radiohäiriöt ja sähkömagneettinen yhteensopivuus

Traktorissa tulee olla radiohäiriöiden torjuntajärjestelmä, joka vastaa maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun neuvoston direktiivin 75/322/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 2000/2/EY ja 2001/3/EY.

16 §
Traktorin palovaaran välttäminen

Traktorin polttoainesäiliön rakenteen ja sijoituksen tulee vastata 10 §:n 2 momentissa mainitussa direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.

17 §
Liikennetraktorin roiskesuojat

1. Liikennetraktorissa tulee olla kaikilla pyörillä roiskesuojat. Erityistä roiskesuojaa ei vaadita, jos ajoneuvon korin tai lavan pohja tarpeellisin lisälaittein muodostaa jäljempänä tässä pykälässä määritellyn suojan roiskumista vastaan.

2. Roiskesuojien tulee ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yhteenlasketun leveyden suuruisena edessä vähintään 30° pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja takana vähintään 50° kyseisestä pystytasosta taaksepäin.

3. Roiskesuojan poikkileikkauksen tulee olla siten kourumainen, että kourun syvyys akselin yläpuolelta mitattuna on vähintään 30 mm. Kourumaisuus saa vähetä 2 momentissa tarkoitettuja kulmia lähestyttäessä.

4. Roiskesuojan etäisyys akselista ei saa 2 momentissa tarkoitettujen kulmien välisellä alueella olla renkaan halkaisijaa suurempi.

18 §
Tuulilasi ja muut ikkunat

1. Traktorin tuulilasin ja mahdollisten muiden ikkunoiden tulee vastata 6 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin, E-säännön n:o 43 tai standardin SFS 2728 vaatimuksia.

2. Moottorityökoneen tuulilasin ja mahdollisten muiden ikkunoiden tulee olla varmuuslasia tai muuta sellaista ainetta, että leikkaavien särmien syntyminen lasin särkyessä jää mahdollisimman vähäiseksi. Lasin tulee tyydyttävästi kestää liikenteessä esiintyviä mekaanisia, ilmastollisia ja kemiallisia rasituksia sekä kulutusta. Sen tulee lisäksi olla riittävän läpinäkyvää eikä se saa aiheuttaa sen läpi nähtävän kohteen vääristymistä eikä liikenteen ohjauksessa käytettävien värien sekaantumisen vaaraa.

19 §
Huurteen- ja sumunpoistolaitteisto

Traktorissa ja moottorityökoneessa, jonka ohjaamo on umpinainen, tulee olla laitteisto huurteen poistamiseksi tuulilasin ulkopinnalta ja sumun poistamiseksi tuulilasin sisäpinnalta. Huurteen- ja sumunpoistolaitteiston tulee olla kuljettajan säädeltävissä.

20 §
Tuulilasin pyyhin ja pesin

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla koneellinen tuulilasin pyyhinjärjestelmä ja pesinjärjestelmä.

2. Traktorin pyyhinjärjestelmän tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueita ja tuulilasinpyyhkimiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/347/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 79/1073/ETY, tai standardin SFS 4420 vaatimuksia.

3. Tuulilasin pesimen pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään yksi litra.

21 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lähivalaisimet;

b) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkkukytkentä;

c) traktorissa jarruvalaisimet;

d) takarekisterikilven valaisin, jos rekisterikilpi on tarkoitettu kiinnitettäväksi taakse;

e) etu- ja takavalaisimet;

f) takana punaiset heijastimet;

g) tiellä tai sen vierellä tehtävään työhön käytettävässä traktorissa ja moottorityökoneessa vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin;

h) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Traktorissa ja moottorityökoneessa, jonka omamassa on suurempi kuin 0,5 tonnia, tulee olla takana hitaan ajoneuvon kilpi. Kilpeä ei vaadita, jos traktoriin tai moottorityökoneeseen on kytketty tällaisella kilvellä varustettu hinattava ajoneuvo.

3. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kaukovalaisimet;

b) moottorityökoneessa jarruvalaisimet;

c) etusumuvalaisimet;

d) takasumuvalaisimet;

e) pysäköintivalaisimet;

f) peruutusvalaisimet;

g) sivuvalaisimet;

h) etu- ja sivuheijastimet;

i) äärivalaisimet sellaisessa traktorissa ja moottorityökoneessa, jonka leveys on suurempi kuin 2,1 metriä;

j) kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

k) erikoiskuljetukseen käytettävässä traktorissa tai sen kuormassa ja moottorityökoneessa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

4. Edellä 1 momentin a–f kohdassa ja 3 momentissa tarkoitettujen traktorin valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee traktorissa, takarekisterikilven valaisimen sijoitusta lukuun ottamatta, vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/933/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 1999/56/EY, tai E-säännön n:o 86 vaatimuksia. Traktorin muidenkin valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä sanotuissa direktiiveissä tai E-säännössä määrätään.

22 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Lähivalaisimien tulee olla oikeanpuoleista liikennettä varten tarkoitetut. Traktorin lähi- ja kaukovalaisinten tulee olla e-hyväksytyt pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osien tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/532/ETY tai moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä valonlähteitä (hehkulamput ja muut) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/761/ETY mukaisesti taikka E-hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 1, 5, 8, 20 tai 31 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä. Lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu ja E-hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 2, 8, 20 tai 37 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

23 §
Traktorin suuntavalaisimet

Traktorin suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

24 §
Traktorin jarru-, etu- ja takavalaisimet

Traktorin jarru-, etu- ja takavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/516/ETY ja 97/30/EY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 7 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

25 §
Traktorin takarekisterikilven kiinnityspaikka ja valaisimet

1. Traktorin takarekisterikilven kiinnityspaikan tulee vastata 10 §:n 2 momentissa mainitussa direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.

2. Traktorin takarekisterikilven valaisimen tulee valaista rekisterikilpeä ja olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/760/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/31/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 4 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

26 §
Traktorin heijastimet

1. Traktorin heijastimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/29/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 3 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

2. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset, sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset ja taaksepäin suunnattujen punaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

27 §
Vilkkuva varoitusvalaisin

1. Vilkkuvan varoitusvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 65 mukaisesti tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä.

2. Milloin varoitusvalaisimen eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa valaisimia olla useita. Kuljettajaa varten tulee olla varoitusvalaisimen toimintaa osoittava merkkivalaisin.

28 §
Hitaan ajoneuvon kilpi

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava ajoneuvon taakse keskelle tai vasemmalle puolelle enintään 10°:n poikkeamalla suoraan taaksepäin suunnattuna enintään 2,40 metrin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon kilven tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 69/01 mukaisesti.

29 §
Traktorin etusumuvalaisimet

Traktorin etusumuvalaisimien tulee olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/762/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/18/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 19 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

30 §
Traktorin takasumuvalaisin

Traktorin takasumuvalaisimen tulee olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/538/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/518/ETY ja 1999/14/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 38 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

31 §
Traktorin pysäköintivalaisin

Traktorin pysäköintivalaisimen tulee olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/540/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/16/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 77 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

32 §
Traktorin peruutusvalaisin

Traktorin peruutusvalaisimen tulee olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/539/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/32/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 23 mukaisesti sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

33 §
Sivuvalaisimet

1. Jos traktorin tai moottorityökoneen pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys ajoneuvon pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä. Valaisimet on, milloin niitä on ajoneuvon kummallakin puolella vähintään kaksi, asennettava siten, että etummainen on enintään 2,00 metrin etäisyydellä ajoneuvon etupäästä ja takimmainen enintään 1,00 metrin etäisyydellä takapäästä.

2. Valaisimien on oltava vähintään 0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella. Jos valaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° eteen- ja taaksepäin.

4. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

5. Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 24 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön taikka E-säännön n:o 91 mukaisesti.

6. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa.

34 §
Liikennetraktorin ajopiirturi

1. Ajopiirturia, josta säädetään tieliikenteen valvontalaitteesta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (ETY) N:o 3314/90, 3572/90 ja 3688/92 sekä asetuksilla (EY) N:o 451/94, 2479/95, 1056/97, 2135/98 ja 1360/2002, ei vaadita liikennetraktorissa, johon ei ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 7 §:n mukaan sovelleta tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3820/85 tai johon ei mainitun EY:n asetuksen 4 artiklan nojalla sovelleta ajo- ja lepoaikasäännöksiä.

2. Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja noudattamisen pakkokeinoista säädetään tieliikennelaissa (267/1981). Liikennetraktorissa vaadittavan ajopiirturin asennuksesta ja korjauksesta säädetään ajoneuvolaissa ja ajopiirturin tarkastuksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa (1257/1992).

34 a § (18.6.2003/568)
Nopeusmittari

Nopeusmittaria ei vaadita traktorissa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h tai joka on varustettu ajopiirturilla, eikä moottorityökoneessa.

35 §
Äänimerkinantolaite

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla äänimerkinantolaite.

2. Traktorin äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuuden seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna on oltava vähintään 93 dBA ja enintään 112 dBA. Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista. Äänimerkinantolaitteen katsotaan täyttävän edellä esitetyt vaatimukset, jos ajoneuvo tai sen äänimerkinantolaite on e-hyväksytty moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/388/ETY tai E-hyväksytty säännön n:o 28 mukaisesti ja äänenvoimakkuuden osalta laite täyttää 10 §:n 2 momentissa mainitussa direktiivissä säädetyt vaatimukset.

3. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna ei saa olla 75 dBA suurempi.

36 §
Taustapeili

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla taustapeili, ei kuitenkaan traktorissa, jonka omamassa on enintään 0,5 tonnia.

2. Traktorin taustapeilin sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 74/346/ETY säädettyjä vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 98/40/EY. Umpinaisella ohjaamolla varustetun traktorin ja moottorityökoneen taustapeilin on oltava näkyvissä tuulilasin pyyhkimien puhdistaman tuulilasin osan tai sivuikkunan läpi.

3. Jos traktorin tai moottorityökoneen rakenteen tai siihen liittyvän laitteen taikka varusteen vuoksi näkyvyys kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, ajoneuvoon on asennettava tarpeelliset lisäpeilit, joiden avulla kuljettaja pystyy näkemään ajoneuvon sivuille ja seuraamaan muuta liikennettä.

37 §
Näköesteet

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai -suojusten olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Niiden kohdalle ei ajoneuvon sisä- tai ulkopuolelle saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

2. Traktorin kuljettajan näkökentän tulee vastata 20 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin vaatimuksia.

38 §
Ulkonevat osat ja laitteet

Milloin traktoriin tai moottorityökoneeseen on liitetty työväline, joka ulottuu enemmän kuin 0,20 metriä ajoneuvon suurinta leveyttä vastaavan pituussuuntaisen pystytason ulkopuolelle tai jos ajoneuvon tai työvälineen leveys on suurempi kuin 2,60 metriä, on ulkonevat osat merkittävä sekä eteen- että taaksepäin vuorottaisin punaisin ja keltaisin juovin. Ulkonevat osat on lisäksi varustettava eteenpäin suunnatuin valkoisin ja taaksepäin suunnatuin punaisin e- tai E-hyväksytyin heijastimin.

39 §
Traktorin nopeuden mittaus

Traktorin suurin rakenteellinen nopeus mitataan pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurinta suunniteltua nopeutta ja kuormalavoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 74/152/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 88/412/ETY ja 98/89/EY, säädetyllä tavalla.

40 §
Traktorin kuormalava

Traktorissa saa olla 39 §:ssä mainitussa direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttävä kuormalava.

41 §
Traktorin lisäpainot

EY-tyyppihyväksytyn traktorin vastapainojen ja niiden kiinnitystavan tulee vastata 10 §:n 2 momentissa mainitussa direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.

42 §
Kävellen ohjattava traktori ja moottorityökone

1. Kävellen ohjattavaksi tarkoitetussa traktorissa tai moottorityökoneessa tulee olla laite, joka pysäyttää ajoneuvon kuljettajan menettäessä otteensa sen hallintalaitteista.

2. Kävellen ohjattavaksi tarkoitetussa traktorissa ja moottorityökoneessa ei vaadita taka- eikä suuntavalaisimia, taustapeiliä, peruutuslaitetta eikä äänimerkinantolaitetta.

43 §
EY-tyyppihyväksytyn traktorin vaatimusten mukaisuus

Traktorin katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, jos se on tyyppihyväksyntädirektiivin mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille mainitun direktiivin 5 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen.

44 §
Muiden säännösten soveltaminen

1. Traktoriin ja moottorityökoneeseen sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, niiden rakenteesta ja varusteista työturvallisuuslain (299/1958) nojalla annettuja ja työturvallisuuslain (738/2002) nojalla voimaan jääviä säännöksiä.

2. Moottorityökoneen päästövaatimuksista säädetään erikseen.

4 luku

Maastoajoneuvo

45 §
Renkaat ja telaketjut

Maastoajoneuvossa tulee olla ilmarenkaat tai kumipäällysteiset telat. Maastoajoneuvossa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 10 km/h, saa olla umpirenkaat tai metalliset telaketjut.

46 §
Ohjauslaite

1. Maastoajoneuvon ohjauksen voimansiirrossa saa käyttää erillisen pumpun tuottamaa nestepainetta edellyttäen, että tiettyä ohjauspyörän asentoa vastaa määrätty ohjaavien pyörien asento ja että moottorin pysähtyessä ajoneuvoa voidaan tyydyttävästi ohjata.

2. Maastoajoneuvossa saa käyttää myös eri puolien pyörien tai telojen pyörimisnopeutta muuttamalla ajoneuvoa ohjaavaa laitetta. Tällöin saa ohjauksen voimansiirtoon käyttää käyttövipuun yhdistetyn venttiilin ohjaamaa nestepainetta.

46 a § (18.6.2003/568)
Maastoajoneuvon peruutuslaite

Peruutuslaitetta ei vaadita maastoajoneuvossa, jonka omamassa on enintään 300 kiloa.

46 b § (18.6.2003/568)
Maastoajoneuvon nopeusmittari

Nopeusmittaria ei vaadita maastoajoneuvossa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

47 §
Jarrut

1. Maastoajoneuvossa tulee olla tehokas käyttöjarru ja seisontajarru tai käyttöjarrun pidätyslaite.

2. Maastoajoneuvossa jarruin varustettujen akselien tai telaparien tulee kantaa vähintään puolet ajoneuvon kokonaismassasta.

3. Jarrun hallintalaite saa olla rakenteeltaan sellainen, että sillä voidaan erikseen jarruttaa ajoneuvon eri puolien pyöriä ja teloja. Eri puolien pyörien hallintalaitteet on voitava kuitenkin luotettavasti kytkeä toimimaan yhdessä, jollei rakenteeseen sisälly erillistä, kaikkiin jarrutettuihin pyöriin tai teloihin vaikuttavaa hallintalaitetta.

48 §
Pakoputkisto

1. Maastoajoneuvon pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on polttoainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että mahdollisen vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, tai jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, on pakosarja tai -putkisto varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella.

2. Pakoputken pään tulee olla sijoitettu ja suunnattu siten, ettei pakokaasuista aiheudu haittaa ajoneuvon matkustajille tai muille tien käyttäjille.

49 §
Melun rajoittaminen

Moottorikelkassa on oltava tehokas äänenvaimennin. Moottorikelkan äänen voimakkuus, mitattuna standardin SAE J192A mukaisesti, ei saa ylittää 78 dBA.

50 §
Tuulilasi ja muut ikkunat

1. Maastoajoneuvon tuulilasin ja mahdollisten muiden ikkunoiden tulee olla varmuuslasia tai muuta sellaista ainetta, että leikkaavien särmien syntyminen lasin särkyessä jää mahdollisimman vähäiseksi. Lasin tulee tyydyttävästi kestää liikenteessä esiintyviä mekaanisia, ilmastollisia ja kemiallisia rasituksia sekä kulutusta. Sen tulee lisäksi olla riittävän läpinäkyvää eikä se saa aiheuttaa sen läpi nähtävän kohteen vääristymistä eikä liikenteen ohjauksessa käytettävien värien sekaantumisen vaaraa.

2. Moottorikelkkaan saa asentaa tuulisuojan edellyttäen, ettei se haittaa näkyvyyttä kuljettajan paikalta tai kuljettajan mahdollisuutta hallita moottorikelkkaa. Tuulisuojan tulee olla riittävän luja ja valmistettu läpinäkyvästä, yleensä vähintään 2,0 mm paksusta muovista tai vastaavasta aineesta, joka särkyessään ei muodosta teräviä särmiä.

51 §
Huurteen- ja sumunpoistolaitteisto

Maastoajoneuvossa, jonka ohjaamo on umpinainen, tulee olla laitteisto huurteen poistamiseksi tuulilasin ulkopinnalta ja sumun poistamiseksi tuulilasin sisäpinnalta. Huurteen- ja sumunpoistolaitteiston tulee olla kuljettajan säädeltävissä.

52 §
Tuulilasin pyyhin ja pesin

1. Maastoajoneuvossa, jonka ohjaamo on umpinainen, tulee olla koneellinen tuulilasin pyyhinjärjestelmä ja pesinjärjestelmä. Pyyhkimen tulee puhdistaa märkää tuulilasia vähintään 45 edestakaisen iskun nopeudella minuutissa. Pyyhin saa toimia jaksottaisesti, jos iskujen määrä täyttää edellä sanotun vaatimuksen.

2. Maastoajoneuvon tuulilasin pesulaitteen nestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään yksi litra.

53 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Maastoajoneuvossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lähivalaisin;

b) suuntavalaisimet, jos ajoneuvon ohjaamo on umpinainen ja sen omamassa on suurempi kuin 0,5 tonnia;

c) takavalaisin;

d) etu-, sivu- ja takaheijastimet;

e) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Maastoajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kaukovalaisin;

b) jarruvalaisin;

c) etuvalaisin;

d) poliisiajoneuvossa ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevassa moottorikelkassa vilkkuva sininen varoitusvalaisin ja enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin sekä korin tai ohjaamon katolla merkinnällä "POLIISI" tai "POLIS" taikka tullia tai rajavartiolaitosta osoittavalla tunnuksella varustettu sininen valaistu kilpi;

e) hälytysajoneuvona käytettävässä maastoajoneuvossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä maastoajoneuvossa, tiepalveluajoneuvossa ja, milloin muuta erityistä syytä on, Ajoneuvohallintokeskuksen luvalla muussakin maastoajoneuvossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalaisin;

f) välttämättömät työ- ja apuvalaisimet.

3. Ajoneuvon molemmilla puolilla vaadittavat valaisimet ja heijastimet on sijoitettava enintään 0,4 metrin etäisyydelle ajoneuvon sivusta. Heijastimet on sijoitettava enintään 0,9 metrin korkeudelle.

4. Suuntavalaisimia, sivuheijastimia ja muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseen käytettäviä ruskeankeltaisia heijastimia lukuun ottamatta moottorikelkassa vaaditaan vain yksi 1 tai 2 momentissa tarkoitettu valaisin ja heijastin.

54 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Maastoajoneuvon lähi- ja kaukovalaisimen tulee olla hyväksytty 22 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti tai olla muu lähivalaisimeksi sopiva valaisin. Lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu.

55 §
Suuntavalaisimet

1. Maastoajoneuvon suuntavalaisimien tulee olla edessä ja takana vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan. Suuntavalaisimen tulee näyttää ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa ja sen lampun tehon tulee olla vähintään 4 W.

2. Maastoajoneuvossa, jonka pituus on enintään 4,6 metriä, saa 1 momentissa tarkoitetut suuntavalaisimet korvata kummallakin sivulla yhdellä valaisimella, joka näkyy eteen- ja taaksepäin.

3. Kuljettajaa varten tulee olla suuntavalojen toimintaa osoittava ilmaisin.

56 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Maastoajoneuvon jarruvalaisimen tulee toimia käyttöjarrua käytettäessä. Jarruvalaisimen tulee näyttää punaista valoa taaksepäin.

2. Etuvalaisimen tulee näyttää valkoista ja takavalaisimen punaista valoa. Etuvalaisimen tulee olla kytketty toimimaan samanaikaisesti lähivalaisimen kanssa ja takavalaisimen lähi- ja mahdollisen etuvalaisimen kanssa.

57 §
Vilkkuva varoitusvalaisin

Vilkkuvan varoitusvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 65 mukaisesti tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä.

58 §
Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen maastoajoneuvon pysäytysvalaisin

Pysäytysvalaisimen tulee syttyä ja sammua 1–2 kertaa sekunnissa. Pysäytysvalaisimen valovoiman valaisimen referenssiakselin suunnassa ja siitä vähintään 5° poikkeavassa suunnassa tulee olla vähintään 500 kandelaa. Valaisimen tulee olla sijoitettu ajoneuvon pituussuuntaiselle keskiviivalle tai vasemmalle puolelle katolle, tuulilasin taakse tai puskurin yläpuolelle.

59 §
Heijastimet

Maastoajoneuvon heijastimien tulee olla hyväksytyt 26 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset, sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset ja taaksepäin suunnattujen punaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

60 § (19.5.2005/357)
Äänimerkinantolaite

1. Maastoajoneuvon äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuuden seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna on oltava vähintään 93 dBA ja enintään 104 dBA, moottorikelkassa kuitenkin vähintään 89 dBA tai, jos kelkkaa ei ole varustettu akulla, vähintään 76 dBA.

2. Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista.

3. Maastoajoneuvossa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna ei saa olla 75 dBA suurempi.

4. Hälytysajoneuvona käytettävässä moottorikelkassa tulee olla äänenkorkeudeltaan vaihtelevaa tai jaksottaista ääntä antava äänimerkinantolaite, jonka äänen voimakkuus on seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna suurempi kuin 104 dBA. Tällaista laitetta ei saa asentaa muuhun moottorikelkkaan.

61 §
Taustapeilit

1. Maastoajoneuvossa, moottorikelkkaa lukuun ottamatta, tulee olla taustapeili.

2. Umpinaisella ohjaamolla varustetun maastoajoneuvon taustapeilin on oltava näkyvissä tuulilasin pyyhkimien puhdistaman tuulilasin osan tai sivuikkunan läpi.

62 §
Näköesteet

Maastoajoneuvossa tulee tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai -suojusten olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Niiden kohdalle ei ajoneuvon sisä- tai ulkopuolelle saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

63 §
Hätäkatkaisin

Moottorikelkassa tulee olla laite, joka pysäyttää ajoneuvon kuljettajan menettäessä otteensa sen hallintalaitteista.

64 § (19.5.2005/357)
Moottorikelkkailijan suojakypärä

Tieliikennelain (267/1981) 89 §:ssä tarkoitettuja malliltaan hyväksyttyjä moottorikelkkailijan suojakypäriä ovat henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/686/ETY ja sen nojalla laaditun yhdenmukaistetun standardin EN 13781 vaatimukset täyttävät CE-merkinnällä varustetut suojakypärät, E-säännön n:o 22/04 mukaisesti hyväksytyt suojakypärät ja standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät.

65 §
Ilmatyynyalusta koskevat poikkeukset

Ilmatyynyalukseen ei sovelleta ohjauslaitetta, jarruja, valaisimia, heijastimia eikä taustapeilejä koskevia vaatimuksia.

5 luku

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunu

66 §
Renkaat ja nastat

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunussa tulee olla ilmarenkaat, jalakset tai kumipäällysteiset telat.

2. Renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.

67 §
Jarrut

1. Liikennetraktorin perävaunussa tulee olla luotettavat ja tehokkaat jarrulaitteet. Käyttöjarrulla tulee olla sellainen teho, että sitä käyttämällä saavutettava hidastuvuus, tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa 0,8, on vähintään 3,5 m/s2. Liikennetraktorin perävaunussa tulee lisäksi olla seisontajarru ja laite, joka saattaa perävaunun jarrut toimintaan kytkennän pettäessä.

2. Milloin muun traktorin perävaunussa on jarrut, niiden tulee vastata 6 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin vaatimuksia. Telirakenteisessa perävaunussa jarrujen tulee vaikuttaa etummaisen akselin pyöriin.

68 §
Vetolaitteet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun vetolaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Niiden tulee olla varustetut tahattoman avautumisen estävällä laitteella.

2. Traktorin perävaunun kytkentälaitteen tulee olla kytkettävissä 6 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin vaatimuksia vastaavaan traktorin kytkentälaitteeseen.

69 §
Vetävällä akselilla varustettu traktoriperävaunu

Milloin traktoriperävaunun akseli on vetävä, tulee siihen kuuluvan voimansiirron olla sellainen, ettei tämän akselin yksinään kuljettaessa yhdistelmää ajonopeus voi ylittää 40 km/h.

70 §
Roiskesuojat

1. Liikennetraktorin perävaunussa tulee olla kaikilla pyörillä roiskesuojat. Erityistä roiskesuojaa ei vaadita, jos perävaunun korin tai lavan pohja tarpeellisin lisälaittein muodostaa jäljempänä tässä pykälässä määriteltyä vastaavan suojan roiskumista vastaan.

2. Roiskesuojien tulee ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yhteenlasketun leveyden suuruisena edessä vähintään 30° pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja takana, perävaunun ollessa kuormittamaton, ainakin akselin tasalle.

3. Roiskesuojan poikkileikkauksen tulee olla siten kourumainen, että kourun syvyys akselin yläpuolelta mitattuna on vähintään 30 mm. Roiskesuojan reunan etäisyys akselista ei saa olla suurempi kuin puolitoista kertaa renkaan säde.

71 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunussa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet, milloin vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole selvästi näkyvissä;

b) jarruvalaisimet liikennetraktorin perävaunussa;

c) etuvalaisimet liikennetraktorin perävaunussa;

d) takavalaisimet;

e) sivuvalaisimet liikennetraktorin perävaunussa, jonka korirakenteen pituus on yli 6,0 metriä;

f) takana punaiset heijastimet;

g) etuheijastimet, jos traktoriperävaunun leveys on yli 2,2 metriä tai moottorityökoneen perävaunun leveys yli 1,6 metriä;

h) hitaan ajoneuvon kilpi.

2. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunussa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet;

b) jarruvalaisimet;

c) etuvalaisimet;

d) takasumuvalaisimet;

e) peruutusvalaisin;

f) sivuvalaisimet;

g) etuheijastimet;

h) sivuheijastimet;

i) kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

j) erikoiskuljetukseen käytettävässä perävaunussa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

3. Valaisimet ja heijastimet on sijoitettava enintään 0,4 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,9 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 2,1 metrin korkeudelle. Heijastimet saa sijoittaa enintään 0,9 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 1,2 metrin korkeudelle.

72 §
Suuntavalaisimet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.

2. Suuntavalaisimien tulee olla, mikäli mahdollista, vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan.

3. Traktorin perävaunun suuntavalaisimien tulee olla hyväksytyt 23 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

73 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun jarru- ja takavalaisimien tulee olla punaiset ja etuvalaisimien valkoiset. Jarruvalaisimen tulee toimia traktorin tai moottorityökoneen käyttöjarrua käytettäessä. Etu- ja takavalon tulee toimia traktorin tai moottorityökoneen etu-, lähi- ja kaukovalaisimien toimiessa.

2. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 metriä, sekä 45° sivuille päin.

3. Traktorin perävaunun jarru-, etu- ja takavalaisimen tulee olla hyväksytty 24 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

74 §
Sivuvalaisimet

1. Jos traktorin ja moottorityökoneen perävaunun pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys perävaunun pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä.

2. Sivuvalaisimet saavat olla enintään 1,20 metrin korkeudella. Jos valaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

4. Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 24 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön taikka E-säännön n:o 91 mukaisesti.

5. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti traktorin tai moottorityökoneen etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa.

75 §
Heijastimet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina mahdollisimman lähelle korin kulmia.

2. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suunnatut. Niiden sijoituksen tulee vastata sivuvaloista annettuja säännöksiä.

3. Etuheijastimien tulee olla valkoiset, takaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. Takaheijastimien tulee olla kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia.

4. Heijastimien tulee olla hyväksytyt 26 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

76 §
Hitaan ajoneuvon kilpi

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava traktorin ja moottorityökoneen perävaunun taakse keskelle tai vasemmalle puolelle enintään 2,00 metrin etäisyydelle takapäästä ja enintään 10°:n poikkeamalla suoraan taaksepäin suunnattuna enintään 1,80 metrin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon kilven tulee olla hyväksytty 28 §:ssä mainitun E-säännön mukaisesti.

77 §
Takasumuvalaisin

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun takasumuvalaisimen tulee olla hyväksytty 30 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

78 §
Peruutusvalaisin

1. Peruutusvalaisin saa toimia vain peruutettaessa taikka traktorin tai moottorityökoneen peruutusvaihteen ollessa kytketty.

2. Peruutusvalaisimen tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella. Milloin perävaunussa on yksi peruutusvalaisin, sen sijainti saa poiketa 6 §:n 5 momentin säännöksestä.

3. Traktorin perävaunun peruutusvalaisimen tulee olla hyväksytty 32 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

79 §
Kävellen ohjattavan traktorin perävaunu

Kävellen ohjattavan traktorin perävaunussa ei vaadita takavaloa. Siinä tulee olla etu- ja takaheijastimet, joiden sijoitus saa poiketa tässä luvussa säädetyistä mitoista.

6 luku

Maastoajoneuvon perävaunu

80 §
Renkaat

Maastoajoneuvon perävaunussa saa olla jalakset tai telat.

81 §
Vetolaitteet

Maastoajoneuvon perävaunun vetolaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Niiden tulee olla varustetut tahattoman avautumisen estävällä laitteella.

82 § (18.6.2003/568)
Pakolliset valaisimet ja heijastimet

1. Sellaisessa maastoajoneuvon perävaunussa, jonka kokonaismassa on enintään 200 kg, tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Kokonaismassaltaan suuremmassa maastoajoneuvon perävaunussa tulee olla lisäksi suunta- ja takavalaisimet.

2. Valaisimet ja heijastimet tulee olla perävaunun molemmilla puolilla. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,8 metriä, vaaditaan vain yksi takavalaisin ja takaheijastin.

3. Eteen- tai taaksepäin suunnatut heijastimet ja taaksepäin suunnatut valaisimet, jos niitä on parillinen määrä, on sijoitettava enintään 0,4 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Suuntavalaisimet saa sijoittaa enintään 1,2 metrin korkeudelle. Etu- ja takaheijastimet saa sijoittaa enintään 0,9 metrin korkeudelle.

83 §
Suuntavalaisimet

1. Maastoajoneuvon perävaunun suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.

2. Suuntavalaisimien tulee olla, mikäli mahdollista, vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan.

3. Suuntavalaisimet eivät saa olla 0,3 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

84 §
Takavalaisin

1. Maastoajoneuvon perävaunun takavalaisimen tulee näyttää taaksepäin punaista valoa. Takavalaisimen tulee olla siten kytketty, että se toimii samanaikaisesti vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisinten kanssa. Takavalaisimen lampun tehon tulee olla maastoajoneuvon perävaunussa vähintään 5 W.

2. Takavalaisin saa olla enintään 1,5 metrin korkeudella.

3. Takavalaisin ei saa olla 1,0 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

85 §
Heijastimet

1. Maastoajoneuvon perävaunussa tulee olla kummallakin sivulla ruskeankeltainen sivuheijastin sekä kummallakin puolella edessä valkoinen ja takana kolmionmuotoinen punainen heijastin.

2. Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina.

3. Takaheijastimet eivät saa olla 1,0 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

4. Heijastimien tulee olla hyväksytyt 26 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

7 luku

Hinattavat laitteet

86 §
Renkaat ja nastat

1. Hinattavassa laitteessa tulee olla ilmarenkaat, umpirenkaat, jalakset tai telat.

2. Renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.

87 §
Vetolaitteet

1. Hinattavan laitteen vetolaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Vetoautossa olevan vetolaitteen tulee olla varustettu tahattoman avautumisen estävällä laitteella.

2. Kytkinlaitteiden sijoituksen, mitoituksen ja lujuuden osalta noudatetaan, mitä laitetta vetävän moottorikäyttöisen ajoneuvon ja vastaavan perävaunun vetolaitteista säädetään.

88 §
Polttoainesäiliö

Hinattavassa laitteessa ei saa olla muuta polttoainesäiliötä kuin mikä on tarpeen hinattavassa laitteessa olevaa polttoainetta käyttävää laitetta varten. Milloin polttoainesäiliön tilavuus on suurempi kuin 500 litraa, on siihen sovellettava, mitä vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä on määrätty.

89 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Hinattavassa laitteessa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet, jos vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole selvästi näkyvissä;

b) takavalaisimet käytettäessä hinattavaa laitetta olosuhteissa, jotka liikennesääntöjen mukaan edellyttävät valojen käyttöä;

c) takana punaiset heijastimet;

d) etuheijastimet, jos hinattavan laitteen leveys yli 1,6 metriä.

2. M1- tai N1-luokan ajoneuvoon kytkettävässä hinattavan ajoneuvon etupyörien alle asetettavassa apuvaunussa tulee olla taka-, jarru- ja suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai irrotettavissa olevassa ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä valaisintelineessä. Muussa apuvaunussa ja välivaunussa ei vaadita valaisimia, mutta siinä tulee olla etu- ja takaheijastimet.

3. Hinattavassa laitteessa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet;

b) jarruvalaisimet;

c) takavalaisimet;

d) etuvalaisimet;

e) takasumuvalaisimet;

f) peruutusvalaisin;

g) sivuvalaisimet;

h) etuheijastimet;

i) sivuheijastimet;

j) välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

k) ylileveässä hinattavassa laitteessa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

4. Valaisimet ja heijastimet on sijoitettava enintään 0,4 metrin etäisyydelle hinattavan laitteen sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,9 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 2,1 metrin korkeudelle. Heijastimet saa sijoittaa enintään 0,9 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 1,2 metrin korkeudelle.

90 §
Suuntavalaisimet

1. Hinattavan laitteen suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.

2. Suuntavalaisimien tulee olla, mikäli mahdollista, vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan.

3. Suuntavalaisimien tulee olla hyväksytyt 23 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

91 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Hinattavan laitteen jarru- ja takavalaisimien tulee olla punaiset ja etuvalaisimien valkoiset. Jarruvalaisimen tulee toimia vetävän ajoneuvon käyttöjarrua käytettäessä. Etu- ja takavalon tulee toimia vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisimien toimiessa.

2. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 metriä, sekä 45° sivuille päin.

3. Jarru-, etu- ja takavalaisimen tulee olla hyväksytty 24 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

92 §
Sivuvalaisimet

1. Jos hinattavan laitteen pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys laitteen pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä.

2. Sivuvalaisimet saavat olla enintään 1,20 metrin korkeudella. Jos valaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

4. Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 24 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön taikka E-säännön n:o 91 mukaisesti.

5. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa.

93 §
Heijastimet

1. Hinattavan laitteen etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina mahdollisimman lähelle korin kulmia.

2. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suunnatut. Niiden sijoituksen tulee vastata sivuvaloista annettuja säännöksiä.

3. Etuheijastimien tulee olla valkoiset, takaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. Takaheijastimien tulee olla kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia.

4. Heijastimien tulee olla hyväksytyt 26 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

94 §
Takasumuvalaisin

Hinattavan laitteen takasumuvalaisimen tulee olla hyväksytty 30 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

95 §
Peruutusvalaisin

1. Hinattavan laitteen peruutusvalaisin saa toimia vain peruutettaessa tai vetävän ajoneuvon peruutusvaihteen ollessa kytketty.

2. Peruutusvalaisimen tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella. Milloin hinattavassa laitteessa on yksi peruutusvalaisin, sen sijainti saa poiketa 6 §:n 5 momentin säännöksestä.

3. Peruutusvalaisimen tulee olla hyväksytty 32 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

96 §
Nopeuskilpi

Hinattavaan laitteeseen, jonka hinausnopeus on erikseen rajoitettu alemmaksi kuin 80 km/h, on kiinnitettävä taakse näkyvä suurinta sallittua nopeutta kilometreinä tunnissa osoittava mustin reunoin varustettu keltainen, halkaisijaltaan 240 mm mittainen pyöreä kilpi, johon on mustin 120 mm korkein numeroin merkitty suurinta sallittua nopeutta kilometreinä tunnissa osoittava luku.

8 luku

Erinäiset säännökset

97 §
Ajoneuvoalustojen rakenne ja varusteet

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin ajoneuvon alustoihin, joita ei ole vielä varustettu ohjaamolla tai korilla. Niissä ei kuitenkaan tilapäisten siirtojen aikana vaadita heijastimia, taustapeilejä, roiskesuojia eikä -läppiä silloinkaan, kun alusta on varustettu ohjaamolla, eikä vetolaitetta, etu- ja taka-alleajosuojaa, sivusuojaa, luvattoman käytön estävää laitetta eikä ajopiirturia.

98 §
Poikkeukset vammaisen kuljettajan ja matkustajan käyttöön tarkoitetulle ajoneuvolle

Ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa voidaan hyväksyä poikkeuksia vammaisen kuljettajan ja matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon erikoislaitteille ehdolla, etteivät poikkeukset vaaranna merkittävästi turvallisuutta.

99 §
Ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

1. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä:

a) myöntää määräaikaisen vain Suomessa voimassa olevan poikkeuksen ajoneuvotyypille, yksittäiselle ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle, jolle ei vielä ole myönnetty tässä asetuksessa vaadittua hyväksyntää, jos ajoneuvotyyppi, ajoneuvo, järjestelmä, osa tai tekninen yksikkö on testattu Suomessa tai muussa ETA-valtiossa ja täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset;

b) hyväksyä vähintään neljä vuotta ennen rekisteröintiä maahan tuodun rekisteröimättömän ajoneuvon, jota ei ole käytetty, otettavaksi käyttöön maahantuontiajankohtana voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti;

c) uudistaa määräajaksi taikka määrätylle henkilölle tai yhteisölle myönnetyn poikkeuksen uudeksi määräajaksi taikka toiselle henkilölle tai yhteisölle.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää yksittäiselle ajoneuvolle poikkeuksen tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista poikkeavan tyyppihyväksynnän vammaisen kuljettajan tai matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon vammaisen erityistarpeisiin varustetuille järjestelmille, osille ja erillisille teknisille yksiköille.

100 §
Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevat poikkeukset

Ajoneuvohallintokeskuksen on varmistettava, ettei valmistussarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettävien poikkeusten enimmäismäärää ylitetä. Ajoneuvohallintokeskus merkitsee tiedon myönnetystä poikkeuksesta ajoneuvoja koskevaan rekisteriin ja ajoneuvon rekisteröinnistä annettavaan todistukseen.

101 §
Raportointi myönnetyistä poikkeuksista

Ajoneuvohallintokeskus toimittaa liikenne- ja viestintäministeriölle joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä luettelon 99 ja 100 §:n nojalla edellisenä vuonna myönnetyistä poikkeuksista.

102 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja se koskee voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä.

2. Traktorin dieselmoottorin pakokaasupäästöjä koskevassa 13 §:ssä mainitun direktiivin 2000/25/EY mukaista EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää moottorityypille tai -perheelle taikka traktorityypille ei saa myöntää, jos moottorin päästöt eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia:

a) I vaiheessa 31 päivän joulukuuta 2000 jälkeen direktiivin mukaisten luokkien B ja C moottoreille (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 2 kohdan mukainen);

b) II vaiheessa 31 päivän joulukuuta 2000 jälkeen luokkien D ja E moottoreille (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 kohdan mukainen), 31 päivän joulukuuta 2001 jälkeen luokan F moottoreille (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 kohdan mukainen) ja 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen luokan G moottoreille (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 kohdan mukainen).

3. Moottoreita ja traktoreita, joiden moottoreiden päästöt eivät täytä direktiivin 2000/25/EY vaatimuksia, ei saa ottaa käyttöön liikenteessä:

a) 30 päivän kesäkuuta 2001 jälkeen luokkien A, B ja C moottoreille;

b) 31 päivän joulukuuta 2001 jälkeen luokkien D ja E moottoreille;

c) 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen luokan F moottoreille;

d) 31 päivän joulukuuta 2003 jälkeen luokan G moottoreille.

Sellaisten traktorien osalta, joihin on asennettu luokan E tai F moottori, edellä mainittuja määräpäiviä kuitenkin lykätään kuudella kuukaudella.

4. Suomessa ensi kertaa käyttöön otettaviin moottoreihin ja traktoreihin, joiden moottorit on valmistettu ennen 3 momentin voimaantulopäiviä, asetuksen 13 ja 43 §:ää sovelletaan kahden vuoden kuluttua mainituista voimaantulopäivistä lukien. Moottorin saa 13 ja 43 §:n estämättä ottaa erillisenä teknisenä yksikkönä käyttöön, jos moottori on tarkoitettu 3 momentissa tarkoitettuina voimaantulopäivinä jo käytössä olevaan traktoriin ja täyttää ne vaatimukset, jotka olivat voimassa, kun mainittu traktori otettiin käyttöön.

5. Radiohäiriöitä koskevassa 15 §:ssä mainitun direktiivin 2000/2/EY mukaista ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää tai osan taikka erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää taikka kansallista tyyppihyväksyntää ei saa antaa ajoneuvotyypille tai osan tai erillisen teknisen yksikön tyypille 1 päivästä lokakuuta 2002, jos direktiivin 75/322/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.

6. Moottoreita ja traktoreita sekä uusia sähköisiä tai elektronisia osalaitteistoja, jotka on tyyppihyväksytty ennen 1 päivää lokakuuta 2002, ei saa ottaa käyttöön liikenteessä 1 päivänä lokakuuta 2008 eikä sen jälkeen, jos direktiivin 2000/2/EY vaatimukset eivät täyty.

7. Traktorin nopeuden mittausta koskevassa 39 §:ssä mainitun direktiivin 98/89/EY mukaista ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää ei saa myöntää 1 päivästä lokakuuta 2004 alkaen, jos kyseinen traktorityyppi ei ole direktiivin 74/152/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/89/EY, vaatimusten mukainen.

103 §
Siirtymäsäännökset

1. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen.

2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien sellaisten E-sääntöjen tai erityisdirektiivien vaatimukset, joita Geneven sopimukseen liittynyt valtio tai ETA-valtio sai soveltaa ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana; tai

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset, muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskien vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

3. Jos tässä asetuksessa tarkoitetun ajoneuvon rakennetta tai varusteita muutetaan tämän asetuksen tultua voimaan, muutos on tehtävä tämän asetuksen tai myöhemmin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttöön otetun ajoneuvon rakennetta muutetaan, muutetun ajoneuvon on täytettävä ajoneuvon käyttöönottoajankohtana voimassa olleet tai myöhemmät vaatimukset.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.6.2003/568:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

19.5.2005/357:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa käyttöön otettua moottorikelkkailijan suojakypärää saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

Asetuksessa tarkoitettu hälytysajoneuvo saadaan jo ennen asetuksen voimaantuloa varustaa 60 §:n 4 momentin mukaisella äänimerkinantolaitteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.