Seurattu SDK 542/2020 saakka.

11.12.2002/1058

Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 28.12.2012/916, joka on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksityisyyden suojaa julkista työvoimapalvelua käytettäessä.

Työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmän henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999), jollei tässä laissa toisin säädetä.

2 §
Julkisen työvoimapalvelun rekisterit

Henkilöasiakkaan ammatillisen kehityksen ja työhön sijoittumisen edistämiseksi sekä työnantajien palvelemiseksi työvoimaviranomainen pitää työhallinnon asiakaspalvelua varten tietojärjestelmää, joka käsittää henkilöasiakasrekisterin, työnantajarekisterin ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestäjärekisterin.

Tietojärjestelmä on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä yhtenäinen valtakunnallinen tietojärjestelmä, jonka tiedot ovat työvoimaviranomaisten yhteisessä käytössä. Rekisteriin voi kuulua myös manuaalisesti pidettyjä kortistoja, asiakirjoja sekä muuten yhtenäisestä tietojärjestelmästä erillään pidettäviä tiedostoja.

3 §
Rekisterinpitäjä

Työministeriö vastaa rekisterinpitäjänä julkisen työvoimapalvelun rekisterien ylläpitämiseksi tarpeellisen tietojärjestelmän yleisestä toimivuudesta ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä. Työvoimatoimistot hoitavat rekisterinpitäjälle säädetyt muut tehtävät, jollei työministeriö toisin määrää.

4 §
Rekisterikohtaiset tiedot

Henkilöasiakasrekisteriin voidaan henkilöasiakkaasta tallettaa asiakaspalvelua varten:

1) henkilöasiakkaan tunnistetiedot mukaan lukien henkilötunnus;

2) työvoimatoimiston asiakkuuteen liittyvät perustiedot;

3) asiakkaan työmarkkinavalmiuksiin liittyvät tiedot;

4) osoitustiedot;

5) työllistämispäätöstiedot;

6) ammatillisen kuntoutuksen vaatimat terveydentila- ja muut tiedot;

7) työvoimapoliittiset lausunnot;

8) liikkuvuusavustustiedot;

9) ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelun vaatimat terveydentila- ja muut tiedot; sekä

10) työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrärahojen seuranta- ja maksatustiedot.

Työnantajarekisteriin voidaan tallettaa työnantaja-asiakkaasta työnantajapalvelua varten:

1) työnantajan yksilöintitiedot;

2) kuvaustiedot;

3) yhteydenottotiedot;

4) työpaikat;

5) sijoitusmahdollisuudet ja työllistämispäätökset; sekä

6) osoitustiedot.

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestäjärekisteriin voidaan tallettaa asiakaspalvelua varten:

1) koulutuspalvelun tuottajan yksilöintitiedot;

2) yhteydenottotiedot;

3) koulutuspalvelun tuottajan hankintasopimukset;

4) kurssitiedot; sekä

5) kurssille ohjaamistiedot.

Eri rekistereihin voidaan tallettaa myös muita käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja.

5 §
Tietojen tallettaminen, poistaminen ja arkistointi

Jos rekisteriin talletettava henkilötieto on saatu muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, tulee rekisteriin merkitä, mistä tieto on saatu ja kuka tiedon on merkinnyt.

Henkilöasiakasta koskevat, hänen omaan kuvaukseensa perustuvat tiedot, työvoimapoliittiset lausunnot, työhön- ja sijoitusosoitukset sekä yhteydenottoja ja työllisyystilanteen muutosta koskevat tiedot poistetaan tietojärjestelmästä kahden vuoden kuluttua. Kun työnhakijan viimeisimmän työnhakujakson päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, poistetaan häntä koskevat suunnitelmatiedot. Kaikki henkilöasiakasta koskevat tiedot poistetaan, kun asiakkuuden päättymisestä on kulunut viisi vuotta. Tietoa ei poisteta, jos se on tarpeen säännöksiin perustuvan tehtävän hoitamiseksi tai vireillä olevan asian johdosta.

Tietojen arkistoinnista säädetään arkistolaissa (831/1994).

6 §
Käyttöoikeuden myöntäminen ja salassa pidettävien henkilötietojen luovuttaminen

Työministeriö taikka työvoimatoimisto saatuaan työministeriön luvan voi myöntää käyttöoikeuden työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmään sille, jolla on toimeksiantosuhde työvoimaviranomaiseen.

Työministeriö päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitetun luvan antamisesta työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmään sisältyvien, salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen tilastointia, tieteellistä tutkimusta taikka viranomaisten suunnittelu- tai selvitystyötä varten.

7 §
Suostumus tietojen luovuttamiseen työnantaja-asiakkaalle

Työnhakija-asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus työpaikan täyttämistä varten tarpeellisten tietojen luovuttamiseen työnantaja-asiakkaalle. Merkintä suostumuksesta tai siitä kieltäytymisestä tehdään henkilöasiakasrekisteriin.

Työpaikan täyttämistä varten tarpeellisia tietoja ovat:

1) nimi ja yhteystiedot, äidinkieli, muu kielitaito ja kansalaisuus; sekä

2) koulutus ja tutkinnot sekä tarpeellisin osin niiden sisältö ja arvosanat, työhistoria työtodistuksesta ilmenevine tietoineen, asevelvollisuuden suorittaminen, erityisosaaminen, työ- ja koulutustoiveet samoin kuin työnhakija-asiakkaan itsensä laatima työnhakuesittely työnantajia varten.

Työnhakija-asiakkaan terveydentilaa koskevia tietoja saa luovuttaa työnantaja-asiakkaalle vain työnhakija-asiakkaan nimenomaisella kirjallisella suostumuksella. Luovutettavien terveystietojen tulee olla välttämättömiä avoimen työpaikan tai kyseisen ammattialan erityisten terveydentilavaatimusten täyttämiseksi taikka vajaakuntoisen työnhakija-asiakkaan työllistämiseksi.

8 §
Itsepalvelutiedostot, yleisesitteet ja luettelot

Työvoimaviranomainen ylläpitää asiakkaiden omatoimiseen käyttöön soveltuvia tiedostoja avoimista työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista sekä tarjoaa työnhakija-asiakkaille mahdollisuuden julkistaa työnhakuesittelyjään työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmään liittyvissä julkisissa verkkopalveluissa.

Työvoimaviranomainen voi valmistaa työnhakija-asiakkaiden nimenomaisesta kirjallisesta pyynnöstä työnantaja-asiakkaita varten yleisesitteitä ja luetteloita työnhakija-asiakkaista. Näissä voidaan ilmoittaa 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot.

9 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan tarvittaessa antaa työministeriön asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä lailla kumotaan työvoimapalvelujen tietojärjestelmästä 17 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (1254/1993).

HE 87/2002, TyVM 7/2002, EV 174/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.