Seurattu SDK 829/2022 saakka.

23.5.2002/390

Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.10.2016 alkaen. Ks. L valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä 477/2016 22 §.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion oikeusaputoimistoista 5 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (258/2002) 15 §:n nojalla:

1 §

Oikeusaputoimistossa voi valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/2002) 3 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi olla oikeusneuvojan virkoja sekä muita virkoja ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Oikeusneuvojan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Tässä pykälässä mainitun henkilökunnan nimittää tai ottaa johtava julkinen oikeusavustaja.

1 a § (4.10.2012/545)

Sen lisäksi, mitä holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (575/2008) 4 §:n 1 momentissa säädetään, kelpoisuusvaatimuksena valtion oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto.

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan yleisen edunvalvojan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

2 § (4.10.2012/545)

Johtavan julkisen oikeusavustajan tehtävänä on erityisesti:

1) huolehtia oikeusaputoimiston toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) valvoa, että soveltamiskäytäntö oikeusapupäätöksissä on yhdenmukainen;

3) vahvistaa perusteet, joilla asiat jaetaan julkisille oikeusavustajille;

4) ratkaista sen estämättä, mitä oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen (110/2012) 51 §:n 1 kohdassa säädetään, yksinkertaiset ja selvät vahingonkorvausasiat 500 euron korvausmäärään saakka edellyttäen, että vahingon aiheuttaneen virkamiehen tuottamus on ollut selvästi enintään lievää; johtavan julkisen oikeusavustajan virheellistä toimintaa koskevan korvausasian ratkaisee kuitenkin oikeusministeriö; sekä

5) ratkaista ne oikeusaputoimiston hallintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty toisten ratkaistaviksi.

Johtava julkinen oikeusavustaja voi määrätä jonkun oikeusaputoimiston virkamiehistä toimimaan hallintosihteerinä.

Hallintosihteerin tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Lisäksi johtava julkinen oikeusavustaja voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan asian tai asiaryhmän hallintosihteerinä toimivan virkamiehen ratkaistavaksi. Ensimmäisen momentin kohdissa 1–4 mainittuja asioita ei kuitenkaan saa siirtää.

3 §

Oikeusaputoimen johtajan tehtävänä on erityisesti:

1) käydä vuosittain tulosneuvottelut oikeusministeriön ja alueensa muiden oikeusaputoimistojen kuin johtamansa oikeusaputoimiston kanssa ja huolehtia alueensa tulostavoitteiden toteutumisesta;

2 kohta on kumottu A:lla 4.10.2012/545.

3) antaa oikeusministeriölle lausunto johtavan julkisen oikeusavustajan nimitysasiassa. (9.1.2009/12)

4 §

Oikeusaputoimistossa on johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat johtava julkinen oikeusavustaja puheenjohtajana ja kaikkien henkilöstöryhmien edustajat siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Työjärjestyksessä määrätään johtoryhmän jäsenten valitsemisesta ja toimikaudesta.

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys oikeusaputoimiston työjärjestykseksi;

2) esitys oikeusaputoimiston tulostavoitteiksi;

3) esitys oikeusaputoimiston talousarvioksi;

4 kohta on kumottu A:lla 4.10.2012/545.

5) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat.

5 §

Oikeusaputoimen johtajalle myöntää virkavapauden oikeusministeriö.

Johtavalle julkiselle oikeusavustajalle myöntää virkavapauden oikeusaputoimen johtaja. (29.12.2005/1284)

Julkiselle oikeusavustajalle myöntää virkavapauden johtava julkinen oikeusavustaja enintään vuodeksi. Yli vuoden kestävän virkavapauden julkiselle oikeusavustajalle myöntää oikeusaputoimen johtaja. Muille oikeusaputoimiston virkamiehille myöntää virkavapauden johtava julkinen oikeusavustaja. (29.12.2005/1284)

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä virkavapauden ajaksi päättää sama viranomainen, joka on myöntänyt virkavapauden.

6 §

Oikeusministeriö voi määrätä kullekin oikeusaputoimen johtajalle sijaisen hänen toimialueensa johtavista julkisista oikeusavustajista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Johtavan julkisen oikeusavustajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa työjärjestyksessä määrätty julkinen oikeusavustaja.

7 §

Avoinna olevan viran hoitamiseksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä päättää sama viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

8 §

Oikeusaputoimiston on toimitettava työjärjestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle ja alueensa oikeusaputoimen johtajalle.

9 §

Johtavan yleisen oikeusavustajan virkanimike muutetaan johtavaksi julkiseksi oikeusavustajaksi ja yleisen oikeusavustajan virkanimike julkiseksi oikeusavustajaksi.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.2005/1284:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

9.1.2009/12:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009.

4.10.2012/545:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012. Sen 1a § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Johtavan yleisen edunvalvojan ja yleisen edunvalvojan virkaan on edelleen kelpoinen henkilö, joka on nimitettynä virkaan tämän asetuksen voimaan tullessa. Jos johtavan yleisen edunvalvojan virka tulee organisaatiomuutoksen johdosta täyttää sisäisellä hakumenettelyllä, kelpoisuusvaatimuksena virkaan on kuitenkin soveltuva korkeakoulututkinto.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin vahingonkorvausasioihin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassaolevia säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.