Seurattu SDK 829/2022 saakka.

23.5.2002/389

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla oikeusavun palkkioperusteista 24.4.2008/290.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

säädetään oikeusavusta 5 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (257/2002) 17 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Tämän asetuksen mukaan määrätään palkkio ja kulukorvaus:

1) yksityiselle avustajalle, joka on määrätty oikeusavusta annetun lain (257/2002) nojalla;

2) puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle, joka on määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 ja 1 a §:n (689/1997) tai rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin maiden välillä annetun lain 20 §:n (1286/2003) nojalla;

3) julkiselle asiamiehelle, joka on määrätty pakkokeinolain 5 a luvun 6 a §:n (646/2003) nojalla.

(22.1.2004/31)

Oikeusaputoimistojen palkkiolaskutuksen perusteista oikeusapua annettaessa säädetään 11 §:ssä.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätylle tukihenkilölle määrätään palkkio siten kuin 12 §:ssä säädetään.

2 §

Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ovat:

1) rikosasiassa 272 euroa;

2) pakkokeinoasiassa, rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä (580/2001) tarkoitetuissa valitusasioissa sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa (1286/2003) tarkoitetussa luovuttamisasiassa 91 euroa;

3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 545 euroa kantajan tai hakijan avustajalle;

4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 454 euroa vastaajan tai kuultavan avustajalle.

(19.5.2004/406)

Oikeudenkäyntiin valmistautumiseen kuuluvat muun muassa neuvottelut, asiakirjojen hankkiminen ja niihin perehtyminen, avustaminen oikeusavun hakemisessa sekä haastehakemuksen, hakemuksen ja vastauksen laatiminen.

Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen, jos asiaan valmistautuminen asian laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää rikosasiassa yli kolme tuntia, pakkokeinoasiassa yli tunnin taikka riita- tai hakemusasiassa kantajan tai hakijan osalta yli kuusi tuntia ja vastaajan tai kuultavan osalta yli viisi tuntia. Tuntiperusteisen palkkion soveltaminen on tällöin erikseen perusteltava.

Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen myös, jos asiaan valmistautuminen asian laadun vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää 3 momentissa mainittuja tuntimääriä lyhyemmän ajan. Tuntiperusteisen palkkion soveltaminen on tällöin erikseen perusteltava.

3 § (19.5.2004/406)

Palkkio kirjallisesta lisävalmistelusta käräjäoikeudessa on 200 euroa. Kirjalliseen lisävalmisteluun kuuluvat haastehakemuksen tai hakemuksen ja vastauksen jälkeen valmistelussa laaditut kirjelmät ja niihin liittyvät neuvottelut.

4 §

Palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 327 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kolme tuntia. Pakkokeinoasian, rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:n mukaisen valitusasian sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa tarkoitetussa luovuttamisasian käsittelyssä palkkio on kuitenkin 181 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kaksi tuntia, ja pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja ulkomaalaislain (301/2004) 124 §:ssä tarkoitetussa säilöön ottamista koskevan asian käsittelyssä palkkio on 91 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään tunnin. (19.5.2004/406)

Siltä osin kuin asian suullinen käsittely matkoineen kestää 1 momentissa mainittua kauemmin, tai jos pääkäsittelyä aloitettaessa todetaan, että pääkäsittely on peruutettava, palkkio on 6 §:n mukainen.

Matka-ajalta ei määrätä palkkiota, jos asia käsitellään avustajan omalla tuomioistuinpaikkakunnalla, eikä palkkiota määrätä myöskään ruokatauon ajalta. Yhden vuorokauden aikana matka-ajan palkkio määrätään enintään kolmelta tunnilta tai sitä pidemmältä ajalta, jos siihen on erityisiä syitä.

5 § (19.5.2004/406)

Palkkio avustamisesta esitutkinnassa on 127 euroa enintään kahden tunnin käsittelystä. Kahden tunnin yli menevältä osin palkkio on 6 §:n mukainen.

6 § (19.5.2004/406)

Muissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa toimenpiteissä, kuten valitusten ja vastausten laatimisessa muutoksenhakutuomioistuimeen, palkkio määrätään ajankäytön perusteella. Tuntipalkkio on 91 euroa.

Erikseen veloitettavalta matka- ja odotusajalta tuntipalkkio on kuitenkin 72 euroa. Palkkiot suoritetaan täysistä tunneista siten, että yhteenlaskettu matka-aika ja muu aika pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin.

7 § (19.5.2004/406)

Jos avustajalla on samassa asiassa useita päämiehiä, avustajan palkkio on enintään 80 prosenttia normaalipalkkiosta kunkin päämiehen osalta. Jos päämiesten välillä vallitsee välttämätön prosessinyhteys, katsotaan avustajan avustaneen yhtä päämiestä.

8 §

Avustajan palkkio määrätään enintään 20 prosenttia normaalipalkkiota suurempana, jos:

1) tehtävä joudutaan avustajasta riippumattomista syistä suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä;

2) tehtävä on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta ja ammattitaitoa; tai

3) avustajalla on tavallista tuntuvasti suurempi vastuu joko sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle.

Lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivinä pidettävistä pakkokeinokäsittelyistä sekä esitutkintaan kuuluvista muista tarpeellisista avustajantehtävistä palkkio suoritetaan 50 prosentilla korotettuna.

9 §

Avustajan palkkio määrätään normaalipalkkiota alhaisempana, jos:

1) avustaja ei ole suorittanut oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaavaa tutkintoa, hän ei harjoita asianajotoimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole asianajotoiminnasta aiheutuvia yleiskuluja;

2) sijaisella ei ole samaa taitoa ja kokemusta kuin varsinaisella avustajalla;

3) avustajan hoidettavana on useita samanlaisia, toisiinsa liittyviä asioita, joissa oikeudenkäyntiaineisto on suureksi osaksi yhteinen; tai

4) asian hoitamisessa on havaittavissa avustajasta johtuvia laiminlyöntejä tai puutteita.

10 §

Korvaus asianajotoiminnan yleiskuluista sisältyy palkkioihin. Yleiskuluiksi katsotaan muun muassa toimistohenkilökunnan palkat, toimiston vuokra- ja hoitokulut, vakuutusmaksut, kulut toimiston koneista ja muut kiinteät kuluerät. Myös tavanomaisten posti-, puhelin- ja kopiointikulujen katsotaan kuuluvan toimiston yleiskuluihin.

Korvattavia kuluja ovat matkakulut, tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut sekä muut suoranaiset kulut.

Matka- ja majoituskulujen korvaamisessa sovelletaan valtion virkamiesten matkustussääntöä. Avustajalla on oikeus laskuttaa oman auton käytöstä, jos tämä matkustustapa on edullisempi kuin yleisiä kulkuneuvoja käyttäen suoritettu matka. Jos avustaja on saman matkan aikana hoitanut useita asioita, matkakustannukset on jaettava.

11 §

Julkisen oikeusavustajan antaessa oikeusapua tuomioistuimessa palkkiolaskutuksen perusteet määräytyvät samoin kuin yksityiselle avustajalle määrättävät palkkiot.

Muissa asioissa oikeusaputoimiston palkkioperusteet ovat seuraavat:

1) neuvottelu, johon voi sisältyä yksinkertaisen asiakirjan laatiminen, 54 euroa;

2) asiakirjan tai valituksen laatiminen ja muu oikeudellinen avustaminen 181 euroa, kun toimenpiteen suorittaminen vaatii työaikaa enintään kaksi tuntia; tämän yli menevältä ajalta palkkio on 91 euroa tunnilta.

(19.5.2004/406)

Oikeusaputoimiston antaessa oikeudellista apua täyttä korvausta vastaan palkkiolaskutuksen perusteena on kuitenkin asianajopalvelujen käypä hinta oikeusaputoimiston sijaintipaikkakunnalla.

12 §

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätyn tukihenkilön palkkio on 91 euroa tunnilta. Jos määrätty tukihenkilö ei harjoita toimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole toiminnasta aiheutuvia yleiskuluja, palkkio on 45 euroa tunnilta. Kun tukihenkilöksi on määrätty julkisyhteisön palveluksessa oleva henkilö tehtävänsä puolesta, palkkio on 18 euroa tunnilta ja se suoritetaan määrätylle tukihenkilölle henkilökohtaisesti. (19.5.2004/406)

Tukihenkilölle tehtävästä aiheutuneet kulut korvataan siten kuin 10 §:ssä säädetään.

13 §

Tässä asetuksessa säädetyt palkkiot eivät sisällä arvonlisäveroa.

14 §

Valtion varoista suoritettavien palkkioiden ja kulukorvausten määräämiseksi korvauksen saajan on annettava kahtena kappaleena lasku, jossa on selvitettävä:

1) palkkiovaatimus 2–5 §:n mukaisesti eriteltynä valmistautumiseen, kirjalliseen lisävalmisteluun ja suulliseen käsittelyyn. Siltä osin kuin palkkiovaatimus esitetään 6 § 1 momentin mukaisesti ajankäytön perusteella, on toimenpiteet ja niihin käytetty aika eriteltävä kultakin päivältä erikseen;

2) matka- ja odotusaika;

3) korotusperuste, jos avustaja katsoo, että palkkion määräämisessä on sovellettava 8 §:ää;

4) vaaditut kulukorvaukset;

5) suoritettavan arvonlisäveron euromäärä ja erittely arvonlisäverottomista eristä; sekä

6) avustettavan ja avustajan nimi sekä elinkeinonharjoittajan nimi, osoite ja pankkiyhteys tai vaihtoehtoisesti avustajan henkilötunnus, osoite, verotuskunta ja pankkiyhteys, jos palkkio suoritetaan avustajalle henkilökohtaisesti.

Kun oikeusavun saaja on osittain korvausvelvollinen, laskussa on oikeudenkäyntikulujen määrän lisäksi eriteltävä valtion varoista maksettava osuus ja oikeusavun saajan omavastuuosuus.

15 §

Kun oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen tai vakuutussopimuksen enimmäiskorvausmäärän ylittäviin oikeudenkäyntikuluihin, tuomioistuimelle on esitettävä selvitys oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärästä sekä erittely siitä, miltä osin korvausvaatimus osoitetaan valtiolle.

16 §

Avustajanpalkkiot määrätään 2–5 §:n mukaisina. Silloin kun palkkiovaatimus perustuu 6 §:n 1 momentin mukaisesti ajankäyttöön ja palkkio määrätään ajankäytön perusteella, tuomiossa tai päätöksessä tuomioistuimen tai johtavan julkisen oikeusavustajan on vahvistettava asian hoitamisen edellyttämä kohtuullinen tuntimäärä.

Erikseen on vahvistettava kulujen korvaukseksi suoritettava määrä sekä avustajalle suoritettavan arvonlisäveron määrä. Suoritettu ennakko on otettava vähennyksenä huomioon.

Kun oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, laskutusperusteena ei sovelleta tämän asetuksen 2–10 §:iä, vaan avustajan lasku tai selvitys oikeudenkäyntikuluista arvioidaan yleisten oikeudenkäyntikulusäännösten perusteella ja valtion varoista avustajalle suoritettava korvaus määrätään vakuutusyhtiön päätöksen mukaisesti.

Kun oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen vakuutussopimuksen enimmäiskorvausmäärän ylittäviin oikeudenkäyntikuluihin, sovelletaan tämän asetuksen mukaisia palkkioperusteita.

17 §

Oikeusapulain 20 §:n 2 momentin mukainen oikeusapua saaneen kuuleminen laskun oikeellisuudesta voi tapahtua oikeusavun saajan laskuun tekemällä hyväksymismerkinnällä.

18 §

Hallintotuomioistuin ja vakuutusoikeus vahvistavat yksityisen avustajan palkkion ja kulukorvauksen palauttaessaan pääasian oikeusapulain 13 §:n 3 momentin nojalla hallintoviranomaisen tai samassa pykälässä tarkoitetun lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi ja päättäessään, että yksityisen avustajan määräys jatkuu tässä viranomaisessa. Jos asian käsittely palautuksen jälkeen päättyy edellä mainitussa viranomaisessa, oikeusaputoimisto vahvistaa palkkion viranomaiskäsittelyn osalta.

19 §

Oikeusministeriö suorittaa tämän asetuksen mukaiset palkkiot ja kulukorvaukset.

Maksamisen yhteydessä tarkastetaan maksun saajan verorekisterimerkinnät yritystietojärjestelmän julkisesta tietopalvelusta. (22.1.2004/31)

20 §

Oikeusministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia soveltamisohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.1.2004/31:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukorvauksiin, joista esitetään lasku tuomioistuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

19.5.2004/406:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Asetusta sovelletaan toimenpiteisiin, jotka tehdään asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.