Seurattu SDK 125/2023 saakka.

28.12.2001/1528

Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 31.1.2013/100, joka on voimassa 1.9.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään markkinaoikeuslain (1527/2001) 1 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitettujen asioiden vireilletulosta ja käsittelystä markkinaoikeudessa. (14.12.2012/754)

Asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa voidaan lailla säätää erikseen.

2 §
Markkinaoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

1) kuluttajansuojalaissa (38/1978);

2) sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa (1061/1978);

3) elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa (1062/1993);

4) Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetussa laissa (661/2012); (30.11.2012/678)

5–6 kohdat on kumottu L:lla 14.12.2012/754.

7) maksupalvelulaissa (290/2010); (30.4.2010/295)

8) osuuskuntalaissa (1488/2001); (28.12.2001/1497)

9) televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa (744/1998);

10) saatavien perinnästä annetussa laissa (513/1999);

11) alkoholilaissa (1143/1994);

12) toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa (693/1976);

12 a) arpajaislaissa (1047/2001); (24.6.2010/662)

13) rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetussa laissa (1189/2000);

14–17 kohdat on kumottu L:lla 19.12.2008/917.

18) muussa laissa.

2 luku

Asioiden käsittely

3 §
Asian vireillepano

Markkinaoikeudessa tulee vireille:

1) kuluttajansuojalain, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain tai televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain nojalla käsiteltävä asia kuluttaja-asiamiehen hakemuksella; (18.1.2013/39)

2) kuluttajansuojalain 2 luvun 8 a §:n nojalla käsiteltävä asia elinkeinonharjoittajan hakemuksella;

3) sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla käsiteltävä asia sen elinkeinonharjoittajan hakemuksella, johon mainitun lain 1–3 §:ssä tarkoitettu menettely kohdistuu tai jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa taikka jonka liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita toinen elinkeinonharjoittaja on vastoin lain 4 §:ää käyttänyt tai ilmaissut, taikka elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimivan rekisteröidyn yhdistyksen hakemuksella;

4) elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain nojalla käsiteltävä asia elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimivan rekisteröidyn yhdistyksen hakemuksella taikka sen elinkeinonharjoittajan tai hankintayksikön hakemuksella, johon sopimusehdon käyttö tai sopimuskäytännön soveltaminen kohdistuu; (18.1.2013/39)

5–6 kohdat on kumottu L:lla 14.12.2012/754.

7) osuuskuntalain nojalla käsiteltävä asia säästökassatoimintaa tarkastavan tilintarkastajan tai sellaisen jäsensijoittajien etujen valvomiseksi toimivan rekisteröidyn yhdistyksen hakemuksesta, jonka jäsenistä vähintään puolet on jäsensijoittajia; (28.12.2001/1497)

7 a) saatavien perinnästä annetun lain 13 §:n 1 momentin nojalla käsiteltävä asia kuluttaja-asiamiehen hakemuksella tai sen elinkeinonharjoittajan hakemuksella, johon kuluttaja-asiamiehen määräämä kielto kohdistuu; (18.1.2013/39)

8) saatavien perinnästä annetun lain 13 §:n 2 momentin nojalla käsiteltävä asia sen elinkeinonharjoittajan hakemuksella, johon mainitun lain 4, 4 a, 4 b tai 7 §:n vastainen menettely kohdistuu, tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimivan rekisteröidyn yhdistyksen hakemuksella; (18.1.2013/39)

9) maksupalvelulain nojalla käsiteltävä asia kuluttaja-asiamiehen hakemuksella. (14.12.2012/754)

Kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskeva asia tulee kuitenkin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksella. Edellä 1 momentin 7 a kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kuluttaja-asiamiehen asettaman uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskeva asia tulee vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksella. (18.1.2013/39)

4 §
Toissijainen vireillepano-oikeus

Jos kuluttaja-asiamies kieltäytyy saattamasta markkinaoikeuden käsiteltäväksi 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua asiaa, joka koskee markkinointitoimen, sopimusehdon tai perintämenettelyn kieltämistä, hakemuksen voi tehdä palkansaajien ja kuluttajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys.

2 momentti on kumottu L:lla 14.12.2012/754.

5 §
Vireillepano kieltomenettelyssä

Ulkomaisen järjestön ja viranomaisen vireillepano-oikeudesta markkinaoikeudessa säädetään rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetussa laissa. Mainitun lain mukainen asia tulee markkinaoikeudessa vireille ulkomaisen järjestön tai viranomaisen hakemuksella.

6 § (19.12.2008/917)

6 § on kumottu L:lla 19.12.2008/917.

6 a § (8.4.2011/366)
Vireilletulo viestintäpalveluita koskevassa asiassa

Viestintämarkkinalain (393/2003) nojalla käsiteltävä asia tulee markkinaoikeudessa vireille sen teleyrityksen hakemuksesta, johon Viestintäviraston tai kuluttaja-asiamiehen päätös kohdistuu. Viestintämarkkinalain 121 b §:n nojalla käsiteltävä asia voi tulla vireille myös sen palvelun tarjoajan hakemuksesta, jonka palvelun käyttö on estetty.

Viestintäviraston antaman kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemista koskeva asia tulee vireille Viestintäviraston hakemuksesta. Vastaavasti kuluttaja-asiamiehen antaman päätöksen tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemista koskeva asia tulee vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta.

7 § (24.6.2010/662)
Vireillepano alkoholin, tupakan ja rahapelin mainontaa koskevassa asiassa

Alkoholilaissa, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa tai arpajaislaissa tarkoitettu asia tulee markkinaoikeudessa vireille siten kuin siitä erikseen säädetään.

8 §
Hakemus

Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) sen elinkeinonharjoittajan tai muun henkilön nimi, kotipaikka ja osoite, johon vaatimus kohdistuu;

2) vaatimus ja sen perusteet;

3) tosiseikat ja asiakirjat, joihin hakija vetoaa;

4) hakijan nimi ja yhteystiedot.

Jos asia tulee vireille viranomaisen päätöksen jälkeen, hakemukseen on liitettävä myös asiassa tehty päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Hakijan tai tämän asiamiehen on allekirjoitettava hakemus.

9 §
Hakemuksen antaminen tiedoksi

Markkinaoikeuden on annettava hakemus tiedoksi sille elinkeinonharjoittajalle tai muulle, johon vaatimus kohdistuu. Jos hakemuksessa on kysymys viranomaisen päätöksestä tai määräyksestä, hakemus on lisäksi annettava tiedoksi sille viranomaiselle, jonka päätöstä tai määräystä hakemus koskee.

Markkinaoikeuden on tiedoksiannossa kehotettava vastaanottajaa vastaamaan hakemukseen määräajassa. Vastauksessa tulee lausua hakijan vaatimuksesta perusteineen. Siinä on myös mainittava ne tosiseikat, joihin vastaus perustuu, sekä ilmoitettava todisteet, joihin vastauksen antaja vetoaa.

Tiedoksianto toimitetaan siten kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 3 ja 4 §:ssä säädetään.

10 §
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisen asian käsittely

Markkinaoikeuden on heti annettava 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu hakemus tiedoksi kuluttaja-asiamiehelle. Kuluttaja-asiamiehen on 30 päivän kuluttua hakemuksesta tiedon saatuaan ilmoitettava markkinaoikeudelle, aikooko hän kuluttajansuojalain tai Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain nojalla ryhtyä toimenpiteisiin asian johdosta. (30.11.2012/678)

Jos kuluttaja-asiamies ilmoittaa ryhtyvänsä toimenpiteisiin asiassa, markkinaoikeuden on lykättävä valmisteleviin toimenpiteisiin ryhtymistä, kunnes kuluttaja-asiamies ilmoittaa, että hän on päättänyt asian käsittelyn.

Jos kuluttaja-asiamies saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi, elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhdistyksen hakemus on otettava käsiteltäväksi sen yhteydessä.

11 § (28.12.2001/1497)
Hakemuksen tiedoksianto säästökassaa koskevassa asiassa

Markkinaoikeuden on annettava 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu yhdistyksen hakemus tiedoksi säästökassaa tarkastavalle osuuskunnan tilintarkastajalle.

12 §
Hakemuksen tiedoksianto kieltomenettelyssä

Markkinaoikeuden on heti annettava 5 §:ssä tarkoitettu hakemus tiedoksi kuluttaja-asiamiehelle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja Viestintävirastolle kunkin valvontavaltaan kuuluvassa asiassa. (14.12.2012/754)

Hakemuksen tiedoksi saaneelle viranomaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jollei kuuleminen tarpeettomasti viivytä asian ratkaisua.

13 §
Väliaikaista kieltoa koskevan hakemuksen käsittely

Hakemus väliaikaisen kiellon antamisesta 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa asiassa on otettava käsiteltäväksi markkinaoikeuden istunnossa viimeistään kahdeksantena päivänä hakemuksen saapumisesta.

Väliaikaista kieltoa koskeva asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka kutsua asian käsittelyyn ei ole saatu annettua tiedoksi sille, jota kieltovaatimus koskee.

14 §
Asian valmistelu

Ennen varsinaista käsittelyä asia on valmisteltava markkinaoikeuden ylituomarin tai markkinaoikeustuomarin johdolla siten, että se voidaan viivytyksettä ratkaista.

Valmistelu voi olla kirjallista tai suullista. Valmistelussa on erityisesti pyrittävä erottamaan riidanalaiset seikat niistä, joita asiassa on pidettävä riidattomina.

15 §
Istunto

Markkinaoikeuden istuntoon on kutsuttava hakija ja tämän vastapuoli sekä muut asianosaisasemassa olevat henkilöt ja valvontaviranomaiset. Jos asia on tullut 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti vireille elinkeinonharjoittajan hakemuksesta, istuntoon kutsuttava valvontaviranomainen on kuluttaja-asiamies.

Jos hakija jää pois istunnosta, asia jää sillensä. Jos vastapuoli jää pois, asia voidaan poissaolosta huolimatta ratkaista.

Asia voidaan jättää sillensä istunnon puheenjohtajan päätöksellä, jos asianosaiset ovat ilmoittaneet sopineensa asian kokonaisuudessaan tai jos asianosaiset ovat muutoin ilmoittaneet, että heillä ei enää ole toisiinsa kohdistuvia markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvia vaatimuksia.

Kutsu istuntoon annetaan tiedoksi siten kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 3 ja 4 §:ssä säädetään.

16 §
Asian selvittäminen

Markkinaoikeus voi hankkia asiassa selvitystä omasta aloitteestaan sekä velvoittaa elinkeinonharjoittajan antamaan asian selvittämiseksi tarpeellisia tietoja. Liike- tai ammattisalaisuutta ei kuitenkaan saa velvoittaa ilmaisemaan, ellei siihen ole erityisiä syitä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta tämän lain mukaista asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä on voimassa, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa (370/2007) säädetään. (30.3.2007/373)

Asian käsittelyssä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä oikeudenkäynnistä riita-asioissa säädetään.

17 §
Päätös

Markkinaoikeuden päätöksessä tulee olla selostus asiasta, perustelut ja päätöslauselma.

Jos päätös sisältää kiellon taikka määräyksen oikaisutoimenpiteen suorittamiseksi, päätöksessä on yksilöitävä velvoitetut ja ilmoitettava ajankohta, josta lukien kieltoa tai määräystä on noudatettava.

3 luku

Erinäiset säännökset

18 §
Päätöksen tiedoksianto

Jos päätöstä ei julisteta, se on annettava tiedoksi haastetiedoksiantoa tai saantitodistusmenettelyä käyttäen. Jos tiedoksiantoa ei yrityksistä huolimatta ole saatu toimitetuksi ja toimittamatta jättäminen on aiheutunut oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7–9 §:ssä tarkoitetusta syystä, tiedoksianto voidaan toimittaa noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa tältä osin säädetään.

19 §
Korvaus valtion varoista

Markkinaoikeudessa todistajana tai asiantuntijana kuullulle suoritetaan 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa, 4 §:n 1 momentissa ja 5 §:ssä tarkoitetussa asiassa korvausta valtion varoista sen mukaan kuin valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/1972) säädetään.

Markkinaoikeus voi päätöksessään velvoittaa muun asianosaisen kuin kuluttaja-asiamiehen taikka 5 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen viranomaisen tai järjestön korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut 1 momentissa tarkoitetut kustannukset.

20 §
Asianosaisten kulut

Asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan markkinaoikeudessa. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisissa asioissa sovelletaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

Markkinaoikeudessa perittävistä maksuista säädetään erikseen. Toimituskirjamaksuja ei peritä asianosaisilta eikä kuultaviksi kutsutuilta heille annettavista pöytäkirjan otteista tai päätöksistä.

21 §
Muutoksenhaku

Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää valitusluvan.

Muutoksenhakukirjelmä, johon on sisällytettävä lupahakemus ja valitus, on yhdessä markkinaoikeuden päätöksen kanssa toimitettava markkinaoikeuden kirjaamoon. Menettelyyn valituslupaa haettaessa ja asiaa käsiteltäessä sovelletaan muutoin oikeudenkäymiskaaren 30 luvun säännöksiä muutoksenhausta hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemissä asioissa.

Markkinaoikeuden päätös pannaan täytäntöön niin kuin lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta säädetään. Korkein oikeus voi kuitenkin päättää, ettei päätöstä toistaiseksi saa panna täytäntöön tai ettei aloitettua täytäntöönpanoa saa jatkaa.

Ylimääräisessä muutoksenhaussa noudatetaan soveltuvin osin riita-asioita koskevia oikeudenkäymiskaaren 31 luvun säännöksiä kuitenkin niin, että myös kantelu on tehtävä korkeimpaan oikeuteen.

22 §
Kiireellisyys

Tämän lain mukaiset asiat on käsiteltävä kiireellisinä.

4 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

23 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

24 §
Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa markkinatuomioistuimessa vireillä oleva asia käsitellään markkinaoikeudessa lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan tai markkinatuomioistuimen tekemät väliaikaiset ratkaisut ja muut toimet jäävät voimaan, kunnes markkinaoikeus ratkaisee asian tai määrää toisin.

HE 105/2001, LaVM 23/2001, EV 191/2001

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.12.2001/1497:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 176/2001, TaVM 21/2001, EV 217/2001

1.9.2006/760:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

HE 231/2005, LiVM 13/2006, EV 86/2006

30.3.2007/373:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

HE 13/2006, LaVM 24/2006, EV 269/2006

19.12.2008/917:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 66/2008, TaVM 20/2008, EV 109/2008

30.4.2010/295:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 169/2009, TaVM 4/2010, EV 38/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY (32007L0064) EUVL N:o L 319, 5.12.2007, s.1

24.6.2010/662:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

HE 96/2008, HE 212/2008, HaVM 7/2010, EV 92/2010

8.4.2011/366:

Tämä laki tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2011.

HE 238/2010, LiVM 21/2010, EV 267/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/136/EY; EYVL N:o L 337,18.12.2009, s. 11

30.11.2012/678:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 108/2012, TaVM 9/2012, EV 98/2012

14.12.2012/754:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 32/2012, TaVM 11/2012, EV 117/2012

18.1.2013/39:

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2013.

HE 57/2012, LaVM 14/2012, EV 126/2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.