Seurattu SDK 542/2020 saakka.

26.7.2001/697

Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 29.1.2004/60, joka on voimassa 1.2.2004 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään viestintähallinnosta 29 päivänä kesäkuuta 2001 annetun lain (625/2001) 3 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Viestintäviraston tarkoituksena on tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen toimialallaan.

Viestintäviraston tehtävänä on:

1) valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa sekä edistää viestinnän teknistä toteutusta ja häiriöttömyyttä;

2) suunnitella radiotaajuuksien käyttöä ja hoitaa radio-, tele- ja postitoiminnan hallintoa;

3) huolehtia radiolaitteiden, telepäätelaitteiden ja suojauksen purkujärjestelmien markkinavalvonnasta;

4) suunnitella ja hoitaa televerkkojen ja -palveluiden numeroinnin ja tunnusten hallinnointia;

5) koordinoida telealan standardointia;

6) valvoa yksityisyyden suojaa televiestinnässä, teletoiminnan tietoturvaa ja tietoyhteiskunnan palvelujen suojaa;

6 a) selvittää tietoturvaloukkauksia, jotka kohdistuvat tietojärjestelmiin ja televiestintään yleisten televerkkojen kautta, sekä kerätä tietoa ja tiedottaa tietoturvaloukkauksista niiden ehkäisemiseksi; (14.8.2002/709)

7) valvoa teleyritysten toimintojen eriyttämistä ja teleyritysten hinnoittelun säädöstenmukaisuutta;

8) hoitaa televisiomaksuhallintoa ja valvoa television käyttöönottoa koskevan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista;

9) ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita ja suosituksia;

10) osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön;

11) osallistua valmiussuunnitteluun sekä valvoa ja kehittää alan teknistä varautumista poikkeusoloihin; sekä

12) hoitaa muut tehtävät, jotka sille säännösten ja määräysten mukaan kuuluvat.

2 §
Viestintäviraston organisaatio

Viestintäviraston päällikkö on ylijohtaja.

Viestintäviraston muusta organisaatiosta päättää ylijohtaja.

Ylijohtaja voi nimetä Viestintäviraston päätöksenteon tueksi neuvottelukuntia.

3 §
Asian ratkaiseminen

Viestintävirastolle kuuluvat asiat ratkaisee ylijohtaja tai muu Viestintäviraston virkamies, jolle sellainen päätösvalta on annettu.

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen ratkaistava.

Jos on epätietoisuutta siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu, tai jos ratkaisijaksi määrätty katsoo, että jokin hänen päätösvaltaansa kuuluvan asian laatu sitä vaatii, kysymys asian ratkaisemisesta on saatettava ylijohtajan päätettäväksi.

4 §
Sijaisuus

Ylijohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan liikenne- ja viestintäministeriön määräämä Viestintäviraston virkamies.

Ylijohtaja määrää välittömien alaistensa sijaiset.

5 §
Henkilöstö

Viestintävirastossa on ylijohtajan lisäksi viraston talousarvion rajoissa sen tehtävien edellyttämä määrä muuta henkilöstöä.

6 §
Ylijohtajan tehtävät

Ylijohtaja vastaa Viestintäviraston toiminnan yleisestä kehittämisestä ja johtamisesta sekä valvoo, että Viestintävirastolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

7 §
Kelpoisuusvaatimukset

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena Viestintäviraston virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi ylijohtajalta ja välittömästi hänen alaisensa yksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä johtamistaitoa. Ylijohtajalta vaaditaan lisäksi johtamiskokemusta.

8 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

9 §
Virkavapaus

Virkavapautta myöntää ylijohtajalle liikenne- ja viestintäministeriö ja muulle henkilöstölle Viestintävirasto siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin yli kahdeksi vuodeksi ylijohtajalle valtioneuvosto.

10 §
Viran väliaikainen hoitaminen

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

11 §
Asian valvonta

Viestintävirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Viestintävirastoa koskevissa asioissa.

12 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Viestintäviraston organisaatiosta, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelemisestä Viestintävirastossa antaa ylijohtaja työjärjestyksessä.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan telehallinnosta 25 päivänä toukokuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (478/2000).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.8.2002/709:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.