Seurattu SDK 856/2021 saakka.

22.3.2001/257

Valtioneuvoston asetus poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 11.9.2009/687, joka on voimassa 1.1.2010 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään tullilaitoksesta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (228/1991) 2 §:n 2 momentin, 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 54 §:n 2 momentin 3 kohdan sekä rajavartiolaitoksesta 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun lain (320/1999) 65 a §:n ja 67 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne ovat, tullilaitoksesta annetun lain 2 §:n 2 momentti laissa 1467/1994, poliisilain 54 §:n 2 momentin 3 kohta laissa 21/2001 sekä rajavartiolaitoksesta annetun lain 65 a §:n 3 momentti laissa 240/2001 ja 67 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 229/2000:

1 §
Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen (PTR-viranomaiset) yhteistoimintaa siten, että mainituille viranomaisille säädetyt, samaan päämäärään liittyvät toimialakohtaiset ja rinnakkaiset tehtävät tulevat hoidetuiksi tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja joustavasti (PTR-yhteistoiminta).

2 §
Yhteistoiminnan yleiset periaatteet

Yhteistoimintaviranomaiset sopivat laissa säädettyjen toimivaltuuksiensa rajoissa yhteistoimintatehtävistä, laativat yhteistoimintasuunnitelmia sekä antavat yhteisiä ohjeita.

Yhteistoiminnan kohteina ovat erityisesti:

1) rikosten ennalta estäminen, paljastaminen ja selvittäminen;

2) tavaroiden maahantuonnin ja maastaviennin laillisuuden valvonta;

3) henkilöiden maahantulon ja maastalähdön sekä ulkomaalaisten maassaolon laillisuuden valvonta; sekä

4) PTR-viranomaisten kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

3 §
Yhteistoimintaelimet

Yhteistoiminnan suunnittelua, tehtävien yhteensovittamista ja toteuttamista varten on:

1) valtakunnallinen johtoryhmä, johon kuuluvat poliisiylijohtaja, tullihallituksen pääjohtaja ja rajavartiolaitoksen päällikkö sekä näiden määräämät muut jäsenet;

2) alueelliset johtoryhmät, joiden toimintapiireinä ovat valtakunnallisen johtoryhmän määräämien kuntien alueista muodostuvat PTR-piirit; PTR-piirin johtoryhmään kuuluvat asianomaisen läänin lääninpoliisijohtaja, tullipiirin päällikkö, merivartioston komentaja ja rajavartioston komentaja sekä näiden määräämät tai kutsumat muut jäsenet; sekä

3) paikalliset PTR-yhteistoimintaryhmät, jotka suorittavat PTR-piirin alueella poliisille, tullilaitokselle ja rajavartiolaitokselle säädettyjä tehtäviä.

Johtoryhmät kokoontuvat tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Johtoryhmän puheenjohtajuus vaihtuu kokoontumiskerroittain niin, että puheenjohtajana toimii vuorotellen kutakin viranomaista edustava jäsen.

4 §
Yhteistoimintamenetelmät

Yhteistoimintaa voidaan toteuttaa erityisesti seuraavilla tavoilla:

1) käyttämällä yhteisiä edustajia osallistuttaessa PTR-viranomaisten kansainväliseen yhteistoimintaan;

2) suorittamalla yhden tai useamman poliisimiehen, tullimiehen ja rajavartiomiehen muodostamina työpareina tai työskentelyryhminä rajanylitysliikenteen valvontaa, tullitarkastuksia ja rajatarkastuksia sekä poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen toimialaan kuuluvien säännösten noudattamisen valvontaa, tullivalvontaa ja rajavalvontaa ja siihen kuuluvaa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaa sekä maassa oleskelevien ulkomaalaisten valvontaa;

3) osallistumalla esitutkinnan toimittamisesta ensisijaisesti vastaavan yhteistoimintakumppanin apuna rikosepäilyä tai säännösten vastaista tekoa tai laiminlyöntiä koskevaan esitutkintaan;

4) varautumalla suuronnettomuuksien tutkintaan osallistumiseen;

5) järjestämällä henkilöstön yhteiskoulutusta;

6) yhteensovittamalla PTR-viranomaisten tiedotustoimintaa;

7) kehittämällä kullekin viranomaiselle kuuluvien tehtävien suorittamista varten tarpeellisten tietojen saamista sekä viranomaisten rekistereiden ja lomakkeiden yhteiskäyttöä sekä tietojärjestelmien yhteensopivuutta;

8) osallistumalla yhdessä toimitilojen, valvontavälineiden ja -laitteiden sekä kaluston ja varusteiden hankkimista koskevaan valmisteluun; sekä

9) yhteensovittamalla PTR-viranomaisten toiminnan ja talouden suunnittelua.

5 §
Yhteistoiminnan kustannukset

Kukin yhteistoimintaviranomainen vastaa yhteistoimintatehtävän aiheuttamista kustannuksista silloin, kun yhteistoiminnassa toteutettava tehtävä on säädetty yhteistoimintaan osallistuvan viranomaisen omaksikin tehtäväksi.

Jos poliisi-, tulli- tai rajavartioviranomainen antaa jollekin PTR-viranomaiselle virka-apua muussa kuin tässä asetuksessa tarkoitetussa tehtävässä, voidaan virka-avusta periä siitä johtuvat kustannukset, jos annettava virka-apu on pitkäkestoista ja sen antamisesta aiheutuu antavalle viranomaiselle määrältään huomattavia erityisiä kustannuksia.

6 §
Sisärajatarkastusten palauttaminen

Rajavartiolaitoksesta annetun lain (320/1999) 65 a §:n 1 momentissa tarkoitettua sisärajatarkastusten palauttamista koskeva aloite on käsiteltävä valtakunnallisessa johtoryhmässä ennen asian esittelyä valtioneuvostossa tai sisäasiainministeriössä. Kiireellisessä tapauksessa asia voidaan kuitenkin käsitellä valtakunnallisessa johtoryhmässä viipymättä sen jälkeen, kun asia on esitelty valtioneuvostossa tai sisäasiainministeriössä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta 22 päivänä joulukuuta 1978 annettu asetus (1051/1978).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.