Seurattu SDK 125/2023 saakka.

15.2.2001/145

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla maa- ja metsätalousministeriöstä 11.12.2003/1061, joka on voimassa 1.1.2004 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 145/2000:

1 §
Ministeriön tehtävät ja organisaatio

Maa- ja metsätalousministeriön toimialasta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/1995).

Ministeriössä on osastoja ja erillisiä yksiköitä.

2 §
Työjärjestys

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksena annettavassa työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu, samoin kuin ministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä ja muusta toiminnan järjestämisestä.

Osaston ja erillisen yksikön sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin osaston tai yksikön hallinnollisissa määräyksissä, jotka osaston tai yksikön päällikkö vahvistaa.

3 §
Ministeriön toimialan virastot ja laitokset

Ministeriön toimialan virastoista ja laitoksista säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 21 §:ssä.

4 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäälliköitä ja muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriössä on työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi, elintarvike- ja terveysosaston apulaisosastopäälliköllä eläinlääkintöneuvoksen arvonimi, maatalousosaston apulaisosastopäälliköllä maatalousneuvoksen arvonimi ja metsäosaston apulaisosastopäälliköllä metsäneuvoksen arvonimi.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) osastopäälliköllä ja ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) apulaisosastopäälliköllä, neuvottelevalla virkamiehellä, hallitusneuvoksella, eläinlääkintöneuvoksella, kalastusneuvoksella, kansainvälisten asiain neuvoksella, kaupallisella neuvoksella, maanmittausneuvoksella, maaseutuneuvoksella, maatalousneuvoksella, metsäneuvoksella, metsästysneuvoksella, rakennusneuvoksella, talousjohtajalla, tarkastusneuvoksella, vesihallintojohtajalla, vesihallintoneuvoksella ja ympäristöjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmistelutehtäviin; sekä

5) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

6 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa.

Valtioneuvosto nimittää 5 §:n 2–5 kohdassa mainitut virkamiehet.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä sekä osaston ja yksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

8 §
Viittaussäännös

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä 29 päivänä joulukuuta 1994 annettu asetus (1516/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.