Seurattu SDK 926/2022 saakka.

16.2.2001/136

Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla Rikosseuraamusalan koulutuksesta 22.12.2006/1316.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen tehtävät

Oikeusministeriön alaisuudessa toimii Vankeinhoidon koulutuskeskus, jonka tehtävänä on antaa rangaistusten täytäntöönpanon alaan liittyvää perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Vankeinhoidon koulutuskeskuksen organisaatiosta, tehtävistä, opiskelijavalinnasta ja koulutuskeskuksessa annetun opetuksen tuottamasta kelpoisuudesta rangaistusten täytäntöönpanon alan virkoihin säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

1 a § (21.12.2001/1446)
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan alan koulutuksen järjestää Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Vankeinhoidon koulutuskeskuksen kanssa. Tässä koulutuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (255/1995) ja sen nojalla säädetään.

Koulutuksesta huolehtivat kumpikin oppilaitos siten kuin siitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään ja ammattikorkeakoulun ja koulutuskeskuksen kesken sovitaan. Koulutuksen suunnittelusta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Opiskelijat ovat ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Heihin ei sovelleta tämän lain opiskelijavalintaa, opiskelijan erottamista eikä oikaisua ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä.

1 b § (21.12.2001/1446)
Ammattikorkeakouluopetuksen rahoitus

Laurea-ammattikorkeakoululle suoritetaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta aiheutuviin käyttökustannuksiin rahoitusta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) säädetään. Ammattikorkeakoulu maksaa Vankeinhoidon koulutuskeskukselle korvausta sen antamasta koulutuksesta. Ammattikorkeakoulu ja koulutuskeskus toteavat korvauksen suuruuden vuosittain ennen varainhoitovuoden alkua. Korvaus määräytyy ammattikorkeakoulututkinnolle lasketun yksikköhinnan ja opiskelijamäärän perusteella.

Ammattikorkeakoulu maksaa korvauksen koulutuskeskukselle varainhoitovuoden alusta lukien kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 15 päivänä.

2 §
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen johto

Vankeinhoidon koulutuskeskusta johtaa johtaja, jonka tehtävänä on vastata koulutuskeskuksen antaman opetuksen ja muun toiminnan laatutasosta sekä toiminnan kehittämisestä. Johtajan kelpoisuusvaatimuksista, nimittämisestä ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Koulutuskeskuksella on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §
Opiskelijavalinta

Koulutuskeskuksen opiskelijat rangaistuksen täytäntöönpanon alan peruskoulutukseen valitsee rikosseuraamusvirasto oikeusministeriön asettaman valintalautakunnan esityksestä. Tarkemmat säännökset valintalautakunnasta ja sen tehtävistä annetaan oikeusministeriön asetuksella.

Opiskelijat rangaistuksen täytäntöönpanon alan jatkokoulutukseen valitsee koulutuskeskuksen johtokunta.

4 §
Opiskelijan erottaminen

Koulutuskeskuksen johtokunta voi johtajan esityksestä ja asianomaista opiskelijaa kuultuaan erottaa joko määräajaksi tai kokonaan tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuvan opiskelijan, joka:

1) koulutukseen pyrkiessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka salannut itseään koskevan olennaisen seikan;

2) osoittautuu terveydentilaltaan, fyysiseltä kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitolaitoksen palvelukseen sopimattomaksi;

3) koulutuksen aikana osoittaa ilmeistä kykenemättömyyttä tai haluttomuutta opiskeluun; taikka

4) rikkoo olennaisesti koulutuskeskuksen järjestystä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.

Opiskelijan erottamista koskeva päätös voidaan panna oikaisuvaatimuksesta huolimatta heti täytäntöön.

Virkasuhteessa olevien opiskelijoiden osalta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

5 §
Oikaisu ja muutoksenhaku

Vankeinhoidon koulutuskeskukseen opiskelijaksi hakenut henkilö, jota ei hyväksytä alan peruskoulutukseen opiskelijaksi, saa hakea päätökseen valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Vankeinhoidon koulutuskeskukseen opiskelijaksi hakenut henkilö, jota ei hyväksytä alan pätevöitymis- tai jatkokoulutukseen opiskelijaksi, saa hakea päätökseen kirjallisesti oikaisua rikosseuraamusvirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Koulutuskeskuksen johtokunnan päätökseen, jolla opiskelija erotetaan koulutuksesta määräajaksi tai kokonaan, opiskelija saa hakea kirjallisesti oikaisua rikosseuraamusvirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Opintosuorituksen arvosteluun ja vastaavaan opintoja koskevaan päätökseen opiskelija saa hakea koulutuskeskuksen johtajalta oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, ei saa valittamalla hakea muutosta.

Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei kuitenkaan saa valittamalla hakea muutosta. Hallinto-oikeuden tässä laissa tarkoitetussa asiassa antamaan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Tällä lailla kumotaan vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 23 päivänä tammikuuta 1976 annettu laki (63/1976).

HE 136/2000, LaVM 13/2000, EV 212/2000

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2001/1446:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 127/2001, LaVM 21/2001, HaVL 18/2001, SiVL 10/2001, EV 173/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.