Seurattu SDK 1207/2020 saakka.

8.2.2001/118

Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut L:lla sotilaallisesta kriisinhallinnasta 31.3.2006/211, joka on voimassa 1.4.2006 alkaen.

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetun rauhanturvaamislain (514/1984) 9 ja 17 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 1465/1995:

1 §

Rauhanturvaamislain 7 §:ssä tarkoitetun rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdot sekä palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Tämä asetus koskee myös rauhanturvaamislain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa olevia.

2 §

Rauhanturvaamishenkilöstön yleiset kelpoisuusehdot ovat

1) Suomen kansalaisuus,

2) hyvä terveys ja hyvä fyysinen kunto,

3) hyvin suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus,

4) moitteettomat elämäntavat,

5) riittävä kielitaito, ja

6) sopivuus tehtävään.

Upseerin tehtäviin määrättävältä vaaditaan tehtävän edellyttämä ammattitaito sekä vähintään reservin upseerin tai muu pääesikunnan vahvistama koulutus.

Sotilastarkkailijatehtäviin määrättävältä edellytetään aiempaa palvelusta rauhanturvaamistehtävissä, sotilastarkkailijakurssin suorittamista sekä vähintään luutnantin sotilasarvoa. Upseerin tutkinnon suorittaneelta ei kuitenkaan edellytetä aikaisempaa palvelusta rauhanturvaamistehtävissä.

Rauhanturvaamisorganisaatioon voidaan erityisestä syystä ottaa palvelukseen myös henkilöitä, jotka eivät ole suorittaneet varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta, jos heillä on tehtävän edellyttämä koulutus ja he täyttävät muut 1 momentissa tarkoitetut kelpoisuusehdot.

Puolustusministeriö voi yksittäistapauksissa poiketa edellä tarkoitetuista kelpoisuusehdoista.

Rauhanturvaamislain 6 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen mallin vahvistaa pääesikunta.

3 § (14.12.2001/1373)

Tehtävän vaativuuteen perustuvassa palkkausjärjestelmässä rauhanturvaamishenkilöstön palkkaus on seuraava:

Tehtävän vaativuusluokka Palkkaus
10 määrätään kulloinkin erikseen
9 A 5464,42 euroa/kk
9 B 4831,62 euroa/kk
8 A 4643,62 euroa/kk
8 B 4211,31 euroa/kk
7 A 3802,91 euroa/kk
7 B 3398,13 euroa/kk
6 3032,09 euroa/kk
5 2556,75 euroa/kk
4 A 2306,55 euroa/kk
4 B 2123,08 euroa/kk
3 1835,42 euroa/kk
2 1637,44 euroa/kk
1 1565,71 euroa/kk
(23.3.2005/186)

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle, jonka tehtävä on määrätty vaativuusluokkaan 8 B–9 A ja joka palvelee Kosovossa suomalaisen rauhanturvajoukon ulkopuolella sijoitettuna monikansalliseen esikuntaan tai vastaavaan organisaatioon, maksetaan lisäpalkkiona 100 euroa kuukaudessa. (17.6.2004/539)

Tehtävän vaativuusluokan määrää palvelussuhteen alkaessa puolustusvoimien kansainvälinen keskus, rauhanturvaamislain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta kuitenkin pääesikunta. Tehtävän vaihtuessa palvelussuhteen aikana rauhanturvajoukossa vaativuusluokan määrää rauhanturvajoukon komentaja, rauhanturvaamislain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta kuitenkin pääesikunta ja reserviin kuuluvien sotilastarkkailijoiden osalta puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtaja. Puolustusministeriö määrää tehtävien palkkauksen vaativuusluokassa 10 ja muissa erityistehtävissä, joihin tehtävään määräävä viranomainen on tasavallan presidentti tai puolustusministeriö, sekä lääkärintehtävissä. (14.2.2003/125)

Yksittäisissä tapauksissa vaativuusluokan perusteella määräytyvää palkkausta voidaan tarkistaa poikkeuksellisen hyvän henkilökohtaisen palveluksen perusteella. Henkilökohtainen lisä on euromääräinen ja se voi olla enintään vaativuusluokan ja sitä seuraavan ylemmän vaativuusluokan mukaisen palkkauksen erotus. Päätöksen maksamisesta tekee rauhanturvajoukon komentaja. Rauhanturvajoukon komentajan myöntämien henkilökohtaisten lisien määrä saa olla enintään 0,6 % kyseisen joukon palkkausmenoista.

Vaativuusluokan perusteella määräytyvää palkkausta voidaan tarkistaa yksittäisissä tapauksissa myös henkilöstön rekrytoimiseksi rauhanturvaamispalvelukseen. Henkilökohtainen lisä on euromääräinen. Päätöksen lisän maksamisesta tekee puolustusministeriö, mikäli lisä on enemmän kuin vaativuusluokan ja sitä seuraavan ylemmän vaativuusluokan mukaisen palkkauksen erotus. Muussa tapauksessa päätöksen maksamisesta tekee tehtävään määräävä viranomainen.

4 §

Koulutuksessa olevalle suoritetaan työansion menetyksen korvauksena päivärahaa, joka on kolme neljäsosaa valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevan virkaehtosopimuksen mukaisesta päivärahan määrästä. Mitä edellä on määrätty ei koske rauhanturvaamislain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettua henkilöä, jolle maksetaan säännöllisen työajan palkkaus ja virkaehtosopimuksen mukainen päiväraha.

Koulutuksessa olevan luontoisetuihin sovelletaan mitä niistä asevelvollisten osalta on voimassa.

5 § (14.12.2001/1373)

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle, sotilastarkkailijaa lukuun ottamatta, maksetaan päivärahaa 27,75 euroa palvelusvuorokaudelta, KFOR-operaatiossa kuitenkin 31,96 euroa palvelusvuorokaudelta.

Suomalaiselle sotilastarkkailijalle maksetaan päivärahaa 30 Yhdysvaltain dollaria palvelusvuorokaudelta.

Päivärahaa voidaan korottaa määräajaksi, mikäli palvelusolosuhteet puhjenneen laajan aseellisen selkkauksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ovat poikkeuksellisen vaikeat.

6 §

Palkkaus ja päiväraha suoritetaan palvelussuhteen ajalta.

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle ei makseta palkkausta eikä päivärahaa siltä ajalta, jonka hän on ollut ilman pätevää syytä poissa palveluksesta taikka rikoksesta epäiltynä pidätettynä tai vangittuna, jos hänet tuomitaan rangaistukseen siitä teosta, jonka vuoksi hänet on pidätetty tai vangittu.

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle ei makseta palkkausta eikä päivärahaa sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden ajalta mikäli, hän on itse tai toisen avulla tahallaan aiheuttanut sairauden, vian tai vamman tahi parantumisen estymisen taikka hänen törkeä huolimattomuutensa on olennaisesti myötävaikuttanut sairauden, viran tai vamman syntymiseen tai parantumisen estymiseen.

Siten kuin sairausvakuutuslain 28 §:n 2 momentissa säädetään, siirtyy rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvan oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan sairausloman ajalta valtiolle siltä osin kuin tämän päivärahan määrä ei ylitä hänen samalta ajalta saamansa palkkauksen määrää.

7 §

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle, lukuun ottamatta sotilastarkkailijaa, annetaan vastikkeeton sotilasmajoitus ja muonitus.

Jos rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle palvelusalueella suoritetun virkamatkan tai muun vastaavan syyn vuoksi ei ole voitu antaa vapaata muonitusta, hänelle maksetaan muonituksesta aiheutuneista ylimääräisistä kuluista korvausta seuraavasti:

1) jos matka kestänyt vähintään kuusi, mutta enintään kahdeksan tuntia, 15 euroa,

2) kultakin matkan alkamishetkestä lasketulta vuorokaudelta, joka kokonaan tai kahdeksan tuntia ylittävältä osalta on käytetty matkaan, 30 euroa sekä

3) jos matka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella, mutta ei yli kahdeksalla tunnilla, 15 euroa.

Majoituksesta aiheutuneista ylimääräisistä kuluista suoritetaan korvausta enintään valtion virkamiehelle ulkomaan virkamatkasta maksettavan asianomaisen maan hotellikorvauksen määrä.

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle ei järjestetä vastikkeetonta sotilasmajoitusta eikä muonitusta, jos hän vapautta palveluksesta saaneena oleskelee rauhanturvaamisorganisaationsa toimialueen ulkopuolella.

Yhdistyneet Kansakunnat määrää niistä korvauksista, joita se suorittaa sotilastarkkailijalle majoituksesta ja muonituksesta.

8 §

Palveluksessa tarvittava vaatetus ja muut henkilökohtaiset varusteet sekä aseet annetaan käyttöön vastikkeetta. Palvelussuhteen päättyessä varusteet ja aseet on luovutettava takaisin. Pääesikunta antaa tarkemmat määräykset materiaalin luovuttamisesta, korvaamisesta ja lunastamisesta.

9 §

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle annetaan terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain (322/87) mukainen maksuton terveydenhuolto. Muualla kuin rauhanturvaamisorganisaatiossa annetusta välttämättömästä terveydenhuollosta aiheutuneet kulut korvataan esitettyjen asianmukaisten kulutositteiden mukaan. Muusta hoidosta aiheutuneita kuluja ei korvata, jos hoito olisi voitu järjestää rauhanturvaamisorganisaatiossa.

10 §

Työnantaja hankkii rauhanturvaamisorganisaatioon kuuluvalle ryhmätapaturmavakuutuksen tapaturmaisen kuoleman ja tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta.

11 §

Matkasta kotipaikkakunnalta koulutuspaikkaan koulutuksen alkaessa ja takaisin kotipaikkakunnalle koulutuksen päättyessä maksetaan päivärahaa sekä matkustamiskustannusten korvausta kuten valtion virkamiehelle.

Koulutuksen aikana suoritetusta kotimaan ja ulkomaan matkasta palvelustehtävässä maksetaan matkustamiskustannusten korvausta kuten valtion virkamiehelle.

12 §

Matkasta kotipaikkakunnalta rauhanturvaamishenkilöstön kokoamispaikkaan palveluksen alkaessa ja matkasta varusteiden luovutuspaikasta kotipaikkakunnalle palveluksen päättyessä suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta kuten valtion virkamiehelle.

13 §

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvan, lukuun ottamatta sotilastarkkailijaa, matka toimialueelle palveluksen alkaessa sekä matka toimialueelta kotiuttamispaikkaan Suomeen palveluksen päättyessä järjestetään valtion toimesta ja kustannuksella.

Jos asianomainen puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen suostumuksella järjestää matkansa itse, voidaan siitä aiheutuneista kustannuksista korvata enintään se määrä, joka matkan järjestämisestä 1 momentin mukaisesti olisi valtiolle aiheutunut.

Yhdistyneet Kansakunnat määrää niistä korvauksista, joita se suorittaa sotilastarkkailijalle matkoista.

14 §

Jos palvelussuhteen päättyminen johtuu siitä, että asianomainen ei täytä velvollisuuksiaan tai toimii vastoin niitä taikka jos hänet muutoin havaitaan sopimattomaksi palvelukseen, voidaan hänet määrätä korvaamaan valtiolle kotiuttamismatkasta aiheutuneet kustannukset.

15 §

Matkasta palvelustehtävässä palvelusalueen ulkopuolella suoritetaan matkakustannusten korvausta kuten valtion virkamiehelle virkamatkasta. Tässä pykälässä tarkoitettua matkakustannusten korvausta ei suoriteta, mikäli kyseisestä matkasta maksetaan korvausta muilla perusteilla.

16 § (14.12.2001/1373)

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle palvelussuhteen aikana järjestettävät kotilomamatkat ovat vastikkeettomia, mikäli ne voidaan ilman huomattavia lisäkustannuksia toteuttaa rauhanturvaamisorganisaation huoltokuljetusten yhteydessä.

Mikäli huoltokuljetuksia ei ole järjestetty, valtio korvaa yhden kotilomamatkan palvelusalueelta Suomeen ja takaisin kutakin kuutta palveluskuukautta kohti valtiolle edullisinta lentoreittiä käyttäen.

17 §

Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen luvalla palvelusalueella oleskelevien rauhanturvaamishenkilöstön perheenjäsenten kiireellisestä puolustusministeriön toimeenpanemasta tai hyväksymästä evakuoinnista poikkeuksellisissa oloissa aiheutuneet välttämättömät matkustamis- ja majoittumiskustannukset voidaan korvata valtion varoista.

18 §

Palkkaus ja 6 §:ssä tarkoitettu päiväraha suoritetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa sen viimeisenä arkipäivänä. Jos kuukauden viimeinen arkipäivä on lauantai, suoritetaan palkkaus edellisenä arkipäivänä.

Palvelussuhteen päätyttyä palkkaus ja päiväraha suoritetaan viimeistään päättymispäivää seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

19 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001. Palkkausta koskevia muutoksia sovelletaan kuitenkin 1.2.2001 lukien.

Tällä asetuksella kumotaan 21 päivänä joulukuuta 2000 annettu puolustusministeriön päätös numero 45 rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.5.2001/405:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

14.12.2001/1373:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

19.3.2002/207:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2002 kuitenkin siten, että rauhanturvahenkilöstön palkkaukset tarkistetaan 1.3.2002 lukien.

14.2.2003/125:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

26.3.2004/207:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004. Asetuksen mukaiset palkkaukset maksetaan 1 päivästä maaliskuuta 2004.

17.6.2004/539:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2004. Asetuksen mukaiset palkkaukset maksetaan 1 päivästä maaliskuuta 2004 lukien.

23.3.2005/186:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005. Asetuksen mukaiset palkkaukset maksetaan 1 päivästä maaliskuuta 2005 lukien.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.