Seurattu SDK 158/2021 saakka.

25.1.2001/52

Valtiovarainministeriön asetus liikeosakkeen verotusarvon perusteista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. L varallisuusverolain kumoamisesta 1141/2005. Sovelletaan vielä vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/1992) 27 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1085/2000:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kotimaisen osakeyhtiön osakkeen matemaattisen arvon ja verotusarvon laskemiseen. Asetusta ei sovelleta varallisuusverolain (1537/1992) 26 §:n 1 momentissa ja 28 §:ssä tarkoitettuihin osakkeisiin.

2 §
Nettovarallisuuden laskeminen

Varallisuusverolain 27 §:ssä tarkoitettua osakkeen verotusarvoa laskettaessa yhtiön nettovarallisuudesta vähennetään myös tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko.

3 §
Varojen arvostaminen

Yhtiön nettovarallisuuden määrää laskettaessa käyttöomaisuuden ja pitkävaikutteisten menojen arvoksi katsotaan tuloverotuksessa poistamatta oleva arvo. Vaihto-omaisuuden arvoksi katsotaan hankintameno, josta on vähennetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu arvonalentumisvähennys. Sijoitusomaisuuden arvoksi katsotaan hankintamenon ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun arvonkorotuksen yhteismäärä, josta on vähennetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu arvonalentumisvähennys. Saamisen arvoksi katsotaan nimellisarvo, ulkomaanrahan määräisen saamisen arvoksi kuitenkin kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu arvo, ja muun rahoitusomaisuuden arvoksi hankintameno, josta on tehty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitettu arvonalentumisvähennys. Yhtiön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen sisältyvä kiinteistö, rakennus ja rakennelma arvostetaan kuitenkin verovuotta edeltävän vuoden verotusarvoon, jos se on omaisuuden poistamatonta hankintamenoa suurempi, ja muuhun kuin vaihto- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit yhteenlaskettuun verovuotta edeltävän vuoden verotusarvoon, jos se on arvopapereiden yhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa suurempi.

Muuhun kuin elinkeinotoimintaan kuuluvat varat arvostetaan vastaavasti soveltuvin osin tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla. Jos yhtiön tilikausi päättyy syyskuun 30 päivänä tai sitä ennen, yhtiön kiinteistön, rakennuksen ja rakennelman verotusarvona sekä arvopaperien yhteenlaskettuna verotusarvona tätä pykälää sovellettaessa pidetään 1 momentista poiketen verovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden verotusarvoa.

4 §
Velkojen arvostaminen

Velat arvostetaan nimellisarvoon. Jos velka on indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen sidottu, sen arvona pidetään muuttuneen vertailuperusteen mukaista arvoa. Ulkomaanrahan määräiset velat arvostetaan kirjanpitolain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

5 §
Verotusarvon nousun rajoittaminen

Laskettaessa varallisuusverolain 27 §:n 3 momentissa tarkoitettua verotusarvon enimmäismäärää verotusarvoksi katsotaan verovuoden ja edellisen vuoden verotusarvon keskiarvo, jos edellisen vuoden verotusarvo on nolla.

6 §
Uuden yhtiön osakkeen matemaattinen arvo ja verotusarvo

Uuden yhtiön, jota ei voida katsoa perustetun ennestään olemassa olleen liikkeen, ammatin, maatalouden tai metsätalouden, yhtymän tai yhteisön toiminnan jatkamista varten ja jonka ensimmäinen tilikausi ei ole päättynyt ennen verovuotta, osakkeen matemaattiseksi arvoksi ja verotusarvoksi katsotaan osakkeen nimellisarvo tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollinen vasta-arvo taikka yhtiön tai sen osakkaan sitä vaatiessa nimellisarvoa tai kirjanpidollista vasta-arvoa korkeampi osakkeen merkintähinta.

7 §
Toimintamuodon muutokset

Jos aikaisemmin harjoitetun toiminnan varat ja velat ovat toimintamuodon muutoksessa siirtyneet samoista arvoista perustetulle osakeyhtiölle, yhtiön nettovarallisuus lasketaan siirtyvästä toiminnasta laaditun, verovuotta edeltävän viimeisen tilinpäätöksen perusteella. Jos yritysmuotoa muutettaessa vain osa varoista ja veloista on siirtynyt osakeyhtiölle, vain siirtyneet varat ja velat otetaan huomioon.

8 §
Osakkeiden lukumäärän ja nimellisarvon muutokset

Verovuoden aikana tapahtunut osakepääoman korottaminen ja alentaminen, yhtiön osakkeiden lunastaminen ja muu hankkiminen ja luovuttaminen sekä osakkeen nimellisarvon tai kirjanpidollisen vasta-arvon muutos otetaan osakkeen verotusarvoa laskettaessa huomioon, jos uusmerkinnässä osakkeiden merkintäaika on päättynyt tai osakkeet on hankittu tai luovutettu ennen verovuoden loppua taikka jos muu muutos on merkitty kaupparekisteriin ennen verovuoden päättymistä. Yhtiön nettovarallisuus lasketaan tällöin siten, että nettovarallisuuteen lisätään yhtiöön tullut uusi maksullinen pääoma ja osakkeiden luovutuksessa saatu määrä sekä vähennetään osakepääoman alentamisen ja osakkeiden lunastamisen ja hankkimisen vuoksi yhtiön osakkaille maksettu määrä.

Osakkeen verotusarvo saadaan jakamalla uusi nettovarallisuus osakkeiden uudella lukumäärällä.

Osakkeen edellisen vuoden verotusarvo muunnetaan verotusarvoa määrättäessä vertailukelpoiseksi siten, että edellisen vuoden osakkeiden yhteenlaskettuun verotusarvoon lisätään yhtiöön tullut uusi maksullinen pääoma ja vähennetään osakepääoman alentamisen ja osakkeiden lunastamisen ja hankkimisen vuoksi yhtiön osakkaille maksetun pääoman määrä. Näin saatu uusi osakekannan arvo jaetaan uudella osakkeiden lukumäärällä.

9 §
Tilikauden päättymisen jälkeen merkittyjen osakkeiden matemaattinen arvo

Jos osakepääoman korottaminen on tapahtunut verovuotta edeltäneenä vuonna viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen, korottamisen yhteydessä merkittyjen uusien osakkeiden matemaattiseksi arvoksi verovuonna katsotaan osakkeen nimellisarvo tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollinen vasta-arvo taikka yhtiön tai sen osakkaan vaatiessa nimellisarvoa tai kirjanpidollista vasta-arvoa korkeampi merkintähinta.

10 §
Yhtiön sulautuminen, jakautuminen ja muut muutokset

Yhtiöiden sulautuminen, jakautuminen ja muut vastaavat muutokset otetaan matemaattista arvoa ja verotusarvoa laskettaessa erikseen huomioon.

Jos sulautuminen on tullut voimaan verovuotta edeltävän tilikauden päättymisen jälkeen, sulautuvan yhtiön osakkeelle ei määrätä verotusarvoa.

Vastaanottavan yhtiön ja kombinaatiosulautumisessa syntyvän uuden yhtiön nettovarallisuus saadaan laskemalla yhteen vastaanottavan yhtiön ja sulautuvien yhtiöiden nettovarallisuudet. Vastaanottavan yhtiön varoihin ei kuitenkaan lueta sen omistamia sulautuvan yhtiön osakkeita. Jos sulautumisvastike muodostuu muusta kuin vastaanottavan yhtiön osakkeista, otetaan tämä niin ikään vastaanottavan yhtiön varallisuutta vähentävänä huomioon. Osakkeen verotusarvo saadaan jakamalla näin saatu nettovarallisuus vastaanottavan yhtiön tai syntyneen uuden yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

Jos sulautuminen on tullut voimaan sen tilikauden päättymiseen mennessä, jolta osinko jaetaan ja osinko on nostettavissa sen kalenterivuoden kuluessa, jonka aikana tilikausi on päättynyt, myös osakkeen matemaattinen arvo verovuodelle lasketaan edellä 3 momentissa säädetyllä tavalla.

Yhtiön jakautuminen otetaan huomioon jakautuvan ja vastaanottavan yhtiön osakkeen verotusarvoa ja matemaattista arvoa laskettaessa noudattaen soveltuvin osin edellä tässä pykälässä ilmeneviä periaatteita.

11 §
Verotusarvon pyöristäminen

Edellä tarkoitetulla tavalla saatu osakkeen verotusarvo pyöristetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2001.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä osakkeen verotusarvoa ja matemaattista arvoa verovuodelle 2002.

Tällä asetuksella kumotaan liikeosakkeen verotusarvon perusteista 29 päivänä joulukuuta 1994 annettu valtiovarainministeriön päätös (1539/1994).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.