Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

10.8.2000/732

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 22.5.2003/405, joka on voimassa 1.6.2003 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin ja 12 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 145/2000:

1 §
Ministeriön tehtävät ja organisaatio

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/1995) tai muutoin säädetään, liikenne- ja viestintäministeriön osastojen ja yksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä. Ministeriössä on osastoja ja muita toimintayksiköitä siten kuin ministeriön työjärjestyksessä tarkemmin säädetään.

2 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäälliköitä, apulaisosastopäälliköitä sekä muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriössä voi olla työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

3 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetään yleisistä nimitysperusteista julkisiin virkoihin, ministeriön virkaan vaaditaan sellainen koulutus ja sellaiset kansainväliset valmiudet, joita viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä, apulaisosastopäälliköllä, hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään;

2) rakennusneuvoksella, liikenneneuvoksella, viestintäneuvoksella, merenkulkuneuvoksella, kansainvälisten asioiden neuvoksella, hallintojohtajalla, talousjohtajalla, tiedotusjohtajalla, yli-insinöörillä ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka tulee olla rakennusneuvoksella ja yli-insinöörillä diplomi-insinöörin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

4 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa.

Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, viestintäneuvoksen, kansainvälisten asioiden neuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Liikenneneuvoksen, merenkulkuneuvoksen, hallintojohtajan, talousjohtajan, tiedotusjohtajan, yli-insinöörin sekä niitä virka-asemaltaan vastaavan tai ylemmän neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

Muun kuin 1–3 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää ministeriö.

5 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää ratkaisuvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksissa kansliapäälliköllä ja osastopäälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

6 §
Valmistelusta määrääminen

Kansliapäällikkö voi määrätä ministeriön virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on yksittäistapauksissa osastopäälliköllä asiassa, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.

7 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään 1 ja 5 §:ssä säädetyn lisäksi ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten asemasta ja tehtävistä, sijaisuuksista sekä asioiden valmistelusta ministeriössä.

Työjärjestys annetaan ministeriön asetuksella.

8 §
Viittaussäännös

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2000 ja sillä kumotaan liikenneministeriöstä 22 päivänä joulukuuta 1994 annettu asetus (1386/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.