Seurattu SDK 856/2021 saakka.

3.8.2000/716

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 12.12.2019/1267, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n, sellaisena kuin se on laissa 144/1993, sekä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun lain (1038/1993) 2 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan työhön, jossa käytetystä tai esiintyvästä tekijästä on perusteltua syytä olettaa aiheutuvan työntekijälle lisääntynyttä vaaraa sairastua syöpään.

Työssä käytettäviin tai esiintyviin perimää vaurioittaviin (mutageenisiin) aineisiin sovelletaan, mitä tässä asetuksessa säädetään syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä. Niihin ei kuitenkaan sovelleta 3, 17 ja 18:ää.

Tätä asetusta ei sovelleta ympäristön tupakansavuun ja siihen liittyvän syöpävaaran torjuntaan.

2 § (13.5.2015/604)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalla tekijällä:

a) ainetta tai seosta, joka täyttää aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi;

b) ainetta, seosta tai työmenetelmää, joka mainitaan 3 §:ssä tarkoitetussa luettelossa

2) perimää vaurioittavalla (mutageenisella) aineella:

ainetta tai seosta, joka täyttää 1 kohdan a alakohdassa mainitun asetuksen liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi sukusolujen perimää vaurioittavaksi aineeksi.

3 §
Luettelo syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vahvistetaan luettelo sellaisista syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä, joille altistuvista työntekijöistä on työpaikoilla pidettävä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua luetteloa (altistuneiden työntekijöiden luettelo).

Luettelossa voidaan asettaa kieltoja ja rajoituksia tekijöiden käytölle työssä.

4 §
Vaarojen tunnistaminen ja riskin arviointi

Kaikessa toiminnassa, jossa on vaara altistua syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, on arvioitava työntekijöiden altistumisen luonne, määrä ja kesto sekä riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle sekä toteutettava tarpeelliset toimenpiteet.

Riskejä arvioitaessa on otettava huomioon kaikki altistustiet.

Arvio tulee uusia säännöllisesti ja aina, kun oloissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat lisätä työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille.

Työnantajan on säilytettävä voimassa oleva riskien arviointi ja vastaavat aikaisemmat arvioinnit sekä niiden perustana olevat tiedot sekä pyynnöstä annettava ne työsuojeluviranomaiselle. Työnantajan on lopettaessa toimintansa toimitettava edellä tarkoitetut arvioinnit ja tiedot asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. (4.4.2002/245)

Erityisen riskialtista työntekijää ei saa käyttää työhön, jossa hän altistuu syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille.

5 § (13.5.2015/604)
Aineen käytön vähentäminen ja aineen korvaaminen

Työnantajan on vähennettävä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän käyttöä työpaikalla erityisesti korvaamalla se aineella, seoksella tai työmenetelmällä, joka ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen, jos korvaaminen on teknisesti mahdollista ja kohtuudella toteutettavissa.

6 § (13.5.2015/604)
Altistumisen estäminen ja vähentäminen

Jos 4 §:ssä tarkoitetun arvion perusteella on olemassa vaara työntekijän terveydelle, työnantajan on estettävä työntekijän altistuminen.

Jos syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa tekijää ei ole kohtuudella tai teknisesti mahdollista korvata aineella, seoksella tai työmenetelmällä, joka käyttöoloissaan ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajan on varmistettava, että syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita käsitellään suljetussa järjestelmässä niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista.

Jos suljettu järjestelmä ei ole teknisesti mahdollinen, työnantajan tulee varmistaa, että työntekijöiden altistumisen taso vähennetään niin alhaiseksi kuin se on teknisesti mahdollista.

Altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle aineelle ei saa ylittää sille tämän asetuksen liitteessä säädettyä raja-arvoa.

Raja-arvolla tarkoitetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan aineen pitoisuuden aikapainotetun keskiarvon pitoisuusrajaa työntekijän hengitysilmassa. Keskiarvo lasketaan liitteessä tarkoitetulta viiteajalta.

7 §
Torjuntakeinot

Kaikessa toiminnassa, jossa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä esiintyy, työnantajan on käytettävä seuraavia torjuntakeinoja:

1) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan aineen määrän ja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan työmenetelmän käytön rajoittaminen työpaikalla;

2) altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrän pitäminen mahdollisimman alhaisena;

3) työmenetelmien ja teknisten torjuntatoimenpiteiden suunnittelu siten, että syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden vapautuminen työpaikalle estyy tai on mahdollisimman vähäistä;

4) työpaikan ilmaan vapautuvien syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden poistaminen mahdollisimman läheltä niiden vapautumispaikkaa paikallispoistojärjestelmien tai yleisilmanvaihdon avulla; kaikkien tällaisten menetelmien on oltava tarkoituksenmukaisia ja oikeassa suhteessa yleisen terveyden ja ympäristön suojelemisen tarpeen kanssa siten kuin siitä erikseen säädetään;

5) olemassa olevien sopivien menettelytapojen käyttäminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden mittaamiseksi työpaikan ilmasta, erityisesti odottamattoman tapahtuman tai onnettomuuden aiheuttaman epänormaalin altistumisen havaitsemiseksi ajoissa;

6) sopivat työmenetelmät ja menettelytavat;

7) yleiset suojausmenetelmät taikka, missä altistumista ei voida välttää niillä tai muilla keinoilla, henkilökohtaiset suojausmenetelmät;

8) hygieeniset toimenpiteet, erityisesti lattioiden, seinien ja muiden pintojen säännöllinen puhdistus;

9) tiedottaminen työntekijöille;

10) vaara-alueiden rajaaminen ja sopivien varoitus- ja turvallisuuskilpien käyttö mukaan lukien "tupakointi kielletty" -kilpien käyttö alueilla, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille;

11) suunnitelmien tekeminen sellaisia hätätilanteita varten, jotka voivat johtaa epätavallisen suureen altistumiseen;

12) turvallisen varastoinnin, käsittelyn ja kuljettamisen menetelmät, erityisesti suljetut sekä selvästi ja näkyvästi merkityt säiliöt;

13) työntekijöiden suorittaman jätteiden turvallisen kokoamisen, varastoinnin ja hävittämisen menetelmät, mukaan lukien suljetut sekä selvästi ja näkyvästi merkityt säiliöt.

8 § (13.5.2015/604)
Työsuojeluviranomaiselle annettavat tiedot

Jos 4 §:ssä tarkoitetun arvion tulokset osoittavat työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvan vaaraa, työnantajan on pyydettäessä saatettava työsuojeluviranomaisen käytettäviksi tiedot:

1) suoritettavista toiminnoista tai teollisista työmenetelmistä mukaan lukien syyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden käyttämiseen;

2) valmistettavien tai käytettävien syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden tai seosten määristä;

3) altistuneiden työntekijöiden määrästä;

4) suoritetuista ehkäisevistä toimenpiteistä;

5) käytettävistä suojalaitteista;

6) altistuksen luonteesta ja määrästä;

7) aineen vaihtamisesta vaarattomampaan.

9 §
Odottamaton altistuminen

Työnantajan on ilmoitettava työntekijöille sellaisesta odottamattomasta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta, joka mahdollisesti aiheuttaa työntekijöiden epätavallisen altistumisen.

Kunnes tilanne on palautettu ennalleen ja syyt epätavalliseen altistumiseen on poistettu:

1) vain sellaiset työntekijät, jotka ovat oleellisia korjaustöiden tai muiden tarpeellisten töiden suorittamisen kannalta, saavat työskennellä altistuttavalla alueella;

2) altistuneille työntekijöille on annettava suojavaatetus ja henkilökohtainen hengityksensuojain, joita heidän on käytettävä; altistuminen ei saa olla jatkuvaa, ja kunkin työntekijän altistumisen kesto on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi;

3) suojaamattomat työntekijät eivät saa työskennellä altistuttavalla alueella.

10 §
Ennakoitavissa oleva altistuminen

Tietyissä toiminnoissa, kuten huoltotoimenpiteissä, joissa voidaan ennakoida mahdollisuus työntekijöiden altistumisen merkittävään kasvuun ja joissa teknisiä keinoja työntekijöiden altistumisen vähentämiseksi on sovellettu koko laajuudessaan, työnantajan on toteutettava selvitettyään asiaa yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, riittäviä toimenpiteitä työntekijöiden altistumisen keston rajoittamiseksi mahdollisimman lyhyeksi ja työntekijöiden suojaamisen varmistamiseksi.

Edellä 1 momentin mukaisessa tilanteessa työntekijöille on annettava suojavaatetus ja henkilökohtainen hengityksensuojain, joita heidän on käytettävä niin kauan kuin poikkeava altistuminen kestää. Poikkeava altistuminen ei saa olla jatkuvaa, ja kunkin työntekijän altistumisen kesto on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi.

Riittäviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sen varmistamiseksi, että suoritetaan 1 momentissa tarkoitetut alueet ovat selvästi eristettyjä ja merkittyjä tai asiattomien henkilöiden pääsy alueille on estetty muilla keinoilla.

11 §
Pääsy vaara-alueille

Työnantajan on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ainoastaan ne työntekijät, joilta heidän työnsä tai tehtäviensä vuoksi edellytetään sitä, pääsevät alueelle, jolla 4 §:ssä tarkoitetun arvion mukaan harjoitetaan työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle vaaraa aiheuttavaa toimintaa.

12 §
Hygienia ja henkilökohtainen suojaus

Työnantaja on velvollinen kaikissa niissä toiminnoissa, joissa on mahdollisuus altistua syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että:

1) työntekijät eivät syö, juo tai tupakoi alueella, jolla on mahdollisuus altistua syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle;

2) työntekijöiden käyttöön annetaan asianmukainen suojavaatetus tai muu riittävä erityisvaatetus; työ- ja suojavaatteille ja arkivaatteille varataan erilliset säilytystilat;

3) työntekijöiden käyttöön varataan sopivat pesu- ja käymälätilat;

4) suojavälineet säilytetään kunnollisesti selvästi määritellyssä paikassa; suojavälineet tarkastetaan ja puhdistetaan, jos mahdollista, ennen jokaista käyttöä ja joka tapauksessa jokaisen käytön jälkeen; vialliset välineet korjataan tai uusitaan ennen käyttöä.

13 §
Opetus ja ohjeet

Työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työntekijät saavat riittävää ja hyvää opetusta ja ohjausta kaiken käytettävissä olevan tiedon pohjalta, erityisesti tiedotuksin ja ohjein asioista, jotka koskevat:

1) mahdollisia terveysvaaroja, mukaan lukien tupakoinnin aiheuttama lisävaara;

2) altistumisen ehkäisemiseksi noudatettavia varotoimenpiteitä;

3) hygieenisiä vaatimuksia;

4) suojavälineiden ja suojavaatetuksen käyttöä;

5) toimenpiteitä, joihin työntekijöiden, mukaan luettuina pelastustyöntekijät, on ryhdyttävä vaaratilanteissa ja niiden estämiseksi.

Opetuksen ja ohjauksen tulee olla:

1) sopeutettu ottamaan huomioon uudet tai muuttuneet vaarat; sekä

2) tarvittaessa määräajoin toistuvaa.

Työnantajan on tiedotettava työntekijöille syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä sisältävistä laitteistoista ja vastaavista säiliöistä, varmistettava, että kaikki syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä sisältävät säiliöt, pakkaukset ja laitteistot on merkitty selvästi ja helposti luettavasti, sekä asetettava esiin selvästi näkyviä varoitus- ja vaarakilpiä.

14 §
Tiedottaminen

Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että:

1) työntekijät tai heidän edustajansa voivat varmistaa, että tätä asetusta sovelletaan erityisesti kun kysymys on työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavien suojavaatteiden ja suojavälineiden valinnasta ja käytöstä sekä työnantajan määrittelemistä 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä;

2) työntekijöille ja heidän edustajilleen ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista epätavallisista altistumisista, mukaan lukien 10 §:ssä tarkoitetut altistumiset, niiden syistä ja suoritetuista tai suoritettavista toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi;

3) jokaisella työntekijällä on oikeus saada käyttöönsä se altistuneiden työntekijöiden luettelossa oleva tieto, joka koskee häntä itseään;

4) työntekijöillä tai työntekijöiden edustajilla on oikeus saada käyttöönsä 18 §:n 1 momentissa tarkoitettua ryhmää koskeva tieto ilman henkilöiden nimiä.

15 §
Altistumisen seuranta

Työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille on tarvittaessa seurattava työpaikalla suoritettavin työhygieenisin mittauksin sekä työntekijälle suoritettavin biologisin altistumismittauksin.

16 §
Terveystarkastukset

Työnantajan on syöpäsairauden vaaran torjumiseksi järjestettävä työntekijöiden terveydentilan seuraamiseksi tarpeellisia terveystarkastuksia siten kuin työterveyshuoltolaissa (743/78) ja sen nojalla tarkemmin säädetään.

TyöterveyshuoltoL 743/1978 on kumottu TyöterveyshuoltoL:lla 1383/2001.

17 §
Altistuksen toteaminen

Altistuneiden työntekijöiden luetteloon merkitsemistä varten työnantajan on arvioitava 4 ja 15 §:n mukaisesti työntekijöiden altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille.

Selvitettäessä työntekijän, työntekijäryhmän, ammattiryhmän taikka työ- ja toimialan työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, arviointiperusteena voidaan käyttää muilla työpaikoilla vastaavissa oloissa tehtyjä selvityksiä ja mittauksia sekä muuta soveltuvaa tietoa altistukseen vaikuttavista tekijöistä.

18 §
Vuosialtistuksen määrittely

Jos työpaikalla käsitellään syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä tai muutoin altistutaan niille eikä altistumisen määrä ole riittävällä tarkkuudella selvillä, altistuneiksi voidaan merkitä kunakin altistumisvuonna sellaiset työntekijät, jotka kysymyksessä olevana vuonna ovat käsitelleet ainetta tai muutoin altistuneet tekijälle merkittävän osan työajastaan vähintään 20 työpäivänä.

Altistuneiksi on kuitenkin aina merkittävä sellaiset työntekijät, jotka onnettomuuden, tuotantohäiriön, poikkeuksellisen työvaiheen tai muun vastaavan syyn vuoksi altistuvat lyhytaikaisesti epätavallisen suuresti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle.

19 §
Bentseenin käyttö

Bentseeniä ja yli yksi tilavuusprosenttia bentseeniä sisältävää tuotetta ei saa käyttää liuottimena tai ohenteena, ellei sitä käytetä suljetussa laitteistossa tai ellei käytetä muita yhtä turvallisia työmenetelmiä.

20 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) bentseenille altistavasta työstä 12 päivänä toukokuuta 1982 annettu valtioneuvoston päätös (355/1982);

2) työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 26 päivänä marraskuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös (1182/1992);

3) vinyylikloridityöstä 8 päivänä lokakuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös (919/1992);

Edellä 2 momentin 2 kohdassa mainitun valtioneuvoston päätöksen nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen. Mainitun momentin 3 kohdassa mainittua valtioneuvoston päätöstä sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettuihin perimää vaurioittaviin aineisiin 1 päivästä huhtikuuta 2003.

Liitteessä mainittua bentseenin raja-arvoa 1 ppm sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2003. Ennen mainittua ajankohtaa sovelletaan raja-arvoa 3 ppm. Vinyylikloridimonomeerin raja-arvoa 3 ppm ja kovapuupölyjen raja-arvoa 5 mg/m3 sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2003.

Neuvoston direktiivi 90/394/ETY; EYVL L N:o 196, 26.7.1990, s. 1, Neuvoston direktiivi 97/42/EY; EYVL L N:o 179, 8.7.1997, s. 4, Neuvoston direktiivi 1999/38/EY; EYVL L N:o 138, 1.6.1999, s. 66

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.4.2002/245:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

13.5.2015/604:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50-76, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU, EUVL L 65, 5.3.2014, s. 1-7

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.