Seurattu SDK 827/2020 saakka.

21.6.2000/622

Valtioneuvoston asetus maakaasumarkkinoista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 10.10.2019/1008, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään maakaasumarkkinoista 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun lain (508/2000) nojalla:

1 luku

Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet

1 §

Verkonhaltijan tulee tehdä maakaasun siirrosta tarjous maakaasumarkkinalain (508/2000) 2 luvun 3 §:ssä määritellylle asiakkaalle tämän sitä pyytäessä. Jos verkonhaltija kieltäytyy maakaasun siirrosta, asiakkaalle on esitettävä perustelut kieltäytymisen syistä.

2 §

Maakaasumarkkinalain 2 luvun 4 §:n mukaista poikkeuslupaa on haettava kirjallisesti maakaasumarkkinaviranomaiselta. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi ja kotipaikka;

2) maakaasuverkkotoiminnassa käytettävä toiminimi;

3) selvitys poikkeuslupahakemuksen perusteena olevien ongelmien laadusta ja laajuudesta; sekä

4) selvitys toimista, jotka hakija on toteuttanut ongelmien ratkaisemiseksi.

Maakaasumarkkinaviranomaisen on käsiteltävä poikkeusluvan hakemista koskeva asia kiireellisenä.

2 luku

Maakaasutoimitusten selvitys ja mittaus

3 §

Järjestelmävastaava on velvollinen järjestämään maakaasutoimitusten selvityksen sekä maakaasukauppoja koskeviin ilmoituksiin liittyvän tiedonvaihdon maakaasun siirtojärjestelmässä siten kuin erikseen säädetään.

Maakaasukauppojen selvityksen tuloksena tulee selvittää kunkin maakaasujärjestelmään kuuluvassa maakaasuverkossa toimivan maakaasun myyjän taseselvitysjakson maakaasutase.

4 § (29.8.2013/641)

Maakaasuntoimitusten selvityksen on perustuttava kaukoluennalla taseselvitysjaksoittain tapahtuvaan maakaasun mittaukseen ja rekisteröintiin niiden asiakkaiden osalta, jotka ostavat maakaasun siirtopalveluja maakaasumarkkinalain 2 luvun 3 tai 3 a §:n nojalla.

Verkonhaltijan ja mittauksen muun suorittajan on huolehdittava siitä, että järjestelmävastaavalla on maakaasuverkossa mahdollisuus lukea maakaasuntoimitusten selvityksessä käytettäviä mittalaitteita niiden asiakkaiden osalta, jotka ostavat maakaasun siirtopalveluja maakaasumarkkinalain 2 luvun 3 tai 3 a §:n nojalla.

5 §

Mittalaitteiden ja mittareiden luennasta sekä asiakaskohtaisesta laskutuksesta voivat maakaasun myyjä ja verkonhaltija sopia verkkopalvelusopimuksessa.

Mittaus on järjestettävä siten, että siitä aiheutuvat kustannukset ovat maakaasun ostajille ja myyjille mahdollisimman pienet.

Maakaasun ostajalla on oikeus hankkia ja omistaa jakeluverkonhaltijan tekniset vaatimukset täyttävä mittauslaitteisto.

6 §

Kiinteän maakaasutoimituksen osapuoli on velvollinen ilmoittamaan järjestelmävastaavalle tiedot hankkimistaan ja toimittamistaan kiinteistä toimituksista siten kuin erikseen säädetään.

3 luku

Luvat

7 §

Maakaasuverkkolupaa on haettava kirjallisesti maakaasumarkkinaviranomaiselta. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi ja kotipaikka;

2) maakaasuverkkotoiminnassa käytettävä toiminimi; sekä

3) maakaasuverkkotoiminnan toteutunut tai aiottu aloittamisajankohta.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote tai näitä asiakirjoja vastaava selvitys yhteisöstä;

2) maakaasumarkkinalain 6 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen edellytysten toteamiseksi tarvittavat selvitykset; sekä

3) kartta alueesta, jolla hakija harjoittaa tai aikoo harjoittaa maakaasuverkkotoimintaa, tarvittavine putkistotietoineen.

Maakaasuverkkotoiminnan harjoittamiseen siirtoverkossa lupaa hakevan yhteisön on lisäksi annettava maakaasumarkkinaviranomaiselle järjestelmävastuuseen määräämisen edellytysten toteamiseksi tarvittavat selvitykset.

8 §

Maan rajan ylittävän maakaasun siirtoputken rakentamista varten on haettava kirjallisesti hankelupa kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Hankelupahakemuksessa on esitettävä:

1) putken rakennuttajan nimi ja kotipaikka;

2) tiedot rakennettavan putken sijainnista;

3) putken tekniset tiedot;

4) rakentamisaikataulu;

5) putken kustannusarvio;

6) selvitys putken tarpeellisuudesta; sekä

7) selvitys ympäristövaikutusten arviointimenettelyn huomioon ottamisesta.

4 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

9 §

Maakaasumarkkinalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettu siirtovelvollisuus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Maakaasumarkkinalain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetut toiminnot tulee eriyttää viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen tai, jos yhtiön tilikausi on silloin kesken, seuraavan tilikauden alusta.

Maakaasumarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä säädettyjä hinnoitteluperiaatteita on noudatettava 1 päivästä maaliskuuta 2001 alkaen. Lisäksi siirtoverkkoyhtiön on julkaistava siirtotariffinsa viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2000 ja jakeluverkkoyhtiön vastaava tariffinsa viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2001.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.8.2013/641:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.