Seurattu SDK 1066/2019 saakka.

12.6.2000/580

Sisäasiainministeriön työjärjestys (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 14.8.2003/769, joka on voimassa 1.9.2003 alkaen.

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 145/2000:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön osastoista ja erillisistä yksiköistä sekä niiden tehtävistä, eräiden virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden ratkaisemisesta.

Tämän työjärjestyksen säännökset koskevat soveltuvin osin rajavartiolaitoksen esikuntaa.

2 luku

Tulosohjaus ja -johtaminen

2 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista. Ministeriön osastoissa voidaan soveltaa tulosjohtamista täydentäviä tiimitoiminta- tai muita järjestelmiä.

3 §
Ohjaus- ja johtamisjärjestelmät

Ministerit johtavat hallinnonalan toimintaa apunaan ministeriön johtoryhmä ja toimialojen johtoryhmät.

Toimialojen johtoryhmiä ovat turvallisuusasiain johtoryhmä ja hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmä.

Osaston päällikön apuna on osaston johtoryhmä.

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa suuntaavat tulossuunnitelmat ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarakehykset. Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta tulossuunnittelun pohjaksi sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, kansliapäällikkö, osastojen päälliköt, ministerien erityisavustajat ja yksi henkilöstön edustaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. (2.5.2002/339)

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii sisäasiainministeri ja varapuheenjohtajana alue- ja kuntaministeri. Jos kumpikin heistä on estyneenä, puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.

5 §
Turvallisuusasiain johtoryhmä

Turvallisuusasiain johtoryhmä käsittelee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toimintalinjoja sekä tulossuunnittelua ja arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Se käsittelee ja sovittaa yhteen myös usean osaston toimialaan kuuluvat turvallisuutta koskevat asiat. Johtoryhmä voi käsitellä myös muita puheenjohtajan määräämiä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat sisäasiainministeri puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä poliisiosaston, pelastusosaston ja ulkomaalaisosaston osastopäälliköt, rajavartiolaitoksen päällikkö, ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmän päällikkö sekä keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin päälliköt. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt. (24.9.2002/813)

6 §
Hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmä

Hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmä käsittelee paikallis- ja aluehallintoa, kuntataloutta ja aluekehitystä koskevia toimintalinjoja sekä tulossuunnittelua ja arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Se käsittelee ja sovittaa yhteen myös näihin asioihin liittyvät usean osaston toimialaan kuuluvat asiat. Johtoryhmä voi käsitellä myös muita puheenjohtajan määräämiä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat alue- ja kuntaministeri puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö ja osastopäällikön ensimmäinen sijainen ja kuntaosaston osastopäällikkö. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt. (2.5.2002/339)

6 a § (24.10.2001/867)
Viranomaisradioverkkohankkeen yhteistyöryhmä

Viranomaisradioverkkohankkeen yhteistyöryhmä käsittelee merkittävät viranomaisradioverkkoa koskevat linjakysymykset ja muut viranomaisverkkohankkeeseen liittyvät periaatteellisesti tärkeät asiat. Ryhmä voi käsitellä myös muita puheenjohtajan määräämiä asioita.

Yhteistyöryhmään kuuluvat alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö puheenjohtajana, poliisiosaston osastopäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä pelastusosaston osastopäällikkö, rajavartiolaitoksen päällikkö sekä puolustusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton edustajat. Ryhmän sihteerinä toimii viranomaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö. (24.9.2002/813)

7 § (2.5.2002/339)

7 § on kumottu A:lla 2.5.2002/339.

8 § (2.5.2002/339)
Osastopäällikkökokous

Osastopäällikkökokouksessa ministeriön osastopäälliköt käsittelevät kansliapäällikön johdolla kaikkia osastoja koskevia ajankohtaisia asioita.

9 §
Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä

Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä käsittelee henkilöstöhallinnon periaatteellisesti merkittäviä kysymyksiä ja linjauksia ja tekee aloitteita ministeriön henkilöstöpolitiikan kehittämiseksi.

Yhteistyöryhmään kuuluvat alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hallintopalveluyksikön päällikkö puheenjohtajana sekä jäseninä osaston hallinnosta vastaavien yksiköiden päälliköt tai osaston muu henkilöstöhallinnosta vastaava virkamies ja kolme henkilöstön edustajaa. Osastojen edustajista nimetään varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteerinä toimii alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hallintopalveluyksikön tehtävään määräämä virkamies. Tehtävään nimetyllä tiedottajalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouksessa. (2.5.2002/339)

Yhteistyöryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelua varten on sihteeristö, johon kuuluvat puheenjohtaja, osastojen edustajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan määrätty varapuheenjohtaja, henkilöstöneuvoston puheenjohtaja sekä yhteistyöryhmän sihteeri.

Käsiteltäessä ministeriötä koskevia yhteistoiminta-asioita yhteistyöryhmä toimii yhteistoimintaelimenä siten kuin ministeriön yhteistoimintasopimuksessa sovitaan.

10 § (20.12.2001/1365)
Osaston johtoryhmä

Osaston johtoryhmä on osaston toiminnan yleistä suunnittelua ja yhteensovittamista varten. Johtoryhmään kuuluvat osaston päällikkö puheenjohtajana sekä jäseninä apulaisosastopäällikkö, tulosyksiköiden päälliköt sekä kaksi henkilöstön edustajaa. Johtoryhmän kokouksiin voivat kutsuttuina osallistua myös ministeriön alaisten virastojen ja laitosten edustajat.

10 a § (20.12.2000/1164)
Ministeriön hankintatiimi

Hallinnonalan ja ministeriön hankintojen suunnittelua ja koordinointia sekä tärkeimpien hankintojen valmistelua varten on kansliapäällikön apuna hankintatiimi.

Hankintatiimin nimeää kansliapäällikkö.

3 luku

Osastot ja erilliset yksiköt sekä niiden tehtävät

11 § (2.5.2002/339)
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on alueiden ja hallinnon kehittämisosasto, kuntaosasto, poliisiosasto, pelastusosasto, ulkomaalaisosasto sekä rajavartio-osasto.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö sekä ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä. (24.9.2002/813)

12 § (2.5.2002/339)
Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston tehtävät

Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) alueellista kehittämistä ja sitä tukevaa hallinnon kehittämistä;

2) aluehallinnon ja valtion paikallishallinnon yleistä kehittämistä;

3) aluekehitykseen liittyvien ohjelmien suunnittelua, yhteensovittamista ja toteuttamista;

4) alueellisen kehityksen seurantaa;

5) alueellisen kehityksen ottamista huomioon lainsäädännössä;

6) valtioiden rajat ylittävää alueiden välistä yhteistyötä;

7) aluekehitysviranomaisten toimintaa;

8) tavoite 1- ja 2 -ohjelmien hallintoviranomaistehtäviä ja kyseisistä ohjelmista sekä Interreg- ja Urban -yhteisöaloiteohjelmien ja muiden Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavien ohjelmien hallinnoinnista ministeriölle kuuluvia tehtäviä;

9) Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan uudistamista;

10) lääninhallintoa;

11) kihlakuntahallintoa ja kihlakunnanviraston yleishallintotehtäviä samoin kuin kihlakunnanvirastoa yleisesti tai kokonaisuutena;

12) rekisterihallintoa;

13) maakunta-, lääni- ja kihlakuntajakoa, aluejakoja aluepoliittisten toimenpiteiden kohdentamista varten sekä aluejaotusten yhteensovittamista;

14) sähköisen asioinnin yleistä kehittämistä alue- ja paikallishallinnossa;

15) aluehallinnon tietohallintoyhteistyötä, valtionhallinnon ja kunnallishallinnon välistä sekä osastojen ja niiden toimialojen välistä tietohallinnon yhteistyötä ja ministeriön yleistä tietohallintoa;

16) ministeriön henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöhallintoa;

17) ministeriön yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita; sekä

18) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimintaa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua.

Kihlakuntahallintoa ja kihlakuntavirastoa koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä poliisiosaston ja oikeusministeriön sekä asianomaisilta osiltaan valtakunnansyyttäjäviraston kanssa.

Kansliapäällikön apuna ja johdolla osasto kehittää ministeriön säädösvalmistelua. (24.9.2002/813)

Osasto käsittelee myös ne muut ministeriön asiat, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille

13 §
Kuntaosaston tehtävät

Kuntaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) kuntahallintoa;

2) kuntien toiminnan ja talouden yleistä seurantaa;

3) kuntien yleistä valtionosuutta ja kuntien taloudellisten erojen tasausta;

4) kuntajakoa;

5) kuntien itsehallinnon ottamista huomioon lainsäädännössä;

6) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä; sekä

7) kunnallista työmarkkinalaitosta, kunnallista eläkelaitosta ja Kuntien takauskeskusta.

14 § (2.5.2002/339)

14 § on kumottu A:lla 2.5.2002/339.

15 §
Poliisiosaston poliisitoimeen liittyvät tehtävät

Poliisiosasto käsittelee poliisitoimeen kuuluvat asiat, jotka koskevat poliisin:

1) organisaatiota;

2) aluejakoa;

3) taloushallintoa ja tulosohjausta;

4) henkilöstöhallintoa;

5) lupahallintoa;

6) asiakirjahallintoa ja arkistotoimea;

7) materiaalihallintoa ja tietohallintoa;

8) suunnittelua ja seurantaa;

9) koulutusta ja tutkimusta; sekä

10) tiedottamista.

Poliisin ylijohdon tehtävistä kokonaisuudessaan säädetään erikseen.

16 §
Poliisiosaston muut tehtävät

Poliisiosasto käsittelee 15 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) Suomen passia ja henkilökorttia;

2) rikoksentekijöiden luovuttamista Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä;

3) vartioimisliiketoimintaa ja majoitusliikkeiden matkustajakortteja;

4) arpajaislaissa ja viihdelaitelaissa säädettyjä toimintoja;

5) rahankeräyksiä;

5 a) yhdistyslain 43 ja 44 §:ssä tarkoitettua yhdistysten toiminnan valvontaa; (20.12.2000/1164)

6) ampuma-aseita ja -tarvikkeita sekä teräaseita;

7) yleisötilaisuuksia;

8) löytötavaraa;

9) maahantuloa ja ulkomaalaisia siltä osin kuin nämä asiat kuuluvat poliisille; sekä

10) viranomaisradioverkkohanketta.

Osasto käsittelee hätäkeskuslaitoksen henkilöstöä koskevista asioista valtion virkaehtosopimuksessa tarkoitetut hallinnonalan neuvotteluviranomaisen tehtävät. (20.12.2000/1164)

3 momentti on kumottu A:lla 4.4.2001/331.

17 §
Pelastusosaston tehtävät

Pelastusosasto käsittelee pelastustoimeen kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) tulosohjausta;

2) toimintavalmiutta;

3) organisaatioita;

4) aluejaotuksia;

5) valvonta-, hälytys-, tietoliikenne- ja viestijärjestelmiä;

6) kalustoa ja materiaalia; (4.4.2001/331)

7) koulutusta, tiedotusta ja valistusta sekä tutkimusta;

8) tilastointia;

9) vapaaehtoisia järjestöjä;

10) Palosuojelurahastoa;

11) Pelastusopistoa;

12) palonehkäisyä ja onnettomuuksien ehkäisyä; (4.4.2001/331)

13) rakenteellista väestönsuojelua;

14) kansainvälistä avustustoimintaa;

15) valmiussuunnittelua; (20.12.2001/1365)

16) hengenpelastusmitaleja; sekä (20.12.2001/1365)

17) Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkejä. (20.12.2001/1365)

Osasto käsittelee hätäkeskuslaitosta koskevat asiat lukuun ottamatta asioita, jotka on tässä työjärjestyksessä määrätty poliisiosaston käsiteltäviksi. Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta, talousarviota, johtokunnan ja yhteistyöryhmän asettamista, hätäkeskuksen päällikön nimittämistä sekä muita hätäkeskuslaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita osaston tulee käsitellä yhteistyössä poliisiosaston kanssa. (20.12.2000/1164)

3 momentti on kumottu A:lla 4.4.2001/331.

Pelastustoiminnan johtamisesta onnettomuustilanteissa säädetään erikseen.

18 §
Ulkomaalaisosaston tehtävät

Ulkomaalaisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) maahanmuuttoa;

2) pakolaisuutta ja turvapaikkaa;

3) kansalaisuutta; sekä

4) ulkomaalaisvirastoa.

19 § (2.5.2002/339)
Ministeriön talousyksikön tehtävät

Ministeriön talousyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja hallinnonalan strategiavalmistelua, tulossuunnittelua ja -ohjausta sekä taloussuunnittelua;

2) hallinnonalan toiminnasta ja taloudesta annettavia kertomuksia;

3) ministeriön tilivirastotehtäviä ja sisäisen valvonnan periaatteita;

4) Euroopan aluekehitysrahaston maksuviranomaistehtäviä sekä varojen käyttöä koskevia epäsäännönmukaisuuksia ja niistä raportointia; sekä

5) ministeriön toimitiloja.

20 § (4.4.2001/331)
Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sisäasiainministeriön toimintojen ja taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla;

2) ministeriön tehtäväalueella toteutettavien, kansalliseen rahoitukseen perustuvien valtionapujen ja Euroopan yhteisöjen rakennerahastoista saatavien varojen myöntämisen, maksamisen ja käytön valvontaa;

3) muuta valvontaa ja yhteydenpitoa, jota jäsenyys Euroopan unionissa edellyttää myönnettyjen rakennerahastovarojen valvonnan osalta;

4) Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja vastaavan kansallisen, julkisen rahoituksen käytöstä annettavaa vakuutusta;

5) hallinnonalan virastoille tarvittaessa annettavaa asiantuntija-apua sisäisen valvonnan järjestämisessä; sekä

6) muita kansliapäällikön antamia tehtäviä.

21 § (2.5.2002/339)
Ministeriön viestintäyksikön tehtävät

Kansliapäällikön apuna ministeriön viestintäyksikkö johtaa ja kehittää ministeriön viestintää.

Ministeriön viestintäyksikkö:

1) avustaa ministeriön ylintä johtoa viestinnässä;

2) vastaa ministeriön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja verkkoviestinnästä;

3) vastaa ministeriön sidosryhmäviestinnästä;

4) vastaa ministeriön julkaisutoiminnan kehittämisestä; sekä

5) vastaa Suomen lippua ja vaakunaa koskevasta valistus- ja tiedotustoiminnasta.

21 a § (24.9.2002/813)
Ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä

Kansliapäällikön apuna ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä yhteensovittaa poliisi-, pelastus-, ulkomaalais- ja rajavartio-osastojen toimialalla ministeriölle kuuluvaa kansainvälistä yhteistoimintaa, Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä siviilikriisinhallintaan liittyviä asioita.

4 luku

Eräiden virkamiesten tehtävät

22 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö johtaa ministerien lähimpänä apuna ministeriön toimintaa.

Kansliapäällikkö:

1) vastaa hallinnonalan sekä ministeriön toiminnan, organisaation ja henkilöstöpolitiikan yleisestä kehittämisestä;

2) johtaa hallinnonalan tulossuunnitelman, talousarvioehdotuksen ja ministeriön tulosbudjetin valmistelua sekä seuraa niiden toteutumista;

3) yhteensovittaa osastojen toimintaa;

4) käy tuloskeskusteluja osastojen päälliköiden, erillisten yksiköiden päälliköiden ja osastoon sijoittamattoman hallitusneuvoksen kanssa;

5) vastaa ministeriön laajakantoisten ja merkittävien hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta yhteistyössä ministeriön osastojen kanssa;

6) seuraa hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintaa;

7) johtaa ministeriön viestintäpolitiikan kehittämistä; sekä

8) johtaa ja yhteensovittaa ministeriön ja hallinnonalan Euroopan unioniin liittyviä sekä ministeriön muita yhteisiä kansainvälisiä asioita.

23 §
Osaston päällikkö

Osaston päällikkö johtaa asetettujen toimintalinjojen mukaisesti osastonsa toimintaa.

Osaston päällikkö:

1) vastaa osastonsa toiminnan tuloksellisuudesta;

2) johtaa ja yhteensovittaa osastonsa ja toimialansa kansainvälisiä asioita:

3) johtaa osastonsa ja toimialansa tulossuunnitelmien valmistelua;

4) vastaa osastonsa säädösvalmistelu- ja muiden periaatteellisesti tärkeiden hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta;

5) johtaa alaisten virastojen kanssa käytäviä tulosneuvotteluja;

6) käy tuloskeskustelut osastonsa tulosyksiköiden päälliköiden kanssa;

7) kehittää ja seuraa toimialansa toimintaa; sekä

8) johtaa toimialansa asioiden valmistelua ministeriön johtoryhmää varten ja esittelee asiat siellä.

24 §
Yksikön päällikkö

Mitä 23 §:ssä säädetään osaston päälliköstä, koskee soveltuvin osin tulosyksikön ja erillisen yksikön päällikköä.

Tulosyksikön ja erillisen yksikön päällikön on osallistuttava erityisesti yksikkönsä tärkeisiin tai laajakantoisiin säädösvalmisteluhankkeisiin.

Mitä edellä 23 §:ssä ja tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään tulosyksikön päälliköstä, koskee soveltuvin osin tiimivetäjää tai muuta henkilöä siten kuin osaston työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

25 § (20.12.2001/1365)
Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä

Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä johtaa pelastusylijohtajan lähimpänä apuna osaston toimintaa.

Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä:

1) vastaa osaltaan osaston toiminnan kehittämisestä;

2) yhteensovittaa osaston yksiköiden toimintaa;

3) valmistelee osaston tulosyksiköiden päälliköiden kanssa tehtävät tulossopimukset;

4) yhteensovittaa osaston ja toimialan tulossuunnitelmien ja tulossopimusten valmistelua sekä

5) avustaa osastopäällikköä osaston säädösvalmistelu- ja muiden periaatteellisesti tärkeiden hankkeiden käynnistämisessä ja seurannassa.

26 § (24.9.2002/813)

26 § on kumottu A:lla 24.9.2002/813.

5 luku

Asioiden valmistelu

27 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Kukin virkamies on vahvistetusta työnjaosta riippumatta velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö, osaston päällikkö tai asianomaisen tulosyksikön päällikkö hänelle määrää.

28 §
Virkamiehen kuuleminen

Jos kansliapäällikkö, osaston päällikkö, erillisen yksikön tai tulosyksikön päällikkö ottaa esiteltäväkseen asian, joka on annettu hänen alaisensa virkamiehen esiteltäväksi, on tästä aina neuvoteltava alaisen virkamiehen kanssa.

29 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisen istunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn. Esittelyluvan pyytämisessä on lisäksi noudatettava erikseen annettua ohjetta.

Esittelylista on toimitettava tiedoksi myös kansliapäällikölle.

Mitä edellä 1 momentissa säädetään esittelylistojen jakamisesta, noudatetaan myös sisäasiainministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

30 §
Ministereiden ja kansliapäällikön informoiminen

Ministereille ja kansliapäällikölle on tiedotettava tärkeimmistä ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista sekä asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Samoin on ilmoitettava tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä määrättäessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.

Ministereille ja kansliapäällikölle on tiedotettava eduskunnassa olevien hallituksen esitysten käsittelyvaiheista erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

31 §
Ministereiden erityisavustajien informoiminen

Ministereiden erityisavustajat toimivat ministereiden avustajina ja suorittavat ministereiden heille antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä. Ministereiden erityisavustajille on hyvissä ajoin etukäteen annettava tiedot 30 §:n 1 momentissa tarkoitetuista asioista.

Erityisavustajille on heidän pyynnöstään annettava myös ne muut tiedot, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi. Erityisavustajien tulee vastaavasti antaa virkamiehille heidän tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

Ministereiden erityisavustajilla on oikeus osallistua ministeriön johtoryhmien sekä suunnittelu- ja valmisteluelinten kokouksiin.

32 §
Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus suulliseen kysymykseen on esiteltävä ministerille kaksi päivää ennen vastauksen antamista ja kirjalliseen kysymykseen viimeistään 10 päivää ennen määräajan päättymistä.

Kysymysten kirjaamisessa ja käsittelyssä on noudatettava erikseen annettuja ohjeita. Vastausehdotus kirjalliseen ja suulliseen kysymykseen on ennen ehdotuksen antamista ministerille toimitettava kansliapäällikön ja asianomaisen osaston päällikön nähtäväksi.

33 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ennakolta ilmoitettava asiasta osaston päällikölle sekä tärkeässä asiassa myös kansliapäällikölle.

6 luku

Asioiden ratkaiseminen

34 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole valtioneuvoston sisäasiainministeriöstä antamassa asetuksessa tai tässä työjärjestyksessä annettu ministeriön virkamiehille.

35 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osastojen päälliköt, erillisten yksiköiden päälliköt, tulosyksiköiden päälliköt ja muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin jäljempänä määrätään.

Jos virkamies kuuluu ministeriön valvottavana olevan yhteisön tai säätiön hallintoelimeen, hän ei saa käsitellä eikä ratkaista kyseistä yhteisöä tai säätiötä koskevia asioita ministeriössä.

36 §
Periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen asia

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista, onko asia katsottava periaatteellisesti niin tärkeäksi tai laajakantoiseksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.

Virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvasta asiasta, joka esitellään ministerille sen johdosta, että se on katsottava periaatteellisesti tärkeäksi tai laajakantoiseksi, on esittelijän ennen esittelyä ministerille neuvoteltava sen virkamiehen kanssa, jonka ratkaisuvaltaan asia kuuluu, sekä tämän esimiehenä olevan osaston päällikön kanssa.

37 § (4.4.2001/331)

37 § on kumottu A:lla 4.4.2001/331.

38 §
Ministerin ja eräiden virkamiesten pidätysoikeus

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä, osaston päälliköllä ja tulosyksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

Jos kansliapäällikkö, osaston päällikkö tai tulosyksikön päällikkö ottaa ratkaistavakseen alaisensa virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvan asian, tästä on aina ilmoitettava asianomaiselle virkamiehelle.

39 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön muiden kuin kansliapäällikön tai osaston päällikön viran perustamista, lakkauttamista ja nimen muuttamista;

2) muiden kuin valtion talousarviossa eriteltävien virkojen siirtämistä sisäasiainministeriön eri toimialoille kuuluvien virastojen kesken;

3) ministeriön yhteisten, vähintään vaativuustasoon 6 kuuluvien virkojen ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilön sijoittamista sekä näiden virkojen siirtämistä ministeriössä, lukuun ottamatta osastopäällikköä, sekä viran siirtämistä kihlakunnanviraston, maistraatin ja poliisilaitoksen sekä yhteisen henkilöstön kesken;

4) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osaston päällikön tai osastoon sijoittamattoman viran täyttämisestä;

5) vaativuustasoon 8 kuuluvan viran täyttämistä ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista;

6 kohta on kumottu A:lla 20.12.2000/1164.

6 a) ministeriön hallinnonalan virkaehtosopimuksia; (4.4.2001/331)

7) palkkausta, kun kysymyksessä on tulosyksikön päällikön virka tai osastoon sijoittamaton virka, sekä virkamieslain 44 §:ssä tarkoitetun kirjallisen sopimuksen tekemistä muun kuin virkamieslain 26 §:ssä tarkoitetun virkamiehen kanssa; (4.4.2001/331)

8) nimittämiensä virkamiesten irtisanomista virkamieslain 27 §:n nojalla; (4.4.2001/331)

8 a) virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista valtioneuvoston, ministerin tai kansliapäällikön nimittämälle virkamiehelle; (7.11.2002/918)

9) sivutoimiluvan myöntämistä, työtodistuksen tai ulkomaan virkamatkaa koskevan virkamatkamääräyksen antamista osaston päällikölle, erillisen yksikön päällikölle ja osastoon sijoitamattomalle hallitusneuvokselle sekä näiden virkamiesten vuosilomia; (4.4.2001/331)

10) lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston toimialaan; (4.4.2001/331)

10 a) ministeriön tärkeimpiä hankintoja ja hallinnonalan keskitettyjä hankintoja sekä turvallisuushankintoja; (20.12.2000/1164)

11) ministeriön toimintaan osoitettujen määrärahojen sekä kihlakunnanvirastojen yhteisen määrärahan jakamista; sekä (4.4.2001/331)

12) ministeriön sisäistä hallintoa, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen. (4.4.2001/331)

40 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) muiden kuin valtion talousarviossa eriteltävien virkojen siirtämistä osaston toimialaan kuuluvien virastojen kesken;

2) viran haettavaksi julistamista, kun kysymys on osastoon sijoitetun viran täyttämisestä;

3) enintään vaativuustasoon 7 kuuluvan viran täyttämistä tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä lukuunottamatta mitä 42 §:n 1 momentin 1 kohdassa on säädetty sekä vastaavan työsopimussuhteisen ottamista; (20.12.2001/1365)

4) nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi, kun vastaavaan virkaan nimittää kansliapäällikkö, ministeri tai valtioneuvosto; (20.12.2001/1365)

5) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä ministerin tai kansliapäällikön nimittämälle virkamiehelle ja enintään kahdeksi vuodeksi valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle;

6) osaston virkamiesten sijaisten määräämistä;

7) osaston muun henkilöstön kuin tulosyksiköiden päälliköiden ja 42 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten palkkausta;

8) nimittämiensä virkamiesten irtisanomista virkamieslain 27 §:n nojalla;

8 a) virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista muulle kuin 39 §:n 8 a kohdassa mainitulle osaston virkamiehelle; (7.11.2002/918)

9) sivutoimiluvan myöntämistä, työtodistuksen tai ulkomaan virkamatkaa koskevan virkamatkamääräyksen antamista tulosyksikön päällikölle sekä tämän vuosilomaa; (7.11.2002/918)

10) tulosohjausta sekä osastolle ja sen toimialoille osoitettujen määrärahojen jakamista; (7.11.2002/918)

10 a) osaston ja toimialan hankintoja keskitetyt sopimukset huomioon ottaen; (20.12.2000/1164)

11) osaston toimialaa koskevaa tiedottamista; (7.11.2002/918)

12) osaston kansainvälistä yhteistyötä; (7.11.2002/918)

13) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua viranomaisen ratkaisua ja 28 §:ssä tarkoitettua lupaa; sekä (7.11.2002/918)

14) säädösten kääntämistä vieraalle kielelle. (7.11.2002/918)

Osaston päällikkö ratkaisee lisäksi asian, jonka osaston muu virkamies saisi tämän työjärjestyksen mukaan ratkaista, jos se osaston toiminnan kannalta tai muutoin on merkittävä. (4.4.2001/331)

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään osaston päälliköstä, koskee soveltuvin osin erillisen yksikön päällikköä. (4.4.2001/331)

41 §
Tulosyksikön päällikön ratkaisuvalta

Tulosyksikön päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) tulosyksikölle ja sen toimialalle osoitettujen määrärahojen jakamista;

2) määräyksen tai ohjeen antamista;

3) lausunnon antamista;

4) tulosyksikön virkamiesten ja muun henkilöstön työaikakorvauksia, virkamatkamääräyksen antamista ja vuosilomia; sekä

5) tulosyksikön toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia, jolleivät nämä asiat kuulu komitean puheenjohtajan ratkaistaviin.

Kohdassa 4–5 mainitut asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

42 § (20.12.2001/1365)
Osaston hallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston hallintoyksikön päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) nimittämistä osaston virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi enintään vaativuustasoon 5 sekä näiden virkamiesten palkkausta;

2) sivutoimilupaa osaston virkamiehille, lukuun ottamatta tulosyksiköiden päälliköitä;

3) työtodistusta osaston virkamiehille, lukuun ottamatta tulosyksiköiden päälliköitä;

4) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä osaston päällikön nimittämälle virkamiehelle; sekä

5) todistuksen antamista irtisanoutumisesta vähintään vaativuustasoon 8 kuuluvalle osaston virkamiehelle.

Mitä 1 momentissa säädetään osaston hallintoyksikön päälliköstä, koskee soveltuvin osin virka-asemaltaan vastaavaa muuta virkamiestä.

Kohdassa 3–5 mainitut asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

Ministeriön hallintopalveluyksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä 1 momentissa säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön virkamiehen, lukuun ottamatta kansliapäällikköä ja osaston päällikköä, määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin; sekä

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle ja osastopäällikölle.

43 §
Osaston palvelussuhdeasioita hoitavan esittelijän ratkaisuvalta

Osaston palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee ilman esittelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta osaston virkamiehelle, jos kysymys on virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä osastopäällikön nimittämälle virkamiehelle; sekä

3) osaston virkamiehelle ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä vuosilomakorvauksia.

Ministeriön hallintopalveluyksikön palvelusuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat ministeriön palkkausjärjestelmän mukaisten jousto-osien vahvistamista sekä ministeriössä palvellusta ajasta kertyvien kokemuslisien maksamista ministeriön virkamiehille (20.12.2001/1365)

44 § (2.5.2002/339)
Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hallinnon kehittämisyksikön päällikkö hyväksyy hallinnonalan tietohallinnon yhteisen määrärahan käyttämistä koskevan suunnitelman sen oltua käsiteltävänä ministeriön ja hallinnonalan tietohallintoasioita yhteensovittavassa ja ohjaavassa työryhmässä (TIHRY).

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hallinnon kehittämisyksikön tietohallintotiimin vetäjä ratkaisee edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaiset ministeriön ja hallinnonalan yhteiset hankinnat sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvien ja ministeriön oman tietoliikenneverkon keskitettyjen laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hankinnat.

Ministeriön talousyksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi ilman esittelyä ministeriön toimitiloja ja yhteistä irtaimistoa sekä ministeriön taloussäännössä määrättyjä tilivirastotehtäviä koskevat asiat.

44 a § (2.5.2002/339)
Ministeriön viestintäjohtaja

Ministeriön viestintäjohtaja päättää ministeriön julkaisusarjaan otettavista julkaisuista.

45 § (2.5.2002/339)
Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) enintään vaativuustasoon 5 kuuluvien ministeriön virkojen ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista sekä näiden virkojen siirtämistä ministeriössä;

2) ministeriön tietohallintoa, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistaviin; sekä

3) osaston toimialaan kuuluvaa tietohallintoa, lukuun ottamatta 44 §:n 1 momentissa mainittuja asioita.

Aluehallintoyksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat todistuksen antamista maaherralle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

46 §
Kuntaosasto

Kuntaosaston osastopäällikkö ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) sivutoimilupaa ja työtodistusta osaston virkamiehelle;

2) ulkomaan virkamatkamääräysten antamista osaston virkamiehelle; sekä

3) osaston toimialaan kuuluvia komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia.

Kuntaosaston palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee 43 §:ssä mainitun lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) yksikön virkamiehelle suoritettavia työaikakorvauksia; sekä

2) yksikön virkamiesten ja muun henkilöstön vuosilomia.

47 § (2.5.2002/339)

47 § on kumottu A:lla 2.5.2002/339.

47 §
Aluekehitysosasto

Aluekehitysosaston hallintoasioita hoitava virkamies ratkaisee osastoa koskevat edellä 42 ja 43 §:ssä tarkoitetut asiat.

48 §
Poliisiylijohtaja

Poliisiylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) poliisiammattikorkeakoulun rehtorin, poliisikoulun johtajan, poliisin tekniikkakeskuksen johtajan ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön ja apulaispoliisipäällikön nimittämistä;

2) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavauden myöntämistä kohdassa 1 mainituille virkamiehille sekä keskusrikospoliisin päällikölle, liikkuvan poliisin päällikölle ja suojelupoliisin päällikölle

3 kohta on kumottu A:lla 4.4.2001/331.

4) erivapauden myöntämistä poliisitoimen virkoihin, lukuun ottamatta virkoja, joihin valtioneuvosto nimittää;

5) poliisin hallinnosta annetun lain 8 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen muodostamista sekä lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yhteistoiminnassa hoidettuja tehtäviä, yhteistoiminnan johtajaa ja muita johtosuhteita yhteistoiminta-alueella;

6) poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua; sekä

7) poliisin hallinnonalaa ja hätäkeskuslaitosta koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen tekemistä. (4.4.2001/331)

49 § (4.4.2001/331)
Poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkö

Poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä hätäkeskuslaitoksen ohjausta poliisin hälytystoimintaa koskevissa asioissa;

2) esitutkintaa, poliisitutkintaa ja pakkokeinojen käyttöä;

3) liikenneturvallisuutta ja liikennevalvontaa;

4) poliisin osuutta turvapaikkatutkinnassa;

5) poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin yhteistyötä;

6) yhteistoimintaa ja virka-apua puolustusvoimien kanssa;

7) osallistumista pelastustoimintaan;

8) poliisin materiaalihallintoa, jos asian merkitys on huomattava;

9) poliisin kiinteistöjä ja toimitiloja sekä poliisin tekniikkakeskusta, jos asian merkitys on huomattava

10) poliisin henkilöstön koulutus- ja valintajärjestelmää sekä opetussuunnitelmien ja koulutusohjelman hyväksymistä;

11) poliisin tietohallintoa; sekä

12) poliisialaan liittyvää tutkimusta.

50 §
Poliisiosaston hallintoyksikön päällikkö

Poliisin hallintoyksikön päällikkö ratkaisee 41 ja 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) poliisin valtakunnallisia henkilörekistereitä, jos asian merkitys on huomattava; (4.4.2001/331)

2) sivutoimilupaa keskurikospoliisin, liikkuvan poliisin ja suojelupoliisin päällikölle, poliisiammattikorkeakoulun rehtorille, poliisikoulun johtajalle, poliisin tekniikkakeskuksen johtajalle sekä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikölle ja apulaispoliisipäällikölle;

3) poliisin henkilöstölle maksettavia virka- ja työehtosopimuksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita sekä poliisitoimen tarkentavan virkaehtosopimuksen kohdentamista;

4–5 kohdat on kumottu A:lla 18.6.2002/554.

6) passia ja henkilökorttia.

50 a § (4.4.2001/331)
Poliisiosaston hallintoyksikön valtakunnallisiin henkilörekistereihin liittyviä asioita käsittelevä hallitusneuvos

Poliisiosaston hallintoyksikön valtakunnallisiin henkilörekistereihin liittyviä asioita käsittelevä hallitusneuvos ratkaisee yksikön päällikön ohella valtakunnallisten henkilörekisterien pitoon liittyviä asioita.

50 b § (18.6.2002/554)
Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö

Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö ratkaisee:

1) arpajaislainsäädännössä, viihdelaitelainsäädännössä, rahankeräyslainsäädännössä ja, jollei jäljempänä toisin säädetä, ampuma- ja teräaselainsäädännössä sisäasiainministeriön tehtäväksi säädetyt asiat sekä antaa edellä mainittuun lainsäädäntöön liittyvät sellaiset lausunnot, määräykset ja ohjeet, joilla ei ole ennakkotapauksellista luonnetta;

2) ampuma-aseen hylkäämisen käyttöturvallisuutta koskevassa tarkastuksessa sekä patruunoiden hylkäämisen käyttöturvallisuutta koskevassa tyyppi- ja erätarkastuksessa; sekä

3) yksikön virkamiesten ja muun henkilöstön osalta 41 §:n 4 ja 5 kohdassa ja 43 §:ssä mainitut asiat.

50 c § (18.6.2002/554)
Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön ampuma-aseiden ja patruunoiden tarkastusta hoitava ylitarkastaja

Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön ampuma-aseiden ja patruunoiden tarkastusta hoitava ylitarkastaja ratkaisee ampuma-aseen hyväksymisen käyttöturvallisuutta koskevassa tarkastuksessa sekä patruunoiden hyväksymisen käyttöturvallisuutta koskevassa tyyppi- ja erätarkastuksessa.

50 d § (18.6.2002/554)
Poliisiosaston hallintoyksikön turvallisuus- alan valvontayksikön päällikkö

Poliisiosaston hallintoyksikön turvallisuusalan valvontayksikön päällikkö ratkaisee:

1) yksityiseen turvallisuusalaan liittyvässä lainsäädännössä, jollei jäljempänä toisin säädetä, sisäasiainministeriön tehtäväksi säädetyt asiat sekä antaa edellä mainittuun lainsäädäntöön liittyvät sellaiset lausunnot, määräykset ja ohjeet, joilla ei ole ennakkotapauksellista luonnetta; sekä

2) yksikön virkamiesten ja muun henkilöstön osalta 41 §:n 4 ja 5 kohdassa ja 43 §:ssä mainitut asiat.

51 §
Poliisiosaston poliisitoimintayksikön poliisiylitarkastajat

Poliisiosaston poliisitoimintayksikön poliisiylitarkastajat ratkaisevat asiat, jotka koskevat:

1) valmiussuunnittelua;

2) turvallisuuteen tai rikosten tutkintaan liittyvien poliisivaltuuksien myöntämistä;

3) rikoksentekijän luovuttamista Suomen ja Pohjoismaiden välillä;

4) poliisin virkapukua;

5) poliisiurheilua;

6) vartijavahtimestareita;

7) poliisikoiratoimintaa; sekä

8) poliisin tunnuskuvan käyttämistä.

52 §
Poliisiosaston koulutusjohtaja

Poliisiosaston koulutusjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) poliisin henkilöstön koulutuksen yhteensovittamista;

2) oppikirjojen ja muun opetusmateriaalin hyväksymistä; sekä

3) rekrytointia.

53 §
Poliisiosaston yli-insinööri

Poliisiosaston yli-insinööri ratkaisee ilman esittelyä poliisin materiaalihallintoasioita sekä poliisin tekniikkakeskusta koskevat asiat.

54 §
Poliisiosaston viestiliikenneasioita hoitava ylitarkastaja

Poliisiosaston viestiliikenneasioita hoitava ylitarkastaja ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat.

1) poliisin viestilaitteiden ja järjestelmien kehittämistä sekä viestilaitteiden jakoa;

2) poliisin viestilaite- ja palveluhankintoja;

3) poliisin viestitekniikan ja toiminnan ohjausta; sekä

4) viranomaisradioverkkoa poliisin osalta.

55 § (24.10.2001/867)
Viranomaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö

Viranomaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö ratkaisee viranomaisradioverkkohankkeen yhteistyöryhmän hyväksymien linjausten mukaisesti viranomaisradioverkkoon liittyvät asiat lukuunottamatta radioverkon laitteita ja teleoperointia koskevia pääsopimuksia.

56 §
Poliisin toimitila-asioita hoitava ylitarkastaja

Poliisin toimitila-asioita hoitava ylitarkastaja ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat toimitilojen suunnittelua ja huonetilaohjelmia.

57 § (20.12.2001/1365)
Pelastusylijohtaja

Pelastusylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) pelastustoimilain 50 §:ssä tarkoitettua pelastushallinnon kansainvälistä avustustoimintaa ja muuta yhteistoimintaa;

2) valtakunnallisen hätäkeskuksen ja lääninhätäkeskuksen määräämistä;

3) hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta ja talousarviota sekä hätäkeskuslaitoksen yleisjärjestelyjä;

4) pelastustoiminnan johtamista pelastustoimilain 46–48 §:issä tarkoitetulla tavalla lukuun ottamatta tämän työjärjestyksen 64 §:ssä tarkoitettuja tilanteita;

5) pelastustoimilain 86 §:ssä tarkoitettua onnettomuuden selvittämisen järjestämistä;

6) pelastusviranomaisen virkapuvun ja virka-asematunnusten vahvistamista sekä hätäkeskuslaitoksen henkilöstön virkapuvun mallin ja virka-asematunnusten vahvistamista;

7) Pelastusopiston rehtorin nimittämistä;

8) erivapauden antamista asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista kunnan pelastustoimen virkaan tai tehtävään; sekä

9) virkamatkamääräysten antamista osaston apulaisosastopäällikölle.

Edellä 4 kohdassa tarkoitetut asiat pelastusylijohtaja voi ratkaista tilanteen kiireellisyyden niin vaatiessa ilman esittelyä.

57 a § (20.12.2001/1365)
Pelastusosaston hallitusneuvos apulais- osastopäällikkönä

Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) pelastustoimilain 55 §:ssä tarkoitettujen suojelukohteiden tarkempien rajojen määräämistä;

2) pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun arviointilaitoksen määräämistä ja saman lain 10 ja 15 §:ssä tarkoitettuja valvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä;

3) tietohallintoa;

4) virkavapauden myöntämistä hätäkeskuslaitoksen johtajalle siltä osin kuin asia ei kuulu valtioneuvostolle sekä muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä yli kuukaudeksi Pelastusopiston rehtorille;

5) Pelastusopiston opetushenkilöstön tarkentavan virkaehtosopimuksen tekemistä; sekä

6) sivutoimiluvan myöntämistä ja ulkomaan sekä kotimaan virkamatkaa koskevan virkamatkamääräyksen antamista tulosyksikön päällikölle.

58 § (20.12.2001/1365)
Pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön päällikkö

Pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön päällikkö ratkaisee 41 ja 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä enintään kuukaudeksi Pelastusopiston rehtorille sekä yli vuodeksi hätäkeskuslaitoksen hätäkeskuksen päällikölle;

2) sivutoimilupaa ja työtodistusta Pelastusopiston rehtorille ja apulaisrehtorille sekä hätäkeskuslaitoksen johtajalle;

3) henkilökortin tilaamista valtion pelastusviranomaisille; sekä

4) osaston toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia.

59 § (24.10.2001/867)
Pelastusosaston pelastustoimintayksikön päällikkö

Pelastusosaston pelastustoimintayksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) organisaatioita ja niiden toiminnan suunnittelua sekä johtamisjärjestelyjä;

2) valmiuden tarkastamista ja siitä johtuvia toimenpiteitä;

3) hälytys-, viesti- ja valvontajärjestelmien ylläpitämistä ja teknillistä toteuttamista;

4) pelastustoimen kalustoa, materiaalia ja laitteita sekä niiden sijoitusta; sekä

5) rakennusten varaamista.

60 §
Pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö (24.10.2001/867)

Pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) onnettomuuksien ehkäisyä ja teknistä suojaamista;

2) vapaaehtoisia järjestöjä;

3) vahvistettujen koulutusta, tiedotusta ja valistusta koskevien yleisjärjestelyjen toteuttamista; sekä

4) julkaisuja.

(20.12.2001/1365)

Lisäksi yksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä pelastustoimilain 53 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen kutsumista koskevat asiat.

61–62 §

61–62 § on kumottu A:lla 24.10.2001/867.

63 § (4.4.2001/331)
Pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä (24.10.2001/867)

Pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee 43 §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat: (24.10.2001/867)

1) virkavapautta, johon Pelastusopiston rehtorilla on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla; sekä

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä Pelastusopiston rehtorille.

64 §
Pelastusosaston päivystäjät

Pelastusosaston päivystäjä voi päivystäessään vuorolistan mukaisesti ratkaista ilman esittelyä pelastustoiminnan johtamiseen liittyviä pelastustoimilain 46 – 48 §:ssä säädettyjä asioita sekä tehdä työsopimuksen kansainväliseen avustustehtävään lähetettävän asiantuntijan kanssa, jos asia ei kiireen vuoksi siedä viivytystä tai on vähäinen.

65 §
Ulkomaalaisosasto

Ulkomaalaisosaston osastopäällikkö ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) määräyksen ja ohjeen antamista;

2) enintään vuoden kestävän virkavapauden myöntämistä ulkomaalaisviraston ylijohtajalle; sekä (4.4.2001/331)

3) nimittämistä ulkomaalaisviraston ylijohtajaksi enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen. (4.4.2001/331)

Ulkomaalaisosaston hallintoyksikön päällikkö ratkaisee 42 §:ssä säädetyn lisäksi 43 §:n 1 momentissa mainitut asiat sekä lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) osaston henkilöstön vuosilomia, lukuunottamatta tulosyksiköiden päälliköitä ja heidän sijaisiaan;

2) osaston toimialaan kuuluvan tiedotuksen järjestelyjä ja tiedotusaineiston tuottamista ja jakelua; sekä

3) osaston toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia.

7 luku

Yhteiset säännökset

66 §
Osaston ja erillisen yksikön työjärjestys

Osaston tulosyksiköistä ja muusta sisäisestä organisaatiosta, tulosyksiköiden tehtävistä, asioiden käsittelystä osastossa sekä sen johtoryhmässä määrätään osaston työjärjestyksessä, jonka osaston päällikkö vahvistaa.

Osaston tulosyksiköiden päälliköistä ja heidän sijaisistaan määrää osaston päällikkö. Tulosyksiköiden päälliköt määrätään enintään neljän vuoden määräajaksi. (2.5.2002/339)

Asioiden käsittelystä erillisessä yksikössä määrätään tarvittaessa yksikön työjärjestyksessä, jonka yksikön päällikkö vahvistaa.

Ennen työjärjestyksen vahvistamista se on esitettävä kansliapäällikölle.

Ministeriön yhteisten virkamiesten osalta työjärjestysmääräykset antaa sen osaston päällikkö, mihin virkamies on sijoitettuna.

Jos työjärjestyksessä annetaan tarkempia määräyksiä tulosjohtamista täydentävästä tiimitoiminta- tai muusta järjestelmästä, ei tämä vaikuta niihin valtuuksiin tai vastuisiin, joista muualla säädetään tai määrätään kunkin virkamiehen asemasta tai tehtävistä.

67 §
Tulosjohtamista täydentävät järjestelmät

Tätä työjärjestystä noudatetaan soveltuvin osin myös kun osastossa sovelletaan tulosjohtamista täydentävää tiimitoiminta- tai muuta järjestelmää.

68 § (24.10.2001/867)
Pelastusviranomaiset

Sisäasiainministeriössä pelastusviranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoitavat pelastusylijohtaja, pelastusosaston tulosyksiköihin sijoittamaton hallitusneuvos, pelastusosaston tulosyksiköiden päälliköt, suunnittelujohtaja, koulutusjohtaja, lainsäädäntöneuvos, neuvottelevat virkamiehet, yli-insinöörit, pelastusylitarkastajat ja ylitarkastajat.

69 §
Valmiuspäällikkö ja suojelujohtaja

Pelastusylijohtaja toimii ministeriön valmiuspäällikkönä.

Ministeriö määrää suojelujohtajan sekä valmiuspäällikön sijaisen ja suojelujohtajan sijaisen.

70 §
Kansliapäällikön, osaston päälliköiden ja erillisen yksikön päälliköiden sijaisuudet (4.4.2001/331)

Kansliapäällikön sijaisena on alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö. Hänen ollessaan estyneenä on sijaisena poliisiylijohtaja ja myös hänen ollessaan estyneenä on sijaisena virkaiältään vanhin osaston päällikkö. (2.5.2002/339)

Osaston päälliköiden ja erillisen yksikön päälliköiden sijaiset määrää kansliapäällikkö. Ennen määräyksen antamista asia on esitettävä asianomaiselle ministerille. (4.4.2001/331)

3–7 momentit on kumottu A:lla 4.4.2001/331.

71 §
Työsopimussuhteinen henkilöstö

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu virkamiehestä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevia ja ministeriön yhteydessä toimivien pysyvien toimielinten päätoimista henkilöstöä.

72 §
Sisäiset määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset ja ohjeet ministeriön työn yleisestä järjestämisestä annetaan ministerin tai kansliapäällikön vahvistamissa sisäisissä määräyksissä ja ohjeissa.

Ministeriön johtoryhmä ja toimialojen johtoryhmät antavat kukin tarvittaessa tarkemmat määräykset tai ohjeet asioiden käsittelystä johtoryhmässä ja sen muusta toiminnasta.

73 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan sisäasiainministeriön 31.3.1998 antama työjärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.12.2000/1164:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

4.4.2001/331:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

12.6.2001/502:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2001.

24.10.2001/867:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2001.

20.12.2001/1365:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

2.5.2002/339:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18.6.2002/554:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002. Asetuksen 50 d § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

24.9.2002/813:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7.11.2002/918:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.