Seurattu SDK 926/2022 saakka.

17.3.2000/283

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla sotilas- ja palvelusarvoista 22.12.2006/1355.

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä,säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 228/2000:

1 §

Sotilaallista esimiesasemaa sekä sotilaan koulutusta, virka-asemaa ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla.

2 §

Sotilasarvot ovat:

1) sotamies;

2) korpraali, ylimatruusi;

3) alikersantti;

4) kersantti;

5) ylikersantti;

6) vääpeli, pursimies;

7) sotilasmestari, vänrikki, aliluutnantti;

8) luutnantti;

9) yliluutnantti;

10) kapteeni, kapteeniluutnantti;

11) majuri, komentajakapteeni;

12) everstiluutnantti, komentaja;

13) eversti, kommodori;

14) kenraalit

a) prikaatikenraali, lippueamiraali;

b) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

c) kenraaliluutnantti, vara-amiraali;

d) kenraali, johon voidaan liittää aselajia osoittava etuliite, ja amiraali.

Sotamiehen sotilasarvon sijasta voidaan käyttää puolustushaara- ja aselaji- tai joukkokohtaisia arvoja, siten kuin puolustusvoimain komentaja niistä sotilaskäskyasiana erikseen määrää.

3 §

Palvelusarvoa voidaan 1 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa käyttää sotilasarvon sijasta sotilastehtävässä palveltaessa. Palvelusarvot vastaavat nimikkeiltään 2 §:ssä lueteltuja sotilasarvoja.

Puolustusvoimain komentaja määrää sotilaskäskyasiana palvelusarvojen rinnastamisesta sotilasarvoihin.

4 §

Samassa tai rinnasteisessa sotilas- tai palvelusarvossa olevien keskinäinen arvojärjestys määräytyy ylentämisajankohdan tai palvelusarvon antamisajankohdan mukaan siten kuin puolustusvoimain komentaja siitä sotilaskäskyasiana tarkemmin määrää.

5 §

Upseerina palvelevan sotilasarvot ovat:

1) yliluutnantti;

2) kapteeni, kapteeniluutnantti;

3) majuri, komentajakapteeni;

4) everstiluutnantti, komentaja;

5) eversti, kommodori;

6) prikaatikenraali, lippueamiraali;

7) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

8) kenraaliluutnantti, vara-amiraali;

9) kenraali ja amiraali.

6 §

Opistoupseerina palvelevan sotilasarvot ovat:

1) sotilasmestari, vänrikki, aliluutnantti;

2) luutnantti;

3) yliluutnantti;

4) kapteeni ja kapteeniluutnantti.

7 §

Korkeakoulututkintoa edellyttävässä erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasarvot ovat 5 §:ssä luetellut sotilasarvot, joihin on liitetty puolustusvoimain komentajan vahvistama toimialaa osoittava etuliite.

Opistotasoista tutkintoa edellyttävässä erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasarvot ovat 6 §:ssä luetellut sotilasarvot, joihin on liitetty puolustusvoimain komentajan vahvistama toimialaa osoittava etuliite.

Sotilasinsinööri ja sotilaskapellimestari voidaan ylentää majuria, komentajakapteenia, everstiluutnanttia tai komentajaa vastaavaan erikoisupseerin arvoon.

8 §

Reserviin tai nostoväkeen kuuluvan:

1) miehistön sotilasarvot ovat sotamies, korpraali ja ylimatruusi;

2) aliupseerin sotilasarvot ovat alikersantti, kersantti, ylikersantti, vääpeli ja pursimies sekä sotilasmestari;

3) opistoupseerin sotilasarvot ovat vääpeli ja pursimies, sotilasmestari, vänrikki ja aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti sekä kapteeni ja kapteeniluutnantti;

4) upseerin sotilasarvot ovat vänrikki ja aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti, kapteeni ja kapteeniluutnantti, majuri ja komentajakapteeni, everstiluutnantti ja komentaja, eversti ja kommodori, prikaatikenraali ja lippueamiraali, kenraalimajuri ja kontra-amiraali, kenraaliluutnantti ja vara-amiraali sekä kenraali ja amiraali;

5) erikoisupseerin sotilasarvot ovat 7 §:ssä tarkoitetut sotilasarvot.

9 §

Varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan sotilasarvot ovat sotamies, korpraali, ylimatruusi, alikersantti ja kersantti.

10 §

Upseerina tai opistoupseerina palvelevan ylentämisen yleisenä edellytyksenä on, että ylennettävä on ollut lähinnä alemmassa arvossa vähintään kaksi vuotta, kenraalimajuriksi tai kontra-amiraaliksi ylennettäessä kuitenkin prikaatikenraalin tai everstin taikka lippueamiraalin tai kommodorin arvossa taikka edellä mainituissa arvoissa yhteensä vähintään kaksi vuotta.

Edellä 1 momentissa säädetystä vähimmäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa.

11 §

Upseerina palvelevan ylentämisen edellytyksenä on:

1) yliluutnantiksi taikka kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi upseerin virkaan vaadittava koulutus;

2) majuriksi tai komentajakapteeniksi taikka everstiluutnantiksi tai komentajaksi majurin ja komentajakapteenin virkaan vaadittava koulutus;

3) everstiksi tai kommodoriksi taikka sitä ylempiin sotilasarvoihin everstin ja kommodorin virkaan vaadittava koulutus.

Erityisestä syystä upseeri voidaan ylentää koulutuksensa mukaista ylintä sotilasarvoa seuraavaan upseerin sotilasarvoon.

12 §

Opistoupseerina palvelevan ylentämisen edellytyksenä on:

1) sotilasmestariksi, vänrikiksi tai aliluutnantiksi taikka luutnantiksi opistoupseerin perusvirkaan vaadittava koulutus;

2) yliluutnantiksi taikka kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi opistoupseerin ylempään virkaan vaadittava koulutus.

Erityisestä syystä opistoupseeri voidaan ylentää koulutuksensa mukaista sotilasarvoa seuraavaan opistoupseerin sotilasarvoon.

13 §

Ylentäminen erikoisupseerin sotilasarvoon edellyttää, että ylennettävällä on erikoisupseerin virkaan vaadittava koulutus.

Ylentäminen erikoisupseerin sotilasarvoa seuraavaan sotilasarvoon edellyttää, että ylennettävä on ollut lähinnä alemmassa erikoisupseerin tai vastaavassa upseerin tai opistoupseerin arvossa vähintään kaksi vuotta.

Edellä 2 momentissa säädetystä vähimmäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa.

Erikoisupseerin virassa palveleva laillistettu lääkäri, eläinlääkäri ja hammaslääkäri sekä diplomi-insinööri voidaan erityisestä syystä ylentää suoraan kapteenia tai kapteeniluutnanttia vastaavaan erikoisupseerin arvoon.

14 §

Edellä 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuihin sotilasarvoihin ylentämisen edellytyksenä on, että ylennettävä on saanut puolustusvoimain komentajan tarkemmin määräämällä tavalla ylemmän sotilasarvon mukaista tehtävää vastaavan koulutuksen ja että hän on muutenkin ominaisuuksiltaan ylennettäväksi sopiva.

15 §

Palvelusarvon antamisen edellytyksenä on määräys palvelusarvoa vastaavaan sotilastehtävään.

16 §

Toimivallasta ylentää upseerin, erikoisupseerin ja eräisiin opistoupseerin sotilasarvoihin sekä antaa kenraalin sotilasarvoa vastaava palvelusarvo säädetään puolustusvoimista annetun lain 9 §:n 1 momentissa. Mainitussa lainkohdassa tarkoitettua muuta kuin kenraalin sotilasarvoa vastaavan palvelusarvon antaa puolustusvoimain komentaja.

Muihin tässä asetuksessa tarkoitettuihin sotilasarvoihin ylentää ja niitä vastaavan palvelusarvon antaa sotilasläänin komentaja. Edellä 8 §:n 1 kohdassa ja 9 §:ssä tarkoitettuihin sotilasarvoihin ylentää ja palvelusarvon sotilasammattihenkilölle antaa kuitenkin joukko-osaston komentaja tai vastaava.

17 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään sotilaana palvelevan ylentämisestä, sovelletaan myös sellaiseen puolustusministeriön ja ulkoasiainministeriön virkamieheen, jonka viran ehdottomana kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuus sotilasvirkaan.

Puolustusministeriön tai puolustusvoimien palveluksessa olevan siviili- ja sotilasammattihenkilöstön ylentämisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 14 ja 16 §:ssä säädetään.

18 § (31.3.2006/218)

Pääesikunta vahvistaa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 5 §:ssä tarkoitetussa kriisinhallintaorganisaatiossa palvelevien palvelusarvot. Palvelusarvon antaa mainitun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu tehtävään määräävä viranomainen.

Kriisinhallintajoukon komentaja voi lisäksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa tarkoitetun palvelussuhteen ajaksi antaa reserviin kuuluvalle hänelle 1 momentin mukaisesti vahvistettua varsinaista palvelusarvoaan ylemmän miehistön tai aliupseerin palvelusarvon.

Yhdistyneiden Kansakuntien kriisinhallintatehtävässä tai muussa ulkomaanpalveluksessa sotilastehtävässä palvelevalle, jonka palvelussuhteeseen ei sovelleta 1 momentissa mainittua lakia, voidaan palveluksen ajaksi antaa palvelusarvona hänen varsinaista sotilasarvoaan ylempi sotilasarvo.

19 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan sotilas- ja palvelusarvoista 15 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (500/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Reserviin tai nostoväkeen kuuluvan toimiupseerin sotilasarvot ovat ylikersantti ja 8 §:n 3 kohdassa mainitut opistoupseerin sotilasarvot.

Tämän asetuksen voimaan tullessa ylivääpelin tai ylipursimiehen sotilasarvossa olevat säilyttävät sotilasarvonsa, jollei heitä reserviin tai nostoväkeen kuuluvina ylennetä seuraavaan sotilasarvoon. Sotilasarvojen keskinäisessä järjestyksessä ylivääpeli ja ylipursimies ovat vääpeliä ja pursimiestä vanhempia, mutta sotilasmestaria, vänrikkiä ja aliluutnanttia nuorempia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.3.2006/218:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.