Seurattu SDK 834/2022 saakka.

4.2.2000/87

Laki ympäristölupavirastoista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 20.11.2009/903, joka on voimassa 1.1.2010 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Toimiala ja asema

Vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisina alueellisina lupaviranomaisina toimivat ympäristölupavirastot.

Ympäristölupavirastot kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalalle. Ympäristöministeriö kehittää ympäristölupavirastojen toimintaa yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Yhteistyöstä säädetään tarkemmin asetuksella.

Ympäristölupavirastojen lukumäärästä, toimialueista, nimistä ja toimipaikoista säädetään valtioneuvoston päätöksellä.

2 §
Toimivalta

Ympäristölupavirasto käsittelee asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan:

1) vesilaissa;

2) ympäristönsuojelulaissa;

3) kalastuslaissa (286/1982), merensuojelulaissa (1415/1994), Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetussa laissa (1331/1991) ja patoturvallisuuslaissa (413/1984); tai

4) muualla lainsäädännössä.

2 luku

Henkilöstö

3 §
Virat ja virkamiehet

Ympäristölupavirastossa on viraston päällikkönä toimivan johtajan virka sekä ympäristöneuvoksen ja esittelijän virkoja.

Ympäristölupaviraston istunnon puheenjohtajana toimii johtaja tai ympäristöneuvos. Johtaja vastaa ympäristölupaviraston johtamisesta ja viraston toiminnan tuloksellisuudesta siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ympäristölupavirastossa voi lisäksi olla määräajaksi virkaan nimitettyjä ja sivutoimisia ympäristöneuvoksia tai esittelijöitä, jos asioiden lukumäärä, laatu tai muu erityinen syy sitä edellyttää. Esittelijä voidaan vireillä olevien asioiden määrästä johtuvasta erityisestä syystä määrätä toimimaan sivutoimisesti määräajan ympäristöneuvoksena. (21.4.2005/254)

Ympäristöneuvos tai esittelijä voidaan suostumuksensa mukaisesti määrätä määräajaksi vastaavaan tehtävään toiseen ympäristölupavirastoon, jos sitä asian laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna. Asiasta päättävät asianomaisten ympäristölupavirastojen johtajat ja tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ympäristölupavirastossa voi lisäksi olla muita virkoja ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Johtajan ja istunnon puheenjohtajana toimivan ympäristöneuvoksen on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut sekä perehtynyt ympäristölupaviraston toimialaan kuuluviin tehtäviin. Johtajalta edellytetään lisäksi käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

Ympäristöneuvoksella tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä viraston toimialaan kuuluviin tehtäviin.

Esittelijällä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettävän ja sivutoimisen ympäristöneuvoksen sekä esittelijän tulee täyttää samat kelpoisuusvaatimukset kuin virkaan nimitettävän.

5 §
Nimittäminen

Johtajan ja istunnon puheenjohtajana toimivan ympäristöneuvoksen nimittää valtioneuvosto oikeusministeriön esittelystä. Oikeusministeriön on kuultava ympäristöministeriötä ennen asian esittelyä.

Ympäristöneuvoksen nimittää valtioneuvosto ympäristöministeriön esittelystä. Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettävän ja sivutoimisen ympäristöneuvoksen nimittää ympäristölupavirasto.

Esittelijän nimittää ympäristölupavirasto.

3 luku

Asioiden käsitteleminen

6 §
Jaostot

Ympäristölupavirasto voi toimia jaostoihin jakautuneena siten kuin viraston työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

7 §
Asian ratkaiseminen istunnossa

Ympäristölupaviraston toimivaltaan kuuluvat asiat ratkaistaan istunnossa esittelystä. Esittelijänä voi toimia myös ympäristöneuvos.

8 §
Päätösvaltaisuus

Ympäristölupavirasto on päätösvaltainen istunnossaan kolmijäsenisenä, jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä. Jäsenistä enemmistön tulee olla päätoimisia.

Istunnon kokoonpanossa on oltava asioiden laadun edellyttämä tekniikan, luonnontalouden, vesitalouden ja ympäristönsuojelun asiantuntemus.

Puheenjohtaja voi tehdä päätöksen asiassa, jossa esitettyjen vaatimusten tutkiminen ei kuulu ympäristölupaviraston toimivaltaan tai jossa esitetyt vaatimukset on kokonaan peruutettu. Puheenjohtaja voi lisäksi päättää, että asiassa suoritetaan todistajan kuuleminen, tarkastus tai katselmus taikka muu vastaava asian valmisteluun liittyvä toimi.

9 §
Äänestäminen

Jos päätöksen tekemiseen osallistuvat jäsenet eivät ole päätöksestä yksimielisiä, siitä on äänestettävä. Äänestyksessä voittaa mielipide, jota jäsenten enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi kanta, jota puheenjohtaja on kannattanut. Äänestämiseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

10 §
Vahvennettu kokoonpano

Johtaja tai istunnon puheenjohtaja voi määrätä asian vahvennetun kokoonpanon käsiteltäväksi, jos asian ratkaiseminen edellyttää 8 §:n 1 momentin mukaisen kokoonpanon täydentämistä asian laadun vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Asia voidaan määrätä vahvennettuun kokoonpanoon ennen käsittelyn aloittamista tai käsittelyn kuluessa. Määrättäessä asia vahvennetun kokoonpanon käsiteltäväksi on samalla määrättävä, ketkä ottavat osaa asian käsittelyyn.

10 a § (21.4.2005/254)
Yhden ratkaisijan kokoonpano

Johtajan määräämä ympäristöneuvos ratkaisee asian, joka koskee:

1) vesilain 1 luvun 15 §:ään perustuvaa lupahakemusta, jos hakemuksen kohteena olevan hankkeen vaikutukset ovat muutoin hankkeen laajuus huomioon ottaen vähäiset eikä yleinen tai yksityinen etu vaadi asian käsittelyä siinä kokoonpanossa, jossa asia on lain mukaan käsiteltävä;

2) vesilain 2 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua hanketta;

3) ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ilmoitusta.

Asia, johon on sovellettava vesilain 1 luvun 15 a tai 17 a §:ää tai 3–9 luvun säännöksiä, on kuitenkin aina ratkaistava 8 tai 10 §:n mukaisessa järjestyksessä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa ratkaisijan tai esittelijän tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Ratkaisijana toimivalla ympäristöneuvoksella tulee olla asian laadun edellyttämä asiantuntemus.

11 §
Sijaisjäsen

Istunnon puheenjohtajana olevan ympäristöneuvoksen tai muun ympäristöneuvoksen ollessa satunnaisesti estynyt hoitamasta virkatehtäviään tai vuosilomalla voi ympäristölupaviraston johtaja määrätä esittelijän, jolla on mainitun tehtävän edellyttämä kelpoisuus, toimimaan ympäristölupaviraston kokoonpanossa sijaisjäsenenä.

12 §
Muiden asioiden ratkaiseminen

Muista kuin 8 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valmistelevaa laatua olevista toimista vastaa esittelijä tai muu virkamies.

Viraston hallintoa koskevien asioiden ratkaisemisesta säädetään tarkemmin asetuksella.

4 luku

Erinäiset säännökset

13 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja toiminnan järjestämisestä ympäristölupavirastossa annetaan työjärjestyksessä, jonka johtaja vahvistaa.

14 §
Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 87/2000 tuli voimaan L:n 113/2000 mukaisesti 1.3.2000.

HE 84/1999, YmVM 4/1999, LaVL 15/1999, PeVL 11/1999, MmVL 18/1999, EV 100/1999

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.4.2005/254:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

HE 227/2004, YmVM 2/2005, EV 8/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.