Seurattu SDK 1049/2021 saakka.

30.12.1999/1360

Asetus yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. L julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002.

Työministerin esittelystä säädetään 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun työvoimapalvelulain (1005/1993) 23 §:n nojalla:

1 §
Tietojenantovelvollisuus

Työvoimapalvelulain (1005/1993) 1 a §:ssä tarkoitetun yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajan on toimitettava työvoimapalvelujen järjestämisestä vastaavalle ministeriölle, jäljempänä ministeriö, yksityisiä työvoimapalveluja koskevia tietoja siten kuin tässä asetuksessa säädetään tai tämän asetuksen 5 §:n perusteella erikseen sovitaan.

2 §
Työnvälitys- ja vuokratyötiedot

Yksityisten työvoimapalvelujen tarjoaja on velvollinen pyynnöstä antamaan tiedot:

1) ammattiryhmittäin työhön välitettyjen henkilöiden määrästä samoin kuin työvoiman vuokrauksen perusteella välitettyjen henkilöiden määrästä;

2) vuokrattujen henkilöiden määrästä sekä vuokratyösuhteiden keskimääräisestä kestosta; sekä

3) työnvälityspalveluja käyttäneiden ja työvoimaa vuokranneiden asiakkaiden määrästä.

3 §
Työnhakuun liittyvät muut tiedot

Sen lisäksi mitä 2 §:ssä säädetään, yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajan on ilmoitettava, mitä muita työn hakuun liittyviä palveluja on tarjolla.

4 §
Tietojen toimittaminen ja julkaiseminen

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava ministeriölle siten kuin ministeriö tarkemmin määrää. Ministeriö julkaisee tietoja koskevan yhteenvedon määräajoin.

5 §
Sopimus tietojen toimittamisesta

Ministeriö voi sopia, että yksityisiä työnvälityspalvelujen tarjoajia edustava yhteisö toimittaa 2 ja 3 §:ssä säädetyt tiedot ja muita tarpeellisia tietoja tarjoajien puolesta.

6 §
Yhteistyö ja valvonta

Julkisen työnvälityksen ja yksityisten työvoimapalvelujen välistä yhteistyötä ja tietojenantovelvollisuuden toimeenpanoa koskevat kysymykset käsitellään työvoimapoliittisesta neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa (548/1992) tarkoitetussa neuvottelukunnassa. Asioita neuvottelukunnassa käsiteltäessä on asiantuntijana kuultava työsuojeluviranomaista.

Ilmoitusvelvollisuuden muusta täyttämisestä säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetussa laissa (131/1973).

7 §
Tarkemmat ohjeet

Ministeriö voi antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.