Seurattu SDK 482/2020 saakka.

30.12.1999/1354

Asetus rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2007 alkaen. Ks. RakennerahastoL 1401/2006.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain (1353/1999) 42 §:n nojalla:

1 §
Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö

Maakunnan yhteistyöasiakirjaan tulee seuraavan varainhoitovuoden talousarvioehdotusta koskevia neuvotteluja varten sisältyä ainakin:

1) arvio ohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden tarpeista sekä kuntarahoituksesta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista seuraavana varainhoitovuonna;

2) arvio 1 kohdassa mainittujen rakennerahastovarojen ja kansallisen julkisen rahoituksen jakaumasta rahastoittain ja toimintalinjoittain;

3) arvio ohjelmareservin tarpeesta maakunnassa;

4) rakennerahasto-ohjelman toteuttamisen painotukset seuraavana varainhoitovuonna;

5) hankkeiden valintakriteerien alueellinen soveltaminen, jos yhteistyöryhmä on siitä päättänyt.

Edellä 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut arviot esitetään valtion talousarvioon otettavien varojen osalta hallinnonaloittain.

2 §
Maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkistaminen

Maakunnan yhteistyöryhmä tarkistaa 1 §:n 1 momentissa mainitut yhteistyöasiakirjan kohdat rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 21 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti ja täydentää asiakirjaa lisäämällä siihen menettelyt, joiden mukaisesti rakennerahastovarojen ja vastaavan kansallisen rahoitusosuuden käytöstä ja ohjelman toteutumisesta raportoidaan yhteistyöryhmälle.

3 §
Maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkistamiseen liittyvät määräajat

Maakunnan yhteistyöryhmä tarkistaa maakunnan yhteistyöasiakirjan kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa siitä, kun valtioneuvosto on antanut talousarvioesityksen eduskunnalle.

Yhteistyöryhmä tarkistaa tarvittaessa yhteistyöasiakirjaa valtion talousarvion tultua hyväksytyksi viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun rakennerahastovarat ja vastaava valtion rahoitusosuus on hallinnonaloilla jaettu ja maakunnittain tiedossa.

Mitä 2 momentissa säädetään yhteistyöasiakirjan tarkistamisesta, noudatetaan soveltuvin osin myös valtion lisätalousarviosta johtuvaan tarkistamiseen.

Yhteistyöryhmä tarkistaa yhteistyöasiakirjaa ohjelmareservin jaon yhteydessä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun ohjelmareserviä on hallinnonaloilla jaettu ja maakunnittain tiedossa.

4 §
Rakennerahastovarojen ja valtion rahoitusosuuksien jakaminen ja siihen liittyvät määräajat

Maksuviranomaisena toimiva ministeriö, jonka pääluokassa olevalle rakennerahastomomentille on otettu myös muille ministeriöille tarkoitettuja rakennerahastovaroja, osoittaa rakennerahastovarat niille viidentoista (15) työpäivän kuluessa asianomaisen varainhoitovuoden alusta, kuitenkin viimeistään viidentoista (15) työpäivän kuluessa siitä, kun eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvion. Alueellisissa rakennerahasto-ohjelmissa ennen osoituspäätöstä maksuviranomainen neuvottelee rakennerahastovaroja käyttävien ministeriöiden kanssa rahoituksen alueellisesta jakaumasta ja siitä, kuinka paljon kullakin hallinnonalalla rahoituksesta jätetään ohjelmareserviin, ja kuulee asiassa maakunnan yhteistyöryhmiä. Osoituspäätöksen liitteenä on viitteellinen taulukko rahoituksen alueellisesta jakaumasta hallinnonaloittain. Alueellisessa jakaumassa ei kuitenkaan ilmoiteta ohjelmareserviä.

Tavoite 3 -ohjelmassa ennen osoituspäätöstä maksuviranomainen neuvottelee rakennerahastovaroja käyttävien ministeriöiden kanssa rahoituksen jakaumasta ja siitä, kuinka paljon kullakin hallinnonalalla rahoituksesta jätetään ohjelmareserviin.

Maksuviranomaisena toimiva ministeriö esittelee valtioneuvostolle omalla hallinnonalallaan käytettävien rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden alueittaisen jaon 1 momentissa tarkoitetun osoituspäätöksen yhteydessä.

Muut rakennerahastovaroja käyttävät ministeriöt jakavat saamansa rakennerahastovarat ja pääluokkiinsa otetut vastaavat valtion rahoitusosuudet edelleen viimeistään kymmenen (10) työpäivän kuluessa siitä, kun rakennerahastovarat on niille osoitettu tai, jaon edellyttäessä valtioneuvoston käsittelyä, esittelevät jaon viimeistään siinä varsinaisessa istunnossa, joka mainitun määräajan jälkeen ensin seuraa. Rakennerahastovaroja ja niitä vastaavaa valtion rahoitusosuutta kohti tehdään yksi yhteinen jakopäätös.

Alueellisissa rakennerahasto-ohjelmissa rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden jakamisessa otetaan huomioon maakuntien yhteistyöasiakirjat.

Rakennerahastovaroja ei jaeta edelleen siltä osin, kuin hankkeiden rahoituksesta päättää ministeriö. Jäljempänä 5 §:ssä tarkoitettu ohjelmareservi voidaan jakaa myöhemmin varainhoitovuoden aikana.

5 §
Ohjelmareservi

Ohjelmareserviä voidaan käyttää rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseksi tarpeellisiin joustoihin ja valtakunnallisiin tai muuten laaja-alaisiin hankkeisiin sekä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tuesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 4–8 sekä 25–28 artiklassa tarkoitettuja tukitoimenpiteitä ja Euroopan kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osarahoittamia toimenpiteitä varten.

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tuesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 4–8 sekä 25–28 artiklassa tarkoitettujen tukitoimenpiteiden sekä Euroopan kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osarahoittamien toimenpiteiden osalta reservistä päättää ja reservin suuruuden määrittelyn tekee maa- ja metsätalousministeriö.

6 §
Rakennerahasto-ohjelmien seurantajärjestelmä

Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot siirretään rakennerahastovaroja käyttävien ministeriöiden ylläpitämistä rekistereistä ohjelmien hallintoviranomaisten ja maksuviranomaisten ylläpitämiin seurantarekistereihin suoran käyttöliittymän tai siirtotiedostojen kautta.

Tietojen on oltava seurantarekisterin keskitetyssä tietokannassa mahdollisimman ajantasaisesti perustuen hallintoviranomaisten, maksuviranomaisten ja muiden rakennerahastovaroja käyttävien ministeriöiden yhdessä sopimaan tietojen siirto- ja päivitysrytmiin.

Rakennerahastovaroja käyttävät ministeriöt toteuttavat hallinnonaloillaan seurantajärjestelmissään varojen käyttöön ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvien tietojen rekisteröinnin siten, että 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan raportoida hallintoviranomaisten ja maksuviranomaisten ylläpitämiin seurantarekistereihin.

Hallintoviranomainen vastaa ylläpitämänsä seurantarekisterin tietokannan teknisestä ohjauksesta.

7 §
Seurantakomitean päätösvaltaisten jäsenten ja asiantuntijoiden palkkiot ja kulukorvaukset

Seurantakomiteassa järjestöjä edustaville jäsenille, kunnallisille luottamushenkilöille sekä asiantuntijoille voidaan maksaa kokouspalkkiota sekä korvausta ansionmenetyksestä, matkakustannuksista ja muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista siten kuin komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen (218/1988) 15 §:ssä säädetään.

8 §
Soveltaminen varainhoitovuonna 2000

Mitä tämän asetuksen 3 ja 4 §:ssä säädetään maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkistamiseen ja rakennerahastovarojen ja valtion rahoitusosuuden jakamiseen liittyvistä määräajoista, ei sovelleta varainhoitovuonna 2000.

Mitä 4 §:n 5 momentissa säädetään maakunnan yhteistyöasiakirjojen huomioon otta misesta ei sovelleta varainhoitovuonna 2000. Maakunnan yhteistyöryhmiä kuullaan suunnitelluista rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden alueellisista jakaumista ja ohjelmareserveistä ennen maksuviranomaisen tekemää osoituspäätöstä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.