Seurattu SDK 300/2021 saakka.

23.12.1999/1304

Asetus merilain 1 luvun 1 §:n soveltamisesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 3.11.2016/907, joka on voimassa 15.11.2016 alkaen.

Liikenneministerin esittelystä säädetään 15 päivänä heinäkuuta annetun merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 2, 3 ja 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1302/1999:

1 luku

Aluksen hyväksyminen suomalaiseksi

1 §

Merenkulkuasioista vastaavan ministeriön, jäljempänä ministeriö, on merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yksittäistapauksessa hyväksyttävä alus suomalaiseksi, jos:

1) alusta johdetaan ja operoidaan Suomesta;

2) aluksen omistaja, jos hän ei ole vastuussa aluksesta 1 kohdan mukaisesti, nimittää tätä tehtävää hoitamaan edustajan, jolla on vakinainen kotikunta ja asuinpaikka Suomessa; ja

3) alus on poistettu toisen valtion alusrekisteristä siksi ajaksi kun se on rekisteröitynä Suomen alusrekisteriin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun rekisteröinnin hakija voi olla aluksen omistaja. Hakemus on tehtävä kirjallisena ja aluksen omistajan tai hänen edustajansa on se allekirjoitettava.

Hakemukseen on liitettävä 1 momentin kannalta tarpeelliset tiedot sekä asiakirjat. Hakijan on ministeriön pyynnöstä annettava myös muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

2 §

Ministeriö voi merilain 1 luvun 1 §:n 3 momentin nojalla hyväksyä aluksen suomalaiseksi, jos:

1) aluksen omistus-, hallinto-, luotonanto- tai rahtaussuhteista voidaan luotettavasti todeta, että aluksen käyttö merenkulkuun on ratkaisevasti suomalaisten määrättävissä;

2) alus on poistettu toisen valtion alusrekisteristä siksi ajaksi kun se on rekisteröitynä Suomen alusrekisteriin;

3) alus täyttää alusturvallisuutta koskevissa säännöksissä uusille aluksille asetetut vaatimukset; ja

4) aluksen rekisteröinnin arvioidaan edistävän Suomen merenkulkuelinkeinoa ja sen työllisyyttä.

Jos 1 momentissa tarkoitetulla aluksella ei ole yhtään suomalaista omistajaa, edellytetään edellä säädetyn lisäksi, että Suomen kansalaisilla on aluksen ulkomaisen omistajayhteisön hallintoelimissä edustus tai mahdollisuus muulla tavoin osallistua päätösvallan käyttöön omistajayhteisössä.

3 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitettuun lupaan on sisällytettävä ministeriön tarpeellisiksi katsomat ehdot sekä maininta luvan voimassaoloajasta. Lupa voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Ministeriö voi asettaa luvan voimassaolon ehdoksi, että aluksen omistaja täyttää kaikki omistajalle Suomen lainsäädännön mukaisesti kuuluvat velvoitteet. Tällainen ehto voidaan asettaa, vaikka hakijana on muu kuin aluksen omistaja. Jos hakijana on muu kuin aluksen omistaja, ministeriön on kuultava omistajaa ennen sellaisen ehdon asettamista.

Ministeriö voi vaatia, että hakijan on asetettava pankkitakaus tai muu ministeriön hyväksymä vakuus niiden velvoitteiden suorittamisen vakuudeksi, jotka aluksen käytöstä Suomen lipun alla syntyvät.

4 §

Hakijana 2 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa voi olla sellainen Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö, joka katsoo itsellään olevan 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu ratkaiseva määräysvalta aluksen käytöstä merenkulkuun. Milloin hakijana on muu kuin aluksen omistaja, hakemukseen on liitettävä omistajan suostumus siihen, että alus merkitään Suomen alusrekisteriin.

Hakemukseen, jonka on oltava kirjallinen, liitetään hakijan tarpeellisiksi katsomat tiedot ja asiakirjat määräämisvallan perusteista, aluksen käytöstä sekä muista seikoista, joihin hän haluaa vedota. Hakijan on lisäksi toimitettava ministeriön pyynnöstä kaikki muutkin hakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

5 §

Jos 1 §:ssä tarkoitetun hyväksymisen tai 2 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty tai milloin 2 §:n nojalla asetettuja lupaehtoja ei täytetä, on hyväksyminen tai lupa peruutettava, jollei poikkeamista voida pitää vähäisenä. Hyväksymisen tai luvan peruuttamisesta päättää ministeriö.

Ministeriön on viran puolesta ilmoitettava alusrekisteriviranomaiselle päätöksistä, joiden perusteella alus on hyväksytty suomalaiseksi tai päätös aluksen hyväksymisestä suomalaiseksi on peruutettu.

Hyväksynnän tai luvan saaneelle on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä varattava tilaisuus antaa selvityksensä asiasta.

2 luku

Suomalaisessa omistuksessa olevan aluksen merkitseminen muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alusrekisteriin

6 §

Ministeriö voi maan merenkulkuelinkeinon edistämiseksi yksittäistapauksessa antaa luvan siihen, että alus, jota merilain 1 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla olisi pidettävä suomalaisena, rekisteröidään muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alusrekisteriin tämän maan aluksena, jos:

1) merilain 1 luvun 1 §:n 5 momentissa mainitut luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät; ja

2) aluksen rekisteröinnillä arvioidaan olevan maan telakkateollisuuden ja työllisyyden edistämiseen liittyviä painavia syitä.

7 §

Edellä 6 §:ssä tarkoitettuun lupaan on sisällytettävä ministeriön tarpeellisiksi katsomat ehdot sekä maininta luvan voimassaoloajasta. Lupa myönnetään määräajaksi, joka voi olla enintään aluksen käytöstä tai hallinnasta tehdyn rahtaussopimuksen voimassaoloajan pituinen. Lupaan on sisällytettävä ehto, jonka mukaan aluksen siirtäminen edelleen kolmannen maan rekisteriin on kielletty.

8 §

Hakijana 6 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa voi olla aluksen suomalainen omistaja tai sellainen ulkomaalainen taikka ulkomainen oikeushenkilö, joka haluaa rekisteröidä aluksen vieraan valtion alusrekisteriin. Milloin hakijana on muu kuin aluksen omistaja, hakemukseen on liitettävä omistajan suostumus siihen, että alus merkitään vieraan valtion alusrekisteriin.

Mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen.

9 §

Hakemuksesta on pyydettävä asianomaisten viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen lausunnot.

10 §

Jos 6 §:ssä tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty tai milloin 7 §:n nojalla asetettuja lupaehtoja ei täytetä, on lupa peruutettava, jollei poikkeamista voida pitää vähäisenä. Luvan peruuttamisesta päättää ministeriö. Luvan saaneelle on ennen peruuttamispäätöksen tekemistä varattava tilaisuus antaa selvityksensä asiasta. Peruuttamispäätöksessä tulee olla määräykset siitä, minkä ajan kuluessa ja missä järjestyksessä luvan peruuttamisesta aiheutuviin toimiin on ryhdyttävä.

Edellä 6 §:ssä tarkoitettu lupa raukeaa, milloin alus tai osuus siitä myydään ulkomaille siten, että alus lakkaa merilain 1 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla olemasta suomalainen.

11 §

Aluksen poistamisesta Suomen alusrekisteristä on lisäksi voimassa, mitä alusrekisterilaissa (512/1993) säädetään.

Kun 6 §:ssä tarkoitettu alus on merkitty vieraan valtion alusrekisteriin, se lakkaa olemasta suomalainen alus.

3 luku

Voimaantulo

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan merilain 1 §:n soveltamisesta 26 päivänä huhtikuuta 1985 annettu asetus (353/1985) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.