Seurattu SDK 761/2022 saakka.

23.12.1999/1240

Kiinnitysluottopankkilaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla kiinnitysluottopankkitoiminnasta 16.7.2010/688.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (9.2.2007/128)
Kiinnitysluottopankin määritelmä

Kiinnitysluottopankki on luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu osakeyhtiömuotoinen luottolaitos, jonka tarkoituksena on myöntää tässä laissa tarkoitettuja kiinteistöluottoja ja julkisyhteisöluottoja sekä laskea liikkeeseen tässä laissa tarkoitettuja kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja ja julkisyhteisövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja.

2 §
Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) kiinteistöluotolla luottoa, jonka vakuutena on asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun asunto-osakeyhtiön tai 28 luvun 2 §:ssä tarkoitetun keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osake tai maakaaren (540/1995) 16 luvun 1 §:ssä tai 19 luvun 1 §:ssä tarkoitettu kiinnityskelpoinen kohde taikka niihin rinnastuva Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitseva asunto tai kiinteistö; mitä tässä laissa säädetään asunto-osakkeesta, sovelletaan vastaavasti asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitettuun asumisoikeuteen; (22.12.2009/1615)

1 a) asuntoluotolla kiinteistöluottoa, jonka vakuutena on asuinkiinteistöön vahvistettu kiinnitys tai asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun asunto-osakeyhtiön osakkeet ja niihin rinnastettavat osuudet tai asumisoikeus sekä edellä lueteltuihin rinnastuva Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitseva vastaava vakuus; asuinkiinteistöllä tarkoitetaan tässä kohdassa pääasiassa asumiskäyttöön tarkoitettua kiinteistöä tai kiinteistön osaa; (22.12.2009/1615)

2) julkisyhteisöluotolla luottoa, joka on myönnetty Suomen valtiolle, suomalaiselle kunnalle tai muulle sellaiselle julkisyhteisölle, joka luottolaitostoiminnasta annetun lain 58 §:ssä säädettyä menetelmää käytettäessä saadaan rinnastaa Suomen valtioon ja suomalaiseen kuntaan, tai jonka täytenä vakuutena on tässä kohdassa tarkoitetun julkisyhteisön takaus tai saaminen tällaiselta julkisyhteisöltä; (9.2.2007/128)

3) kiinteistövakuudellisella joukkovelkakirjalainalla joukkovelkakirjalainaa, jonka vakuutena on 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkitty kiinteistöluotto;

4) julkisyhteisövakuudellisella joukkovelkakirjalainalla joukkovelkakirjalainaa, jonka vakuutena on 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkitty julkisyhteisöluotto;

5) ministeriöllä valtiovarainministeriötä, jollei asetuksella toisin säädetä.

3 § (21.7.2006/645)
Sovellettava lainsäädäntö

Kiinnitysluottopankkiin sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006), liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annettua lakia (1501/2001) ja luottolaitostoiminnasta annettua lakia, jollei tässä laissa toisin säädetä.

4 §
Valvonta

Tämän lain ja viranomaisten sen nojalla antamien määräysten noudattamista valvoo Rahoitustarkastus.

5 §
Yksinoikeus kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuun

Ainoastaan kiinnitysluottopankki saa laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja, joiden vakuutena on tämän lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu kiinteistöluotto tai 2 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisöluotto. Ainoastaan kiinnitysluottopankki saa käyttää liikkeeseen laskemistaan joukkovelkakirjalainoista nimitystä kiinteistövakuudellinen joukkovelkakirjalaina tai julkisyhteisövakuudellinen joukkovelkakirjalaina.

6 §
Toiminimi

Ainoastaan kiinnitysluottopankki saa toiminimessään tai muuten toimintaansa osoittamaan käyttää sanaa kiinnitysluottopankki.

6 a § (28.12.2001/1506)
Sulautuminen, jakautuminen ja liiketoiminnan luovutus

Kiinnitysluottopankki voi sulautua ainoastaan toiseen kiinnitysluottopankkiin. Jakautumisessa ja liiketoiminnan luovutuksessa kiinnitysluottopankki voi siirtää 2 §:n 3 ja 4 kohdissa tarkoitettua omaisuuttaan ainoastaan toiselle kiinnitysluottopankille.

2 luku

Kiinnitysluottopankin toiminta

7 §
Sallittu liiketoiminta

Kiinnitysluottopankki saa liiketoimintanaan ainoastaan myöntää kiinteistöluottoja ja julkisyhteisöluottoja sekä harjoittaa tällaiseen liiketoimintaan läheisesti liittyvää toimintaa. Kiinnitysluottopankki ei saa omistaa muita kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia kuin sellaisia, joiden omistaminen on kiinnitysluottopankin liiketoiminnan kannalta tarpeellista.

Kiinnitysluottopankin varoja saadaan sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sijoittaa ainoastaan sellaisiin saamisiin, joihin luottolaitostoiminnasta annetun lain 58 §:ssä säädettyä menetelmää käytettäessä saadaan soveltaa 0 tai 20 prosentin riskipainotusta, sekä muihin arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin sellaisiin arvopapereihin, jotka ovat mainitun lain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja pörssi- tai markkina-arvopapereita, sekä niihin rinnastettaviin ulkomaisiin arvopapereihin. (9.2.2007/128)

Kiinnitysluottopankki saa 1 ja 2 momentin estämättä omistaa kiinteistöjä sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeita ja osuuksia, jotka ovat joutuneet kiinnitysluottopankin haltuun maksamatta jääneen saamisen vakuutena.

8 §
Kiinteistöluottoa ja sen vakuutta koskevat vaatimukset

Kiinnitysluottopankin antama kiinteistöluotto ei saa ylittää kolmea viidesosaa vakuutena olevien osakkeiden tai kiinteistön käyvästä arvosta. Käypä arvo on ennen luoton myöntämistä arvioitava hyvän kiinteistönarviointitavan mukaisesti. Kiinnitysluottopankin on arvostettava vakuutena olevat kiinteistöt taseessaan käypään arvoon sekä hankittava ja julkistettava kiinteistöistä ja muista kuin julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista kiinteistöarvopapereista kiinteistörahastolaissa (1173/1997) tarkoitetun riippumattoman ja ulkopuolisen, Keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistönarvioitsijan arvio sekä tilinpäätöksessä nimettävä ja julkistettava käyttämänsä kiinteistönarvioitsijat. Kiinnitysluottopankki voi erityisestä syystä arvostaa kiinteistöt muuhun kuin käypään arvoon tai päättää olla käyttämättä kiinteistönarvioitsijaa, jolloin kiinnitysluottopankin tulee toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa perustella menettelynsä. Ministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä käyvän arvon arvioimisesta. (21.8.2009/655)

Kiinnitysluottopankki saa 1 momentin estämättä lisäksi myöntää kiinteistöluoton, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää sen vakuutena olevien osakkeiden tai kiinteistön 1 momentin mukaisesti määriteltyä käypää arvoa. Tässä momentissa tarkoitettujen kiinteistöluottojen yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää yhtä kuudesosaa kaikkien myönnettyjen kiinteistöluottojen yhteenlasketusta määrästä.

9 §
Joukkovelkakirjalainan vakuudet

Kiinnitysluottopankin liikkeeseen laskemien kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen vakuudeksi 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkittyjen varojen yhteenlasketun kirjanpitoarvon on jatkuvasti oltava suurempi kuin niiden liikkeeseenlaskettujen joukkovelkakirjalainojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo, joiden vakuutena varat ovat. Sama koskee julkisyhteisövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja niiden vakuutena olevien varojen suhdetta. Tässä momentissa tarkoitettua suhdetta laskettaessa ei oteta huomioon 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja luottoja. (31.1.2003/78)

Vähintään 90 prosenttia kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkittyjen luottojen kirjanpitoarvosta on oltava asuntoluottoja tai, 13 §:ssä säädetyin edellytyksin, siinä tarkoitettuja täytevakuuksia, jollei joukkovelkakirjalainan ehdoissa toisin määrätä. (31.1.2003/78)

Kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen vakuutena ovat yhtälaisesti kaikki 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen vakuudeksi merkityt kiinteistöluotot ja täytevakuudet sekä julkisyhteisövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen vakuutena kaikki julkisyhteisövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen vakuudeksi merkityt julkisyhteisöluotot ja täytevakuudet, jollei vakuuksia ole merkitty rekisteriin yksilöidyn joukkovelkakirjalainan vakuudeksi.

Kiinnitysluottopankki ei saa ilman Rahoitustarkastuksen lupaa luovuttaa tai pantata kiinteistöluottoja tai julkisyhteisöluottoja. Kiellon vastainen luovutus tai panttaus on tehoton. Luottoasiakirjaan on tehtävä merkintä siitä, että luotto on annettu joukkovelkakirjalainan vakuudeksi.

9 a § (31.1.2003/78)
Taseriskien hallinta

Kiinnitysluottopankin on jatkuvasti huolehdittava siitä, että kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen jäljellä oleva keskijuoksuaika on lyhyempi kuin niiden vakuudeksi 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkittyjen varojen jäljellä oleva keskijuoksuaika.

Kiinnitysluottopankin on lisäksi jatkuvasti huolehdittava siitä, että kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjojen vakuudeksi 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkityistä varoista minkä tahansa 12 kuukauden aikana saatavien korkojen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin kiinteistövakuudellisille joukkovelkakirjalainoille samana aikana maksettavien korkojen yhteenlaskettu määrä. Tätä momenttia sovellettaessa otetaan huomioon myös kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja niiden vakuutena olevien varojen suojaamiseksi tehdyt johdannaissopimukset.

Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi saadaan 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkitä ainoastaan sellainen vakuus, joka on samassa valuutassa kuin joukkovelkakirjalaina. Tätä momenttia sovellettaessa otetaan huomioon myös kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja niiden vakuutena olevien varojen suojaamiseksi tehdyt johdannaissopimukset.

Mitä tässä pykälässä säädetään kiinteistövakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta, sovelletaan vastaavasti julkisyhteisövakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan.

Rahoitustarkastus antaa tarkemmat määräykset tämän pykälän soveltamisesta.

10 §
Joukkovelkakirjalainarekisteri

Kiinnitysluottopankin on pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan vakuudellisista joukkovelkakirjalainoista sekä niiden vakuuksista. Rekisteriä on pidettävä erikseen kiinteistövakuudellisista joukkovelkakirjalainoista ja julkisyhteisövakuudellisista joukkovelkakirjalainoista.

Rekisteriin on merkittävä jokaisesta liikkeeseen lasketusta joukkovelkakirjalainasta:

1) lainan nimellisarvo ja jäljellä oleva pääoma;

2) lainan korko tai korkoperuste;

3) lainan takaisinmaksuaika;

4) lainaosuuksien määrä;

5) lainaosuuksien nimellisarvo;

6) lainan vakuutena olevien kiinteistöluottojen tai julkisyhteisöluottojen yhteenlaskettu nimellisarvo ja jäljellä oleva pääoma; jos luottojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo on alempi kuin nimellisarvo, on lisäksi ilmoitettava kirjanpitoarvo;

7) lainan vakuutena olevan 13 §:ssä tarkoitetun täytevakuuden antaja, rahamäärä ja voimassaoloaika.

Rekisteriin on merkittävä jokaisesta kiinnitysluottopankin myöntämästä kiinteistöluotosta ja julkisyhteisöluotosta sekä sen vakuudesta:

1) luoton numero, jonka avulla luotto voidaan yksilöidä;

2) luoton nimellisarvo ja jäljellä oleva pääoma;

3) vakuutena olevien osakkeiden tai kiinteistön luottoa myönnettäessä arvioitu käypä arvo sekä, jos käypää arvoa on sen jälkeen tarkistettu, viimeksi tehdyn arvion mukainen käypä arvo;

4) luoton takaisinmaksuaika;

5) luoton korko tai korkoperuste; sekä

6) onko kysymyksessä 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu luotto.

Jos 3 momentissa tarkoitetut luotot ovat yksilöidyn joukkovelkakirjalainan vakuutena, rekisteristä on lisäksi käytävä ilmi joukkovelkakirjalaina, johon vakuudet kohdistuvat.

10 a § (21.12.2000/1244)
Kiinnitysluottopankin tekemät johdannaissopimukset

Kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisista joukkovelkakirjalainoista tai niiden vakuutena olevista varoista aiheutuvien riskien suojaamiseksi tehdyt johdannaissopimukset on merkittävä 10 §:ssä tarkoitettuun joukkovelkakirjalainarekisteriin noudattaen, mitä 11 §:ssä on säädetty. Rekisteriin on merkittävä ainakin seuraavat tiedot jokaisesta johdannaissopimuksesta:

1) numero, jonka avulla sopimus voidaan yksilöidä;

2) joukkovelkakirjalaina tai vakuus, johon johdannaissopimus kohdistuu;

3) sopimustyyppi;

4) vastapuoli;

5) alkamis- ja päättymispäivä; sekä

6) määrä sopimusvaluutassa.

11 §
Rekisterin ylläpitoa koskevat säännökset

Kiinnitysluottopankin on merkittävä 10 §:ssä tarkoitetut tiedot rekisteriin viimeistään seuraavana pankin aukiolopäivänä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta ja sen vakuudeksi tulevan kiinteistö- tai julkisyhteisöluoton antamisesta tai täytevakuuden hankkimisesta. Tiedoissa tapahtuneet muutokset on merkittävä rekisteriin viivytyksettä. Rekisteriin merkittyä kiinteistöluottoa ja julkisyhteisöluottoa sekä täytevakuutta koskevia tietoja saadaan muuttaa vain 2 momentissa säädetyissä tilanteissa.

Kiinteistöluotto tai julkisyhteisöluotto on poistettava rekisteristä, kun se on kokonaan maksettu tai kun luottoa ei todennäköisesti saada perityksi. Kiinteistöluotto tai julkisyhteisöluotto tai täytevakuus saadaan lisäksi poistaa rekisteristä taikka siirtää toisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi, jos se korvataan toisella, nimellisarvoltaan vähintään yhtä suurella kiinteistöluotolla tai julkisyhteisöluotolla tai täytevakuudella taikka jos kyseisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkittyjen kiinteistöluottojen tai julkisyhteisöluottojen arvo ja täytevakuuksien määrä selvästi ylittää lainan jäljellä olevan pääoman määrän.

Rekisterin merkinnöistä on valmistettava tallenne, jota ei voida jälkikäteen muuttaa.

12 §
Kiinteistöluoton tai julkisyhteisöluoton muutokset

Kiinteistöluoton tai julkisyhteisöluoton panttaus ja rekisteröinti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi ei estä kiinnitysluottopankkia sopimasta luoton ennenaikaisesta maksamisesta tai tavanomaisina pidettävistä luottoehtojen muutoksista velallisen kanssa taikka vakuuden korvaamisesta toisella, vakuusarvoltaan yhtä suurella vakuudella eikä muutoinkaan rajoita kiinnitysluottopankille velkojana kuuluvia oikeuksia.

13 §
Täytevakuudet

Kiinnitysluottopankin liikkeeseenlaskeman joukkovelkakirjalainan vakuutena voidaan väliaikaisesti käyttää valtion, kunnan tai muun luottolaitostoiminnasta annetun lain 76 §:n I ryhmässä tarkoitetun julkisyhteisön tai muun kuin kiinnitysluottopankin kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvan luottolaitoksen liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja tai muita velkasitoumuksia taikka tällaisen julkisyhteisön tai luottolaitoksen antamaa omavelkaista takausta siltä osin kuin:

1) kiinteistöluottoja tai julkisyhteisöluottoja ei ole ehditty myöntää tai rekisteröidä joukkovelkakirjalainan vakuudeksi; tai

2) vakuutena olevien kiinteistöluottojen tai julkisyhteisöluottojen määrä ei luottojen takaisinmaksun johdosta riitä kattamaan joukkovelkakirjalainan määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen vakuuksien määrä saa olla enintään yksi viidesosa kaikkien joukkovelkakirjalainarekisteriin merkittyjen vakuuksien yhteenlasketusta määrästä. Rahoitustarkastus voi kiinnitysluottopankin hakemuksesta erityisestä syystä antaa luvan poiketa määräajaksi tästä rajoituksesta. (21.12.2000/1244)

14 § (27.6.2003/594)
Rahoitustarkastuksen harjoittama valvonta

Kiinnitysluottopankin on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetun rekisterin tiedot Rahoitustarkastukselle kerran kuukaudessa. Jos joukkovelkakirjalainan vakuudet eivät täytä tämän lain vaatimuksia, Rahoitustarkastuksen on asetettava määräaika, jonka kuluessa kiinnitysluottopankin on hankittava lisää lainmukaisia vakuuksia. Jollei kiinnitysluottopankki voi asetetussa määräajassa täyttää vakuuksia koskevia vaatimuksia, Rahoitustarkastuksen on peruutettava kiinnitysluottopankin toimilupa.

15 § (9.2.2007/128)
Tilinpäätös ja osavuosikatsaus

Kiinnitysluottopankin tilinpäätöksestä on käytävä ilmi, sen lisäksi, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvussa säädetään, myönnettyjen kiinteistöluottojen ja julkisyhteisöluottojen määrät sekä liikkeessä olevien kiinteistövakuudellisten ja julkisyhteisövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen määrät sekä kiinteistöluottojen vakuuksien arvostamisperusteet.

Kiinnitysluottopankkiin sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 157 §:ssä säädetään talletuspankin velvollisuudesta julkistaa osavuosikatsaus ja vuosikatsaus.

3 luku

Pakkotäytäntö

16 §
Ulosmittausta ja turvaamistointa koskeva kielto

Kiinteistö- tai julkisyhteisövakuudellisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkittyä kiinteistöluottoa tai julkisyhteisöluottoa taikka täytevakuutta ei saa ulosmitata kiinnitysluottopankin velasta eikä siihen saa kohdistaa turvaamistointa.

17 §
Kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen asema kiinnitysluottopankin selvitystilassa ja konkurssissa (21.12.2000/1244)

Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjan haltijalla on kiinnitysluottopankin selvitystilan ja konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi 10 §:n mukaisesti merkityistä varoista ennen muita saatavia. Joukkovelkakirjalainojen vakuuksista selvitystilan tai konkurssin alkamisen jälkeen kertyvät varat on merkittävä joukkovelkakirjalainarekisteriin. Joukkovelkakirjalainojen vakuuksia koskee lisäksi soveltuvin osin, mitä 11 ja 16 §:ssä, tämän pykälän 2 ja 3 momentissa sekä 17 a §:ssä säädetään joukkovelkakirjalainan vakuutena olevista varoista. Kiinteistövakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan perustuvan saamisen valvontaan kiinnitysluottopankin konkurssissa sovelletaan, mitä konkurssilain (120/2004) 12 luvun 17 §:ssä säädetään. (20.2.2004/132)

Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan velkojilla on keskenään yhtäläinen etuoikeus saada maksu 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkitystä kiinteistöluotosta.

Mitä tässä pykälässä säädetään kiinteistövakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta ja kiinteistöluotosta, sovelletaan vastaavasti julkisyhteisövakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan ja julkisyhteisöluottoon.

17 a § (21.12.2000/1244)
Vakuuksien hallinnointi selvitystilan ja konkurssin aikana

Sen jälkeen, kun kiinnitysluottopankki on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, Rahoitustarkastuksen on asetettava viipymättä Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 23 §:n 2 momentin mukainen asiamies valvomaan kiinnitysluottopankin liikkeeseen laskemien kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisten joukkovelkakirjojen haltijoiden etua ja käyttämään puhevaltaa näiden puolesta. Asiamiehen on valvottava erityisesti joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevien varojen hoitamista ja rahaksi muuttoa sekä sopimuksenmukaisten suoritusten maksamista joukkovelkakirjan haltijoille. Asiamieheksi valittavalla henkilöllä on oltava tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden riittävä rahoitustoiminnan ja oikeudellisten asioiden tuntemus. Asiamieheen sovelletaan muuten, mitä Rahoitustarkastuksesta annetun lain 23 §:n 2 momentissa säädetään asiamiehestä, jollei jäljempänä toisin säädetä. (27.6.2003/594)

Pesänhoitajan on 1 momentissa tarkoitetun asiamiehen vaatimuksesta tai tämän suostumuksella tehtävä kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisista joukkovelkakirjalainoista ja niiden vakuutena olevista varoista johtuvien riskien suojaamiseksi tarpeelliset johdannaissopimukset sekä tarvittaessa myytävä riittävä määrä joukkovelkakirjalainan vakuuksia joukkovelkakirjalainaan liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi. Pesänhoitaja voi lisäksi asiamiehen suostumuksella siirtää vastuun joukkovelkakirjalainasta sekä sen vakuutena olevat varat muulle tässä laissa tarkoitetulle kiinnitysluottopankille taikka sellaiselle ulkomaiselle kiinnitysluottopankille, jota valvotaan tätä lakia vastaavasti, jos joukkovelkakirjan ehdoista ei muuta johdu. Pesänhoitaja voi luovuttaa joukkovelkakirjalainan vakuuksia vasta saatuaan Rahoitustarkastukselta 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan.

Tässä pykälässä tarkoitetun asiamiehen toiminnasta sekä 2 momentissa tarkoitetuista toimista aiheutuvien kulujen kattamiseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä konkurssisäännössä säädetään pesänhoidosta aiheutuvista kuluista.

17 b § (21.12.2000/1244)
Johdannaissopimusten asema kiinnitysluottopankin selvitystilassa ja konkurssissa

Edellä 10 a §:ssä tarkoitetusta johdannaissopimuksesta johtuvat velvoitteet on täytettävä kiinnitysluottopankkia kohtaan sopimusehtojen mukaisesti konkurssin tai selvitystilan estämättä, jollei johdannaissopimuksen ehdoista muuta johdu. Tässä pykälässä tarkoitettujen johdannaissopimusten perusteella kiinnitysluottopankille selvitystilan tai konkurssin alkamisen jälkeen kertyviin varoihin sovelletaan, mitä 17 §:n 1 momentissa säädetään joukkovelkakirjalainan vakuuksista.

4 luku

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännökset

18 § (21.7.2006/645)
Vahingonkorvausvelvollisuus

Kiinnitysluottopankin osakkeenomistajan, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen sekä toimitusjohtajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa laissa ja tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta tilintarkastuslaissa (936/1994). Vahingonkorvauskanteen nostamisesta kiinnitysluottopankin lukuun on voimassa, mitä osakeyhtiölain 22 luvun 6–8 §:ssä säädetään.

19 §
Kiinnitysluottopankkirikos

Joka

1) harjoittaa 1 §:ssä tarkoitettua toimintaa ilman toimilupaa,

2) 5 §:n vastaisesti käyttää liikkeeseenlaskemistaan joukkovelkakirjalainoista nimitystä kiinteistövakuudellinen joukkovelkakirjalaina tai julkisyhteisövakuudellinen joukkovelkakirjalaina tai 6 §:n vastaisesti toiminimessään tai muuten toimintaansa osoittamaan käyttää sanaa kiinnitysluottopankki,

3) laskee liikkeeseen tässä laissa tarkoitetun joukkovelkakirjalainan noudattamatta, mitä 9 §:n 1 momentissa säädetään tällaisen joukkovelkakirjalainan vakuuksista tai

4) tekee väärän merkinnän 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin tai laiminlyö merkinnän tekemisen,

on tuomittava kiinnitysluottopankkirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teko ole vähäinen tai siitä ei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

20 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

21 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa liikkeeseen laskettuihin luottolaitostoiminnasta annetun lain 109–111 §:ssä tarkoitettuihin joukkovelkakirjoihin ei sovelleta tämän lain säännöksiä.

Kiinnitysluottopankin, joka luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla tämän lain voimaan tullessa harjoittaa tässä laissa tarkoitettua toimintaa, on kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta tehtävä yhtiöjärjestykseensä muutokset, jotka tämän lain mukaan ovat tarpeen, ja toimitettava muutettu yhtiöjärjestys Rahoitustarkastukselle, tai vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta lopetettava tämän lain vastainen toiminta.

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

HE 141/1999, TaVM 13/1999, EV 101/1999

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2000/1244:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

HE 173/2000, TaVM 34/2000, EV 181/2000

28.12.2001/1506:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 180/2001, TaVM 20/2001, EV 203/2001

31.1.2003/78:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2003. Kiinnitysluottopankin on täytettävä tämän lain mukaiset vaatimukset viimeistään vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

HE 174/2002, TaVM 26/2002, EV 203/2002

27.6.2003/594:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

HE 175/2002, TaVM 27/2002, EV 277/2002

20.2.2004/132:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

HE 26/2003, LaVM 6/2003, EV 113/2003

21.7.2006/645:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Vahingonkorvaukseen, joka perustuu ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 109/2005, TaVM 7/2006, EV 63/2006

9.2.2007/128:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.

HE 21/2006, TaVM 25/2006, EV 252/2006

21.8.2009/655:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 175/2008, TaVM 4/2009, EV 46/2009

22.12.2009/1615:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

HE 24/2009, YmVM 10/2009, EV 206/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.