Seurattu SDK 834/2022 saakka.

22.4.1999/511

Asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.9.2011 alkaen. Ks. L kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 89 §.

Työministerin esittelystä säädetään maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (493/1999) nojalla:

1 luku

Kotoutumista edistävän toimenpiteen rinnastaminen työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen

1 § (20.4.2006/280)
Toimenpiteen rinnastaminen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteeseen

Maahanmuuttaja voidaan osoittaa muuhun kuin julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) perusteella työvoimaviranomaisen järjestämään tai hankkimaan toimenpiteeseen siten, että hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin hänellä olisi työvoimaviranomaisen järjestämässä ja hankkimassa työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa tai työmarkkinatoimenpiteessä.

2 § (20.4.2006/280)
Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteeseen rinnastettava toimenpide

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteeseen rinnastettava toimenpide voidaan koota eri osista, kuten opiskelusta, harjoittelusta, kansalaisjärjestö- tai muusta vapaaehtoistoiminnasta taikka muista niihin verrattavista kohtuullisiksi katsottavista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.

Jos rinnastettavan toimenpiteen kestosta vähintään puolet on opiskelua tai siihen liittyvien tehtävien suorittamista, toimenpide rinnastetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen.

Muu kuin 2 momentissa tarkoitettu toimenpide rinnastetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 8 luvussa tarkoitettuun työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

3 § (20.4.2006/280)
Edellytykset opiskelun rinnastamiseksi työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen

Maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä edistävän opiskelun tulee tapahtua pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä taikka sen on sisällettävä riittävästi suomen tai ruotsin kielen opetusta, jotta se voidaan rinnastaa työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen.

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen voidaan 1 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä rinnastaa:

1) perusopetusta, jos maahanmuuttaja on sen tarpeessa;

2) ammatillista koulutusta ammatillisen tutkinnon suorittamiseksi tai ammattitaidon täydentämiseksi;

3) lukio-opintoja, jos puuttuva opintosuoritus tai aiempi opintomenestys on ilmeisesti esteenä jatko-opinnoille;

4) korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta, jos maahanmuuttaja osoittaa korkeakoulun antamalla todistuksella suorittaneensa vähintään puolet tutkintoon tarvittavista opinnoista ulkomailla ennen Suomeen muuttoaan;

5) täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta, jos ne ovat tarpeen virkaan tai tehtävään tarvittavan kelpoisuuden hankkimiseksi tai ammatinharjoittamisluvan saamiseksi taikka maahanmuuttajan työllistymisen edistämiseksi.

Maahanmuuttajan on haettava korkeakouluun ja osallistuttava mahdolliseen pääsykokeeseen samalla tavoin kuin muidenkin opiskelijoiksi pyrkivien.

2 luku

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestäminen (21.2.2002/156)

4 § (21.2.2002/156)
Toimintakyvyn tukeminen

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien omatoimisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi vastaanottokeskus järjestää hyödyllistä toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia sekä henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta.

5 § (21.2.2002/156)

5 § on kumottu A:lla 21.2.2002/156.

6 § (20.4.2006/280)

6 § on kumottu A:lla 20.4.2006/280.

6 a § (21.2.2002/156)
Paluumuuttoavustus

Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 8 a §:ssä tarkoitettuna paluumuuttoavustuksena voidaan myöntää kohtuulliset matkakustannukset ja muuttokustannukset sekä avustusta kotimaahansa tai entiseen asuinmaahan asettumista varten. Avustus asettumista varten on yksin muuttavalle henkilölle enintään toimeentulotuen perusosan määrä kahdelta kuukaudelta ja perheelle enintään edellä tarkoitettu määrä kaksinkertaisena.

7 § (2.6.2005/372)

7 § on kumottu A:lla 2.6.2005/372.

3 luku (20.4.2006/280)

Kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta

8 § (20.4.2006/280)
Neuvottelukunnan tarkoitus

Sisäasiainministeriön yhteydessä toimii kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tarkoituksena on avustaa ministeriöitä maahanmuuttajien kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä tilapäistä suojelua saavien vastaanoton kehittämisessä, suunnittelussa, toimeenpanossa, seurannassa ja yhteensovittamisessa. (20.12.2007/1392)

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata, suunnitella, kehittää ja yhteensovittaa maahanmuuttajien kotouttamista eri ministeriöiden hallinnonaloilla;

2) seurata, suunnitella, kehittää ja yhteensovittaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottoa;

3) tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton kehittämiseksi;

4) tehdä ehdotuksia maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamiseksi kaikille tarkoitettuja yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä; sekä

5) seurata maahanmuuttajien kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä tilapäistä suojelua saavien vastaanoton kansainvälistä kehitystä ja ottaa huomioon sen vaikutukset Suomen kotouttamispolitiikkaan ja vastaanottopolitiikkaan.

9 § (29.12.2009/1784)
Neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan lisäksi enintään 16 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii sisäasiainministeriön virkamies. Varapuheenjohtajan neuvottelukunta valitsee keskuudestaan.

Varsinaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee edustaa sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloja, Suomen Kuntaliitto ry:tä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, aluehallintovirastoja, elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksia, kahta kuntaa, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia ja kahta kansalaisjärjestöä.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sisäasiainministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10 § (20.4.2006/280)
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunnalla voi olla sivutoiminen sihteeri, joka on palvelusuhteessa sisäasiainministeriöön. Neuvottelukunnalla voi olla muitakin sivutoimisia sihteereitä. (20.12.2007/1392)

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunta voi asettaa työnsä tueksi ajankohtaisia tarpeita varten selvitys- ja työryhmiä.

4 luku

Valtion vastaanottokeskukset ja järjestelykeskukset (21.2.2002/156)

11 § (29.12.2009/1784)
Valtion vastaanottokeskus ja järjestelykeskus

Valtion vastaanottokeskus ja järjestelykeskus toimivat Maahanmuuttoviraston alaisina.

12 § (21.2.2002/156)
Vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen henkilöstö

Sekä valtion vastaanottokeskuksen että järjestelykeskuksen päällikkönä on johtaja. Keskuksissa on lisäksi muuta toiminnan edellyttämää virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Päällikön on johdettava vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen toimintaa siten, että tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

13 § (21.2.2002/156)
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Valtion vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen johtajalta vaaditaan tehtävään soveltuva tutkinto, tehtävän edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä tehtävän edellyttämä vieraan kielen taito.

14 §
Virkojen ja tehtävien täyttäminen sekä virkavapaus

Johtajan nimittää tai ottaa Maahanmuuttovirasto. (29.12.2009/1784)

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa vastaanottokeskus ja järjestelykeskus. (21.2.2002/156)

Virkavapaudesta, avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää nimittävä viranomainen tai virkamies.

Mitä edellä säädetään virasta tai virkamiehestä, noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimussuhteiseen henkilöstöön.

15 § (21.2.2002/156)
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset valtion vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen sisäisestä työnjaosta, asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan niiden työjärjestyksissä. Valtion vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen työjärjestyksen hyväksyy asianomaisen keskuksen päällikkö.

5 luku

Voimaantulo

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.12.2001/1469:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan kotoutumista edistäviin rinnastettaviin toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat asetuksen voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21.2.2002/156:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

2.6.2005/372:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2005.

20.4.2006/280:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

20.12.2007/1392:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin

29.12.2009/1784:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.