Seurattu SDK 140/2020 saakka.

5.3.1999/250

Vakuutusyhtiöasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.10.2008 alkaen. Ks. L vakuutusyhtiölain voimaanpanosta 522/2008.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 18 luvun 9 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriä pitää Vakuutusvalvontavirasto. Toimiluparekisteriin merkitään:

1) toimiluvan saaneen vakuutusyhtiön nimi ja se toiminimen kaksi- tai useampikielinen ilmaisu, jota tarkoitetaan vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun 4 §:n 2 momentissa;

2) vakuutusliike, jota toimilupa koskee;

3) toimiluvan antamisen päivämäärä;

4) toimiluvan peruuttaminen, sen syy ja ajankohta sekä, jos peruuttaminen ei koske yhtiön koko toimintaa, mitä osaa toiminnasta se koskee.

Asianomaisen ministeriön on viipymättä annettava Vakuutusvalvontavirastolle tieto vakuutusyhtiön toimiluvan antamista, muuttamista tai peruuttamista koskevasta päätöksestä.

2 §

Asiakirjat, jotka koskevat vakuutusyhtiön sulautumista, vakuutuskannan luovuttamista, vakuutusosakeyhtiön jakautumista, vakuutusosakeyhtiön muuttamista keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi tai keskinäisen vakuutusyhtiön muuttamista vakuutusosakeyhtiöksi taikka vakuutusyhtiön osake- tai takuupääoman, vararahaston tai ylikurssirahaston alentamista, on pidettävä nähtävinä Vakuutusvalvontavirastossa vakuutusyhtiölain 16 luvun 13 §:n 2 momentissa, 16 a luvun 9 §:n 2 momentissa, 16 b luvun 4 §:n 2 momentissa ja 18 a luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan loppuun.

3 §

Vakuutusyhtiölain 15 luvun 8 §:ssä tarkoitetun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä mainitun luvun 15 §:ssä tarkoitetun lopputilityksen valmistuttua on niistä annettava viipymättä jäljennös Vakuutusvalvontavirastolle. Samoin on virastolle annettava jäljennös ensiksi mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta selvitysmiesten ilmoituksesta.

4 §

Kun vakuutusyhtiö taikka sen yhtiöjärjestystä, osakepääomaa, takuupääomaa tai pohjarahastoa koskeva muutos on merkitty kaupparekisteriin, vakuutusyhtiön on viipymättä annettava siitä tieto Vakuutusvalvontavirastolle.

5 §

Jos Vakuutusvalvontavirasto kieltää vakuutusyhtiötä antamasta uusia vakuutuksia, viraston on kuulutettava siitä virallisessa lehdessä yhtiön kustannuksella ja ilmoitettava siitä yhtiön osakkaille yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

Jos Vakuutusvalvontavirasto kieltää vakuutusyhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta, viraston on niin ikään kuulutettava siitä yhtiön kustannuksella virallisessa lehdessä.

6 §

Vakuutusyhtiölain 14 luvun 7 §:ssä tarkoitetuista asiantuntijoista tulee vähintään yhden olla perehtynyt henkilövakuutukseen, yhden vahinkovakuutukseen ja yhden varojen sijoitukseen. Vähintään yhden asiantuntijan on oltava vakuutusmatemaatikko ja yhden oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Mitä tässä pykälässä säädetään asiantuntijoista, koskee myös heidän varamiehiään.

7 §

Asiantuntijoiden kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet asiantuntijoista tai heidän varamiehistään.

Asiantuntijoiden lausunnoksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut.

8 §

Asiantuntijoille maksetaan asianomaisen ministeriön määräämä kokouspalkkio.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annettu vakuutusyhtiöasetus (1064/1979) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.