Seurattu SDK 968/2022 saakka.

23.12.1998/1112

Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 6.4.2011/401, joka on voimassa 1.7.2011 alkaen.

Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 12 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin sekä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (535/1998) 17 §:n nojalla:

1 § (12.5.2005/294)
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 b §:ssä tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljettamiseen tiellä oikeuttavasta ajoluvasta (ADR-ajolupa).

Ajo-oikeudesta säädetään tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa ja ajokorttiasetuksessa (845/1990).

2 § (12.5.2005/294)

2 § on kumottu A:lla 12.5.2005/294.

3 § (12.5.2005/294)
Ulkomailla myönnetyn ajoluvan tunnustaminen

Suomi tunnustaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 23/1979) liittyneissä ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa muissa valtioissa asianmukaisesti myönnetyt ajoluvat.

4 § (3.4.2003/281)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista tai keskeneräistä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa, sekä perävaunua, lukuun ottamatta maatalous- ja metsätraktoria, maastoajoneuvoa ja moottorityökonetta perävaunuineen;

2) kuljetusyksiköllä vetävää ajoneuvoa tai vetävän ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää;

3) ministeriöllä liikenne- ja viestintäministeriötä;

4) ajolupakokeen vastaanottajalla palvelun tuottajaa, jonka kanssa Ajoneuvohallintokeskus on tehnyt kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) tarkoitetun sopimuksen ajolupakokeiden vastaanottamisesta, ajolupakoulutuksen valvonnasta ja ajolupien myöntämisestä.

Ajoneuvohallintokeskuksen ottaessa vastaan ajolupakokeita, valvoessa ajolupakoulutusta tai myöntäessä ajolupia siihen sovelletaan soveltuvin osin, mitä ajolupakokeen vastaanottajasta säädetään tässä asetuksessa.

5 § (12.5.2005/294)
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajolupa seuraavasti:

1) ADR-ajolupa (perusajolupa), jonka saa peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa:

a) vaarallisia aineita vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (277/2002) liitteen A kohdassa 1.1.3.6.3 tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti; tai

b) vaarallisia aineita säiliöissä muissa kuin 2 kohdassa tarkoitetuissa kuljetuksissa kuljetusmäärän ylittäessä vapaarajassa tarkoitetut enimmäismäärät;

2) ADR-ajolupa (säiliöajolupa), jonka saa peruskurssin ja säiliökurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa:

a) vaarallisia aineita ajoneuvossa, jossa kiinteän tai irrotettavan säiliön tilavuus on suurempi kuin 1 m3;

b) vaarallisia aineita monisäiliöajoneuvossa, jonka säiliöstön kokonaistilavuus on suurempi kuin 1 m3; tai

c) vaarallisia aineita säiliökontissa, MEG-kontissa tai UN-säiliössä, joka on yksittäistilavuudeltaan suurempi kuin 3 m3.

Edellä 1 momentista poiketen ajolupaa ei kuitenkaan tarvita 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa mainitun asetuksen liitteen A kohdassa 1.1.3 ja luvuissa 3.4 ja 3.5 sekä liitteessä C tarkoitettuihin vähäisiin kuljetuksiin. (23.4.2009/266)

6 §
Koulutuksen tarkoitus ja sisältö

ADR-ajolupaa varten annettavan koulutuksen tarkoituksena on antaa asianomaiselle henkilölle tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

Koulutus jakaantuu peruskurssiin, säiliökurssiin, täydennyskurssiin sekä radioaktiivisia aineita koskevaan tiedostavaan koulutukseen. (12.5.2005/294)

7 § (12.5.2005/294)
Koulutusluvan hakeminen

Ajoneuvohallintokeskus myöntää kirjallisesta hakemuksesta koulutusluvan, jos hakijalla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen.

8 §
Koulutuksen järjestäminen

Koulutuksen antajan tulee varmistaa, että opetushenkilöstöllä on hyvät tiedot vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä koulutusvaatimuksissa tapahtuvasta kehityksestä.

Koulutus tulee järjestää lupahakemuksen ja koulutukseen myönnetyn luvan mukaisesti. Jos koulutuksessa aiotaan poiketa lupahakemuksessa esitetystä koulutusohjelmasta tai muista hakemuksessa esitetyistä keskeisistä seikoista, muutoksiin on saatava Ajoneuvohallintokeskuksen suostumus.

9 §
Koulutuksen valvonta

Ajolupakokeen vastaanottajalla ja Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus olla seuraamassa opetusta.

Ajolupakokeen vastaanottajan on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle koulutuksessa havaitsemistaan puutteista.

Ajoneuvohallintokeskus antaa tarvittaessa ohjeet koulutuksen valvonnasta.

10 § (12.5.2005/294)

10 § on kumottu A:lla 12.5.2005/294.

11 § (12.5.2005/294)
Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että hakija on enintään 12 kuukautta aikaisemmin osallistunut vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupaa varten annettavaan koulutukseen.

12 §
Ajolupakoe

Jollei Ajoneuvohallintokeskus määrää toisin, ajolupakoe suoritetaan sen ajolupakokeen vastaanottajan toimialueella, jonka toimialueella henkilö on osallistunut koulutukseen tai jonka toimialueella hänen kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikuntansa on. Erityisestä syystä Ajoneuvohallintokeskus voi ottaa vastaan ajolupakokeen ulkomailla.

Kokeessa tutkittavan on osoitettava, että hänellä on vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen kuljettajan ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot niistä kuljetuksista, joita koskevaan koulutukseen hän on koetta varten osallistunut.

Henkilö, joka on hylätty kokeessa, saa osallistua kokeeseen uudelleen aikaisintaan kolmen vuorokauden kuluttua hylätystä kokeesta.

Ajoneuvohallintokeskus laatii luettelon kokeissa käytettävistä kysymyksistä. (12.5.2005/294)

13 §
Ajoluvan myöntäminen ja raukeaminen

ADR-ajolupaa tai sen muuttamista haetaan kirjallisesti siltä ajolupakokeen vastaanottajalta, jonka toimialueella ajolupakoe on suoritettu tai jonka toimialueella hakijan kotikunta on.

Ajolupa myönnetään hakijalle, joka on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin hyväksyttävästi suorittanut ajolupakokeen. (12.5.2005/294)

Ajolupa myönnetään olemaan voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivämäärästä tai uudistettavan ajoluvan voimassaolon päättymispäivämäärästä. (27.3.2002/275)

Ajolupa raukeaa ja ajolupakokeen vastaanottaja voi hävittää myönnetyn ajoluvan, jos ajolupaa ei ole noudettu vuoden kuluessa ajoluvan hakemisesta. Ajoluvan raukeamisen jälkeen ajoluvan hakijan on esitettävä uudestaan selvitys ajoluvan myöntämisen edellytysten olemassaolosta.

14 § (3.4.2003/281)

14 § on kumottu A:lla 3.4.2003/281.

15 § (27.3.2002/275)

15 § on kumottu A:lla 27.3.2002/275.

16 § (12.5.2005/294)
Ajoluvan uudistaminen

ADR-ajoluvan voimassaoloaikaa voidaan jatkaa enintään viidellä vuodella, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset sekä on osallistunut aikaisintaan ajoluvan voimassaoloajan päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana täydennyskurssille ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ajoluvan voimassaoloajan päättymisestä suorittanut hyväksytysti täydennyskurssia vastaavan kokeen.

17 § (12.5.2005/294)

17 § on kumottu A:lla 12.5.2005/294.

18 §
Ajoluvan kaksoiskappale

Jos ajolupa on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka ajoluvan tiedot ovat muuttuneet, luvanhaltijan on haettava ajoluvan kaksoiskappaletta siltä ajolupakokeen vastaanottajalta, jonka toimialueella ajolupakoe on suoritettu tai jonka toimialueella hakijan kotikunta on. Hakemukseen on liitettävä ajolupa, jos se on tallella, taikka selvitys ajoluvan katoamisesta tai tuhoutumisesta. Kaksoiskappaleen luovuttamisesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle.

19 § (18.12.2003/1120)

19 § on kumottu A:lla 18.12.2003/1120.

20 § (3.4.2003/281)
Ajoluvan malli

ADR-ajolupa on väriltään oranssi, ja se kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ajolupa on 5 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa mainitun asetuksen liitteen B kohdassa 8.2.2.8.3 olevan mallin mukainen.

21 § (12.5.2005/294)

21 § on kumottu A:lla 12.5.2005/294.

22 §
Poikkeukset pelastus- ja poliisitehtävissä

Kiireellisissä pelastustehtävissä toimittaessa saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos säännösten noudattaminen aiheuttaisi haittaa pelastustoiminnalle.

Poliisimies voi kuljettaa 1 luokkaan kuuluvia vaarallisia aineita erityisestä syystä poliisin tehtävissä ilman asianmukaista ajolupaa, jos hänellä on turvallisen kuljetuksen edellyttämä ammattitaito ja kuljetuksen turvallisuudesta muutoinkin huolehditaan.

Liikenteen valvontaan liittyvien tehtävien yhteydessä poliisimies, tullimies ja rajavartiomies saa ilman asianmukaista ajolupaa siirtää vaarallisten aineiden kuljetusta suorittavan ajoneuvon, jos ajoneuvon siirto on ihmisten, ympäristön tai omaisuuden suojelemiseksi tarpeellista. Siirron turvallisuus tulee varmistaa. (3.4.2003/281)

23 §
Oikaisu ja päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Oikaisun hakemisesta ajolupakokeen vastaanottajan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:ssä säädetään.

Tämän asetuksen nojalla annettu päätös voidaan panna täytäntöön oikaisuvaatimuksen estämättä.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 19 päivänä huhtikuuta 1991 annettu asetus (724/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

25 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat koulutusluvat olevat sellaisinaan voimassa luvassa määrätyn ajan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan, ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnetyn VAK-ajoluvan voimassaolosta säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 26 §:ssä. Muu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa oleva VAK- tai ADR-ajolupa on sellaisenaan voimassa luvassa määrätyn ajan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan räjähdystarvikkeiden kappaletavarakuljetuksiin tai muihin kappaletavarakuljetuksiin oikeuttavan, ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnetyn ajoluvan voi uudistaa ja muuttaa 5 §:n 1 momentin 4–6 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin oikeuttavaksi ADR-ajoluvaksi ajoluvan uudistamista koskevien tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan räjähdystarvikkeiden kappaletavarakuljetuksiin tai muihin kappaletavarakuljetuksiin oikeuttavan, ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnetyn ajoluvan voi uudistaa ja muuttaa 5 §:n 1 momentin 1–6 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin oikeuttavaksi ADR-ajoluvaksi suorittamalla täydennyskurssin ja säiliökurssin sekä niitä vastaavan ajolupakokeen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan säiliökuljetuksiin tai 1 a ja 1 b luokkaan kuuluvien yli tuhannen kilon räjähdystarvikkeiden kuljetuksiin oikeuttavan, ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnetyn ajoluvan voi uudistaa ja muuttaa 5 §:n 1 momentin 1–6 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin oikeuttavaksi ADR-ajoluvaksi ajoluvan uudistamista koskevien tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan, muun kuin 3–5 momentissa tarkoitetun VAK-ajoluvan voi uudistaa ja muuttaa ADR-ajoluvaksi ajoluvan uudistamista koskevien tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7 ja EYVL N:o L 275, 28.10.1996, s. 1, komission direktiivi 96/86/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 43 ja EYVL N:o L 251, 15.9.1997, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.3.2002/275:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Komission direktiivi 2001/7/EY (32001L0007); EYVL N:o L 30, 1.2.2001, s. 43

3.4.2003/281:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

18.12.2003/1120:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

12.5.2005/294:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005. Asetuksen 5 § tulee kuinkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ADR-ajoluvat ovat sellaisinaan voimassa luvassa määrätyn ajan.

Komission direktiivi 2004/111/EY (32004L0111); EYVL N:o L 365, 10.12.2004, s. 25

23.4.2009/266:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ADR-ajoluvat ovat sellaisinaan voimassa luvassa määrätyn ajan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY (32008L0068); EYVL N:o L 260, 30.9.2008, s. 13

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.