Seurattu SDK 968/2022 saakka.

23.12.1998/1099

Laki ajoneuvojen katsastusluvista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.12.2013/957, joka on voimassa 1.7.2014 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on ajoneuvojen katsastustoiminnan avulla edistää liikenneturvallisuutta ja vähentää ajoneuvojen aiheuttamia ympäristöhaittoja sekä edistää katsastuspalvelujen saatavuutta.

Tätä lakia sovelletaan niihin, jotka hakevat toimilupaa ja harjoittavat sen nojalla ajoneuvojen katsastusta, sekä niihin, jotka antavat katsastustoiminnassa edellytettävää lisäkoulutusta.

2 § (11.12.2002/1102)
Toimiluvan alaiset tehtävät

Ajoneuvojen katsastuksia saa suorittaa vain se, jolle on myönnetty tässä laissa tarkoitettu toimilupa.

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntöihin ei voida myöntää toimilupaa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että katsastustehtävien vähäisiä osia, kuten pakokaasupäästöjen, jarrujärjestelmien, vetokytkimien ja nopeudenrajoittimien tarkastuksia voi suorittaa myös muu kuin se, jolle toimilupa on myönnetty. Tällaisia tehtäviä suorittavalla tulee olla käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto sekä kyseiseen tehtävään pätevä ja asiantunteva henkilöstö. Ajoneuvohallintokeskus valvoo näitä tehtäviä suorittamaan ilmoittautuneita ja voi päättää, ettei niiden suorittamia tarkastuksia hyväksytä, jos tarkastuksia ei ole suoritettu asianmukaisesti tai jos tarkastuslaitteiston huolto tai mittatarkkuuden tarkastus on laiminlyöty.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuille katsastustehtäviä suorittaville asetettavista ehdoista, toiminnan valvonnasta sekä tehtävien suorittamisesta annettavista todistuksista ja niiden kelpoisuudesta säädetään myös valtioneuvoston asetuksella.

Puolustusministeriön asetuksella säädetään, mitkä sotilasajoneuvot katsastetaan tässä laissa tarkoitetussa katsastustoimipaikassa ja mitkä sotilasajoneuvot puolustusvoimat katsastaa itse. Katsastustoiminnasta puolustusvoimissa säädetään puolustusministeriön asetuksella.

3 § (11.12.2002/1102)
Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Toimilupa tulee myöntää hakijalle, joka on luotettava, asiantunteva, vakavarainen ja riippumaton. Hakijan on kyettävä myös varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Toimilupaa ei myönnetä, jos hakemuksesta tai olosuhteista muuten käy ilmi, että hakemukseen liittyvät järjestelyt on tehty toimiluvan edellytyksistä annettujen säännösten kiertämiseksi.

Toimilupaa ei myönnetä virastolle, laitokselle eikä oppilaitokselle, joka on valtion, kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämä.

Toimiluvan hakijan tulee olla Suomessa rekisteröity oikeushenkilö.

4 §
Hakijan luotettavuuden arviointi

Toimiluvan hakijaa voidaan pitää luotettavana, jos hakija, toiminnasta vastaava tai katsastuksia suorittava henkilö, yhtiömuodossa toimivan hakijan hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja, yhtiömies tai muussa määräävässä asemassa oleva ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton katsastustoiminnan harjoittajaksi ja katsastuksia suorittavaksi henkilöksi. Kukaan edellä mainituista ei saa olla tuomittu ainakaan:

1) vakavasta ajoneuvojen katsastusta, rekisteröintiä tai verotusta taikka kirjanpitoa tai varainhallintaa koskevien säännösten rikkomisesta rangaistukseen, ellei Ajoneuvohallintokeskus toisin harkitse; eikä

2) viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen, tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan henkilön olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan katsastustoimintaa tai suorittamaan katsastuksia.

5 § (27.5.2005/353)
Hakijan asiantuntemus

Toimiluvan hakija katsotaan asiantuntevaksi, jos katsastustoimipaikkaa varten on ilmoitettu pätevä katsastustoiminnasta vastaava henkilö.

Pätevyyden osoituksena katsastustoiminnasta vastaavalta henkilöltä edellytetään peruskoulutuksena vähintään teknillisen oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon suorittamista. Lisäkoulutuksena edellytetään toimiluvan laajuutta vastaavaa määräaikaiskatsastuskoulutusta (katsastajantutkinto) ja erikoiskoulutusta sekä niihin liittyvää käytännön kokemusta ja ammattitaidon säilyttämiseksi tarkoitettua, määräajoin toistuvaa täydennyskoulutusta.

6 §
Hakijan riippumattomuuden arviointi

Toimiluvan hakijaa voidaan pitää riippumattomana, jos hakija tai hänen palveluksessaan oleva ei harjoita tai ole kaupallisesti, taloudellisesti tai muuten riippuvuussuhteessa siihen, joka harjoittaa:

1) ajoneuvojen tai niiden osien tai varusteiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa, suunnittelua, markkinointia, korjausta tai huoltoa;

2) vakuutustoimintaan liittyvää ajoneuvojen vahinkotarkastustoimintaa; tai

3) luvanvaraista liikennettä.

Toimiluvan hakija ei saa myöskään olla riippuvuussuhteessa 1 momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittavien muodostamaan järjestöön.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna riippuvuussuhteena ei pidetä luvanvaraiseen toimintaan tarvittavien tilojen ja laitteiden vuokrausta mainituissa momenteissa tarkoitettua toimintaa harjoittavalta tai harjoittavalle.

7 § (11.12.2002/1102)
Toimiluvan laajuus

Toimilupa myönnetään hakemuksen perusteella katsastuslajin mukaan seuraavasti rajoitettuna:

1) määräaikais- ja valvontakatsastukset; tai

2) kaikki katsastuslajit.

8 §
Toimiluvan hakeminen

Toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) yhtiömuodossa toimivalta hakijalta kaupparekisteriote ja selvitys omistussuhteista;

2) ilmoitus kunnasta, jossa toimintaa ryhdytään harjoittamaan;

3) selvitys siitä, miten hakija varmistaa toimintansa riittävän korkean laadun ja asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun;

4) ilmoitus katsastustoiminnasta vastaavasta henkilöstä;

5) selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus toteuttaa yhteydet tieliikenteen tietojärjestelmään ja miten hakija tulee huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta;

6) selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet sekä henkilöstö ja muut 4 §:ssä tarkoitetut henkilöt täyttävät hakemuksen mukaisen toiminnan vaatimukset; sekä

7) Ajoneuvohallintokeskuksen mahdollisesti edellyttämä muu selvitys.

9 §
Toimiluvan myöntäminen

Ajoneuvohallintokeskus myöntää toimiluvan enintään viiden vuoden määräajaksi hakijalle, joka täyttää 3–6 §:ssä säädetyt edellytykset ja esittää 8 §:ssä mainitut selvitykset. Toimiluvan myöntämistä koskevassa päätöksessä voidaan asettaa ehtoja, joilla toimilupa myönnetään. Toimilupa myönnetään katsastustoimipaikkakohtaisena.

10 § (27.5.2005/353)
Katsastuksia suorittavan henkilön pätevyysvaatimukset

Katsastuksia suorittavalta henkilöltä edellytetään peruskoulutuksena vähintään teknillisen oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon suorittamista. Lisäkoulutuksena edellytetään henkilön katsastustehtäviä vastaavaa määräaikaiskatsastuskoulutusta (katsastajantutkinto) ja erikoiskoulutusta sekä niihin liittyvää käytännön kokemusta ja ammattitaidon säilyttämiseksi tarkoitettua, määräajoin toistuvaa täydennyskoulutusta.

Henkilö, joka on suorittanut vähintään ammattikorkeakoulun autotekniikan tai muun vastaavan soveltuvan koulutusohjelman autoteknilliset perusopinnot sekä katsastuksia vastaavan katsastajantutkinnon ja siihen liittyvän käytännön harjoittelun, saa suorittaa määräaikaiskatsastuksia ajoneuvoille, joiden käytössä ja rekisteröinnissä sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Kun tällainen henkilö suorittaa katsastuksia, 1 momentissa tarkoitetun katsastuksia suorittavan henkilön tulee olla katsastustoimipaikalla läsnä. Tässä momentissa tarkoitettu oikeus katsastusten suorittamiseen on voimassa yhden vuoden ajan katsastajantutkinnon suorittamisesta.

11 §
Toimipaikan tilat

Toimipaikan tilojen tulee olla sellaiset, että katsastukset voidaan suorittaa niissä asianmukaisesti säästä riippumatta. Erillään olevien kevyen ja raskaan ajoneuvokaluston katsastukseen käytettävien tilojen tulee sijaita toistensa läheisyydessä siten, että katsastustoiminnasta vastaavalla henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus vastata toimipaikan katsastustoiminnasta.

Toimitilojen välittömässä läheisyydessä tulee olla kevyen ajoneuvokaluston koeajoon soveltuva, muulta liikenteeltä suljettu koeajorata.

12 §
Toiminnan aloittaminen

Toimiluvan mukainen katsastustoiminta voidaan aloittaa sen jälkeen, kun Ajoneuvohallintokeskus on:

1) todennut toimiluvan haltijan toimitilat 11 §:n mukaisiksi ja katsastustoimintaan soveltuviksi;

2) hyväksynyt toimiluvan haltijan katsastuslaitteet luvan mukaiseen toimintaan soveltuviksi;

3) todennut toimiluvan haltijan yhteydet tieliikenteen tietojärjestelmään asianmukaisiksi;

4) todennut toimiluvan haltijan henkilöstön pätevyyden luvan mukaisiin tehtäviin; ja

5) todennut toimintaan liittyvien olosuhteiden muutenkin vastaavan luvan mukaisen toiminnan edellyttämiä vaatimuksia.

Jollei toimiluvan mukaista katsastustoimintaa ole aloitettu kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan myöntämisestä, toimilupa raukeaa. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä pidentää määräaikaa.

13 §
Tasapuolisuus

Toimiluvan haltijalla on velvollisuus vastaanottaa ja suorittaa jokaisen sitä haluavan asiakkaan ajoneuvon katsastus säännösten ja toimilupansa mukaisesti.

Toimiluvan haltijan on järjestettävä toimintansa siten, etteivät muut seikat kuin ajoneuvon kuntoon ja muuhun määräystenmukaisuuteen liittyvä arviointi voi vaikuttaa katsastuksen lopputulokseen.

Ajoneuvojen katsastukset on suoritettava ajoneuvon merkistä, mallista, käyttöönottoajankohdasta ja muista vastaavista seikoista riippumatta.

Katsastusluvan ja koulutusoikeuden haltijoiden kielellisestä palveluvelvollisuudesta säädetään kielilaissa (423/2003). (5.12.2003/1017)

14 § (5.12.2003/1017)
Hyvä hallinto

Katsastusluvan ja koulutusoikeuden haltijoiden on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava hallintolakia (434/2003). Koulutusoikeuden haltijan palveluksessa olevaan ei kuitenkaan koulutustoiminnassa sovelleta hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohtaa.

Katsastusluvan ja koulutusoikeuden haltijoiden on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

14 a § (2.3.2007/237)
Katsastusasiakirjojen säilyttäminen

Ajoneuvohallintokeskuksessa säilytetään rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusta koskevat todistukset ja muut asiakirjat. Katsastustoimipaikan tulee lähettää nämä todistukset ja muut asiakirjat säilytettäviksi Ajoneuvohallintokeskukseen sen jälkeen, kun katsastus on suoritettu loppuun. Ajoneuvohallintokeskus saa luovuttaa näitä todistuksia ja asiakirjoja sekä muita katsastustoiminnassa tarvittavia asiakirjoja teknisellä käyttöyhteydellä katsastustoimipaikoille katsastustoimintaa varten.

15 §
Sivutoimipiste

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa toimiluvan haltijalle poikkeustapauksessa oikeuden perustaa katsastustoimipaikalta hoidettavan sivutoimipisteen, jos seudun katsastuspalvelujen tarjonta muutoin jää puutteelliseksi. Sivutoimipisteessä katsastetaan vain ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Muutoin sivutoimipistettä koskevat soveltuvin osin katsastustoimipaikkaa koskevat säännökset.

Katsastuspalvelujen tarjonnan puutteellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ainakin suunnitellun sivutoimipisteen etäisyys 7 §:n mukaisesta katsastustoimipaikasta sekä seudun tyypilliset asiointimatkat ja katsastusvelvollisuuden alainen ajoneuvokanta.

Ajoneuvohallintokeskuksen on peruutettava toimiluvan haltijan oikeus sivutoimipisteeseen päättymään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun 7 §:n mukainen katsastustoimipaikka on aloittanut seudulla toimintansa.

16 §
Toimiluvan uusiminen

Toimiluvan uusimista koskevaan hakemukseen on soveltuvin osin liitettävä 8 §:ssä tarkoitetut asiakirjat.

Hakemusta ratkaistaessa on luvan myöntämisen edellytysten lisäksi otettava huomioon, onko katsastustoimintaa harjoitettu luvan mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Ajoneuvohallintokeskus voi ennen hakemuksen ratkaisemista suorittaa 12 §:ssä tarkoitetut, toiminnan aloittamiseen liittyvät toimenpiteet, jos se katsoo niiden suorittamisen tarpeelliseksi.

Jos luvan uusimista koskeva hakemus on pantu vireille viimeistään kolme kuukautta ennen toimiluvan viimeistä voimassaolopäivää, uusittavan luvan nojalla saa harjoittaa katsastustoimintaa siihen saakka, kun asia on ratkaistu.

17 §
Katsastustoiminnan päättyminen

Katsastustoimipaikan toiminnan keskeytyessä tai päättyessä toimiluvan haltijan on toimitettava katsastuksen suorittamiseen välittömästi liittyvät asiakirjat ja lomakkeet Ajoneuvohallintokeskukselle sen pyynnöstä.

18 §
Koulutuksen antaja

Katsastustoiminnasta vastaavien ja katsastuksia suorittavien henkilöiden koulutusta antavat Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymät yhteisöt. Koulutusoikeus annetaan määräajaksi hakijalle, jolla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen ja jolla on Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä koulutustoiminnasta vastaavan henkilö. Koulutusoikeutta koskevassa päätöksessä voidaan asettaa ehtoja, joilla koulutusoikeus myönnetään.

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa oikeuden koulutuksen antamiseen määräajaksi tai kokonaan, jos:

a) yhteisöllä ei ole enää edellytyksiä koulutuksen antamiseen;

b) koulutuksesta annettuja säännöksiä tai koulutusoikeuden antamisen yhteydessä asetettuja ehtoja ei ole noudatettu; tai

c) koulutusta ei muutoin ole hoidettu asianmukaisesti.

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa yhteisölle oikeuden yksittäisen täydennyskoulutustilaisuuden järjestämiseen. Tällaisen tilaisuuden järjestäjää koskee soveltuvin osin, mitä tässä laissa säädetään koulutusoikeuden hakijasta ja koulutusoikeuden myöntämisestä.

Ajoneuvohallintokeskus voi tarvittaessa antaa erikois- ja täydennyskoulutusta.

19 §
Koulutukseen liittyvät kokeet

Katsastajantutkinnon loppukokeita lukuun ottamatta koulutuksen antaja järjestää asianomaisen ministeriön, jäljempänä ministeriö, säätämät kokeet. Kokeen järjestäjä antaa todistuksen hyväksytysti suoritetusta kokeesta.

Kokeiden sisällöstä ja niiden valvonnasta säädetään ministeriön päätöksellä.

20 §
Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo Ajoneuvohallintokeskus.

Toimiluvan haltijan on pyynnöstä annettava Ajoneuvohallintokeskukselle tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa varten sekä luvanhaltijalle asetettujen yleisten edellytysten ja katsastustehtävien hoitamisen laadun selvittämiseksi tarvittavat tiedot mukaan lukien tarvittavat tiedot luvanhaltijan kirjanpidosta, varainhallinnasta, hallinnosta, tilojen ja laitteiden vuokrauksesta sekä katsastuksia suorittavista henkilöistä ja harjoitetusta katsastustoiminnasta. Koulutusoikeuden haltijan on pyynnöstä annettava Ajoneuvohallintokeskukselle tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa varten sekä koulutusoikeuden haltijan edellytysten ja koulutuksen laadun selvittämiseksi tarvittavat tiedot mukaan lukien tiedot koulutusta antavista henkilöistä ja annetusta koulutuksesta.

Toimiluvan ja koulutusoikeuden haltijan on viipymättä ilmoitettava toiminnasta vastaavien henkilöiden vaihdoksista sekä muista toimintaa koskevista merkittävistä muutoksista Ajoneuvohallintokeskukselle. Toimiluvan haltijan on ilmoitettava lisäksi omistussuhteissaan tapahtuneista muutoksista.

Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi tarvittavia tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan toimiluvan alaista toimintaa. Toimiluvan haltija on velvollinen järjestämään olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan tehdä.

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi.

21 §
Toimenpiteet puutteiden johdosta

Ajoneuvohallintokeskuksen on peruutettava toimilupa määräajaksi tai kokonaan, jos:

1) toimiluvan haltija ei ylläpidä katsastustoimipaikalla säännöllistä ajoneuvojen katsastustoimintaa tai lopettaa kyseisen toiminnan;

2) toimiluvan haltija ei enää täytä toimiluvan saannin edellytyksiä;

3) toimiluvan haltija on asetettu konkurssiin; tai

4) toimiluvan haltija tai määräävässä asemassa oleva luvanhaltijan edustaja on määrätty liiketoimintakieltoon.

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa toimiluvan tai antaa luvanhaltijalle huomautuksen tai kirjallisen varoituksen, jos:

1) katsastuksessa on hyväksytty liikenteessä käytettäviksi ajoneuvoja, jotka eivät ilmeisen selvästi ole olleet säännösten mukaisia; huomautus ja kirjallinen varoitus voidaan kuitenkin antaa, jos on hyväksytty yksikin ajoneuvo, joka ei ole ollut säännösten mukainen;

2) katsastuksessa ensimmäisellä kerralla hylättyjen ajoneuvojen suhteellinen osuus perusteettomasti poikkeaa merkittävästi yleisestä valtakunnallisesta tasosta;

3) katsastuksessa on laiminlyöty ajoneuvojen verotukseen liittyvää valvontaa tai muutoin jätetty suorittamatta tehtävä, joka on erikseen säädetty suoritettavaksi katsastuksen yhteydessä;

4) toiminnassa on rikottu 13 §:ssä säädettyä tasapuolisuusvaatimusta tai muuta tässä laissa säädettyä vaatimusta;

5) luvan haltija rikkoo toimiluvalle ministeriön päätöksessä säädettyjä tai lupaehdoissa asetettuja vaatimuksia; tai

6) toimiluvan haltijan kirjanpito, varainhallinta tai hallinto eivät täytä toiminnalta vaadittavia edellytyksiä.

Jos on ilmeistä, että katsastustoiminnassa on olennaisia puutteita tai väärinkäytöksiä, Ajoneuvohallintokeskus voi väliaikaisesti kieltää luvanhaltijan katsastustoiminnan harjoittamisen sekä tarvittaessa estää tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen käytön ja tietojen tallettamisen tietojärjestelmään. Väliaikainen kielto sekä käytön ja tallettamisen estäminen ovat voimassa, kunnes toimiluvan peruuttamista koskeva asia on lopullisesti ratkaistu 1 tai 2 momentin nojalla. Asia on ratkaistava ensi tilassa.

Toimiluvan peruuttamista, katsastustoiminnan väliaikaista kieltoa sekä tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen käytön ja tietojen tallettamisen estämistä koskevia päätöksiä on noudatettava päätöksestä tehdystä valituksesta huolimatta.

21 a § (11.12.2002/1102)
Valvonta teknisessä tienvarsitarkastuksessa

Ajoneuvohallintokeskus voi osallistua ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettuun tekniseen tienvarsitarkastukseen, kun osallistumisen tarkoituksena on mainitun lain 70 §:ssä säädetyn tarkastuksen lisäksi valvoa katsastustoimipaikkojen katsastustehtävien suorittamista. Ajoneuvohallintokeskuksen virkamies toimii tarkastuksessa ajoneuvon teknisenä asiantuntijana katsastuksen suorittamiseen oikeutetun henkilön asemesta. Ajoneuvohallintokeskuksen virkamiehellä on tarkastuksessa sama toimivalta kuin ajoneuvolain 71 §:n mukaan katsastuksen suorittamiseen oikeutetulla henkilöllä.

Tekniseen tienvarsitarkastukseen asiantuntijana osallistuvalla Ajoneuvohallintokeskuksen virkamiehellä tulee olla keskuksen antama todistus oikeudesta osallistua tekniseen tienvarsitarkastukseen. Todistus on pyydettäessä esitettävä tarkastettavan ajoneuvon kuljettajalle.

22 §
Pakkokeinot

Jos tarkastuksessa tai muuten havaitaan, ettei katsastustoiminnassa käytettävä tila tai laite täytä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä asetettuja oleellisia vaatimuksia, Ajoneuvohallintokeskus voi joko kieltää tilan tai laitteen käytön tai rajoittaa sen käyttöä.

Ajoneuvohallintokeskus voi asettaa 17 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen ja lomakkeiden toimittamisvelvollisuuden, 20 §:n 2 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden, 21 §:n 3 momentissa tarkoitetun kiellon ja tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. Sitä, joka ei noudata tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua velvollisuutta, kieltoa tai rajoitusta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

23 §
Henkilörekisteritiedot

Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajokorttirekisteristä toimiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä sekä valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan 21 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä luovuttaa toimiluvan haltijalle.

24 §
Salassapitovelvollisuus

Toimiluvan haltija tai tämän palveluksessa oleva ei saa ilmaista sivulliselle tietoonsa tullutta 4 §:ssä tarkoitetun henkilön rikosta koskevaa tietoa, joka on saatu 23 §:n nojalla rikosrekisteristä tai ajokorttirekisteristä.

24 a § (11.12.2002/1102)
Katsastustoiminnan maksu

Ajoneuvohallintokeskus perii katsastusluvan haltijoilta katsastustoiminnan kiinteän maksun jokaisesta suoritetusta ajoneuvon katsastuksesta. Perittävien maksujen tulee yhteensä vastata niitä kokonaiskustannuksia, jotka Ajoneuvohallintokeskukselle aiheutuvat seuraavista:

1) katsastustoiminnan kehittäminen ja tukitoiminnat;

2) katsastustoiminnan valvonta;

3) ajoneuvoja koskevan rekisterin pitäminen ajoneuvojen katsastusluvan haltijoiden katsastustehtäviä varten;

4) teknisiin tienvarsitarkastuksiin liittyvät tehtävät;

5) Ajoneuvohallintokeskuksen korvattavaksi säädetyn valvontakatsastuksen kustannukset.

Katsastustoiminnan maksun suuruudesta säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Muutoin noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

25 §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen katsastuksia ilman asianmukaista toimilupaa, on tuomittava virkavallan anastuksesta siten kuin rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 §:ssä säädetään.

Joka laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn ilmoituksen tekemisen tai tietojenantovelvollisuuden taikka estää tai haittaa 20 §:n 4 momentissa mainitun tarkastuksen tekemistä, on tuomittava ajoneuvojen katsastusluvista annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.

Ajoneuvojen katsastuksia suorittavaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. (12.7.2002/606)

Rangaistus 24 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan.

26 §
Oikaisun hakeminen

Toimiluvan haltijan katsastusasiassa sekä koulutuksen antajan koulutusasiassa tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Ajoneuvohallintokeskukselta, jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

27 §
Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. Asetuksella säädetään lisäksi Ajoneuvohallintokeskuksen apuna toimivan koulutustoimikunnan asettamisesta.

Ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä toimiluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä, katsastuksessa käytettävistä toimitiloista, tarkastuslaitteista ja koeajoradasta, katsastusten suorittamisesta toimipaikan ulkopuolella, katsastustoiminnan laatuvaatimuksista ja laadunvarmistuksesta, katsastustietojen merkitsemisestä ajoneuvorekisteriin, katsastusta koskevien asiakirjojen säilyttämisestä sekä yhteistyöstä viranomaisten kanssa.

Ministeriö antaa tarkempia säännöksiä koulutusoikeuden myöntämisestä, koulutuksen kestosta, tarkemmasta rakenteesta ja sisällöstä, koulutukseen liittyvästä käytännön kokemuksesta, kokeista, tutkinnoista ja valvonnasta, koulutuksesta annettavista todistuksista, koulutustoimikunnan tehtävistä sekä muista koulutukseen liittyvistä asioista.

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa ohjeita tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten soveltamisesta.

28 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista 18 päivänä joulukuuta 1995 annettu laki (1593/1995). Lain 22 §:n 5 momentti kumotaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29 §
Siirtymäsäännökset

1. Tällä lailla kumotun lain nojalla annetut säännökset jäävät edelleen voimaan kunnes niistä toisin säädetään tai päätetään.

2. Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvat ovat sellaisinaan voimassa luvassa määrätyn ajan. Luvan nojalla katsastuksia suorittaviin toimiluvan haltijoihin sovelletaan tätä lakia ja rekisteröintejä suorittaviin tällä lailla kumottua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

3. Katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvan nojalla rekisteröintejä suorittavien oikeudet tietojen saantiin tieliikenteen tietojärjestelmästä ja tietojen tallentamiseen tietojärjestelmään määräytyvät tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/1989) säännösten mukaisesti.

4. Jos katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvan haltija tekee Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä tarkoitetun sopimuksen rekisteröintien hoitamisesta, hänen toimilupansa lakkaa rekisteröintien osalta olemasta voimassa, kun sopimus tulee voimaan.

5. Toimilupa, joka on myönnetty 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulle virastolle, laitokselle tai oppilaitokselle, voidaan uudistaa sen estämättä, mitä mainitussa 3 momentissa ja saman pykälän 4 momentissa säädetään. (11.12.2002/1102)

6. Henkilön katsotaan täyttävän tämän lain voimaan tullessa katsastustoiminnasta vastaavalle henkilölle 5 §:ssä ja tämän lain nojalla säädetyt pätevyysvaatimukset, jos hän osallistuu säädettyyn täydennyskoulutukseen ja on toiminut:

a) lain voimaantuloa edeltävän kahden viimeisen vuoden aikana toimiluvan laajuutta vastaavassa katsastustoimipaikassa katsastustoiminnasta vastaavana henkilönä vähintään kuusi kuukautta; tai

b) 1 päivästä marraskuuta 1998 alkaen ja tämän lain voimaan tullessa edelleen toimii toimiluvan laajuutta vastaavassa katsastustoimipaikassa katsastustoiminnasta vastaavana henkilönä.

7. Henkilön katsotaan täyttävän tämän lain voimaan tullessa katsastuksia suorittavalle henkilölle 10 §:ssä ja tämän lain nojalla säädetyt ammattitaitovaatimukset, jos hän osallistuu säädettyyn täydennyskoulutukseen ja on toiminut:

a) lain voimaantuloa edeltävän kahden viimeisen vuoden aikana katsastustehtäviensä laajuutta vastaavissa katsastustehtävissä vähintään kuusi kuukautta; tai

b) 1 päivästä marraskuuta 1998 alkaen ja tämän lain voimaan tullessa edelleen toimii katsastustehtäviensä laajuutta vastaavissa katsastustehtävissä.

HE 113/1998, LiVM 12/1998, EV 139/1998

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.7.2002/606:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

HE 77/2001, LaVM 10/2002, EV 85/2002

11.12.2002/1102:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen tämä lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 141/2002, LiVM 19/2002, EV 193/2002

5.12.2003/1017:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 123/2003, LiVM 5/2003, EV 52/2003

27.5.2005/353:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Henkilön, joka tämän lain voimaan tullessa täyttää katsastustoiminnasta vastaavalta henkilöltä tai katsastuksia suorittavalta henkilöltä edellytetyt pätevyysvaatimukset, katsotaan täyttävän 5 ja 10 §:ssä säädetyt pätevyysvaatimukset.

HE 18/2005, LiVM 7/2005, EV 37/2005

2.3.2007/237:

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2007.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjä rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksia koskevat todistukset ja muut asiakirjat säilytetään katsastustoimipaikalla viisitoista vuotta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 61/2006, LiVM 27/2006, EV 224/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.